Oryginalna ulotka dla Tymol
substancja

surowiec farmaceutyczny

Tymol (thymol)

Dawka

10 G

Opakowanie

10 gramów
w 6% aptek, od 4.69 zł do 9.90
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, preparaty stomatologiczne, preparaty stomatologiczne (kategoria ATC A01AD).

Ulotki Tymol dla opakowania 10 gramów (10 G).

Wybrany dokument Tymol:
Dokument z 2020-10-07
PDF
dokument PDF dla Tymol

Podgląd dokumentu PDF Tymol

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-10-07

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Karta charakterystyki: Tymol SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji Tymol

Numer artykułu 5391

Numer rejestracji (REACH) 01-2119511177-46-xxxx

Nr. indeksowy 604-032-00-1 Numer WE 201-944-8 Numer CAS 89-83-8 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: chemikalia laboratoryjna cele laboratyjne i analityczne 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Carl Roth GmbH + Co KG

Schoemperlenstr. 3-5 D-76185 Karlsruhe

Niemcy

Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0

Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149 e-mail: sicherheit@carlroth.de

Strona www: www.carlroth.de

Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki:

Department Health, Safety and Environment e-mail (kompetentna osoba): sicherheit@carlroth.de 1.4 Numer telefonu alarmowego Nazwa Ulica Kod pocztowy/ miejscowość Telefon Strona www Instytut Medycyny

Pracy Centrum Informacji

Toksykologicznej

Łódź 42 631 47 24 (Fax: 42

657 42 95) http:// www.imp.lodz.pl/

Służba powiadamianych w nagłych przypadkach Tel. alarmowy 112 .

1.5 Importer Linegal Chemicals Sp. z o.o.

Ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Polska

Telefon: +48 22 631 16 27.

Fax:

Strona www: www.linegal.pl

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Wersja: 2.0 pl

Zastępuje wersję z: 13.06.2016

Wersja: (1) data sporządzenia: 13.06.2016

Aktualizacja: 12.06.2020

Polska (pl) Strona 1 / 17 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja zg. z GHS Sekcja Klasa zagrożenia Klasa i kategoria za- grożenia

Zwrot wskazu- jący ro- dzaj za- grożenia 3.1O toksyczność ostra (droga pokarmowa) (Acute Tox. 4) H302 3.2 działanie żrące/podrażniające na skórę (Skin Corr. 1B) H314 3.3 poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy (Eye Dam. 1) H318 4.1C stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie prze- wlekłe (Aquatic Chronic 2) H411 2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Piktogramy GHS05, GHS07, GHS09

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H302 Działa szkodliwie po połknięciu H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - reagowanie P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka mi- nut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Symbol(-e)

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 2 / 17 H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontakto- we, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

2.3 Inne zagrożenia

Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancje

Nazwa substancji Tymol

Nr. indeksowy 604-032-00-1

Numer rejestracji (REACH) 01-2119511177-46-xxxx Numer WE 201-944-8 Numer CAS 89-83-8

Wzór cząsteczkowy C₁₀H₁₄O

Masa cząsteczkowa 150,2 g/mol SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Samoochrona udzielających pierwszej pomocy.

Po narażeniu przez drogi oddechowe

W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powie- trze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Skontakto- wać się z lekarzem.

Po kontakcie ze skórą

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Konieczna jest natychmiastowa po- moc medyczna, tak aby nie doprowadzić do przewlekłego i ciężkiego gojenia się ran.

Po kontakcie z oczami

W przypadku przedostania się do oczu natychmiast przemywać przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece bieżącą wodą i udać się do okulisty. Chronić nieuszkodzone oko.

Po narażeniu przez przewód pokarmowy

Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. W przypadku połknięcia istnieje niebezpieczeń- stwo perforacji przewodu pokarmowego i żołądka (silne działanie żrące). Natychmiast wezwać lekarza.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Działanie drażniące, Działanie żrące, Trudności w oddychaniu, Wymioty, Nudności, Perforacja żołądka,

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 3 / 17 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym żadne SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia rozpylona woda, piana, suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO₂)

Niewłaściwe środki gaśnicze silny strumień wody 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Palny.

Produkty spalania stwarzające zagrożenie nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu 5.3 Informacje dla straży pożarnej

Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności. Nosić autonomicz- ny aparat oddechowy. Należy nosić specjalistyczną odzież ochronną przeciwko zagrożeniom chemicz- nym. Nie pozwalać na odpływ wody gaśniczej do kanalizacji i cieków wodnych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Należy zadbać o należytą wentylację.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zebrać zanieczysz- czoną wodę przeznaczoną do mycia i ją zutylizować.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku

Przykrywanie kanalizacji.

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Zbierać mechanicznie. Ograniczenie pylenia.

Inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem

Umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Przewietrzyć dotknięty obszar.

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 4 / 17 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposażenie ochronne: zob. sekcja 8. Materiały niezgodne: zob. sekcja 10. Postępowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać rozprzestrzeniania się pyłu. Należy zadbać o należytą wentylację. Zachować ostrożność w trak- cie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy

Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napo- jami i paszami dla zwierząt.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

Niezgodne substancje lub mieszaniny

Obserwować zgodność przechowywania.

Uwzględnienie innych zaleceń

 • Wymagania dotyczące wentylacji

Stosować ogólne i miejscowe wietrzenie.

 • Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania

Zalecana temperatura przechowywania: 15 – 25 °C.

7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe

Brak dostępnych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli

Krajowe dopuszczalne wartości

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy)

Dane nie są dostępne.

8.2 Kontrola narażenia

Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualne wyposażenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy

Stosować gogle bezpieczeństwa z osłonami bocznymi. Stosować ochronę twarzy.

Ochrona skóry

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 5 / 17

 • ochrona rąk

Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice ochronne do chemikaliów przetestowane wg. EN

374. Przed użyciem sprawdzić szczelność/nieprzemakalność. Do szczególnych celów, zaleca się spraw- dzenie odporności na chemikalia rękawic ochronnych wymienionych powyżej oraz dostawcy tych rę- kawic. Czasy są wartościami przybliżonymi z pomiarów w temperaturze 22 ° C i stałego kontaktu. Pod- wyższone temperatury spowodowane ogrzewanymi substancjami, ciepłem ciała itp. I zmniejszeniem skutecznej grubości warstwy przez rozciąganie mogą prowadzić do znacznego skrócenia czasu przebi- cia. W razie wątpliwości skontaktuj się z producentem. Przy grubości około 1,5 raza większej / mniej- szej, odpowiedni czas przebicia jest podwojony / zmniejszony o połowę. Dane dotyczą tylko czystej substancji. Po przeniesieniu do mieszanin substancji mogą być traktowane jedynie jako wytyczne.

 • rodzaj materiału

Kauczuk butylowy

 • grubość materiału 0,3 mm
 • czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice > 480 minut (poziom przenikania: 6)
 • inne środki ochrony

Robić przerwy w pracy w celu regeneracji skóry. Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry (maści/kremy ochronne).

Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie się pyłów. Filtr cząstek stałych (EN 143).

P2 (filtruje co najmniej 94% cząstek zawieszonych w powietrzu, kod koloru: Biały).

Kontrola narażenia środowiska

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny stały (krystaliczny)

Kolor bezbarwny - biały

Zapach charakterystyczny

Próg zapachu Brak danych

Inne parametry fizyczne i chemiczne wartość pH 5 – 7 (woda: 0,8 g/l, 20 °C)

Temperatura topnienia/krzepnięcia 49 – 52 °C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

231 – 234 °C

Temperatura zapłonu 116 °C przy 1.013 hPa

Szybkość parowania brak danych

Palność (ciała stałego, gazu) Informacje nie są dostępne

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 6 / 17

Granica wybuchowości

 • dolna granica wybuchowości (DGW) informacja nie jest dostępna
 • górna granica wybuchowości (LEU) informacja nie jest dostępna

Granice wybuchowości chmur pyłowych informacje nie są dostępne

Prężność par 0,022 hPa przy 25 °C

Gęstość 0,97 g/cm³ przy 20 °C

Gęstość par Informacja nie jest dostępna.

Gęstość względna Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna.

Rozpuszczalność(-ci)

Rozpuszczalność w wodzie ~ 1 g/l przy 25 °C

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log KOW) 3,3 (ECHA)

Węgiel organiczny w glebie/wodzie (log KOC) 3,177 (ECHA)

Temperatura samozapłonu 285 °C - (DIN 51758)

Temperatura rozkładu brak danych

Lepkość nie istotne (ciało stałe)

Właściwości wybuchowe nie klasyfikuje się jako materiał wybuchowy

Właściwości utleniające żadne 9.2 Inne informacje

Klasa temperatury (UE, wg ATEX) T3 (Maksymalna dopuszczalna temperatura po- wierzchni wyposażenia: 200 °C) SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność

Zdolność do wybuchu pyłu.

10.2 Stabilność chemiczna

Materiał jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nim.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Gwałtowne reakcje z: Silny utleniacz, Mocne ługi 10.4 Warunki, których należy unikać

Nie są znane żadne szczególne warunki, których powinno się unikać.

10.5 Materiały niezgodne

Nie ma dodatkowych informacji.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5.

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 7 / 17 SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Droga narażenia Parametr docelo- wy Wartość Gatunek Źródło droga pokarmowa LD50 980 mg/kg szczur wędrowny ECHA po naniesieniu na skó- rę LD50 >2.000 mg/kg królik europejski ECHA

Działanie żrące/podrażniające na skórę

Powoduje poważne oparzenia.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe

Nie klasyfikuje się jako działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę.

Podsumowanie oceny właściwości CMR

Nie klasyfikuje się jako działający mutagennie na komórki rozrodcze, rakotwórczy, ani jako działający toksycznie na rozrodczość

 • Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (narażenie jednorazowe).

 • Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne

Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (powtarzane narażenie).

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie spowodowane aspiracją.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

 • W przypadku połknięcia wymioty, nudności, W przypadku połknięcia istnieje niebezpieczeństwo perforacji przewodu pokarmo- wego i żołądka (silne działanie żrące)
 • W przypadku dostania się do oczu powoduje oparzenia, Powoduje poważne uszkodzenie oczu, może spowodować utratę wzroku
 • W przypadku dostania się do dróg oddechowych kaszel, skutki podrażniające, trudności w oddychaniu
 • W przypadku dostania się na skórę powoduje poważne oparzenia, opóźnia gojenie się ran

Inne informacje

Żadne

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 8 / 17 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Toksyczność dla środowiska wodnego (ostra)

Parametr docelowy Wartość Gatunek Źródło Czas nara- żenia LC50 3,2 mg/l ryba ECHA 96 h

ErC50 14 mg/l alga ECHA 72 h EC50 7,7 mg/l alga ECHA 72 h

Toksyczność dla środowiska wodnego (przewlekła)

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Parametr docelowy Wartość Gatunek Źródło Czas nara- żenia EC50 3,5 mg/l bezkręgowce wodne ECHA 21 d NOEC 2 mg/l bezkręgowce wodne ECHA 21 d 12.2 Proces rozkładu Theoretical Oxygen Demand (teoretyczne zapotrzebowanie na tlen): 2,769 mg/mg Theoretical Carbon Dioxide (teoretyczny ditlenek węgla): 2,93 mg/mg Proces Tempo degradacji Czas biotyczny/abiotyczny >80 % 28 d ubytek ilości tlenu 83 % 28 d 12.3 Zdolność do bioakumulacji

Gromadzi się nieznacznie w organizmach.

n-oktanol/woda (log KOW) 3,3 BCF 48 (ECHA) 12.4 Mobilność w glebie

Stała prawa Henry'ego 0,45 Pa m³/mol przy 25 °C

Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego 3,177 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Dane nie są dostępne.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Dane nie są dostępne.

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 9 / 17 SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miej- scowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje

Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań

Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogą być stosowane (np. Wg. ADR).

13.2 Odpowiednie przepisy dotyczące odpadów

Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadów należy przeprowadzić zgodnie z rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadów specyficznych dla branż i proce- sów.

13.3 Uwagi

Odpady powinny być rozdzielone na kategorie, które mogą być traktowane oddzielnie przez miejsco- we lub krajowe zakłady utylizacji odpadów. Proszę wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN (numer ONZ) 2430 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN ALKILOFENOLE, STAŁE, I.N.O.

Niebezpieczne składniki Tymol 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa 8 (materiały żrące) 14.4 Grupa pakowania III (substancje o niskim ryzyku) 14.5 Zagrożenia dla środowiska niebezpieczny dla środowiska wodnego 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Przepisy dot. towarów niebezpiecznych (ADR) powinny być przestrzegane na terenie zakładu.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

14.8 Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ

 • Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym (ADR/RID/ADN) Numer UN (numer ONZ) 2430

Prawidłowa nazwa przewozowa ALKILOFENOLE, STAŁE, I.N.O.

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 10 / 17

Zapisy w dokumencie przewozowym UN2430, ALKILOFENOLE, STAŁE, I.N.O., 8, III, (E), stwarzający zagrożenie dla środowiska

Klasa 8

Kod klasyfikacji C4

Grupa pakowania III

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa 8 + "ryba i drzewo"

Zagrożenia dla środowiska tak (niebezpieczny dla środowiska wodnego)

Ilości wyłączone (EQ) E1

Ilości ograniczone (LQ) 5 kg

Kategoria transportowa (KT) 3

Kod ograniczeń przewozu przez tunele E

Numer rozpoznawczy zagrożenia 80

 • Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG) Numer UN (numer ONZ) 2430

Prawidłowa nazwa przewozowa ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.

Dane w deklaracji nadawcy UN2430, ALKILOFENOLE, STAŁE, I.N.O., 8, III, ZA- NIECZYSZCZENIE MORZA

Klasa 8

Zanieczyszczenie morza tak (P) (niebezpieczny dla środowiska wodnego)

Grupa pakowania III

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa 8 + "ryba i drzewo"

Przepisy szczególne (PS) 223

Ilości wyłączone (EQ) E1

Ilości ograniczone (LQ) 5 kg EmS F-A, S-B

Kategoria pakowania A

 • Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR) Numer UN (numer ONZ) 2430

Prawidłowa nazwa przewozowa Alkilofenole, stałe, i.n.o.

Dane w deklaracji nadawcy UN2430, Alkilofenole, stałe, i.n.o., 8, III

Klasa 8

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 11 / 17

Zagrożenia dla środowiska tak (niebezpieczny dla środowiska wodnego)

Grupa pakowania III

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa 8

Przepisy szczególne (PS) A3

Ilości wyłączone (EQ) E1

Ilości ograniczone (LQ) 5 kg SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

 • Rozporządzenie 649/2012/UE dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)

Nie wymieniony.

 • Rozporządzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Nie wymieniony.

 • Rozporządzenie 2010/75/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)

Nie wymieniony.

 • Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII nie wymieniony

Nazwy wg. Wykazu Nr. CAS Wt% Wymieniona w Uwagi

Biocides and plant protection pro- ducts

100 A)

Legenda A) Wskaźnikowy wykaz najważniejszych zanieczyszczeń

 • Ograniczenia zgodnie z REACH, Tytuł VIII

Żadne.

 • Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV)/SVHC - lista kandydacka nie wymieniony
 • Dyrektywa Seveso 2012/18/UE (Seveso III) Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagroże- nia

Ilość progowa (w tonach) wiążąca się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym i o dużym ry- zyku

No- tatki E2 niebezpieczne dla środowiska (niebezpieczne dla śro- dowiska wodnego kat. 2)

200 500 57)

Adnotacja

57) Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii przewlekłe 2

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 12 / 17

 • Dyrektywa 75/324/EWG odnosząca się do dozowników aerozoli

Napełnianie partii

Dyrektywa w sprawie rozpuszczalników organicznych (2004/42/WE) Zawartość LZO 100 %

980 g/l

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (LZO, 2010/75/UE) Zawartość LZO 0 % Zawartość LZO 0 g/l

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Załącznik II nie wymieniony

Rozporządzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) nie wymieniony

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

Nazwy wg. Wykazu Nr. CAS Wymieniona w Uwagi

Biocides and plant protection products A)

Legenda A) Wskaźnikowy wykaz najważniejszych zanieczyszczeń

Rozporządzenie 98/2013/UE w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych nie wymieniony

Rozporządzenie 111/2005/WE określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi nie wymieniony

Wykazy krajowe

Substancja jest wymieniona w następujących wykazach krajowych: Państwo Wykazy krajowe Status AU AICS substancja jest wymieniona CA DSL substancja jest wymieniona CN IECSC substancja jest wymieniona EU ECSI substancja jest wymieniona EU REACH Reg. substancja jest wymieniona JP CSCL-ENCS substancja jest wymieniona KR KECI substancja jest wymieniona MX INSQ substancja jest wymieniona NZ NZIoC substancja jest wymieniona PH PICCS substancja jest wymieniona

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 13 / 17 Państwo Wykazy krajowe Status TR CICR substancja jest wymieniona TW TCSI substancja jest wymieniona US TSCA substancja jest wymieniona

Legenda AICS Australian Inventory of Chemical Substances CICR Chemical Inventory and Control Regulation CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS) DSL Domestic Substances List (DSL) ECSI Wykaz substancji WE (EINECS, ELINCS, NLP) IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China INSQ National Inventory of Chemical Substances KECI Korea Existing Chemicals Inventory NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances REACH Reg. REACH zarejestrowane substancje TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory TSCA Toxic Substance Control Act 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do tej substancji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki) Sekcja Były wpis (tekst/wartość) Aktualny wpis (tekst/wartość) Istot- ne dla bezpie- czeń- stwa 1.1 Numer rejestracji (REACH):

Informacja nie jest dostępna.

Numer rejestracji (REACH): 01-2119511177-46-xxxx tak 2.1 Uwagi:

Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagro- żenia i zwrotów EUH: zob. SEKCJA 16.

tak 2.2 Piktogramy: zmiana na liście (tabela) tak 2.2 Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobie- ganie: zmiana na liście (tabela) tak 2.2 Zwroty wskazujące środki ostrożności - reago- wanie: zmiana na liście (tabela) tak 2.2 Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml: zmiana na liście (tabela) tak 8.1 Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowi- sku pracy):

Brak danych.

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowi- sku pracy):

Dane nie są dostępne.

tak 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: class 8 hazard - corrosive substances tak 14.8 Zanieczyszczenie morza: tak (niebezpieczny dla środowiska wodnego)

Zanieczyszczenie morza: tak (P) (niebezpieczny dla środowiska wodnego) tak 14.8 • Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywil- nego (ICAO-IATA/DGR) tak 14.8 Numer UN (numer ONZ): tak

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 14 / 17 Sekcja Były wpis (tekst/wartość) Aktualny wpis (tekst/wartość) Istot- ne dla bezpie- czeń- stwa 14.8 Prawidłowa nazwa przewozowa:

Alkilofenole, stałe, i.n.o.

tak 14.8 Dane w deklaracji nadawcy: UN2430, Alkilofenole, stałe, i.n.o., 8, III tak 14.8 Klasa: tak 14.8 Zagrożenia dla środowiska: tak (niebezpieczny dla środowiska wodnego) tak 14.8 Grupa pakowania: III tak 14.8 Nalepka(-y) niebezpieczeństwa: tak 14.8 Nalepka(-y) niebezpieczeństwa: zmiana na liście (tabela) tak 14.8 Przepisy szczególne (PS): A3 tak 14.8 Ilości wyłączone (EQ): E1 tak 14.8 Ilości ograniczone (LQ):

5 kg tak

Skróty i akronimy Skr. Opisy użytych skrótów ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych) ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa euro- pejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) BCF bioconcentration factor (współczynnik biokoncentracji) CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych związków chemicznych) CLP Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin CMR Rakotwórczy, Mutagennny lub działający szkodliwie na Rozrodczość DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych, zob. IATA/DGR EC50 Effective Concentration 50 % (stężenie efektywne 50 %) EC50 odpowiada stężeniu badanej substancji powo- dującemu 50 % zmian w reakcji (np. na wzrost) w określonym przedziale czasowym EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym) ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych) EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)

