dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 40 tabletek.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

Sal_Ems_Ulotka_2013

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sal Ems factitium, 450 mg, tabletki musujące

NaleŜy uwaŜnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, poniewaŜ zawiera ona informacje waŜne dla pacjenta.

  • NaleŜy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości naleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŜądane, w tym wszelkie objawy niepoŜądane niewymienione w tej ulotce, naleŜy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Sal Ems factitium i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje waŜne przed zastosowaniem leku Sal Ems factitium

3. Jak stosować lek Sal Ems factitium

4. MoŜliwe działania niepoŜądane

5. Jak przechowywać lek Sal Ems factitium

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sal Ems factitium i w jakim celu się go stosuje

Sztuczna sól emska ma działanie wykrztuśne i alkalizujące. Zawiera mieszaninę alkalicznych soli pobudzających wydzielanie śluzu w drogach oddechowych. Zawarty w leku wodorowęglan sodu1 alkalizuje wydzielinę oskrzeli, co prowadzi do jej upłynnienia i ułatwia odkrztuszanie.

Roztwór 4,5 g sztucznej soli emskiej (10 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliŜony do składu naturalnej wody emskiej.

Wskazaniami do stosowania leku Sal Ems factitium jest leczenie pomocnicze w stanach zapalnych dróg oddechowych i astmie oskrzelowej.

2. Informacje waŜne przed zastosowaniem leku Sal Ems factitium

Kiedy nie stosować leku Sal Ems factitum:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
  • w przypadku: gruźlicy, krztuśca, zapalenia opłucnej.

OstrzeŜenia i środki ostroŜności

Przed rozpoczęciem stosowania Sal Ems factitium naleŜy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Zachować szczególną ostroŜność stosując Sal Ems factitium u pacjentów z: chorobą wrzodową Ŝołądka i dwunastnicy z powodu nasilenia wydzielania kwasu solnego. Podczas długotrwałego stosowania mogą tworzyć się kamienie nerkowe i zwiększa się ryzyko zakaŜeń dróg moczowych. Ze względu na zawartość sodu ostroŜnie stosować u osób na diecie ubogosodowej. Lek zawiera do 9,26 mmol (albo 213 mg) sodu na dawkę, co naleŜy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Lek zawiera cukier – naleŜy stosować ostroŜnie u chorych na cukrzycę. JeŜeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dzieci

Nie ma danych na temat stosowania leku u dzieci.

Sal Ems factitium a inne leki

Lek ten moŜe nasilać działanie draŜniące niesteroidowych leków przeciwzapalnych na błonę śluzową

Ŝołądka, wskutek wywoływania nadmiernego wydzielania kwasu solnego. Zwiększa wydalanie leków o charakterze słabych kwasów i zmniejsza wydalanie leków o charakterze słabych zasad, wskutek alkalizacji moczu.

NaleŜy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a takŜe o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sal Ems factitium z jedzeniem i piciem

Lek naleŜy stosować po posiłku.

CiąŜa i karmienie piersią

Lek moŜe być stosowany w ciąŜy jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewaŜa nad potencjalnym zagroŜeniem dla płodu.

Lek moŜe być stosowany podczas karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewaŜa nad potencjalnym zagroŜeniem dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Sal Ems factitium

Doustnie: rozpuścić od 1 do 2 tabletek w połowie lub w całej szklance przegotowanej wody z mlekiem lub przegotowanej, ciepłej wody. Pić 3 razy na dobę po jedzeniu.

W przypadku wraŜenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, naleŜy zwrócić się do lekarza.

Ten lek naleŜy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości naleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Sal Ems factitium

Nie naleŜy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sal Ems factitium

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku naleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MoŜliwe działania niepoŜądane

Jak kaŜdy lek, lek ten moŜe powodować działania niepoŜądane, chociaŜ nie u kaŜdego one wystąpią.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000) mogą występować: podraŜnienie błony śluzowej Ŝołądka, zgaga, wzdęcia, bóle brzucha.

Zgłaszanie działań niepoŜądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŜądane, w tym wszelkie objawy niepoŜądane niewymienione w ulotce, naleŜy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepoŜądane moŜna zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania NiepoŜądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

Dzięki zgłaszaniu działań niepoŜądanych moŜna będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sal Ems factitium

Lek naleŜy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu waŜności zamieszczonego na opakowaniu. Termin waŜności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie naleŜy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. NaleŜy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się juŜ nie uŜywa. Takie postępowanie pomoŜe chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sal Ems factitium

1 tabletka musująca zawiera:

  • substancję czynną: sztuczna sól emska 450 mg, w tym: sodu wodorowęglan 318,150 mg, sodu bromek 0,045 mg, sodu fosforan bezwodny 0,225 mg, sodu chlorek 121,500 mg, sodu siarczan bezwodny 4,050 mg, potasu siarczan 6,030 mg;
  • substancje pomocnicze: sacharoza 38 mg, sodu wodorowęglan, sodu benzoesan, kwas winowy;
  • w tym jony: Na+ 213 mg, K+ 3 mg, SO4 2- 6 mg, Cl- 7,5 mg, CO3 2- 408 mg, HPO4 2- 150 µg, Br- 35µg

Roztwór 4,5 g proszku sztucznej soli emskiej (10 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliŜony do składu wody emskiej naturalnej.

Jak wygląda lek Sal Ems factitium i co zawiera opakowanie 40 tabletek musujących w pojemniku z zabezpieczeniem higroskopijnym, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 189 61-341 Poznań tel. 61 8352363 faks 61 8352363 e-mail: sekretariat@ziololek.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: (logo firmy)


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/wodorow%c4%99glan_sodu

Opakowania Sal Ems Factitium

40 tabletek

Ziołolek

dostępny w 95% aptek

gdzie kupić od 7,69 do 14,49 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację