Oryginalna ulotka dla Klindacin T
żel

produkt na receptę

Klindamycyna (clindamycin)

Dawka

1%

Opakowanie

30 gramów
w 69% aptek, od 15.50 zł do 37.99
Klindacin T to żel przeznaczony do miejscowego stosowania w leczeniu zmian trądzikowych oraz innych zmian skórnych, które są powodowane przez bakterie wrażliwe na substancję czynną. Preparat zawiera klindamycynę, która odpowiada za jego działanie terapeutyczne.

Ulotki Klindacin T dla opakowania 30 gramów (1%).

Wybrany dokument Klindacin T:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Klindacin T

Podgląd dokumentu PDF Klindacin T

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

PL_ztw_29122016_zmEMA_subpom_23062020_091020 v2

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta KLINDACIN T, 10 mg/g, żel

Clindamycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Klindacin T i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klindacin T

3. Jak stosować lek Klindacin T

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Klindacin T

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Klindacin t i w jakim celu się go stosuje

Lek Klindacin T zawiera jako substancję czynną antybiotyk - klindamycynę1. Lek ma postać żelu.

Stosowany jest na skórę w leczeniu trądziku pospolitego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klindacin T

Kiedy nie stosować leku Klindacin T

Jeśli pacjent ma uczulenie na klindamycynę, linkomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Lek przeznaczony jest tylko do stosowania na skórę.
 • Należy unikać kontaktu leku z oczami, błonami śluzowymi oraz uszkodzoną skórą. W razie przypadkowego kontaktu z lekiem miejsca te należy dokładnie przemyć dużą ilością chłodnej wody.
 • Jeśli pojawią się objawy podrażnienia skóry lub świadczące o uczuleniu na lek Klindacin T (świąd, wysypka), należy zaprzestać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza:

 • jeśli podczas stosowania leku lub po jego zakończeniu pojawi się uporczywa, ciężka biegunka, która może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Może być konieczne odstawienie leku. Lekarz ustali przyczynę jej wystąpienia i zaleci właściwe leczenie.
 • jeśli u pacjenta w przeszłości lub obecnie stwierdzono zapalenie jelit, chorobę Crohna, zapalenie okrężnicy po antybiotykoterapii.

Lek Klindacin T a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

PL_ztw_29122016_zmEMA_subpom_23062020_091020 v2

Nie należy stosować dwóch leków miejscowo w tym samym czasie. Równoczesne stosowanie miejscowe innych leków może doprowadzić do wystąpienia skumulowanego działania drażniącego.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku Klindacin T w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna zastosowanie leku za konieczne.

Leku Klindacin T nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Lek Klindacin T zawiera glikol propylenowy

Lek zawiera 50 mg glikolu propylenowego w każdym gramie żelu.

Glikol propylenowy2 może powodować podrażnienie skóry.

Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 4 tygodni na otwarte rany lub duże powierzchnie zranionej lub uszkodzonej skóry (np. oparzonej) bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

3. Jak stosować lek Klindacin T

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat Klindacin T należy nanosić cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę dwa razy na dobę – rano i wieczorem.

Przeciętny okres leczenia wynosi około 4 do 8 tygodni.

Po każdym nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce.

Dzieci poniżej 12 lat

Bezpieczeństwo stosowania żelu Klindacin T u dzieci nie zostało określone.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Klindacin T

Przedawkowanie leku może spowodować wystąpienie ogólnych działań niepożądanych klindamycyny (patrz punkt 2. Zanim zastosuje się lek Klindacin T).

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Klindacin T

W przypadku pominięcia dawki leku o stałej, określonej porze, lek należy nałożyć jak najszybciej, jeśli czas do kolejnego zastosowania jest wystarczająco długi, lub opuścić pominiętą dawkę, a następną porcję żelu nałożyć o właściwej porze i kontynuować regularne stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Klindacin T

Ważne jest, aby lek był stosowany zgodnie z zalecanym cyklem leczenia. Nie należy przerywać leczenia dlatego, że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie, zakażenie może powrócić.

PL_ztw_29122016_zmEMA_subpom_23062020_091020 v2

Jeśli pacjent czuje się gorzej w czasie leczenia lub nie czuje się dobrze po zakończeniu zalecanego cyklu leczenia, powinien porozumieć się z lekarzem prowadzącym leczenie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Klindacin T może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane po stosowaniu żelu Klindacin T pojawiają się rzadko. Są to zwykle reakcje związane z podrażnieniem skóry takie jak:

 • zapalenie mieszków włosowych;
 • pieczenie, świąd, rumień, nadmierne wysuszenie lub przetłuszczanie się skóry, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry.
 • Ból brzucha, wzdęcia, biegunki.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Klindacin T

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Klindacin T

Substancją czynną leku jest klindamycyna.

1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny w postaci klindamycyny fosforanu.

Inne składniki leku to: glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona, hydroksypropyloceluloza, sodu wodorotlenek.

PL_ztw_29122016_zmEMA_subpom_23062020_091020 v2

Jak wygląda Klindacin T i co zawiera opakowanie

Bezbarwny, przezroczysty żel.

Opakowanie: tuba 30 g.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna ul. A. Fleminga 2 03-176 Warszawa

Nr telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

1. Co to jest Klindacin t i w jakim celu się go stosuje

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/klindamycyna

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/glikol_propylenowy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.