dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 mililitrów (2%).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 27 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających cromoglicic acid

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta URSAPHARM * Allergocrom, krople do oczu * MA-No. 8980 *

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Allergocrom, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Natrii cromoglicas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Allergocrom i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allergocrom

3. Jak stosować lek Allergocrom

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Allergocrom

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Allergocrom i w jakim celu się go stosuje

Lek stosuje się w przypadku wystąpienia ostrych i przewlekłych zapaleń spojówek.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allergocrom

Kiedy nie stosować leku Allergocrom:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na kromoglikan sodu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Allergocrom należy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci poniżej 4 lat nie zostało określone.

Lek Allergocrom a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje kromoglikanu sodu z innymi lekami stosowanymi miejscowo do oczu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku

Edition 07/2016 URSAPHARM * Allergocrom, krople do oczu * MA-No. 8980 *

Lekarz starannie rozważy korzyści i ryzyko płynące z podawania leku w pierwszym trymestrze i dalszych trymestrach ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić przez kilka minut przemijające zaburzenia widzenia, co może wydłużyć czas reakcji u osób prowadzących pojazdy oraz obsługujących maszyny.

Allergocrom zawiera benzalkoniowy chlorek. Używanie miękkich soczewek kontaktowych ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego jest przeciwwskazane. Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oczu, możliwe jest używanie twardych soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie po upływie 15 minut.

3. Jak stosować lek Allergocrom

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj zaleca się zakroplić do worka spojówkowego 1 kroplę 4 razy na dobę.

Dla dorosłych i dla dzieci dawkowanie jest takie samo. Leczenia preparatem Allergocrom krople do oczu nie należy przerywać po ustąpieniu objawów, należy je kontynuować aż do ustania kontaktu z alergenem np.: pyłkami kwiatów, kurzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach może wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te zwykle samoistnie ustępują.

U niektórych osób w czasie stosowania mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel: +48 22 492 13 01; fax: + 48 22 492 13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Allergocrom

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 6 tygodni.

Edition 07/2016 mailto:ndl@urpl.gov.pl URSAPHARM * Allergocrom, krople do oczu * MA-No. 8980 *

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Allergocrom

  • Substancją czynną leku jest kromoglikan sodu
  • Substancje pomocnicze to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, glukoza jednowodna, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Allergocrom i co zawiera opakowanie Allergocrom to klarowny, bezbarwny lub lekko żółty roztwór znajdujący się w plastikowej butelce 10 ml z kroplomierzem i zatyczką.

Każde opakowanie zawiera 1 plastikową butelkę z zakraplaczem i zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Żywiczna 7 05-092 Łomianki, Polska

Telefon: +48 (0) 22 751 28 86

Telefax: +48(0) 22 751 28 86 e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca: URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Edition 07/2016

Opakowania Allergocrom

10 mililitrów

2% Ursapharm

dostępny w 79% aptek

gdzie kupić od 9,69 do 20,98 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację