Oryginalna ulotka dla Human Albumin 250 G/l Baxter
iniekcja

produkt na receptę

Albuminy (albumin)

Dawka

25%
brak ofert

Opakowanie

1 fiolka 10 mililitrów z płaskim denkiem
w 0% aptek
Produkt w kategorii: krew i układ krwiotwórczy, substytuty osocza i płyny infuzyjne, krew i preparaty krwiozastępcze (kategoria ATC B05AA).

Ulotki Human Albumin 250 G/l Baxter dla opakowania 1 fiolka 10 mililitrów z płaskim denkiem (25%).

Wybrany dokument Human Albumin 250 G/l Baxter:
Dokument z 2021-03-24
PDF
dokument PDF dla Human Albumin 250 G/l Baxter

Podgląd dokumentu PDF Human Albumin 250 G/l Baxter

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-24

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Nutrineal PD4 z 1,1% roztworem aminokwasów ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA HUMAN ALBUMIN 250 g/l BAXALTA

Roztwór do infuzji

Albumina ludzka

Należyuważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Human Albumin 250 g/l Baxalta i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Human Albumin 250 g/l Baxalta

3. Jak stosować Human Albumin 250 g/l Baxalta

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Human Albumin 250 g/l Baxalta

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Human Albumin 250 g/l Baxalta i w jakim celu się go stosuje

Human Albumin1 250 g/l Baxalta zawiera białko zwane albuminą, znajdujące się w płynnej części krwi (osocze) i należy do grupy produktów leczniczych zwanych „substytuty osocza i frakcje białek osocza”. Jest on wytwarzany z ludzkiej krwi zebranej od dawców krwi.

Fiolka po 50 ml zawiera 12,5 g albuminy ludzkiej

Fiolka po 100 ml zawiera 25 g albuminy ludzkiej

Albumina ludzka jest stosowana w celu uzupełnienia i utrzymywania objętości krwi krążącej u pacjentów, u których doszło do ubytku krwi lub płynu w szczególnych przypadkach medycznych.

Wybór albuminy zamiast sztucznego płynu koloidowego i potrzebna dawka będą zależeć od sytuacji klinicznej danego pacjenta.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Human Albumin 250 g/l Baxalta

Kiedy nie stosować Human Albumin 250 g/l Baxalta

 • jeśli u pacjenta występuje alergia na albuminę ludzką lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Human Albumin 50 g/l Baxalta należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

 • jeśli podejrzewa się, że w trakcie leczenia wystąpiła reakcja alergiczna, z trudnościami oddychania, uczuciem omdlenia lub innymi objawami. W takm przypadku należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub pielęgniarkę, ponieważ konieczne będzie przerwanie wlewu i być może zastosowanie standardowych zasad leczenia wstrząsu.
 • jeśli u pacjenta występuje któraś z niżej wymienionych chorób:
  • niewyrównana niewydolność serca;
  • nadciśnienie;
  • żylaki przełyku (poszerzenie żył przełyku);
  • obrzęk płuc (płyn w płucach);
  • skłonność do samoistnych krwawień;
  • ciężka niedokrwistość (niedobór czerwonych krwinek);
  • brak wytwarzania moczu.

Jeżeli któryś z przypadków dotyczy danego pacjenta należy poinformować lekarza, aby mógł zastosować odpowiednie środki ostrożności.

W przypadku otrzymywania produktów leczniczych z ludzkiej krwi lub osocza stosuje się określone środki zapobiegania przenoszeniu zakażeń. Obejmują one uważną selekcję dawców krwi i osocza, aby wykluczyć osoby, które mogą przenosić zakażenie, oraz badania poszczególnych oddanych donacji i całych pul w celu wykrycia wirusa (zakażenia). Wytwórcy tego typu produktów włączają ponadto do procesu obróbki krwi i osocza etapy unieczynniania lub usuwania wirusów. Pomimo tego, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to także wirusów nieznanych i nowo odkrytych oraz innych rodzajów zakażeń.

