---Nutrof - produkty

Oryginalna ulotka dla Juvit C

produkt dostępny bez recepty, krople,

Kwas askorbinowy (Witamina C) (ascorbic acid)

, Hasco-Lek

Dawka:

100 mg/ml

Opakowanie:

40 mililitrów
w 91% aptek, od 14,19 zł do 26,99 zł

Koszyk:

Ulotki Juvit C dla opakowania 40 mililitrów (100 mg/ml).

Wybrany dokument Juvit C:
Dokument z 2024-03-26
PDF
dokument PDF dla Juvit C

Podgląd dokumentu PDF Juvit C

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-03-26

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Juvit C ulotka clean

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta JUVIT C

100 mg/ml, krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Juvit C i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Juvit C

3. Jak stosować lek Juvit C

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Juvit C

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Juvit C i w jakim celu się go stosuje

Witamina C bierze udział w metabolicznych procesach utleniania i redukcji zachodzących w komórkach np. w procesie oddychania komórkowego. Jest niezbędna do tworzenia kolagenu, elastyny i substancji międzykomórkowej, a tym samym do prawidłowego rozwoju chrząstki, kości, zębów, gojenia ran, zwiększa elastyczność naczyń włosowatych. Wpływa na tworzenie ciał odpornościowych w organizmie (uważa się, że bierze udział w wytwarzaniu immunoglobulin i interferonu) oraz ułatwia wchłanianie żelaza1 w jelitach. Jest niezbędna do syntezy steroidów nadnerczy, katecholamin, insuliny2 oraz bierze udział w przemianie aminokwasów aromatycznych i metabolizmie tyroksyny.

Krople doustne Juvit C przeznaczone są do leczenia stanów niedoboru witaminy C i profilaktyki chorób wywołanych niedoborem witaminy C, przede wszystkim szkorbutu i jego wstępnych objawów, choroby Moellera-Barlowa, w okresie rekonwalescencji, przy stosowaniu diety ubogiej w witaminę C, zwłaszcza u niemowląt karmionych sztucznie.

Lek jest szczególnie zalecany dla dzieci.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Juvit C

Kiedy nie stosować leku Juvit C:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta występuje szczawianowa kamica nerkowa.

Nie podawać wysokich dawek osobom z nadmiernym wchłanianiem żelaza z przewodu pokarmowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo3-6-fosforanowej, lek może powodować hemolizę krwinek czerwonych.

Lek, podawany w dużych dawkach, może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, zwłaszcza wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (fałszywie dodatni wynik testu na obecność glukozy w moczu, fałszywie ujemny wynik testu na obecność krwi w kale, zaniżenie wyników oznaczeń aktywności niektórych enzymów). Zależnie od zastosowanej metody może zawyżać lub zaniżać wyniki oznaczeń zawartości bilirubiny w surowicy krwi.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Juvit C należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek Juvit C a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podawanie witaminy C z sulfonamidami może prowadzić do wytrącania się kryształów sulfonamidów w moczu. Witamina C:

 • zwiększa wchłanianie żelaza;
 • wydłuża okres półtrwania paracetamolu we krwi;
 • działa synergistycznie z glikozydami flawinowymi;
 • może wpływać na wzrost stężenia stosowanych jednocześnie estrogenów w surowicy krwi.

Tetracykliny4, doustne środki antykoncepcyjne, barbiturany oraz duże dawki kwasu acetylosalicylowego zmniejszają stężenie kwasu askorbowego we krwi.

Juvit C z jedzeniem i piciem

Niemowlętom i małym dzieciom można podawać lek dodany do pokarmu lub napoju.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży oraz w czasie karmienia piersią, należy jednak zachować ostrożność przy wysokich dawkach leku (nie przekraczać zalecanych dawek) ze względu na ryzyko wystąpienia niedoboru witaminy C u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Juvit C

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka (o ile lekarz nie zaleci inaczej) to: niemowlęta i małe dzieci (od 28 dnia życia do końca 24 miesiąca życia): 5-8 kropli raz na dobę dodane do pokarmu lub napoju.

dzieci (od 3 r.ż. do 11 r.ż.): 10 kropli raz na dobę.

młodzież (od 12 r.ż.) i dorośli: 15-20 kropli raz na dobę (w razie większego zapotrzebowania i w niedoborach dawkę można podwoić i przyjmować dwa razy na dobę).

Lek może być dodany do pokarmu lub napoju.

1 ml leku odpowiada około 20 kroplom.

Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie należy podawać leku bepośrednio z butelki do ust dziecka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Juvit C

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Pominięcie zastosowania leku Juvit C

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Witamina C zazwyczaj jest dobrze tolerowana. Duże dawki, zwłaszcza stosowane długotrwale, mogą niekiedy powodować bóle głowy, zaczerwienienie skóry, działać moczopędnie, a także prowadzić do odkładania się kryształów szczawianu wapnia i moczanów w drogach moczowych. Obserwowano także po odstawieniu rozwój tolerancji z objawami niedoboru po odstawieniu (szkorbut), a nawet uzależnienie, z bólami głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

5. Jak przechowywać lek Juvit C

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Juvit C

 • Substancją czynną leku jest kwas askorbowy w ilości 100 mg w 1 ml kropli.
 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glicerol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Juvit C i co zawiera opakowanie

Lek ma postać roztworu. 1 ml roztworu odpowiada ok. 20 kroplom.

Jedno opakowanie zawiera 40 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku tel. + 48 22 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Żelazo

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/insulina

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/tetracyklina