Oryginalna ulotka dla Cyclonamine
tabletki

produkt na receptę

Etamsylat (etamsylate)

Dawka

250 mg

Opakowanie

30 tabletek
w 89% aptek, od 9.90 zł do 57.49
Cyclonamine to tabletki przeznaczone do stosowania w profilaktyce krwawień z małych naczyń krwionośnych lub zapobiegający występowaniu krwotoków po zabiegach. Lek zawiera etamsylat wykazujący działanie przeciwkrwotoczne i wzmacniający naczynia krwionośne. Ponadto substancja skraca czas krwawienia i zwiększa agregację płytek krwi.

Ulotki Cyclonamine dla opakowania 30 tabletek (250 mg).

Wybrany dokument Cyclonamine:
Dokument z 2021-02-02
PDF
dokument PDF dla Cyclonamine

Podgląd dokumentu PDF Cyclonamine

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-02

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - pl-pl-cyclonamine250mgtablet-clean-seq.0004

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CYCLONAMINE

250 mg, tabletki

Etamsylatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Cyclonamine i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyclonamine

3. Jak stosować lek Cyclonamine

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Cyclonamine

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cyclonamine i w jakim celu się go stosuje

Cyclonamine jest lekiem o działaniu przeciwkrwotocznym i angioprotekcyjnym (ochronnym na naczynia). Działa wybiórczo na ściany naczyń krwionośnych i uszczelniając je, przeciwdziała ich łamliwości i kruchości. Dzięki poprawie przylegania płytek i przywróceniu wytrzymałości ścian włośniczek powoduje skrócenie czasu krwawienia oraz zmniejszenie utraty krwi.

Wskazania do stosowania leku

W chirurgii: zapobieganie i leczenie przedoperacyjne lub pooperacyjne krwawienia włośniczkowego we wszystkich typach operacji z polem dobrej perfuzji tkanek: w otorynolaryngologii, ginekologii, położnictwie, urologii, stomatologii, okulistyce, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

W chorobach wewnętrznych: zapobieganie i leczenie krwawienia włośniczkowego o różnej etiologii i lokalizacji: krwiomocz, krwawe wymioty, krew w kale, krwawienie z nosa, krwawienia z dziąseł.

W ginekologii: plamienie (krwawienie poza cyklem miesiączkowym), nadmierne krwawienie menstruacyjne pierwotne lub wtórne wywołane wkładką wewnątrzmaciczną po wykluczeniu przyczyn organicznych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyclonamine

Kiedy nie stosować leku Cyclonamine

 • jeśli pacjent ma uczulenie na etamsylat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeśli u pacjenta występuje ostra porfiria.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Cyclonamine należy omówić to z lekarzem.

W przypadku wystąpienia gorączki, lek należy natychmiast odstawić.

Jeżeli lek Cyclonamine stosowany jest w celu zmniejszenia nadmiernego i (lub) przedłużającego się krwawienia menstruacyjnego, a poprawa jednak nie nastąpi, należy skontaktować się z lekarzem w celu znalezienia i wykluczenia możliwych przyczyn patologicznych.

Lek Cyclonamine a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Cyclonamine może być kojarzony z innymi lekami przeciwzakrzepowymi. W przypadku potrzeby podania wlewu dekstranu, lek Cyclonamine należy podać jako pierwszy.

Cyclonamine z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować razem z jedzeniem, popić małą ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, leku Cyclonamine nie zaleca się stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią Lek Cyclonamine wydziela się z mlekiem kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania leku w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Lek Cyclonamine zawiera sodu pirosiarczyn

Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Informacja o zawartości sodu w leku Cyclonamine

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej tabletce, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Cyclonamine

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Przed zabiegiem chirurgicznym: 1 do 2 tabletek (tj. 250 mg do 500 mg) na 1 godzinę przed zabiegiem chirurgicznym.

Po zabiegu chirurgicznym: 1 do 2 tabletek (tj. 250 mg do 500 mg) co 4 do 6 godzin, dopóki istnieje ryzyko krwawienia.

Choroby wewnętrzne: zwykle 2 tabletki 2 do 3 razy na dobę (tj. 1000 mg do 1500 mg), przyjmować razem z jedzeniem, popić małą ilością płynu, czas trwania leczenia zależy od osiągniętych rezultatów.

Ginekologia, plamienia i nadmierne krwawienia menstruacyjne: 2 tabletki 3 razy na dobę (tj. 1500 mg) wraz z jedzeniem, popić małą ilością płynu. Leczenie trwa 10 dni i rozpoczyna się na 5 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem menstruacji.

Dzieci

Zalecana dawka: połowa dawki dla pacjentów dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cyclonamine

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Cyclonamine

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób, ale u więcej niż 1 na 10 000 osób) występują:

 • bóle brzucha,
 • nudności,
 • bóle głowy,
 • wysypka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cyclonamine

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cyclonamine

 • Substancją czynną leku jest 250 mg etamsylatu.
 • Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, sodu pirosiarczyn.

Jak wygląda lek Cyclonamine i co zawiera opakowanie Lek Cyclonamine jest dostępny w postaci tabletek. Tabletka jest biała, okrągła, obustronnie lekko wypukła.

Dostępne opakowania:

30 tabletek

60 tabletek

Blistry z folii aluminiowej i oranżowej folii PVC w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA” ul. Krucza 62 53-411 Wrocław

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.