Oryginalna ulotka dla Broncho-Vaxom 3,5 mg kapsułki

vaccinum polivalentum bacterialis

Produkt na receptę

Produkt o kategorii ATC J07AX: Leki przeciwinfekcyjne, Szczepionki, Szczepionki przeciwbakteryjne, Inne.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 kapsułek, 30 kapsułek.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających vaccinum polivalentum bacterialis

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

PIL_Broncho-Vaxom_3,5mg__final ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Broncho-Vaxom 3,5 mg, kapsułki, twarde

Stosować u dzieci

Substancja czynna: liofilizowane lizaty bakteryjne

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Broncho-Vaxom i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Broncho-Vaxom

3. Jak stosować lek Broncho-Vaxom

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Broncho-Vaxom

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Broncho-Vaxom i w jakim celu się go stosuje

Broncho-Vaxom jest lekiem stymulującym układ immunologiczny. Zawiera lizat bakterii najczęściej wywołujących zakażenia dróg oddechowych.

U ludzi, lek pobudza mechanizmy odporności komórkowej i humoralnej przez aktywację makrofagów, zwiększanie liczby krążących limfocytów T oraz zwiększanie stężenia immunoglobulin wydzielanych przez błonę śluzową układu oddechowego.

Wskazania do stosowania leku Broncho-Vaxom są następujące:

  • zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych,
  • leczenie wspomagające ostrych zakażeń dróg oddechowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Broncho-Vaxom

Kiedy nie należy stosować leku Broncho-Vaxom

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Broncho-Vaxom należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na Broncho-Vaxom leczenie należy natychmiast przerwać i poinformować o tym fakcie lekarza.

Dzieci

Ten lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 6 miesiąca.

Lek Broncho-Vaxom a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono żadnych interakcji pomiędzy lekiem Broncho-Vaxom a innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Chociaż nie ma danych na temat jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych leku w odniesieniu do zarodka lub płodu, to jednak lek Broncho-Vaxom nie powinien być stosowany w trakcie ciąży.

Karmienie piersią

Nie przeprowadzono żadnych badań oceniających stosowanie leku u kobiet karmiących piersią.

Dlatego też w okresie karmienia piersią należy zachować ostrożność.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń maszyn.

3. Jak stosować lek Broncho-Vaxom

Należy go przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Broncho-Vaxom jest lekiem do stosowania doustnego u dzieci.

Zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych

Zaleca się stosować przez trzy kolejne miesiące według schematu: 1 kapsułka na dobę, na czczo przez 10 kolejnych dni w miesiącu, przez 3 miesiące.

Leczenie wspomagające ostrych zakażeń dróg oddechowych.

1 kapsułka na dobę, na czczo do czasu ustąpienia objawów zakażenia, ale przez co najmniej 10 dni.

Lek należy stosować jednocześnie innymi lekami przeciwbakteryjnymi.

Najkorzystniej jest rozpocząć stosowanie leku Broncho-Vaxom jednocześnie z rozpoczęciem antybiotykoterapii.

W celu łatwiejszego połknięcia kapsułki można ją potrzymać chwilę w jamie ustnej. Można też zawartość kapsułki wsypać do szklanki z sokiem owocowym, mlekiem lub wodą i wypić. Ten sposób jest zalecany szczególnie u małych dzieci.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Broncho-Vaxom

W przypadku jednorazowego zażycia większej dawki niż zalecana, nie powinny wystąpić żadne objawy niepożądane. Jednak w razie stosowania dawki większej od zalecanej i wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zażycia leku Broncho-Vaxom

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki. Kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Broncho-Vaxom

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Często (mogą występować maksymalnie u 1 na 10 pacjentów): ból głowy, kaszel, biegunka, ból brzucha, wysypka.

Niezbyt często (mogą występować maksymalnie u 1 na 100 pacjentów): nudności, wymioty, niestrawność, pokrzywka, gorączka, zmęczenie

Reakcje alergiczne, w tym: wysypka, zaczerwienienie, obrzęk powiek, twarzy, kostek, stóp lub palców, swędzenie, nagła duszność lub trudności w oddychaniu.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, stóp i dłoni.

W przypadku reakcji skórnych i zaburzenia układu oddechowego, zaburzenia żołądka i jelit, należy przerwać stosowanie leku Broncho-Vaxom i zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: ul. Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Broncho-Vaxom

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku w miejscu oznaczonym „Termin ważności” EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Broncho-Vaxom

Substancją czynną jest liofilizat OM-85 20 mg w tym liofilizowane lizaty bakteryjne:

Haemophilus influenzae, Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae i ssp.

ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i sanguinis (viridans), Moraxella (Branhamella/Neisseria) catarrhalis 3,5 mg galusan propylu (E 310) 42 mikrogramy sodu glutaminian (E 621) 1,515 mg mannitol do 20 mg

Inne składniki leku to: skrobia (żelowana), magnezu stearynian, mannitol

Skład osłonki kapsułki: żelatyna, indygotyna (E 132), tytanu dwutlenek (E 171)

Jak wyglądają kapsułki leku Broncho-Vaxom i co zawiera opakowanie Lek Broncho-Vaxom znajduje się w nieprzezroczystych kapsułkach o białym korpusie i niebieskim wieczku.

Opakowanie 10 kapsułek twardych (1 blister po10 sztuk, w tekturowym pudełku)

Opakowanie 30 kapsułek twardych (3 blistry po10 sztuk, w tekturowym pudełku)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny OM PHARMA S.A.

R. da Industria, 2 – Quinta Grande 2610-088 Amadora – Lisboa, Portugalia

Importer Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Opłotek 26 01-940 Warszawa OM PHARMA S.A.

R. da Industria, 2 – Quinta Grande 2610-088 Amadora – Lisboa, Portugalia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Tel. 22 209 70 00, e-mail: biuro.pl@sandoz.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Luty 2015

Opakowania Broncho-Vaxom 3,5 mg

10 kapsułek

Om Pharma

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

30 kapsułek

Om Pharma

dostępny w 75% aptek

gdzie kupić od 57,99 do 133,10 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację