Oryginalna ulotka dla Magnesium Asparticum Filofarm
tabletki

produkt dostępny bez recepty

magnesium hydroaspartate

Dawka

0,6 G = 0,04 G MAGNEZU

Opakowanie

50 tabletek
w 2% aptek, od 9.90 zł do 12.00
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, związki mineralne, pozostałe związki mineralne (kategoria ATC A12CC).

Ulotki Magnesium Asparticum Filofarm dla opakowania 50 tabletek (0,6 G = 0,04 G MAGNEZU).

Wybrany dokument Magnesium Asparticum Filofarm:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Magnesium Asparticum Filofarm

Podgląd dokumentu PDF Magnesium Asparticum Filofarm

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA MAGNESIUM ASPARTICUM FILOFARM

40 mg jonów magnezu; tabletki (Magnesii hydroaspartas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Magnesium asparticum Filofarm i w jakim celu się go stosuje.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magnesium asparticum Filofarm

3. Jak stosować lek Magnesium asparticum Filofarm

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Magnesium asparticum Filofarm

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Magnesium asparticum Filofarm i w jakim celu się go stosuje

Wchodzący w skład leku magnez1 pełni wiele funkcji metabolicznych w komórkach organizmu człowieka.

Jest aktywatorem wielu enzymów, pośredniczy w wytwarzaniu i transporcie energii w organizmie. Jest niezbędny w czynności mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca i zaburzeń rytmu serca. Objawami niedoboru magnezu są: nadpobudliwość, trudności koncentracji, zwiększona podatność na stres, zaburzenia pracy mięśni szkieletowych (drżenia).

Wskazania do stosowania Lek Magnesium asparticum Filofarm stosuje się w niedoborach magnezu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magnesium asparticum Filofarm.

Kiedy nie stosować leku Magnesium asparticum Filofarm

  • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wodoroasparaginian magnezu lub którykolwiek składnik leku (patrz punkt 6);
  • jeśli u pacjenta stwierdzono hipermagnezemię (nadmiar magnezu we krwi);
  • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min);
  • jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardię (za wolna praca serca), myasthenia gravis (rzadka choroba, której towarzyszy zwiotczenie mięśni).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza jeżeli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Podczas długotrwałego stosowania należy kontrolować stężenie magnezu w surowicy krwi (lekarz zaleci wykonanie odpowiednich analiz).

Należy zwrócić się do lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Lek do stosowania wyłącznie u dorosłych oraz dzieci w wieku 4 lat lub powyżej.

Dostępne są inne postaci leku, odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 4 lat.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Magnesium asparticum Filofarm a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sole magnezu zmniejszają wchłanianie niektórych antybiotyków, np. tetracyklin3; należy zachować, co najmniej 3-godzinną przerwę pomiędzy podaniem tych leków. Magnez zmniejsza wchłanianie związków żelaza2, fluoru, fluorochinolonów oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny.

Leku nie należy podawać jednocześnie z fosforanami i związkami wapnia, gdyż zmniejszają one wchłanianie magnezu.

Stosowanie jednocześnie innych produktów zawierających magnez (o działaniu przeczyszczającym lub zobojętniającym kwas żołądkowy) może wywoływać objawy zatrucia magnezem, szczególnie u osób z niewydolnością nerek.

Magnesium asparticum Filofarm z jedzeniem, piciem i alkoholem

Patrz punkt 3.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

3. Jak stosować lek Magnesium asparticum Filofarm

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak jak, to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku, popijając wodą.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

  • leczniczo: zwykle stosuje się 1 lub 2 tabletki 2 lub 3 razy na dobę tj. 80 mg do 240 mg magnezu/ dobę (3,3 mmol do 9,9 mmol)
  • profilaktycznie, w uzasadnionych przypadkach: zwykle stosuje się 1 lub 2 tabletki 2 razy dobę tj. 80 mg do 160 mg magnezu/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol)

Dzieci od 4 do 12 lat: odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka: zwykle stosuje się 1 lub 2 tabletki 2 razy dobę tj. 80 mg do 160 mg magnezu/ dobę (3,3, mmol do 6,6 mmol)

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Stosowanie leku Magnesium asparticum Filofarm u pacjentów z niewydolnością nerek jest przeciwwskazane.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Magnesium asparticum Filofarm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Magnesium asparticum Filofarm

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy przedawkowania: biegunka, nudności, zaburzenia pracy serca (zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo - komorowego).

Leczenie: objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Magnesium asparticum Filofarm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Magnesium asparticum Filofarm

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek Magnesium asparticum Filofarm może powodować działania niepożądane.

Zaburzenia serca

Lek może spowodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (np. zmiany rytmu pracy serca).

Zaburzenia żołądka i jelit

Niekiedy po stosowaniu leku mogą wystąpić nudności i biegunki, które zwykle ustępują samoistnie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaczerwienienie skóry.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Osłabienie mięśniowe.

Zaburzenia układu nerwowego

Bezsenność.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Magnesium asparticum Filofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Magnesium asparticum Filofarm

Substancją czynną leku są jony magnezu (w postaci magnezu wodoroasparaginianu).

1 tabletka zawiera 40 mg jonów magnezu.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, talk.

Jak wygląda lek Magnesium asparticum Filofarm i co zawiera opakowanie Magnesium asparticum Filofarm ma postać tabletek do podawania doustnego.

Dostępne opakowanie:

Tabletki w blistrach, w tekturowym pudełku.

50 tabletek (2 blistry w tekturowym pudełku).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39 85-619 Bydgoszcz tel.: (52) 342 67 88 fax. (52) 342 49 81

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:ndl@urpl.gov.pl


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Żelazo

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/tetracyklina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.