---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Altac-Emo

produkt dostępny bez recepty, żel,

Octowinian glinu (aluminium acetotartrate)

, Pharmaswiss

Dawka:

1%

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ulotki Altac-Emo dla opakowania 75 gramów (1%).

Wybrany dokument Altac-Emo:
Dokument z 2024-03-01
PDF
dokument PDF dla Altac-Emo

Podgląd dokumentu PDF Altac-Emo

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-03-01

Ulotki innych produktów zawierających aluminium acetotartrate

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

SPC-projekt UR.DZL.ZLN. MAH transfer.2018

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ALTAC-EMO, 10 mg/g, żel

Aluminii acetotartras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest ALTAC-EMO i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ALTAC-EMO

3. Jak stosować ALTAC-EMO

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać ALTAC-EMO

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest ALTAC-EMO i w jakim celu się go stosuje

ALTAC-EMO jest lekiem w postaci żelu do stosowania miejscowo na skórę. Substancją czynną leku jest glinu octanowinian. Lek po zastosowaniu na skórę działa ściągająco i przeciwobrzękowo, jednocześnie łagodząc dolegliwości bólowe. Substancja pomocnicza – mentol1 wywołuje wrażenie chłodu.

Wskazania do stosowania:

Lek stosuje się miejscowo na skórę w następujących przypadkach:

 • stłuczenia,
 • obrzęki stawowe i pourazowe,
 • obrzęki spowodowane oparzeniami pierwszego stopnia,
 • ukąszenia owadów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ALTAC-EMO

Kiedy nie stosować leku ALTAC-EMO:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na glinu octanowinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • doustnie;
 • w przypadku rozległych ran;
 • na uszkodzoną skórę oraz miejsca na skórze z widocznym wypryskiem;
 • na zakażoną skórę;
 • długotrwale;
 • u dzieci w wieku do 3 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku ALTAC-EMO należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania leku. Jeśli objawy te utrzymują się, należy zgłosić się do lekarza;
 • należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe, należy go usunąć obficie spłukując wodą.

UR.DZL.ZLN. MAH transfer.2018

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

ALTAC-EMO a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych dotyczących interakcji leku ALTAC-EMO z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych o wpływie leku ALTAC-EMO na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

ALTAC-EMO zawiera metylu parahydroksybenzoesan

Metylu parahydroksybenzoesan zawarty w żelu może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować ALTAC-EMO

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ALTAC-EMO jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować na czystą, suchą skórę w bolących miejscach w ilości dostosowanej do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo (najczęściej pasek żelu o długości 2 cm na 50 cm2 powierzchni skóry).

Żel należy stosować 3 lub 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych, najlepiej w postaci okładów wysychających (np. z gazy lub płótna). Nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym lub owijać okładów folią.

Ostrożnie stosować u dzieci.

Dzieci w wieku do 3 lat: nie stosować.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ALTAC-EMO

W razie nieprawidłowego stosowania leku lub zastosowania dawki większej niż zalecana, możliwe jest wystąpienie ogólnoustrojowych objawów niepożądanych.

W razie przypadkowego połknięcia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (np. rumień, świąd, pieczenie), które zwykle ustępują po zaprzestaniu stosowania leku.

W razie stosowania leku na duże powierzchnie skóry, stosowania długotrwałego lub zbyt częstego, lek może powodować macerację skóry (uszkodzenie powierzchniowych warstw skóry), a u osób nadwrażliwych odczyny rumieniowe, grudkowe i ziarninowe.

W przypadku długotrwałego stosowania w ciężkiej niewydolności nerek nie można wykluczyć ryzyka objawów hiperaluminemii (zwiększenie stężenia glinu we krwi) i hipofosfatemii (zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych UR.DZL.ZLN. MAH transfer.2018 Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać ALTAC-EMO

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 28 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zmianę jego wyglądu lub zapachu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera ALTAC-EMO

 • Substancją czynną leku jest glinu octanowinian.
 • Pozostałe składniki to: etanol 96%, lewomentol, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda ALTAC-EMO i co zawiera opakowanie ALTAC-EMO ma postać bezbarwnego żelu o zapachu mentolu.

Opakowanie: tuba zawierająca 40 g lub 75 g żelu umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny Lek S.A.

ul. Podlipie 16 95-010 Stryków

Wytwórca EMO-FARM Sp. z o.o.

ul. Łódzka 52 95-054 Ksawerów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/mentol