---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Płyn Lugola Roztwór glicerynowy jodu

produkt dostępny bez recepty, płyn,

Jod (iodine)

,

Jodek potasu (potassium iodide)

, Coel

Opakowanie:

20 gramów
w 25% aptek, od 14,49 zł do 19,99 zł
Od 14,49 zł
32% taniej online (14,49 zł) niż stacjonarnie (21,27 zł).

Ulotki Płyn Lugola Roztwór glicerynowy jodu dla opakowania 20 gramów.

Wybrany dokument Płyn Lugola Roztwór glicerynowy jodu:
Dokument z 2022-01-18
PDF
dokument PDF dla Płyn Lugola Roztwór glicerynowy jodu

Podgląd dokumentu PDF Płyn Lugola Roztwór glicerynowy jodu

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2022-01-18

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Data sporządzenia: 30.03.2004

Data aktualizacji: 01.06.2017

WWyyddaanniiee:: 66

Karta charakterystyki Solutio Iodi cum Glycerini Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830, zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)) SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.

1.1 Identyfikator produktu.

Nazwa produktu: SSOOLLUUTTIIOO IIOODDII CCUUMM GGLLYYCCEERRIINNII CCOOEELL ((PPłłyynn LLuuggoollaa))

Wzór chemiczny: C3H8O3; I2; KI

Synonimy: roztwór jodu i jodku potasu w glicerynie Numer CAS: - Oznakowanie WE: - 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Roztwór do stosowania miejscowego na skórę, do odkażania skóry nieuszkodzonej, otarć naskórka, drobnych zadrapań oraz brzegów ran.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne „COEL” S.J. E.Z.M. Konstanty ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków tel.(12) 633-33-53, fax.(12) 633-56-58 e-mail: biuro@coel.krakow.pl

Osoba odpowiedzialna za opracowanie Karty Charakterystyki: Dorota Pleszczuk, e-mail: biuro@coel.krakow.pl 1.4 Numer telefonu alarmowego.

Informacja toksykologiczna w Polsce (42) 631 47 24 (w godz. 7.00 – 15.00) lub całą dobę 112 SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP)

Nie sklasyfikowany

Zagrożenia zdrowia:

U osób nadwrażliwych na jod może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy gardłowej, zapalenie skóry z pojawieniem się pęcherzyków, świądem, wrzodziejącymi nadżerkami. Czasami mogą wystąpić objawy ogólne z gorączką, wysypką, obrzmieniem węzłów chłonnych a nawet wstrząs. Długotrwałe stosowanie preparatów z jodem może być przyczyną nadczynności tarczycy.

Zagrożenie środowiska: Solutio Iodi cum Glycerini działa niekorzystnie na organizmy wodne w środowisku naturalnym ze względu na zawartość jodu.

Zagrożenia fizykochemiczne: Solutio Iodi cum Glycerini, ze względu na obecność w nim gliceryny, jest substancją palną. Pary są cięższe od powietrza. Z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. W warunkach pożaru wydzielają się toksyczne substancje.

WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45

Tel. (12) 633-33-53 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31-353 Kraków

Fax. (12) 633-56-58 mailto:biuro@coel.krakow.pl mailto:biuro@coel.krakow.pl

Data sporządzenia: 30.03.2004

Data aktualizacji: 01.06.2017

WWyyddaanniiee:: 66

Karta charakterystyki Solutio Iodi cum Glycerini 2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: -

Hasło ostrzegawcze: -

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: -

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

2.3 INNE ZAGROŻENIA

Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PTB lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa substancji Identyfikatory

wag.

Klasyfikacja Rozporządzenie WE

Nr 1272/2008 (CLP)

Gliceryna 86% Oznakowanie WE: 200-289-5 Numer CAS: 56-81-5 97,0 -

Potasu jodek Oznakowanie WE: 231-659-4 Numer CAS: 7681-11-0 2,0 -

Jod Oznakowanie WE: 231-442-4 Numer CAS: 7553-56-2 1,0 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H332 Aquatic Acute 1; H400

Znaczenie zwrotów H podano w sekcji 16 karty.

