---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Biohemoril

produkt dostępny bez recepty, czopki,

Czopki przeciw hemoroidom (suppositoria antihaemorrhoidales)

, Biomed Lublin

Opakowanie:

6 czopków 2 gramy
w 0% aptek
Od ■■

Ulotki Biohemoril dla opakowania 6 czopków 2 gramy.

Wybrany dokument Biohemoril:
Dokument z 2024-06-25
PDF
dokument PDF dla Biohemoril

Podgląd dokumentu PDF Biohemoril

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-06-25

Ulotki innych produktów zawierających suppositoria antihaemorrhoidales

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka, Biohemoril (Czopki przeciw hemoroidom), Czopki, -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta BIOHEMORIL (Czopki przeciw hemoroidom)

Suppositoria antihaemorrhoidales

Czopki, (0,2 g + 0,1 g + 0,15 g) /2 g

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek BIOHEMORIL i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku BIOHEMORIL

3. Jak stosować lek BIOHEMORIL

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek BIOHEMORIL

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek BIOHEMORIL i w jakim celu się go stosuje

BIOHEMORIL jest lekiem stosowanym w łagodzeniu objawów choroby hemoroidalnej występujących w pierwszej fazie choroby, charakteryzującej się występowaniem słabo nasilonych objawów bólowych i świądu. Przyjmuje się, że lek wykazywać będzie łagodne działanie ściągające.

Wskazaniem do stosowania BIOHEMORIL są:

guzki krwawnicze odbytu (Choroba hemoroidalna).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku BIOHEMORIL

Kiedy nie stosować leku BIOHEMORIL

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku BIOHEMORIL należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku nie ustąpienia dolegliwości w ciągu kilku dni oraz w przypadku wystąpienia krwawienia z odbytu lub znacznego nasilenia dolegliwości bólowych należy skonsultować się z lekarzem.

Istnieje możliwość zmiany koloru kału na czarny, ze względu na tworzenie się siarczanu bizmutu.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tych grupach wiekowych nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

BIOHEMORIL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek BIOHEMORIL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doodbytniczo

Dawkowanie:

Dorośli: stosować po 1 czopku raz lub dwa razy dziennie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku BIOHEMORIL

Brak danych.

Pominięcie zastosowania leku BIOHEMORIL

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Sporadycznie może wystąpić reakcja nadwrażliwości, wysychanie błon śluzowych odbytnicy.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek BIOHEMORIL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek BIOHEMORIL

Substancjami czynnymi leku są: Bismuthi subgallas (bizmutawy galusan) - 0,2 g /czopek

Zinci oxidum (tlenek cynku) - 0,1 g /czopek

Tanninum (tanina) - 0,15 g /czopek

Substancje pomocnicze to: masa czopka - (Glicerolu monostearynian 40-55,

Tłuszcz stały)

Jak wygląda lek BIOHEMORIL i co zawiera opakowanie

Lek ma postać czopka barwy od jasnożółtej do żółtozielonej w kształcie stożka lub walca o zaostrzonym końcu.

Opakowanie leku zawiera:

1 blister po 6 czopków 2 g w opakowaniu tekturowym

2 blistry po 5 czopków 2 g w opakowaniu tekturowym

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Synthaverse S.A.

ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin tel 81 533 82 21 faks 81 533 80 60 e-mail info@synthaverse.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki: