Oryginalna ulotka dla Neo-Aesculan

produkt dostępny bez recepty, żel, Herbapol Poznań

Opakowanie:

30 gramów
w 34% aptek, od 15,90 zł do 34,50 zł

Koszyk:

Ulotki Neo-Aesculan dla opakowania 30 gramów.

Wybrany dokument Neo-Aesculan:
Dokument z 2022-12-24
PDF
dokument PDF dla Neo-Aesculan

Podgląd dokumentu PDF Neo-Aesculan

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2022-12-24

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Hemoroidal_Ulotka_clean_04.2021

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hemoroidal (50 mg + 5 mg)/g, żel doodbytniczy

Hippocastani corticis extractum siccum + Lidocaini hydrochloridum monohydratum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Hemoroidal i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hemoroidal

3. Jak stosować lek Hemoroidal

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Hemoroidal

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hemoroidal i w jakim celu się go stosuje

Lek Hemoroidal jest żelem doodbytniczym stosowanym tradycyjnie w łagodzeniu objawów choroby hemoroidalnej występujących w pierwszej fazie choroby, charakteryzującej się występowaniem słabo nasilonych objawów bólowych i świądu. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania w lecznictwie i doświadczeniu. Przyjmuje się, że preparat wykazywać będzie miejscowe działanie znieczulające, ściągające, łagodne przeciwzapalne.

Wskazania do stosowania: choroba hemoroidalna.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hemoroidal

Kiedy nie stosować leku Hemoroidal

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
  • jeśli pacjent ma uczulenie na amidowe środki miejscowo znieczulające np. lidokainę, bupiwakainę, mepiwakainę,
  • jeśli pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny Asteraceae (dawniej Compositae) np. rumianek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Hemoroidalu należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

W przypadku wystąpienia nasilonego krwawienia z odbytu, krwi w stolcu lub silnych dolegliwości bólowych należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Hemoroidal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie zaleca się równoczesnego stosowania doodbytniczo innych leków miejscowo znieczulających.

Zaleca się, aby pacjenci stosujący Hemoroidal równocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi, np.

warfaryną1, dokładnie obserwowali występujące objawy w celu wykrycia ewentualnych oznak nasilonego krwawienia (krew w stolcu, nasilone krwawienie z odbytu, silne dolegliwości bólowe).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

W związku z tym nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Hemoroidal zawiera balsam peruwiański, olejek eteryczny rumiankowy, etylu parahydroksybenzoesan i bronopol. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) oraz miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Hemoroidal

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed pierwszym użyciem należy przebić odwrotną stroną zakrętki membranę zabezpieczającą tubę.

Przed aplikacją leku nakręcić na końcówkę tuby kaniulę.

Należy umyć ręce po każdorazowym zastosowaniu leku.

Podanie doodbytnicze.

Dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, należy za pomocą załączonej kaniuli nałożyć żel na chore miejsce lub wcisnąć do odbytnicy ok. 0,5 - 1,0 g (pasmo żelu o długości ok. 2 cm), 2 - 3 razy dziennie, aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując żel raz na dobę. Lek należy stosować do ustąpienia objawów.

Jeżeli po 7 dniach stosowania leku nie ma poprawy lub gdy nastąpi zaostrzenie dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hemoroidal

Brak danych.

Pominięcie zastosowania leku Hemoroidal

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Hemoroidal

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych żelu Hemoroidal. Użycie miejscowe leków z lidokainą może powodować sporadycznie wystąpienie reakcji uczuleniowej, rzadko wstrząs anafilaktyczny. Reakcja alergiczna może być też spowodowana obecnością innych składników produktu jak np. olejek eteryczny rumiankowy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. +48 22 49 21 301, faks +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Hemoroidal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hemoroidal

Substancjami czynnymi leku są

  • wyciąg suchy z kory kasztanowca – 1 g żelu zawiera 50 mg suchego wyciągu z Aesculus hippocastanum L., cortex, kora (40-90:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 90% (v/v)
  • lidokainy chlorowodorek jednowodny (Lidocaini hydrochloridum monohydratum) – 5 mg/g.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: saponina (z Quillaja), olejek eteryczny rumiankowy, balsam peruwiański, karbomer, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, etylu parahydroksybenzoesan E214, bronopol.

Jak wygląda lek Hemoroidal i co zawiera opakowanie Lek Hemoroidal jest w postaci żelu doodbytniczego.

Dostępne opakowanie: tuba aluminiowa, zawierająca 30 g żelu, z membraną wykonaną z aluminium, zamykana zakrętką polietylenową HDPE wraz z dołączoną kaniulą w tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki: …/2021


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/warfarin

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.