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY

Wdychanie

Wyprowadzić poszkodowaną osobę ze skażonego oparami Solutio Iodi cum Glycerini środowiska.

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Oczyścić skażoną skórę przemywając dużą ilością wody z mydłem. W przypadku podrażnienia skóry zasięgnąć porady dermatologa.

Kontakt z oczami

Płukać oczy dużą ilością wody, przez minimum 15 minut, przy szeroko odchylonej powiece, aby zapewnić wypłukanie całej powierzchni między okiem a powieką. W razie konieczności skonsultować się z okulistą.

Spożycie

Przepłukać usta, a następnie podać poszkodowanemu do picia 3% zawiesinę mąki ziemniaczanej w wodzie (1 łyżka stołowa maki na 500 ml wody), ewentualnie szklankę zimnego mleka, następnie podać do wypicia 100 ml 1% roztworu tiosiarczanu sodu. Nie prowokować wymiotów. Wezwać lekarza.

4.2 NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA.

Skutki narażenia ostrego

W przypadku kontaktu z oczami może nastąpić zaburzenie widzenia.

Przy spożyciu mogą pojawić się dolegliwości w postaci bólu za mostkiem i bólu brzucha, wymioty biegunka, spadek ciśnienia krwi. W konsekwencji mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego, wstrząs i niewydolność krążenia.

Skutki narażenia przewlekłego

Przy długotrwałym wdychaniu może wystąpić skurcz oskrzeli i/lub obrzęk płuc.

Przewlekłe stosowanie preparatów z jodem może wywołać nadczynność tarczycy, trądzik jodowy odporny na leczenie, alergię miejscową lub uogólnioną.

Data sporządzenia: 30.03.2004

Data aktualizacji: 01.06.2017

WWyyddaanniiee:: 66

Karta charakterystyki Solutio Iodi cum Glycerini

Stosowanie dużych dawek jodu na wole endemiczne może prowadzić do tyreotoksykozy.

4.3 WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM.

Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć.

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1 ŚRODKI GAŚNICZE

Dwutlenek węgla, piana, proszek.

5.2 SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ.

Substancja palna, pary cięższe od powietrza, gromadzą się w przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń.

W przypadku pożaru tworzą się niebezpieczne opary zawierające akroleinę oraz jod (fioletowe opary).

5.3 INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ

Stosować niezależny aparat oddechowy oraz odzież ochronną.

Zapobiegać przedostawaniu się wody pogaśniczej do wód powierzchniowych lub gruntowych.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1 INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH.

Stosować odzież ochronną, maski, szczelne okulary ochronne, rękawice oraz obuwie antypoślizgowe w miejscu, gdzie możliwe są wycieki lub rozpryskiwanie awaryjne preparatu Unikać kontaktu z uwalniającą się substancją.

6.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA.

Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska (gleby, cieki wodne) i kanalizacji. W razie potrzeby informować odpowiednie władze.

6.3 METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAZENIA.

Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, usunąć źródła zapłonu. Rozlany płyn zebrać mechanicznie lub za pomocą substancji sorbujących (słoma, siano, trociny, wysuszony torf i in.) do oznakowanego pojemnika. Neutralizować tiosiarczanem sodu lub potasu. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

6.4 ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI.

Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE.

7.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA.

Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Myć ręce po pracy z produktem. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Stosować środki ochrony osobistej.

7.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25°C

Przechowywać w pomieszczeniu wentylowanym.

7.3 SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA KOŃCOWE.

Brak dostępnych danych.

Data sporządzenia: 30.03.2004

Data aktualizacji: 01.06.2017

WWyyddaanniiee:: 66

Karta charakterystyki Solutio Iodi cum Glycerini SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1 PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI NDS = 1 mg/m3 (dla czystego jodu) NDS = 10 mg/m3 8 godzin, aerozol (dla gliceryny) (wg Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) z późniejszymi zmianami)

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka pomiarów:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011 poz. 166).

Uwaga; Gdy stężenia substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawę i odkażanie.

8.2 KONTROLA NARAŻENIA.

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.

Nr 259, poz. 2173).

