Oryginalna ulotka dla Aktrip Gel

produkt dostępny bez recepty, żel,

Octowinian glinu (aluminium acetotartrate)

, Oceanic

Dawka:

1%

Opakowanie:

75 gramów
w 3% aptek, od 11,53 zł do 19,99 zł

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ulotki Aktrip Gel dla opakowania 75 gramów (1%).

Wybrany dokument Aktrip Gel:
Dokument z 2022-12-22
PDF
dokument PDF dla Aktrip Gel

Podgląd dokumentu PDF Aktrip Gel

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2022-12-22

Ulotki innych produktów zawierających aluminium acetotartrate

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Altażel Oceanic, 10 mg/g, żel

Aluminii acetotartras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Altażel Oceanic i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Altażel Oceanic

3. Jak stosować lek Altażel Oceanic

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Altażel Oceanic

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Altażel Oceanic i w jakim celu się go stosuje

Lek Altażel Oceanic w postaci żelu jest przeznaczony do stosowania zewnętrznego na skórę.

Substancją czynną jest octanowinian glinu o działaniu ściągającym i przeciwobrzękowym, dzięki czemu lek wykazuje działanie zmniejszające obrzęk oraz dolegliwości bólowe po aplikacji w miejscu urazu. Ponadto, w skład leku wchodzi mentol1 (jedna z substancji pomocniczych), który wykazuje działanie miejscowo chłodzące.

Wskazania do stosowania

Lek stosuje się miejscowo na skórę w stłuczeniach oraz w obrzękach stawowych i pourazowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Altażel Oceanic

Kiedy nie stosować leku Altażel Oceanic

 • jeśli pacjent ma uczulenie na octanowinian glinu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • na otwarte, rozległe rany,
 • na zakażoną skórę,
 • na zmienioną chorobowo lub uszkodzoną skórę,
 • na duże powierzchnie skóry,
 • u dzieci poniżej 3 lat.

Nie należy stosować leku Altażel Oceanic doustnie ani długotrwale.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Altażel Oceanic należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania leku Altażel Oceanic. Jeśli objawy nie ustępują, należy zgłosić się do lekarza.

Należy unikać kontaktu leku z oczami oraz z błonami śluzowymi. Jeśli lek dostanie się do oczu lub na błony śluzowe, należy go usunąć poprzez obfite spłukanie wodą.

Dzieci i młodzież Leku Altażel Oceanic nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Lek Altażel Oceanic a inne leki

Nie są znane interakcje leku Altażel Oceanic z innymi lekami, ale należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Altażel Oceanic nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Altażel Oceanic zawiera etanol

Ten lek zawiera 20 mg alkoholu (etanolu2) w każdym gramie żelu. Lek może powodować pieczenie uszkodzonej skóry.

Lek Altażel Oceanic zawiera etylu parahydroksybenzoesan (E 214) oraz propylu parahydroksybenzoesan (E 216)

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Altażel Oceanic

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Żel należy stosować na czystą, suchą skórę, 3 do 4 razy na dobę, co kilka godzin, najlepiej w postaci okładów wysychających, zapewniających dostęp powietrza do skóry.

Sposób podawania Lek Altażel Oceanic jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Nie należy stosować leku pod opatrunkami okluzyjnymi lub pod folią, które nie zapewniają dostępu powietrza do miejsca nałożenia żelu.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.

Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży Leku Altażel Oceanic nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Altażel Oceanic

Dotychczas nie opisano przypadku przedawkowania leku Altażel Oceanic, jeżeli lek był stosowany zgodnie ze wskazaniami i sposobem dawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Altażel Oceanic

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Altażel Oceanic

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Omyłkowe spożycie leku Altażel Oceanic

W przypadku omyłkowego połknięcia leku Altażel Oceanic należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą pojawić się miejscowe reakcje skórne (rumień, świąd, pieczenie), które powinny ustąpić po zaprzestaniu stosowania leku.

W przypadku długotrwałego lub zbyt częstego stosowania leku Altażel Oceanic może dojść do maceracji skóry, a u niektórych osób mogą pojawić się odczyny rumieniowe, grudkowe lub ziarninowe.

W przypadku długotrwałego stosowania w ciężkiej niewydolności nerek istnieje ryzyko wystąpienia objawów hiperaluminemii (zwiększone stężenie jonów glinu we krwi) oraz hipofosfatemii (zmniejszone stężenie jonów fosforanowych we krwi).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Altażel Oceanic

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 1 rok.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Altażel Oceanic

 • Substancją czynną leku jest octanowinian glinu. 1 g żelu zawiera 10 mg octanowinianu glinu.
 • Pozostałe składniki to: etylu parahydroksybenzoesan (E 214), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), lewomentol, etanol bezwodny, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Altażel Oceanic i co zawiera opakowanie Lek Altażel Oceanic ma postać żelu przeznaczonego do aplikacji na skórę.

Dostępne opakowanie to tuba zawierająca 75 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: OCEANIC Spółka Akcyjna ul. Łokietka 58 81-736 Sopot

Wytwórca: OCEANIC Spółka Akcyjna ul. Gdańska 5 Trąbki Małe 83-034 Trąbki Wielkie

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: OCEANIC Spółka Akcyjna, ul. Gdańska 5, Trąbki Małe, 83-034 Trąbki Wielkie, Tel.: + 48 58 692 10

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/mentol

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/etanol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.