ErC50 ≡ EC50: w niniejszej metodzie, stężenie substancji badanej, które daje 50 % zmniejszenie albo wzrostu (EbC50), albo szybkości wzrostu (ErC50) względem kontroli GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany Sys- tem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów" opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych IATA International Air Transport Association (zrzeszenie międzynarodowego transportu lotniczego)

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 15 / 17 Skr. Opisy użytych skrótów IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów niebezpiecz- nych dla transportu lotniczego) ICAO International Civil Aviation Organization (międzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego) IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (międzynarodowy kodeks morski towarów niebezpiecznych) LC50 Lethal Concentration 50 % (Stężenie Śmiertelne 50 %): LC50 odpowiada takiemu stężeniu badanej substan- cji, które powoduje 50 % śmiertelności w określonym przedziale czasowym LD50 Lethal Dose 50 % (dawka śmiertelna 50 %): LD50 odpowiada takiemu stężeniu badanej substancji, które po- woduje 50 % śmiertelności w określonym przedziale czasowym LZO lotne związki organiczne MARPOL międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od "Marine

Pollutant") NLP No-Longer Polymer (już nie polimer) NOEC No Observed Effect Concentration (najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian wiarygodność) nr. indekso- wy numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w części 3 załącznika VI do rozpo- rządzenia (WE) nr 1272/2008 PBT Trwały, Wykazujący Zdolność do Bioakumulacji i Toksyczny REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwo- leń i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliów) RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych) SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie) vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumula- cji)

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE
 • Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP, GHS UE)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015, poz.675)
 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Euro- pejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dy- rektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE

L 353 z 31 grudnia 2008 roku)

 • OBWIESZCZENIE Ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek- stu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicz- nych i ich mieszanin (Dz U z dnia 12 lutego 2015 r., poz. 208)
 • OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz U z dnia 30 marca 2015 r., poz. 450)
 • OBWIESZCZENIE Marszałka Semu R.P. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substan- cjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 28 lipca 2015 (Dz. U. 2015, poz.1203)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższy- ch dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz U z dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 817)
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11,

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 16 / 17 poz. 86 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)
 • USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.

U. z 2013 r. poz. 888.)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miej- sc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających sub- stancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015r., poz. 1368)
 • Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów nie- bezpiecznych dla transportu lotniczego)
 • Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)

Odpowiednie zwroty (kod i pełny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3) Kod Tekst H302 działa szkodliwie po połknięciu H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu H318 powoduje poważne uszkodzenie oczu H411 działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zastrzeżenie

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazy- nowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli pro- dukt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tymol ≥ 99% numer artykułu: 5391

Polska (pl) Strona 17 / 17

 • SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji

Numer artykułu

Numer rejestracji (REACH)

Nr. indeksowy Numer WE Numer CAS 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: e-mail (kompetentna osoba): 1.4 Numer telefonu alarmowego

Służba powiadamianych w nagłych przypadkach 1.5 Importer

 • SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasło ostrzegawcze

Piktogramy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie

Zwroty wskazujące środki ostrożności - reagowanie

Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml 2.3 Inne zagrożenia

 • SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancje

Nazwa substancji

Nr. indeksowy

Numer rejestracji (REACH) Numer WE Numer CAS

Wzór cząsteczkowy

Masa cząsteczkowa

 • SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne

Po narażeniu przez drogi oddechowe

Po kontakcie ze skórą

Po kontakcie z oczami

Po narażeniu przez przewód pokarmowy 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

 • SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Niewłaściwe środki gaśnicze 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkty spalania stwarzające zagrożenie 5.3 Informacje dla straży pożarnej

 • SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem

6.4 Odniesienia do innych sekcji

 • SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Niezgodne substancje lub mieszaniny

Uwzględnienie innych zaleceń

 • Wymagania dotyczące wentylacji
 • Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe
  • SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli

Krajowe dopuszczalne wartości

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy) 8.2 Kontrola narażenia

Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualne wyposażenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona skóry

