Oryginalna ulotka dla Olanzapine Apotex
tabletki powlekane

produkt na receptę

Olanzapina (olanzapine)

Dawka

5 mg

Opakowanie

28 tabletek
w 6% aptek, refundowany
Olanzapine Apotex to lek w postaci tabletek, który wskazany jest w leczeniu schizofrenii oraz epizodów manii. Substancją czynną jest olanzapina, która poprzez blokowanie receptorów dopaminowych i serotoninowych wykazuje działanie stabilizujące nastrój i zapobiega występowaniu epizodów maniakalnych. Preparat dedykowany wyłącznie osobom dorosłym.

Ulotki Olanzapine Apotex dla opakowania 28 tabletek (5 mg).

Wybrany dokument Olanzapine Apotex:
Dokument z 2019-08-30
PDF
dokument PDF dla Olanzapine Apotex

Podgląd dokumentu PDF Olanzapine Apotex

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2019-08-30

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla u ytkownika Olanzapine Apotex 2,5 mg tabletki powlekane Olanzapine Apotex 5 mg tabletki powlekane Olanzapine Apotex 7,5 mg tabletki powlekane Olanzapine Apotex 10 mg tabletki powlekane

Olanzapina

Nale y uwa nie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa zawiera ona informacje wa ne dla pacjenta.

 • Nale y zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości nale y zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie nale y go przekazywać innym. Lek mo e zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepo ądane, w tym wszelkie objawy niepo ądane niewymienione w tej ulotce, nale y powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Olanzapine Apotex i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje wa ne przed przyjęciem leku Olanzapine Apotex

3. Jak przyjmować lek Olanzapine Apotex

4. Mo liwe działania niepo ądane

5. Jak przechowywać lek Olanzapine Apotex

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Olanzapine Apotex i w jakim celu się go stosuje

Olanzapine1 Apotex zawiera substancję czynną olanzapinę. Olanzapine Apotex nale y do grupy leków nazwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu:

 • schizofrenii - choroby objawiającej się tym, e pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania, jest nadmiernie podejrzliwy i wycofuje się z kontaktów z innymi. Pacjent mo e odczuwać depresję, lęk lub napięcie.
 • średnio nasilonych i cię kich epizodów manii - stanów chorobowych, których objawami są pobudzenie lub euforia.

Wykazano, e Olanzapine Apotex zapobiega nawrotom tych objawów u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, u których uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie epizodu manii olanzapiną.

2. Informacje wa ne przed przyjęciem leku Olanzapine Apotex

Kiedy nie przyjmować leku Olanzapine Apotex

 • jeśli pacjent ma uczulenie na olanzapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcja alergiczna mo e się objawiać wysypką, swędzeniem, obrzękiem na twarzy, opuchnięciem warg lub dusznością. Je eli wystąpiły takie objawy, nale y poinformować o tym lekarza.
 • jeśli u pacjenta występują choroby oczu, takie jak niektóre rodzaje jaskry (zwiększone ciśnienie w oku).

Ostrze enia i środki ostro ności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Olanzapine Apotex nale y omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Nie jest zalecane stosowanie leku Olanzapine Apotex u pacjentów w podeszłym wieku z rozpoznaniem otępienia, poniewa mo e on spowodować bardzo powa ne działania niepo ądane
 • Leki z tej grupy mogą powodować wystąpienie nieprawidłowych ruchów, zwłaszcza w obrębie twarzy lub języka. Je eli po za yciu leku Olanzapine Apotex wystąpi taki objaw, nale y powiadomić o tym lekarza.
 • Bardzo rzadko leki tego typu powodują zespół objawów obejmujących gorączkę, przyśpieszony oddech, pocenie się, sztywność mięśni, ospałość lub senność. Je eli wystąpią takie objawy nale y natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • U pacjentów stosujących lek Olanzapine Apotex obserwowano przyrost masy ciała. Nale y systematycznie sprawdzać masę ciała pacjenta. W razie potrzeby nale y rozwa yć zwrócenie się do dietetyka lub uzyskanie pomocy w ustaleniu diety.
 • U pacjentów stosujących lek Olanzapine Apotex obserwowano wysokie stę enie cukru we krwi i wysokie stę enie lipidów (triglicerydów i cholesterolu). Przed zastosowaniem leku Olanzapine Apotex i w trakcie jego stosowania lekarz powinien przeprowadzać badania krwi w celu określenia stę enia cukru we krwi i stę eń niektórych lipidów.
 • Nale y powiedzić lekarzowi, jeśli w przeszłości u pacjenta lub w rodzinie pacjenta występowały zakrzepy, poniewa podobne leki były powiązane z tworzeniem zakrzepów krwi.

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z ni ej wymienionych schorzeń, nale y natychmiast powiadomić o tym lekarza prowadzącego:

 • udar lub „mini” udar (przemijające objawy udaru);
 • choroba Parkinsona;
 • zaburzenia dotyczące gruczołu krokowego;
 • niedro ność jelit (pora enna);
 • choroba wątroby lub nerek;
 • choroby krwi;
 • choroba serca;
 • cukrzyca;
 • napady drgawek.jeśli pacjent wie, e mogła u niego wystąpić utrata soli w wyniku przedłu ającej się, cię kiej biegunki i wymiotów (nudności z wymiotami) lub stosowania diuretyków (leków moczopędnych).

Je eli pacjent choruje na otępienie i wystąpił u niego kiedykolwiek udar lub „mini” udar, to pacjent lub jego opiekun powinien o tym powiedzieć lekarzowi.

Rutynowo w celu zachowania ostro ności, u osób w wieku powy ej 65 lat lekarz mo e kontrolować ciśnienie tętnicze krwi.

Dzieci i młodzie Lek Olanzapine Apotex nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów w wieku poni ej 18 lat.

Olanzapine Apotex a inne leki

Osoby przyjmujące lek Olanzapine Apotex mogą stosować inne leki wyłącznie za zgodą lekarza.

Stosowanie leku Olanzapine Apotex w skojarzeniu z lekami przeciwdepresyjnymi, uspokajającymi lub nasennymi mo e wywoływać senność.

Nale y powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a tak e o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szególności nale y powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu:

 • leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona karbamazepiny (lek przeciwpadaczkowy i stabilizujący nastrój), fluwoksaminy (lek przeciwdepresyjny) lub cyprofloksacyny (antybiotyk) - mo e być konieczna zmiana dawki leku Olanzapine Apotex.

Stosowanie leku Olanzapine Apotex z alkoholem

Nie nale y pić alkoholu po przyjęciu leku Olanzapine Apotex, poniewa ten lek w skojarzeniu z alkoholem mo e wywoływać senność.

Cią a i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w cią y lub karmi piersią, przypuszcza, e mo e być w cią y, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Leku Olanzapine Apotex nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią, gdy niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka matki.

U noworodków, których matki stosowały lek Olanzapine Apotex w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące cią y) mogą wystąpić następujące objawy: dr enie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, nale y skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Olanzapine Apotex mo e powodować senność. Je eli pojawia się senność, nie nale y prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać adnych narzędzi i urządzeń mechanicznych. Nale y poinformować lekarza.

Olanzapine Apotex zawiera laktozę.

Je eli lekarz poinformuje o nietolerancji niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed za yciem tego produktu.

3. Jak przyjmować lek Olanzapine Apotex

Ten lek nale y zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości nale y zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zdecyduje, ile tabletek oraz jak długo nale y za ywać lek Olanzapine Apotex. Dawka dobowa leku Olanzapine Apotex wynosi 5 mg do 20 mg. W razie ponownego wystąpienia objawów choroby nale y powiadomić o tym lekarza. Nie nale y jednak przerywać stosowania leku Olanzapine Apotex, chyba e lekarz tak zdecyduje.

Tabletki Olanzapine Apotex nale y przyjmować raz na dobę zgodnie z zaleceniami lekarza. Nale y starać się przyjmować lek codziennie o tej samej porze. Nie ma znaczenia, czy tabletki za ywa się podczas posiłku czy nie.

Tabletki powlekane Olanzapine Apotex przyjmuje się doustnie. Tabletkę nale y połykać w całości, popijaj ąc wodą.

Przyjęcie większej ni zalecana dawki leku Olanzapine Apotex

U pacjentów, którzy przyjęli większą ni zalecana dawkę leku Olanzapine Apotex występowały następujące objawy: przyspieszone bicie serca, pobudzenie lub agresywne zachowanie, trudności w mówieniu, mimowolne ruchy (zwłaszcza mięśni twarzy i języka) oraz ograniczenie świadomości. Inne objawy to: ostre splątanie (dezorientacja), drgawki (padaczka), śpiączka, jednoczesne wystąpienie gorączki, szybkiego oddechu, pocenia się, sztywności mięśni i ospałości lub senności, zmniejszenie częstości oddechów, zachłyśnięcie, wysokie lub niskie ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca. Nale y natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala, jeśli wystąpi którykiwiek z powy szych objawów. Nale y pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami.