Nie ma żadnych doniesień na temat przeniesienia zakażeń wirusowych przez albuminy wyprodukowane w procesach wytwarzania zgodnych ze specyfikacjami podanymi w Farmakopei

Europejskiej.

Zdecydowanie zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu pacjentowi Human Albumin 250 g/l

Baxalta odnotowywać nazwę i numer serii preparatu w celu zachowania informacji o stosowanych seriach produktu.

Human Albumin 250 g/l Baxalta a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Obecnie nie są znane żadne powikłania związane z przyjmowaniem albuminy ludzkiej z innymi produktami leczniczymi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zdecyduje, czy można zastosować Human Albumin 250 g/l Baxalta w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano żadnego wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn.

Human Albumin 250 g/l Baxalta zawiera sód Human Albumin 250 g/l Baxalta zawiera 130 – 160 mmol/l sodu. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów na diecie kontrolującej ilość przyjmowanego sodu.

3. Jak stosować Human Albumin 250 g/l Baxalta

Human Albumin 250 g/l Baxalta jest lekiem przeznaczonym do stosowania w lecznictwie zamkniętym.

Dlatego będzie podawana w szpitalu przez właściwy personel medyczny. Lekarz prowadzący określi dawkę, jaka zostanie podana, częstość stosowania i czas trwania leczenia, zależnie od indywidualnego stanu pacjenta. W trakcie podawania Human Albumin lekarz będzie na bieżąco kontrolował stan pacjenta, mierząc ciśnienie krwi i tętno oraz wykonując badania krwi, aby mieć pewność, że pacjent nie otrzymuje za dużej dawki. Jeśli wystąpi ból głowy, trudności w oddychaniu lub wzrost ciśnienia krwi, należy powiadomić o tym lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Human Albumin 250 g/l Baxalta

W przypadku podejrzenia otrzymania zbyt dużej dawki Human Albumin 250 g/l Baxalta należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którekolwiek z działań niepożądancyh wymienionych poniżej, należy natychniast przerwać infuzję i zastosować odpowiednie leczenie:

 • wstrząs anafilaktyczny(bardzo rzadko: może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)
 • nadwrażliwość/reakcje alergiczne (nieznana: na podstwie dostępnych danych nie można oszacować częstości)

Również były raportowane następujące działania niepożądane:

Rzadko: mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 pacjentów

 • nudności (uczucie mdłości)
 • nagłe zaczerwienienie
 • wysypka skórna
 • gorączka

Nieznana: na podstwie dostępnych danych nie można oszacowac częstości

 • ból głowy
 • zmienione odczuwanie smaków
 • zawał serca
 • nieregularne bicie serca
 • przyspieszone bicie serca
 • nieprawidłowe niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • zatrzymanie płynu w płucach
 • bezdech lub dyskomfort podczas oddychania
 • wymioty
 • pokrzywka
 • świąd
 • dreszcze

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Human Albumin 250 g/l Baxalta

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Szklane fiolki przechowywać w tekturowym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Zawartość musi być zużyta niezwłocznie po otwarciu opakowania.

Nie stosować tego leku, jeśeli zauważy się, że roztwór jest mętny lub zawiera nierozpuszczalne cząstki.

6. Zawartość opakownaia i inne informacje

Co zawiera Human Albumin 250 g/l Baxalta

Substancja czynna jest: albumina ludzka

Każde 100 ml zawiera 25 g białka całkowitego, w tym co najmniej 95% stanowi albumina ludzka.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu kaprylan, sodu N-acetylotryptofanian, woda do wstrzykiwań.

Całkowita zawartość jonów sodu: 130 –160 mmol/l

Jak wygląda Human Albumin 250 g/l Baxalta i co zawiera opakowanie Human Albumin 250 g/l Baxalta jest przezroczystym, lekko lepkim płynem; jest prawie bezbarwna, żółta, bursztynowa lub zielona. Jest jałowym roztworem do infuzji dożylnej w fiolkach ze szkła po 50 ml lub 100 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wywtórca:

Podmiot odpowiedzialny Shire Polska Sp. z o.o.