 • ochrona rąk
 • rodzaj materiału
 • grubość materiału
 • czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice
 • inne środki ochrony

Ochrona dróg oddechowych

Kontrola narażenia środowiska

 • SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

Próg zapachu

Inne parametry fizyczne i chemiczne wartość pH

Temperatura topnienia/krzepnięcia

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Temperatura zapłonu

Szybkość parowania

Palność (ciała stałego, gazu)

Granica wybuchowości

 • dolna granica wybuchowości (DGW)
 • górna granica wybuchowości (LEU)

Granice wybuchowości chmur pyłowych

Prężność par

Gęstość

Gęstość par

Gęstość względna

Rozpuszczalność(-ci)

Rozpuszczalność w wodzie

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log KOW)

Węgiel organiczny w glebie/wodzie (log KOC)

Temperatura samozapłonu

Temperatura rozkładu

Lepkość

Właściwości wybuchowe

Właściwości utleniające 9.2 Inne informacje

Klasa temperatury (UE, wg ATEX)

 • SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność 10.2 Stabilność chemiczna 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 10.4 Warunki, których należy unikać 10.5 Materiały niezgodne 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
 • SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Działanie żrące/podrażniające na skórę

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe

Podsumowanie oceny właściwości CMR

 • Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

 • W przypadku połknięcia
 • W przypadku dostania się do oczu
 • W przypadku dostania się do dróg oddechowych
 • W przypadku dostania się na skórę

Inne informacje

 • SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność

Toksyczność dla środowiska wodnego (ostra)

Toksyczność dla środowiska wodnego (przewlekła) 12.2 Proces rozkładu 12.3 Zdolność do bioakumulacji n-oktanol/woda (log KOW) BCF 12.4 Mobilność w glebie

Stała prawa Henry'ego

Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 12.6 Inne szkodliwe skutki działania

 • SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje

Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań 13.2 Odpowiednie przepisy dotyczące odpadów 13.3 Uwagi

 • SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN (numer ONZ) 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Niebezpieczne składniki 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa 14.4 Grupa pakowania 14.5 Zagrożenia dla środowiska 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 14.8 Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ

 • Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym (ADR/RID/ADN) Numer UN (numer ONZ)

Prawidłowa nazwa przewozowa

Zapisy w dokumencie przewozowym

Klasa

Kod klasyfikacji

Grupa pakowania

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa

Zagrożenia dla środowiska

Ilości wyłączone (EQ)

Ilości ograniczone (LQ)

Kategoria transportowa (KT)

Kod ograniczeń przewozu przez tunele

Numer rozpoznawczy zagrożenia

 • Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG) Numer UN (numer ONZ)

Prawidłowa nazwa przewozowa

Dane w deklaracji nadawcy

Klasa

Zanieczyszczenie morza

Grupa pakowania

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa

Przepisy szczególne (PS)

Ilości wyłączone (EQ)

Ilości ograniczone (LQ)

EmS

Kategoria pakowania

 • Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR) Numer UN (numer ONZ)

Prawidłowa nazwa przewozowa

Dane w deklaracji nadawcy

Klasa

Zagrożenia dla środowiska

Grupa pakowania

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa

Przepisy szczególne (PS)

Ilości wyłączone (EQ)

Ilości ograniczone (LQ)

 • SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

 • Rozporządzenie 649/2012/UE dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)
 • Rozporządzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
 • Rozporządzenie 2010/75/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)
 • Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII
 • Ograniczenia zgodnie z REACH, Tytuł VIII
 • Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV)/SVHC - lista kandydacka
 • Dyrektywa Seveso
 • Dyrektywa 75/324/EWG odnosząca się do dozowników aerozoli

Napełnianie partii

Dyrektywa w sprawie rozpuszczalników organicznych (2004/42/WE) Zawartość LZO

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (LZO, 2010/75/UE) Zawartość LZO

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Załącznik II

Rozporządzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

Rozporządzenie 98/2013/UE w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych

Rozporządzenie 111/2005/WE określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

Wykazy krajowe 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

 • SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki)

Skróty i akronimy

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

Odpowiednie zwroty (kod i pełny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Zastrzeżenie

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.