---

Oryginalna ulotka dla Octeniseptpłyn

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie:

1 litr
w 51% aptek, od 11,99 zł do 298,00 zł

Koszyk:

Ulotki Octenisept dla opakowania 1 litr.

Wybrany dokument Octenisept:
Dokument z 2016-01-04
PDF
dokument PDF dla Octenisept

Podgląd dokumentu PDF Octenisept

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2016-01-04

Ulotki innych produktów zawierających octenidine+phenoxyethanol

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

  • ������ �

Bezbolesna dezynfekcja ran, b³on œluzowych i skóry

Octenisept®

Sk³ad 100g preparatu Octenisept zawiera: dichlorowodorek octenidyny - 0,1 g alkohol fenoksyetylowy - 2,0 g substancje pomocnicze: octan dimetyloamoniowy kwas amidopropylokokosowy, glukonian sodu, glicerol 85%.

woda oczyszczona do 100 g

W³aœciwoœci u¿ytkowe

Preparat przeznaczony do krótkich zabiegów antysepty- cznych zwi¹zanych z ran¹, b³on¹ œluzow¹ i granicz¹c¹ z ni¹ skór¹, przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi: w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, po³o¿nictwie, na oddzia³ach intensy- wnej terapii i oddzia³ach zakaŸnych przy opracowywaniu czystych i p³ukaniu zaka¿onych ran chirurgicznych przy opracowywaniu zaka¿onych ran oparzeniowych i owrzodzeñ ¿ylnych przy p³ukaniu ropni skóry, tkanki podskórnej, ropni oko³o- odbytniczych, zaka¿onych krwiaków, itp.

przy pielêgnacji ran i szwów pooperacyjnych w obrêbie narz¹dów rodnych kobiety np. zapalenie pochwy i ¿o³êdzi pr¹cia mê¿czyzny przed zabiegami diagnostycznymi w uk³adzie moczowym przy cewnikowaniu przed badaniami dopochwowymi i pozapochwowymi przy czynnoœciach przed, w trakcie i po porodzie do pooperacyjnych i poporodowych irygacji pochwy przed za³o¿eniem IUP przed czynnoœciami zwi¹zanymi ze sztucznym zap³odnieniem przed badaniami andrologicznymi w pediatrii do dezynfekcji jamy ustnej np. afty, resekcja zêba.

  • ����������������
  • ������ �

Octenisept®

Dzia³anie preparatu bakteriobójcze (³¹cznie z MRSA, Chlamydium, Mycoplasma) grzybobójcze dro¿d¿akobójcze pierwotniakobójcze (³¹cznie z Trichomonas) wirusobójcze (Herpes simplex, HBV i HIV)

Zalety preparatu gotowy do u¿ycia antyseptyk do ran i b³on œluzowych skuteczna alternatywa dla dotychczas stosowanych substancji aktywnych np. PVP - jod, organiczne zwi¹zki rtêci dobrze tolerowany przez b³ony œluzowe i skórê, nie powoduje dra¿nienia ran bezbolesne stosowanie szybkie dzia³anie efekt dzia³ania do 1 godziny substancje aktywne nie ulegaj¹ wch³anianiu bezbarwny, nie pozostawia plam

Sposób u¿ycia Octenisept zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieñczonej.

Odka¿anie ran chirurgicznych

Skutecznoœæ preparatu Octenisept potwierdzono tak¿e podczas opracowywania czystych i zaka¿onych ran chirurgi- cznych. Preparat ³¹czy funkcje odka¿aj¹ce, analgetyczne i oczyszczaj¹ce zaka¿one rany z martwych tkanek i wydzieliny, przez co wp³ywa korzystnie na proces gojenia. Odka¿enie otoczenia rany nale¿y przeprowadzaæ za pomoc¹ ja³owych gazików nas¹czonych nie rozcieñczonym preparatem

Octenisept, promieniœcie od œrodka na zewn¹trz rany.

P³ukanie zaka¿onych ran chirurgicznych

Przemywanie zaka¿onych ran, przetok podskórnych nie pene- truj¹cych do jam cia³a nale¿y wykonywaæ za pomoc¹ strzykawki i kaniuli. Pozostawienie gazików, setonów nasyconych preparatem Octenisept w obrêbie zaka¿onej rany sprzyja oddzielaniu siê martwiczych tkanek i pozwala na szybsze zagojenie siê rany poprzez za³o¿enie wtórnych szwów.

Opracowywanie zaka¿onych ran oparzeniowych, owrzo- dzeñ ¿ylnych podudzi, owrzodzeñ troficznych w prze- biegu chorób uk³adowych (cukrzycy, mia¿d¿ycy itp.)

W przypadkach zaka¿onych ran oparzeniowych, owrzo- dzeniach ¿ylnych itp. Octenisept stosujemy w postaci przymoczek (gaziki nasycone preparatem). Gaziki nale¿y zmieniaæ raz, a w przypadku bardzo du¿ej iloœci martwie- j¹cych tkanek i wydzieliny dwa razy na dobê umocowuj¹c opatrunek za pomoc¹ siatki gazowej lub banda¿y dzianych.

P³ukanie ropni skóry, tkanki podskórnej, ropni oko³o- odbytniczych, zaka¿onych krwiaków itp.

Po chirurgicznym opracowaniu naciêcia nale¿y wyp³ukaæ jamê ropnia z wydzielin za pomoc¹ strzykawki z kaniul¹ u¿ywaj¹c nie rozcieñczonego preparatu Octenisept, a¿ do wyp³ywu klarownego preparatu.

Dezynfekcja skóry i b³ony œluzowej

Partie skóry i b³on œluzowych, które maj¹ byæ poddane zabiegowi musz¹ byæ dok³adnie zwil¿one ja³owym gazikiem nas¹czonym preparatem. Nale¿y przestrzegaæ wymaganego czasu oddzia³ywania minimum 1 minuta, wskazane przed³u-

enie czasu do 5 minut. W sporadycznych przypadkach, po podjêciu takiej decyzji przez lekarza, mo¿na u¿yæ Octenisept z atomizera rozpylaj¹c go bezpoœrednio na dostêpne partie skóry i b³on œluzowych. Nale¿y zwróciæ uwagê na równomierne zwil¿enie ca³ej powierzchni. Pozostawiæ na co najmniej 1 minutê.

Irygacje Octenisept mo¿e byæ z powodzeniem stosowany do irygacji pochwy. Wymagany czas oddzia³ywania 60 sekund.

Skutecznoœæ osi¹gana jest czêsto przy rozcieñczeniu 1:1 z wod¹ ja³ow¹. W licznych badaniach klinicznych wykazano,

e Octenisept posiada doskona³e dzia³anie bójcze przeciwko ró¿nym bakteriom m.in. Gram dodatnim i Gram ujemnym.

Dezynfekcja jamy ustnej

Jamê ustn¹ nale¿y p³ukaæ intensywnie iloœci¹ 20 ml preparatu Octenisept przez 20 sekund.

Skutki uboczne

Przy p³ukaniu jamy ustnej gorzki smak utrzymuje siê oko³o 1 godzinê - zwi¹zek z oddzia³ywaniem preparatu.

Wskazówki przestrzegaæ kolejnoœci dzia³añ higienicznych i pielêgna- cyjnych Octenisept stosowaæ tylko z oryginalnych opakowañ nie mieszaæ z innymi preparatami przed zastosowaniem preparatu Octenisept zaleca siê umycie obszaru b³ony œluzowej, która ma byæ poddana dezynfekcji nale¿y przestrzegaæ ca³kowitego zwil¿enia powierzchni antyseptykiem czas oddzia³ywania preparatu musi byæ przestrzegany i nie mo¿e byæ skrócony mimo jego wczeœniejszego wyschniêcia opatrunki i folie operacyjne mog¹ byæ na³o¿one dopiero po dok³adnym wyschniêciu preparatu Octenisept nie ma negatywnego wp³ywu na gojenie siê ran