Plac Europejski 1 00-844 Warszawa

Wytwórca: Baxter AG

Industriestraße 67 A-1221 Wiedeń, Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Austria: Human Albumin Baxter 250 g/l – Infusionslösung Cypr, Niemcy, Grecja, Polska: Human Albumin 250 g/l Baxalta Włochy: Albumina Baxalta 250 g/l Portugalia: Albumina Humana Baxalta

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2017

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

 • Roztwór Human Albumin 250 g/l Baxalta należy stosować dożylnie, bezpośrednio podając zawartość opakowania w postaci infuzji.
 • Nie wolno rozcieńczać roztworów albumin wodą do wstrzykiwań, ponieważ może to spowodować wystąpienie hemolizy u pacjentów otrzymujących lek.
 • Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone. Jeśli znaleziono wyciek, preparat należy wyrzucić.
 • Roztwór powinien być klarowny, lekko lepki, prawie bezbarwny, żółty, bursztynowy lub zielony.

Nie używać roztworów mętnych lub zawierających osad. Może to wskazywać, że białko jest niestabilne lub, że doszło do zanieczyszczenia roztworu. Zawartość należy użyć niezwłocznie po otwarciu opakowania.

 • Infuzję przeprowadza się drogą dożylną stosując jednorazowy, jałowy i apirogenny zestaw do infuzji. Przed podłączeniem zestawu do infuzji do korka fiolki, należy zdezynfekować korek stosując odpowiedni środek antyseptyczny. Po podłączeniu zestawu do fiolki należy niezwłocznie rozpocząć wlew. Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
 • Szybkość podawania należy dostosować do indywidualnej sytuacji i wskazań.
 • Podczas wymiany osocza szybkość infuzji należy dostosować do szybkości usuwania.
 • W przypadku podawania dużych objętości należy przed użyciem ogrzać produkt do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.
 • W przypadku podawania koncentratów albumin, należy zapewnić właściwe nawodnienie pacjenta. Należy odpowiednio monitorować stan pacjenta, aby zapobiec przeciążeniu układu krążenia i przewodnieniu.
 • Podczas podawania albuminy należy monitorować stężenie elektrolitów pacjenta i podjąć odpowiednie działania w celu przywrócenia lub utrzymania równowagi elektrolitowej.
 • Należy zadbać o zapewnienie właściwej substytucji innych składników krwi (czynniki krzepnięcia, elektrolity, płytki krwi oraz erytrocyty).
 • Ze względów bezpieczeństwa należy odnotować numer serii podawanej Human Albumin 250 g/l

Baxalta.

 • Albuminy ludzkiej nie wolno mieszać z innymi lekami , pełną krwią i koncentratem krwinek czerwonych. Albuminy ludzkiej nie należy również mieszać z hydrolizatami białkowymi (np.

żywienie pozajelitowe) lub roztworami zawierającymi alkohol ponieważ takie połączenia mogą powodować wytrącanie się białek.

 • Jeśli dawka i szybkość infuzji są zbyt duże, może wystąpić przewodnienie. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów klinicznych przeciążenia układu krążenia (ból głowy, duszność, przepełnienie żył szyjnych) lub wzrostu ciśnienia krwi, zwiększenia ośrodkowego ciśnienia żylnego lub obrzęku płuc, należy natychmiast przerwać wlew i ściśle monitorować parametry hemodynamiczne pacjenta.

1. Co to jest Human Albumin 250 g/l Baxalta i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Human Albumin 250 g/l Baxalta

3. Jak stosować Human Albumin 250 g/l Baxalta

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Human Albumin 250 g/l Baxalta zawiera sód Human Albumin 250 g/l Baxalta zawiera 130 – 160 mmol/l sodu. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów na diecie kontrolującej ilość przyjmowanego sodu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 C.

Co zawiera Human Albumin 250 g/l Baxalta

Industriestraße 67


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/albuminy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.