---

Oryginalna ulotka dla Cinnarizinum WZF

lek na receptę, tabletki,

Cynaryzyna (cinnarizine)

, Polfa Warszawa

Dawka:

25 mg

Opakowanie:

50 tabletek
w 2% aptek, od 6,99 zł do 13,99 zł

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ulotki Cinnarizinum WZF dla opakowania 50 tabletek (25 mg).

Wybrany dokument Cinnarizinum WZF:
Dokument z 2023-12-25
PDF
dokument PDF dla Cinnarizinum WZF

Podgląd dokumentu PDF Cinnarizinum WZF

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-12-25

Ulotki innych produktów zawierających cinnarizine

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

CINNARIZINUM WZF, 25 mg, tabletki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CINNARIZINUM WZF, 25 mg, tabletki Cinnarizinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Cinnarizinum WZF i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cinnarizinum WZF

3. Jak stosować lek Cinnarizinum WZF

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Cinnarizinum WZF

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cinnarizinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Cynaryzyna1 - substancja czynna znajdująca się w leku jest zaliczana do grupy tzw. antagonistów wapnia.

Cinnarizinum WZF stosuje się:

 • w zaburzeniach krążenia obwodowego (zespół Raynauda, chromanie przestankowe, kurcze mięśniowe);
 • w zaburzeniach naczyniowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (np. zaburzenia krążenia w układzie kręgowo-podstawnym);
 • w zespołach niedokrwiennych w okulistyce;
 • zapobiegawczo w chorobie lokomocyjnej (kinetozach);
 • pomocniczo w zaburzeniach błędnikowych (zawroty głowy, szum w uszach, nudności, wymioty), np. w zespole Meniere’a.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cinnarizinum WZF

Kiedy nie stosować leku Cinnarizinum WZF:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na cynaryzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cinnarizinum WZF należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przed zastosowaniem leku Cinnarizinum WZF pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli stwierdzono u niego:

 • chorobę Parkinsona;
 • poważną chorobę krwi (porfirię);
 • niskie ciśnienie krwi;
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Cinnarizinum WZF należy odstawić na 4 dni przed wykonaniem testów alergicznych.

Lek Cinnarizinum WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Cinnarizinum WZF nasila działanie leków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy - nasennych, uspokajających, silnie działających leków przeciwbólowych, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Cinnarizinum WZF z jedzeniem i piciem lub alkoholem Cinnarizinum WZF należy przyjmować po posiłku, ponieważ pozwala to zmniejszyć lub uniknąć dolegliwości żołądkowych.

Lek nasila działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cynaryzyna może powodować senność, szczególnie na początku leczenia. Pacjenci, u których wystąpią takie objawy nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Cinnarizinum WZF zawiera laktozę3 jednowodną i sacharozę2

Lek zawiera laktozę i sacharozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Cinnarizinum WZF

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku.

W zawrotach głowy i innych zaburzeniach o charakterze niedokrwiennym: 1 tabletka (25 mg) trzy razy na dobę (75 mg).

W początkowym okresie leczenia można stosować dawki dwukrotnie większe.

Zapobiegawczo w chorobie lokomocyjnej:

1 tabletka (25 mg) na 2 godziny przed podróżą, a następnie w miarę potrzeby 1 tabletka (25 mg) co 8 godzin w czasie podróży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cinnarizinum WZF

Po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku Cinnarizinum WZF mogą pojawić się: wymioty, senność, śpiączka, drżenia, niedociśnienie tętnicze. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli od spożycia dawki kilkakrotnie przekraczającej dawkę leczniczą upłynęło nie więcej niż jedna godzina, lekarz rozważy płukanie żołądka z podaniem węgla aktywowanego.

Jeżeli od przedawkowania upłynęło więcej niż godzina, lekarz wdroży leczenie objawowe.

Nie ma specyficznego antidotum (odtrutki).

Pominięcie zastosowania leku Cinnarizinum WZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej podano działania niepożądane z uwzględnieniem częstości ich występowania.

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób):

 • zwiększenie masy ciała (w przypadku długotrwałego stosowania leku);
 • senność.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 osób):

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zwykle przemijające;
 • nadmierne pocenie.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 osób):

 • suchość w jamie ustnej.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • zmiany skórne (liszaj płaski, zmiany toczniopodobne) – mogą wystąpić w przypadku długotrwałego stosowania leku).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje alergiczne;
 • ból głowy;
 • żółtaczka cholestatyczna (objawy - zażółcenie skóry, błon śluzowych i białkówki oczu);
 • objawy pozapiramidowe - opisano wystąpienie lub pogorszenie się objawów pozapiramidowych (czasami związanych z depresją), szczególnie u osób w podeszłym wieku w czasie długotrwałego stosowania leku. Objawy pozapiramidowe to sztywność mięśni, zubożenie mimiki, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni i mimowolne ruchy - jeżeli wystąpią, należy przerwać stosowanie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cinnarizinum WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed wilgocią.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmz.ezdrowie.gov.pl%2F&data=02%7C01%7Cewelina.najda-mocarska%40polpharma.com%7C12d8144727ab4f1fe2a708d7f02989ec%7Cedf3cfc4ee604b92a2cbda2c123fc895%7C0%7C0%7C637241933522284833&sdata=HpQRFyVqW%2FDFnWLBcnxSzNkPSnWkGnv%2BLvFS%2BkvLR7s%3D&reserved=0

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Cinnarizinum WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cinnarizinum WZF

 • Substancją czynną leku jest cynaryzyna. Jedna tabletka zawiera 25 mg cynaryzyny.
 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, powidon K-25, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Cinnarizinum WZF i co zawiera opakowanie Cinnarizinum WZF to białe tabletki, ze ściętymi krawędziami, obustronnie płaskie, z wytłoczonym oznakowaniem ‘25’ po jednej stronie.

W tekturowym pudełku znajduje się 50 tabletek (2 blistry z folii Aluminium/PVC po 25 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański tel. +48 22 364 61 01

Wytwórca Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie ul. Metalowca 2; 39-460 Nowa Dęba

Data ostatniej aktualizacji ulotki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cinnarizinum WZF zawiera laktozę jednowodną i sacharozę


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/cinnarizine

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/sacharoza

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/laktoza

;