Pominięcie przyjęcia leku Olanzapine Apotex

Od razu po przypomnieniu sobie nale y przyjąć tabletkę. Nie nale y stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Olanzapine Apotex

W przypadku poczucia poprawy nie nale y przerywać stosowania tabletek. Wa ne jest, aby przyjmować lek Olanzapine Apotex tak długo, jak zaleci to lekarz.

W przypadku nagłego przerwania stosowania leku Olanzapine Apotex mogą wystąpić następujące objawy: pocenie się, bezsenność, dr enie, lęk, nudności lub wymioty. Lekarz mo e zalecić stopniowe zmniejszenie dawki leku przed zakończeniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku nale y zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Mo liwe działania niepo ądane

Jak ka dy lek, lek ten mo e powodować działania niepo ądane, chocia nie u ka dego one wystąpią.

Nale y natychmiast powiadomić lekarza, je eli wystąpią:

 • nieprawidłowe ruchy, zwłaszcza w obrębie twarzy czy języka (często zgłaszane działanie niepo ądane, które mo e dotyczyć do 1 na 10 pacjentów);
 • zakrzepy krwi w yłach (niezbyt często zgłaszane działanie niepo ądane, które mo e dotyczyć do

1 na 100 pacjentów), szczególnie w nogach (objawy obejmują puchnięcie, ból, zaczerwienienie nogi), które mogą przemieszczać się w naczyniach krwionośnych do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem. W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z tych objawów, nale y niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

 • jednoczesne występowanie gorączki, przyspieszonego oddechu, pocenia się, sztywności mięśni i ospałości lub senności (nie mo na okreslić częstości występowania tego działania niepo ądanego na podstawie dostępnyh danych).

Bardzo częste działania niepo ądane (które mogą dotyczyć więcej ni 1 na 10 pacjentów) obejmują: zwiększenie masy ciała, senność i zwiększenie stę enia prolaktyny we krwi. We wczesnym etapie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenia (ze zwolnieniem czynności serca), szczególnie podczas wstawania z pozycji le ącej lub siedzącej. Zazwyczaj te objawy same ustępują, lecz je eli się utrzymują, nale y poinformować o tym lekarza.

Częste działania niepo ądane (które mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów) obejmują zmiany w liczbie niektórych komórek krwi, stę enia lipidów w krwiobiegu i przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych na początku leczenia, zwiększenie stę enia cukrów we krwi i moczu, zwiększenie stę enia kwasu moczowego i aktywności fosfokinazy kreatyninowej we krwi, wzmo one uczucie głodu, zawroty głowy, niepokój, dr enie, zaburzenia ruchu (dyskinezy), zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wysypka, utrata siły, skrajne zmęczenie, zatrzymanie wody w organizmie powodujące obrzęki rąk, stóp lub okolicy kostek, gorączka, ból stawów i zaburzenia seksualne, takie jak zmniejszenie libido u mę czyzn i kobiet lub zaburzenia erekcji u mę czyzn.

Niezbyt częste działania niepo ądane (które mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów) obejmują nadwra liwość (np. obrzęk w obrębie jamy ustnej i gardła, swędzenie, wysypka), cukrzycę lub nasilenie jej przebiegu, sporadycznie z kwasicą ketonową (obecność związków ketonowych we krwi i w moczu) lub śpiączką, napady drgawek, zazwyczaj u pacjentów, u których wcześniej występowały napady drgawkowe (padaczka), sztywność lub kurcz mięśni (w tym ruchy gałek ocznych), zespół niespokojnych nóg, zaburzenia mowy, zwolnienie czynności serca, wra liwość na światło słoneczne, krwawienie z nosa, wzdęcie brzucha, utrata pamięci lub brak pamięci, nietrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu, wypadanie włosów, brak lub zmniejszenie miesiączki, zmiany w piersiach u mę czyzn i kobiet, takie jak wydzielanie mleka poza okresem karmienia lub nietypowe powiększenie piersi.

Rzadko zgłaszane działania niepo ądane (które mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów): obni enie prawidłowej temperatury ciała, zaburzenia rytmu serca, nagła śmierć z niewyjaśnionej przyczyny, zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha, gorączkę i nudności, choroba wątroby objawiająca się zmianą barwy skóry i białych części oka na kolor ółty, choroba mięśni objawiająca się niewyjaśnionym pobolewaniem i bólem, wydłu ony i (lub) bolesny wzwód.

Bardzo rzadkie działania niepo ądane obejmują cię kie reakcje alergiczne, takie jak osutka z eozynofilią i objawami układowymi (zespół DRESS). Początkowo, w zespole DRESS występują objawy grypopodobne połączone z wysypką na twarzy, następnie z uogólnioną wysypką, wysoką temperaturą, powiększonymi węzłami chłonnymi, zwiększonym poziomem enzymów wątrobowych wykazanym w badaniu krwi oraz zwiększonym poziomem określonego typu krwinek białych (eozynofilia).

Podczas leczenia olanzapiną u pacjentów w podeszłym wieku z rozpoznaniem otępienia mogą wystąpić: udar, zapalenie płuc, nietrzymanie moczu, upadki, skrajne zmęczenie, omamy wzrokowe, podwy szona temperatura ciała, zaczerwienienie skóry i problemy z chodzeniem. Odnotowano kilka śmiertelnych przypadków w tej grupie pacjentów.

U pacjentów z chorobą Parkinsona lek Olanzapine Apotex mo e nasilać objawy działań niepo ądanych.

Zgłaszanie działań niepo ądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepo ądane, w tym wszelkie objawy niepo ądane niewymienione w ulotce, nale y powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepo ądane mo na zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepo ądanych mo na będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Olanzapine Apotex

Lek nale y przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu wa ności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP.

Termin wa ności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania tego leku.

Leków nie nale y wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nale y zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się ju nie u ywa. Takie postępowanie pomo e chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Olanzapine Apotex

Substancją czynną jest olanzapina.

 • Ka da tabletka powlekana Olanzapine Apotex 2,5 mg zawiera 2,5 mg olanzapiny.
 • Ka da tabletka powlekana Olanzapine Apotex 5 mg zawiera 5 mg olanzapiny.
 • Ka da tabletka powlekana Olanzapine Apotex 7,5 mg zawiera 7,5 mg olanzapiny.
 • Ka da tabletka powlekana Olanzapine Apotex 10 mg zawiera 10 mg olanzapiny.

Ponadto lek zawiera: (rdzeń tabletki) laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, (otoczka tabletki) hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Olanzapine Apotex i co zawiera opakowanie

 • Olanzapine Apotex 2,5 mg to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „APO” po jednej stronie oraz „OLA” nad „2.5” po drugiej stronie.
 • Olanzapine Apotex 5 mg to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „APO” po jednej stronie oraz „OLA” nad „5” po drugiej stronie.
 • Olanzapine Apotex 7,5 mg to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „APO” po jednej stronie oraz „OLA” nad „7.5” po drugiej stronie.
 • Olanzapine Apotex 10 mg to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „APO” po jednej stronie oraz „OLA” nad „10” po drugiej stronie.
 • Tabletki powlekane Olanzapine Apotex 2,5 mg dostępne są w opakowaniach blistrowych po 28 tabletek.
 • Tabletki powlekane Olanzapine Apotex 7,5 mg dostępne są w opakowaniach blistrowych po 28 i 56 tabletek.
 • Tabletki powlekane Olanzapine Apotex 5 mg i 10 mg dostępne są w opakowaniach blistrowych po 28, 56 i 98 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holandia

Wytwórca: Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji nale y zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Belgie/Belgique/Belgien NV Apotex SA

Tel/Tel:(32) 475.35.40

BtnrapHH Apotex Europe B.V.

Ten. (31) 71. 565.77. 77

Ćeska republika Apotex (CR) s.r.o.

Tel: (420) 234.705.700

Danmark Apotex Europe B.V.

Tlf.: (31) 71. 565.77. 77

Luxembourg/Luxemburg NV Apotex SA

Tel/Tel:(32) 475.35.40

Magyarorszag Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Malta Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77.77

Nederland Apotex Nederland B.V.

Tel: (31) 71. 52.43.100

Deutschland Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Eesti Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Ekkaóa Apotex Europe B.V.

Tpk: (31) 71. 565.77. 77

Espana Apotex ESPANA S.L.

Tel: (34) 91.486.15.65

France NV Apotex SA

Tel: (32) 475.35.40

Hrvatska Apotex Europe B.V..

Tel: (31) 71. 565.77.77

Ireland Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77.77

Island Apotex Europe B.V.

Simi: (31) 71. 565.77. 77

Italia Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Kńrcpoę Apotex Europe B.V.

Tpk: (31) 71. 565.77. 77

Latvija Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Lietuva Apotex Europe B.V.

Tel. (31) 71. 565.77. 77

Norge Apotex Europe B.V.

Tlf.: (31) 71. 565.77. 77

Ósterreich Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Polska Apotex Polska Sp. z o.o.

Tel: (48) 22.311.20.00

Portugal Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Romania Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Slovenija Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Slovenska republika Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Suomi/Finland Apotex Europe B.V.

Puh/Tel: (31) 71. 565.77. 77

Sverige Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77 United Kingdom Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77.77

Data ostatniej aktualizacji ulotki: {miesiąc RRRR}

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu http://www.ema.europa.eu


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/olanzapina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.