---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Cinnarizinum Hasco

lek na receptę, tabletki,

Cynaryzyna (cinnarizine)

, Hasco-Lek

Dawka:

25 mg

Opakowanie:

50 tabletek
w 32% aptek, od 6,90 zł do 16,99 zł

Zamienniki opakowania:

Od 6,90 zł

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.

Ulotki Cinnarizinum Hasco dla opakowania 50 tabletek (25 mg).

Wybrany dokument Cinnarizinum Hasco:
Dokument z 2024-05-01
PDF
dokument PDF dla Cinnarizinum Hasco

Podgląd dokumentu PDF Cinnarizinum Hasco

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-05-01

Ulotki innych produktów zawierających cinnarizine

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Version 2

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CINNARIZINUM HASCO

25 mg, tabletki Cinnarizinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Cinnarizinum Hasco i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cinnarizinum Hasco

3. Jak stosować lek Cinnarizinum Hasco

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Cinnarizinum Hasco

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cinnarizinum Hasco i w jakim celu się go stosuje

Cynaryzyna1 przeciwdziała skurczowi mięśni gładkich naczyń krwionośnych, wywołanemu działaniem wielu substancji (m.in. adrenaliny3, noradrenaliny, serotoniny, dopaminy2) poprzez jeden wspólny mechanizm polegający na zmniejszaniu przepuszczalności błony komórek mięśni gładkich dla wapnia i tym samym - hamowaniu jego napływu do komórek. Dzięki temu cynaryzyna powoduje rozszerzenie naczyń mózgowych i obwodowych, a przez to wpływa na poprawę krążenia i dotlenienie tkanek.

Cynaryzyna powoduje zmniejszenie stymulacji układu przedsionkowego. Działa przeciwwymiotnie i słabo uspokajająco.

Cynaryzyna jest antagonistą receptorów histaminowych H1 i wykazuje działanie przeciwalergiczne.

Wskazania do stosowania:

  • leczenie objawów zaburzeń przedsionkowych i choroby Menièrea, takich jak zawroty głowy, nudności, wymioty;
  • zapobieganie chorobie lokomocyjnej;
  • leczenie objawów zaburzeń krążenia mózgowego (np. zawroty głowy, szumy uszne, bóle głowy) i obwodowego (np. chromanie przestankowe, choroba Raynauda).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cinnarizinum Hasco

Kiedy nie stosować leku Cinnarizinum Hasco:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na cynaryzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cinnarizinum Hasco, syrop należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Cynaryzyna nie powoduje istotnego obniżenia ciśnienia krwi. Jednak w przypadku stosowania cynaryzyny w dużych dawkach (150 mg/dobę) lub u osób z niedociśnieniem należy zachować ostrożność.

Osoby chore na porfirię nie powinny stosować cynaryzyny.

U pacjentów z chorobą Parkinsona cynaryzyna może być podawana tylko w przypadku, gdy spodziewane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem nasilenia się choroby.

Lek Cinnarizinum Hasco a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Cynaryzyna nasila uspokajające działanie leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy, takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe, leki nasenne i opioidowe leki przeciwbólowe.

Leki przeciwhistaminowe mogą hamować reakcję skórną na alergeny spowodowaną działaniem histaminy4, dlatego należy przerwać stosowanie cynaryzyny na kilka dni przed wykonywaniem testów skórnych.

Cinnarizinum Hasco z jedzeniem i piciem i alkoholem

Tak jak i inne leki przeciwhistaminowe, cynaryzyna może powodować podrażnienie żołądka. W związku z tym zalecane jest przyjmowanie leku po posiłku.

Alkohol nasila nasenne i uspokajające działanie cynaryzyny.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Cinnarizinum Hasco może powodować senność oraz zaburzenia sprawności psychofizycznej i zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Cinnarizinum Hasco zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Cinnarizinum Hasco

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Lek do stosowania u osób dorosłych.

Zaburzenia przedsionkowe: 1 tabletka 3 razy na dobę.

Choroba lokomocyjna: 1 tabletka na 2 godziny przed podróżą. Następnie w razie potrzeby 1 tabletka co 8 godzin w trakcie podróży.

Nie należy przekraczać dawki 150 mg (6 tabletek) na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cinnarizinum Hasco

Objawami przedawkowania są: wymioty, senność, niedociśnienie, zaburzenia chodu, omamy, osłupienie (stupor), a nawet śpiączka, która może być poprzedzona wzmożonym pobudzeniem, w tym ruchowym, oczopląsem, znacznym zwiększeniem temperatury ciała (hipertermią) i drgawkami. Do ciężkich objawów przedawkowania należą: zespół ostrej niewydolności oddechowej, kwasica metaboliczna, drgawki, ostra niewydolność nerek, uszkodzenie tkanki mięśniowej (rabdomioliza), obniżenie temperatury ciała (hipotermia).

Brak specyficznego antidotum na cynaryzynę, ale w przypadku przedawkowania można wykonać płukanie żołądka i podawać węgiel aktywowany.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cinnarizinum Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może powodować senność, znużenie, zmęczenie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które są zwykle przemijające.

Może wystąpić uczucie suchości błon śluzowych jamy ustnej i zwiększone pragnienie.

Rzadko występują: zwiększenie masy ciała, ból głowy, nadmierne pocenie się i reakcje alergiczne.

W rzadkich przypadkach obserwuje się nasilenie lub wystąpienie zaburzeń pozapiramidowych (np.

drżenie, zesztywnienie mięśni, hipokinezja – zmniejszona ruchliwość), depresje - głównie u osób w podeszłym wieku podczas długotrwałego stosowania. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku.

Bardzo rzadko występują: liszaj płaski, zmiany skórne podobne do zmian w toczniu, żółtaczka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cinnarizinum Hasco

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 o C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cinnarizinum Hasco

  • Substancją czynną leku jest cynaryzyna. 1 tabletka zawiera 25 mg cynaryzyny.
  • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

mailto:adr@urpl.gov.pl

Jak wygląda lek Cinnarizinum Hasco i co zawiera opakowanie Lek Cinnarizinum Hasco ma postać dwustronnie wypukłych, białych tabletek o gładkiej, jednolitej powierzchni.

Jedno opakowanie leku zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku tel. + 48 22 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:informacjaoleku@hascolek.pl


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/cinnarizine

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/dopamine

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/epinephrine

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/histamina