Dane fizyko-chemiczne

Wygl¹d: bezbarwny p³yn

Punkt zap³onu: 99oC

WartoϾ pH: 6,0

SkutecznoϾ mikrobiologiczna

Mikrobiologiczna skutecznoœæ preparatu Octenisept zosta³a szeroko udokumentowana zarówno w badaniach laborato- ryjnych jak i klinicznych. Skutecznoœæ preparatu Octenisept w sensie niszczenia mikroorganizmów lub inaktywowania wirusów wystêpuje ju¿ po 1 minutowym czasie reakcji. Przy obci¹¿eniu bia³kiem jak ma to miejsce na powierzchni b³ony œluzowej w próbie laboratoryjnej Octenisept dzia³a niszcz¹co na bakterie (³¹cznie z Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, dro¿d¿aki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy ( Herpes simplex , inaktywuje HBV i HIV). Dzia³anie preparatu utrzymuje siê w czasie 1 godziny i tym samym zapewnia bezpieczeñstwo przy wykonywaniu zabiegów diagnostycznych, terapeutycznych lub operacyjnych. Dichloro-wodorek octenidyny nale¿y do zwi¹zków kationowo-czynnych, posiada dwa aktywne centra, dzia³a na powierzchni rany i skóry.

  • ������ �

Octenisept®

Alkohol fenoksyetylowy uzupe³nia spektrum dzia³ania dichlorowodorku octenidyny dzia³aj¹c w g³êbszych warstwach skóry i b³on œluzowych.

Toksykologia

Tolerancja preparatu Octenisept zosta³a udowodniona przy pomocy klinicznych testów i doœwiadczeñ na zwierzêtach.

Wyniki wykazuj¹, ¿e preparat: nie powoduje uczuleñ nie posiada negatywnego oddzia³ywania na pierwotne gojenie siê ran ostra doustna toksycznoœæ dla szczurów - LD50 = 15ml/kg

relatywnie nieszkodliwy ostra toksycznoœæ dla szczurów po zastosowaniu wewn¹trzo- trzewnowym 11,9 ml/kg dla samców i 9,9 ml/kg dla samic.

Dichlorowodorek octenidyny zbadano pod k¹tem przewlek³ej toksycznoœci, toksykologii produkcyjnej, potencjalnych mo¿liwoœci powstania guzów, potencja³u mutagennego, miejscowej toksycznoœci i farmakokinetyki nie uzyskuj¹c negatywnej oceny odnoœnie stosowania preparatu. Nie otrzymano ¿adnych dowodów o szkodliwoœci dla embrionów lub teratogennym dzia³aniu substancji aktywnych preparatu Octenisept. W przypadku ci¹¿y nie nale¿y spodziewaæ siê efektów toksycznych w stosunku do embrionu - dziecka w zwi¹zku z zastosowaniem preparatu Octenisept u matki.

Dichlorowodorek octenidyny nie jest wch³aniany z preparatu Octenisept ani przez b³onê œluzow¹ pochwy (test na królikach) ani przez rany (test na ludziach).

Wielkoœæ opakowañ

50 ml butelka

250 ml butelka

450 ml butelka

1 L butelka

Butelki wykonane s¹ z polietylenu (HDPE), za wyj¹tkiem nakrêtek do butelek 1 L wykonanych z polipropylenu (PP).

Wyposa¿enie uzupe³niaj¹ce: aplikator waginalny atomizer do butelki 250 ml atomizer do butelki 1 L pompka do butelki 450 ml i 1 L

Uwaga:

Nie zaleca siê stosowania preparatu Octenisept do wnêtrza ucha oraz nie nale¿y dopuszczaæ do po³ykania preparatu.

Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Nie stosowaæ po up³ywie terminu wa¿noœci.

Trwa³oœæ koncentratu (okres gwarancji / termin wa¿noœci): 5 lat

Preparat posiada pozytywn¹ opiniê Instytutu Matki i Dzie- cka. Œwiad Rej. MZiOS Nr 10328/M/94 Wytwórca: Wy³¹czny przedstawiciel:

Schülke & Mayr GmbH Robert Koch Strasse 2

22840 Norderstedt

Niemcy ul. Korotyñskiego 23 02-123 Warszawa tel./fax: 0-22/ 659-81-71 www.higiena.org.pl e-mail: higiena@poczta.wp.pl

Dystrybutor:

  • ����������������

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.