dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 28 tabletek (0,005 G), 56 tabletek (0,005 G), 7 tabletek (0,005 G), 84 tabletki (0,005 G), 90 tabletek (0,005 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających levocetirizine

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika

Lirra, 5 mg, tabletki powlekane

Levocetirizini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Lirra i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lirra

3. Jak stosować lek Lirra

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Lirra

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lirra i w jakim celu się go stosuje

Lirra jest lekiem przeciwhistaminowym, który nie powoduje uspokojenia. Stosuje się go w leczeniu objawów reakcji alergicznej związanej z:

 • alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa),
 • pokrzywką.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lirra

Kiedy nie stosować leku Lirra

 • jeśli pacjent ma uczulenie na lewocetyryzyny dichlorowodorek, leki przeciwhistaminowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lirra należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie zaleca się podawania tabletek powlekanych leku Lirra dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki w przypadku tej postaci leku.

Jeśli pacjent może mieć trudności z oddawaniem moczu (w sytuacjach, takich jak: uszkodzenie rdzenia kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego), należy poradzić się lekarza.

Inne leki a lek Lirra

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Lirra z jedzeniem i piciem

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Lirra jednocześnie z alkoholem.

U podatnych pacjentów, jednoczesne podawanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem lub innymi substancjami działającymi ośrodkowo może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego, chociaż wykazano, że racemat cetyryzyny nie nasila działania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Lirra może wystąpić senność, ospałość, zmęczenie i wyczerpanie. Jeśli pacjent zamierza prowadzić pojazdy, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać maszyny, zaleca się, aby nie wykonywał tych czynności do momentu, gdy nie pozna swojej reakcji na lek. Specjalne testy przeprowadzone z udziałem zdrowych ochotników nie wykazały wpływu lewocetyryzyny w zalecanej dawce na koncentrację uwagi, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów.

Lek Lirra zawiera laktozę

Tabletki tego leku zawierają laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Lirra

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych to 1 tabletka na dobę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lekarz może zmniejszyć dawkę leku w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek.

Pacjenci, u których występują wyłącznie zaburzenia czynności wątroby, powinni przyjmować zwykle zalecaną dawkę leku.

U pacjentów, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i zaburzenia czynności nerek, może być konieczne zmniejszenie dawki leku w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek, u dzieci należy dostosować dawkę również do masy ciała; dawkę leku ustali lekarz.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się podawania leku Lirra dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i starsze powinni połykać tabletki w całości, popijając wodą i można przyjmować je w trakcie posiłku lub pomiędzy posiłkami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lirra

U dorosłych w przypadku zastosowania większej dawki może wystąpić znaczna senność. U dzieci początkowo może wystąpić pobudzenie i niepokój, szczególnie ruchowy, a następnie senność.

Jeśli pacjent podejrzewa, że przyjął większą niż zalecana dawkę leku Lirra, powinien zwrócić się do lekarza, który zadecyduje, jakie działania należy podjąć.

Pominięcie zastosowania leku Lirra

W razie pominięcia dawki leku Lirra lub zastosowania dawki mniejszej niż zalecona przez lekarza, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki; w takim przypadku należy poczekać do czasu kiedy powinna być przyjęta następna dawka i zastosować dawkę zaleconą przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Lirra

Przerwanie stosowania leku Lirra wcześniej niż było to zalecone nie powinno wywołać szkodliwego działania. Objawy choroby mogą powrócić, ale ich nasilenie nie powinno być większe niż przed rozpoczęciem stosowania leku Lirra.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent zauważy pierwsze objawy reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku Lirra i natychmiast udać się do lekarza. Do objawów reakcji nadwrażliwości mogą należeć: obrzęk ust, języka, twarzy i (lub) gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, którym towarzyszy pokrzywka (obrzęk naczynioruchowy), nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi prowadzący do zapaści lub wstrząsu, które mogą prowadzić do zgonu.

Jeśli jakiekolwiek działanie niepożądane nasili się, lub jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 do 10 pacjentów)

 • suchość w jamie ustnej
 • bóle głowy
 • zmęczenie
 • senność/ospałość

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 do 100 pacjentów)

 • uczucie wyczerpania
 • bóle brzucha

Zgłaszano również inne działania niepożądane takie jak kołatanie serca, drgawki, mrowienie, zawroty głowy, omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku (zmienione odczuwanie smaku), uczucie wirowania lub kołysania, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza (parcie na mocz), obrzęk, świąd, wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry), wykwity skórne, duszność, zwiększenie masy ciała, bóle mięśni, pobudzenie i zachowanie agresywne, bezsenność, nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem, zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie apetytu i nudności.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lirra

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Lirra po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po określeniu: „Termin ważności (EXP)” i na blistrze po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lirra

 • Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek.

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku.

 • Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171) i makrogol 400.

Jak wygląda lek Lirra i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane 5 mg są obustronnie wypukłe, białe, owalne, z wytłoczonymi po jednej stronie dwiema literami „G” rozdzielonymi linią podziału, z drugiej strony gładkie. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Tabletki są pakowane w blistry Aluminium/Aluminium lub blistry PVC/PVDC/Aluminium oraz w tekturowe pudełko.

Dostępne wielkości opakowań 28, 56, 84 i 90 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

mailto:adr@urpl.gov.pl

Fibíchova 143

566 17 Vysoké Mýto Republika Czeska Tillomed Laboratories Ltd.

3 Howard Road, Easton Socon St. Neots, Cambridgeshire, PE 198ET Wielka Brytania Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Building 2, Croxley Green Business Park Hatters Lane, Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA, Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o.

ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki:

W razie pominięcia dawki leku Lirra lub zastosowania dawki mniejszej niż zalecona przez lekarza, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki; w takim przypadku należy poczekać do czasu kiedy powinna być przyjęta następna d...

Opakowania Lirra

7 tabletek

0,005 G Glenmark

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

28 tabletek

0,005 G Glenmark

dostępny w 59% aptek

gdzie kupić refundowany

56 tabletek

0,005 G Glenmark

dostępny w 50% aptek

gdzie kupić refundowany

84 tabletki

0,005 G Glenmark

dostępny w 46% aptek

gdzie kupić refundowany

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację