Oryginalna ulotka dla Jod
substancja

surowiec farmaceutyczny

Jod (iodine)

Dawka

1000 mg

Opakowanie

1 gram
w 31% aptek, od 18.00 zł do 256.04
Jod to substancja wykorzystywana w recepturze aptecznej do sporządzania roztworów. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo, powodując denaturację białek strukturalnych i enzymatycznych drobnoustrojów. Dodatkowo uwalnia tlen z roztworów wodnych, co nasila jego działanie odkażające.

Ulotki Jod dla opakowania 1 gram (1000 mg).

Wybrany dokument Jod:
Dokument z 2020-09-30
PDF
dokument PDF dla Jod

Podgląd dokumentu PDF Jod

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-30

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

7553-56-2_(PL) strona: 1/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 33

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 39.4.0.1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

 • 1.1 Identyfikator produktu
 • Nazwa handlowa: jod

Iodum

 • Numer artykułu: 159380 100568
 • Numer według CAS: 7553-56-2
 • Numer WE: 231-442-4
 • Numer indeksu: 053-001-00-3
 • 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

 • Zastosowanie substancji / preparatu Farmaceutyczne substancje czynne
 • 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
 • Producent/Dostawca: Pharma-Cosmetic Sp. z o.o./Fagron sp. z o.o.

ul. Pasternik 26 31-354 Kraków

Polska

 • Komórka udzielająca informacji:

Tel: +48 (0)12 334 35 12 FAX: +48 (0)12 334 35 13

 • 1.4 Numer telefonu alarmowego: Ośrodek Informacji Toksykologicznej w Krakowie, tel: +48 (0)12 411 99 99 (czynny codziennie, przez całą dobę)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

 • 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
 • Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 GHS09 środowisko Aquatic Acute 1 H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

GHS07 Acute Tox. 4 H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

Acute Tox. 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

 • Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE Xn; Produkt szkodliwy R20/21: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

N; Produkt niebezpieczny dla środowiska R50: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

(ciąg dalszy na stronie 2) PL strona: 2/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 33

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: jod

Iodum (ciąg dalszy od strony 1) 39.4.0.1

 • Szczególne wskazówki o zagrożeniu dla człowieka i środowiska: Nie dotyczy.
 • 2.2 Elementy oznakowania
 • Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Substancja jest klasyfikowana i oznakowana zgodnie z przepisami CLP.

 • Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia GHS07, GHS09
 • Hasło ostrzegawcze Uwaga
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H312+H332 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

 • Zwroty wskazujące środki ostrożności P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P322 Środki szczególne (patrz na etykiecie).

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOW YCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

 • 2.3 Inne zagrożenia
 • Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • PBT: Nie nadający się do zastosowania.
 • vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

 • 3.1 Charakterystyka chemiczna: Substancje
 • Nazwa wg nr CAS 7553-56-2 jod

Iodum

 • Numer(y) identyfikacyjny(e)
 • Numer WE: 231-442-4
 • Numer indeksu: 053-001-00-3

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

 • 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
 • Wskazówki ogólne:

Symptomy zatrucia mogą wystąpić dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbędna conajmniej przez 48 godzin po wypadku.

 • Po wdychaniu:

Dostarczyć świeże powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepło. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować z lekarzem.

W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

 • Po styczności ze skórą: Odwieźć do lekarza.
 • Po styczności z okiem: Odwieźć do lekarza.
 • Po przełknięciu:

Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.

Natychmiast sprowadzić lekarza.

(ciąg dalszy na stronie 3) PL strona: 3/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 33

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: jod

Iodum (ciąg dalszy od strony 2) 39.4.0.1

 • 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

 • 5.1 Środki gaśnicze
 • Przydatne środki gaśnicze: CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu.
 • 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 5.3 Informacje dla straży pożarnej
 • Specjalne wyposażenie ochronne:

Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.

Nosić pełne ubranie ochronne.

Założyć urządzenie ochrony dróg oddechowych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 • 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.

Zadbać o wystarczające wietrzenie.

 • 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Pył usuwać strumieniem wody.

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.

Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

 • 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.

Zadbać o wystarczające przewietrzenie.

 • 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

 • 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Dobre odpylenie.

Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

 • Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
 • 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
 • Składowanie:
 • Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
 • Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.

(ciąg dalszy na stronie 4) PL strona: 4/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 33

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: jod

Iodum (ciąg dalszy od strony 3) 39.4.0.1

 • Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:

Składować w suchym miejscu.

Zbiornik przechowywać w dobrze przewietrzanym miejscu.

Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.

 • 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

 • Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
 • 8.1 Parametry dotyczące kontroli
 • Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: 7553-56-2 jod

Iodum NDS 1 mg/m3

 • Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
 • 8.2 Kontrola narażenia
 • Osobiste wyposażenie ochronne:
 • Ogólne środki ochrony i higieny: Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
 • Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od powietrza otoczenia.

 • Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu.

Z powodu braku badań nie można podać żadnego zalecenia dotyczącego materiału dla rękawic do ochrony przed produktem / preparatem / mieszaniną substancji chemicznych.

Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.

 • Materiał, z którego wykonane są rękawice

Kauczuk nitrylowy

Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta.

 • Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice

Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

 • Ochrona oczu: Nie konieczne.
 • Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna PL (ciąg dalszy na stronie 5) strona: 5/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 33

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: jod

Iodum (ciąg dalszy od strony 4) 39.4.0.1

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

 • 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
 • Ogólne dane
 • Wygląd: Forma: Stały Kolor: Fioletowy
 • Zapach: Kłujący
 • Próg zapachu: Nieokreślone.
 • Wartość pH: Nie nadający się do zastosowania.
 • Zmiana stanu

Punkt topnienia/ Zakres topnienia: 114 °C

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 185 °C

 • Punkt zapłonu: Nie nadający się do zastosowania.
 • Łatwopalność (stała gazowa): Materiał nie jest zapalny.
 • Temperatura palenia się:

Temperatura rozkładu: Nieokreślone.

 • Samozapłon: Nieokreślone.
 • Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.
 • Granice niebezpieczeństwa wybuchu: Dolna: Nieokreślone.

Górna: Nieokreślone.

 • Ciśnienie pary w 25 °C: 0,41 hPa
 • Gęstość w 20 °C: 4,93 g/cm3
 • Gęstość wstrząsowa w 20 °C: ~2100 kg/m3
 • Gęstość względna Nieokreślone.
 • Gęstość par Nie nadający się do zastosowania.
 • Szybkość parowania Nie nadający się do zastosowania.
 • Rozpuszczalność w/ mieszalność z

Woda w 20 °C: 0,34 g/l

 • Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda) w 20 °C: 2,49 log POW (experimentell)
 • Lepkość: Dynamiczna: Nie nadający się do zastosowania.

Kinetyczna: Nie nadający się do zastosowania.

 • 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

 • 10.1 Reaktywność
 • 10.2 Stabilność chemiczna
 • Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Dla uniknięcia rozkładu termicznego - nie przegrzewać.
 • 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.

(ciąg dalszy na stronie 6) PL strona: 6/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 33

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: jod

Iodum (ciąg dalszy od strony 5) 39.4.0.1

 • 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Możliwy śladowo.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

 • 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
 • Ostra toksyczność:
 • Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: Ustne LD50 14000 mg/kg (rat)
 • Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
 • na skórze: Brak działania drażniącego.
 • w oku: Brak działania drażniącego.
 • Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

 • 12.1 Toksyczność
 • Toksyczność wodna: EC50 (48h) 0,33 mg/l (Daphnia) LC50 (96h) 0,53 mg/l (Fish)
 • 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.3 Zdolność do bioakumulacji

Na podstawie współczynnika podziału n-oktanol/woda nie należy oczekiwać akumulacji w organizmach żywych.

 • 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • Skutki ekotoksyczne:
 • Uwaga: Bardzo trujący dla ryb.
 • Dalsze wskazówki ekologiczne:
 • Wskazówki ogólne:

Klasa szkodliwości dla wody 1 (określenie wg. listy): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

W zbiornikach wodnych trujący także dla ryb i planktonu.

bardzo trujący dla organizmów wodnych

 • 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • PBT: Nie nadający się do zastosowania.
 • vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
 • 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

 • 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
 • Zalecenie:

Musi podlegać specjalnej obróbce zgodnej z urzędowymi przepisami.

Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

(ciąg dalszy na stronie 7) PL strona: 7/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 33

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: jod

Iodum (ciąg dalszy od strony 6) 39.4.0.1

 • Opakowania nieoczyszczone:
 • Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

 • 14.1 Numer UN
 • ADR, IMDG, IATA UN3495
 • 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
 • ADR Jod
 • IMDG, IATA Iodine
 • 14.3 Klasa(-y) zagro ż enia w transporcie
 • ADR, IMDG
 • Klasa 8 materiały żrące
 • Nalepka 6.1
 • IATA
 • Class 8 materiały żrące
 • Label 6.1
 • 14.4 Grupa opakowań
 • ADR, IMDG, IATA III
 • 14.5 Zagro ż enia dla środowiska: Materiał zagrażający środowisku, stały; Zanieczyszczenia morskie
 • Zanieczyszczenia morskie: Tak (P)

Symbol (ryby i drzewa)

 • Szczególne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)
 • 14.6 Szczególne środki ostro ż ności dla u ż ytkowników Uwaga: materiały żrące
 • Liczba Kemlera: 60
 • Numer EMS: F-A,S-B
 • 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.
 • Transport/ dalsze informacje:
 • ADR
 • Ilości ograniczone (LQ) 5 kg
 • Kategoria transportowa 3
 • Kodów zakazu przewozu przez tunele E (ciąg dalszy na stronie 8) PL strona: 8/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 33

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: jod

Iodum (ciąg dalszy od strony 7) 39.4.0.1

 • UN "Model Regulation": UN3495, JOD, ZAGRAŻ AJ Ą CY Ś RODOWISKU, 6.1, III

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

 • 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

 • 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre ś lają jednak w sposób ostateczny wła ś ciwo ś ci produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

 • Wydział sporządzający wykaz danych: Pharma-Cosmetic Sp. z o.o.

Zapewnienie Jakoś ci - QA

 • Partner dla kontaktów: biuro@fagron.pl
 • Skróty i akronimy: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International

Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organisation ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association P: Marine Pollutant GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

 • * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej PL

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.