Oryginalna ulotka dla Loratadine-1a Pharma
tabletki

produkt na receptę

Loratadyna (loratadine)

Dawka

10 mg
brak ofert

Opakowanie

20 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ oddechowy, leki przeciwhistaminowe, preparaty przeciwhistaminowe do stosowania wewnętrznego (kategoria ATC R06AX).

Ulotki Loratadine-1a Pharma dla opakowania 20 tabletek (10 mg).

Wybrany dokument Loratadine-1a Pharma:
Dokument z 2018-06-25
PDF
dokument PDF dla Loratadine-1a Pharma

Podgląd dokumentu PDF Loratadine-1a Pharma

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2018-06-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Loratadine-1 A ulotka 23.06.15 (CDS) ost.doc

1 UR.DZL.ZLN.4020.06797.2014

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Loratadine-1A Pharma, 10 mg, tabletki

Loratadinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Loratadine-1A Pharma i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Loratadine-1A Pharma

3. Jak stosować lek Loratadine-1A Pharma

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Loratadine-1A Pharma

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Loratadine-1A Pharma i w jakim celu się go stosuje

Lek Loratadine1-1A Pharma jest lekiem przeciwalergicznym. Lek jest stosowany w leczeniu objawów reakcji alergicznej.

Lek Loratadine-1A Pharma jest stosowany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak:

 • kichanie,
 • wodnisty wyciek z nosa lub świąd nosa,
 • świąd podniebienia,
 • świąd, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Lek Loratadine-1A Pharma stosowany jest również w leczeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (tzn. przewlekłej pokrzywki o nieznanej przyczynie), takich jak świąd skóry i pokrzywka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Loratadine-1A Pharma

Kiedy nie stosować leku Loratadine-1A Pharma

 • jeśli pacjent ma uczulenie na loratadynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • lek stosowany jest przez długi czas,
 • po przyjęciu leku Loratadine–1A Pharma objawy alergii nie ustępują lub nasilają się,
 • pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
 • pacjent ma mieć wykonane testy skórne. Może być konieczne przerwanie stosowania leku co najmniej na 2 dni przed wykonaniem testu w celu uzyskania wiarygodnych wyników. Po wykonaniu badania lek można przyjmować tak jak poprzednio.

Loratadine-1A Pharma a inne leki

2 UR.DZL.ZLN.4020.06797.2014

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotyczy to zwłaszcza takich leków, jak:

Loratadine-1A Pharma z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania, popijając płynem.

Lek Loratadine-1A Pharma nie nasila działania alkoholu, ale nie zaleca się jego picia podczas stosowania tego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Wprawdzie nie wykazano, aby loratadyna działała szkodliwie na płód lub na noworodka, ale w celu zachowania ostrożności należy unikać stosowania leku Loratadine-1A Pharma w okresie ciąży.

Loratadyna przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania leku Loratadine-1A Pharma w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Badania wykazały, że loratadyna stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednak u niektórych osób przyjęcie leku może spowodować senność, zaburzającą zdolność wykonywania tych czynności.

Loratadine-1A Pharma zawiera laktozę

Jedna tabletka zawiera 69,175 mg laktozy jednowodnej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jedna tabletka leku Loratadine-1A Pharma zawiera mniej niż 0,01 WW.

3. Jak stosować lek Loratadine-1A Pharma

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka leku Loratadine-1A Pharma (10 mg) raz na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat (o masie ciała większej niż 30 kg): 1 tabletka leku Loratadine-1A Pharma (10 mg) raz na dobę.

Tabletek Loratadine-1APharma nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat ani u dzieci o masie ciała poniżej 30 kg.

U dzieci w wieku od 2 do 12 lat zaleca się podawanie leku w postaci zawiesiny doustnej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: może być konieczne zmniejszenie dawki leku.

Właściwe dawkowanie zaleci lekarz.

Sposób stosowania: patrz „Loratadine-1A Pharma z jedzeniem, piciem i alkoholem” w punkcie 2.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Loratadine-1A Pharma jest zbyt mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

3 UR.DZL.ZLN.4020.06797.2014

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Loratadine-1A Pharma

Jeśli pacjent przyjął więcej leku niż powinien, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zażycie zbyt dużej ilości tabletek może spowodować senność, przyspieszoną czynność serca i ból głowy.

Zaleca się leczenie objawowe. Można podać węgiel aktywny w postaci zawiesiny wodnej. Lekarz może wykonać płukanie żołądka.

Loratadyny nie można usunąć z organizmu metodą hemodializy. Brak danych na temat skuteczności dializy otrzewnowej.

Pominięcie przyjęcia leku Loratadine-1A Pharma

Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek o zwykłej porze, powinien przyjąć go tak szybko, jak to jest możliwe, a następnie powrócić do zwykłego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • ból głowy, nerwowość, i uczucie zmęczenia (u dzieci)
 • senność (u dorosłych i młodzieży)

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na

100 osób):

 • ból głowy, zwiększony apetyt i zaburzenia snu (u dorosłych i młodzieży)

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na

10 000 osób):

 • reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy - obrzęk skóry i (lub) błon śluzowych np. w obrębie twarzy, kończyn, stawów), ciężkie reakcje alergiczne z nagłym utrudnieniem oddychania, bardzo ciężkimi zawrotami głowy lub zapaścią, obrzękiem twarzy lub gardła (anafilaksja). W razie wystąpienia opisanych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub szukać pomocy medycznej.
 • przyspieszona czynność serca, kołatanie serca, zapalenie błony śluzowej żołądka, nudności, zaburzenia czynności wątroby, suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, wysypka, wypadanie włosów, drgawki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Loratadine-1 A Pharma

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w suchym miejscu.

4 UR.DZL.ZLN.4020.06797.2014

 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Loratadine-1A Pharma

 • Substancją czynną leku jest loratadyna. Jedna tabletka zawiera 10 mg loratadyny.
 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Loratadine-1A Pharma i co zawiera opakowanie Tabletki Loratadine-1A Pharma są pakowane w blistry z folii PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 20, 30 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny 1A Pharma GmbH

Keltenring 1+3

82041 Oberhaching, Niemcy

Wytwórca: Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1 D-39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zgłosić się do: 1A Pharma GmbH ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Logo 1 A Pharma

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/loratadyna

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.