Ochrona dróg oddechowych:

Maski oddechowe, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne.

Ochrona oczu:

Gdy jest to konieczne szczelne okulary ochronne.

Ochrona rąk:

Gdy jest to konieczne rękawice ochronne.

Ochrona skóry:

Gdy jest to konieczne ubrania ochronne.

Techniczne środki ochronne:

Wentylacja pomieszczeń, gdy tworzą się opary produktu.

Inne wyposażenie ochronne:

Przy pracy z produktem obuwie ochronne.

Zalecenia ogólne:

Myć ręce po pracy z substancją. Trzymać z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. Unikać bezpośredniego kontaktu ciała i dróg oddechowych z preparatem. Nie wdychać aerozoli. Zmieniać zanieczyszczone ubranie. Natychmiast usuwać rozlewy Solutio Iodi cum Glycerini.

Kontrola narażenia środowiska:

Nie dopuszczać do przedostanie się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1 INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH.

Wygląd: lotna, klarowna, czerwonobrunatna ciecz

Zapach: swoisty, charakterystyczny dla jodu

Próg zapachu: brak danych pH (20°C): brak danych

Temperatura topnienia [ºC]: brak danych

Temperatura wrzenia [ºC]: brak danych

Temperatura zapłonu, [ºC]: brak danych

Szybkość parowania: brak danych

Górna granica wybuchowości, [% v/v]: brak danych

Data sporządzenia: 30.03.2004

Data aktualizacji: 01.06.2017

WWyyddaanniiee:: 66

Karta charakterystyki Solutio Iodi cum Glycerini

Dolna granica wybuchowości, [% v/v]: brak danych

Prężność par (20°C) [hPa]: brak danych

Gęstość par względem powietrza: brak danych

Gęstość (20°C) [g/ml]: 1,219 – 1,255

Rozpuszczalność: produkt łatwo rozpuszcza się w wodzie, alkoholach; nierozpuszczalny w estrach, chloroformie

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozapłonu, [ºC]: brak danych

Temperatura rozkładu, [ºC]: brak danych

Lepkość [mPas]: brak danych

Właściwości wybuchowe: brak danych

Właściwości utleniające: bark danych

Zawartość jodu [%]: 0,9 – 1,1

Zawartość jodku potasu [%]: 1,9 – 2,1 9.2 INNE INFORMACJE.

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

10.1 REAKTYWNOŚĆ.

Ma właściwości korodujące. Przy intensywnym ogrzewaniu i w obecności substancji utleniających tworzy mieszaniny wybuchowe.

10.2 STABILNOŚĆ CHEMICZNA.

Preparat stabilny w normalnych warunkach.

10.3 MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI.

Ryzyko wybuchu w kontakcie z chlorowcami, silnymi utleniaczami, związkami nadtlenowymi, kwasem azotowym + stężonym kwasem siarkowym, nadtlenkiem wodoru, nadchloranami, nitrylami.

Ryzyko spowodowania zapłonu lub powstania niepalnych gazów lub par w kontakcie z nadmanganianem potasu, tlenków chlorowców, wodorkami, tlenkiem chromu (VI).

Ryzyko wystąpienia reakcji egzotermicznej z tlenkiem fosforu.

10.4 WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ.

Ogrzewanie, wysoka temperatura.

10.5 MATERIAŁY NIEZGODNE.

Mocne środki utleniające, chlorowce, związki nadtlenowe, kwas azotowy + kwas siarkowy, nadtlenek wodoru, nadchlorany, nitryle, nadmanganian potasu, tlenki chlorowców, wodorki, tlenek chromu (VI), tlenek fosforu.

10.6 NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU.

Akroleina, opary jodu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

11.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH.

Brak danych ilościowych dla samego produktu.

Dane dla czystego jodu:

LD50(doustnie, szczur) = 14000 mg/kg

LDLD(doustnie, człowiek) = 28 mg/kg

Dane dla gliceryny:

LD50(doustnie, szczur) = 12600 mg/kg

LD50(skóra, królik) > 18700 mg/kg

Działanie miejscowe (skóra, oczy, błony śluzowe, spożycie)

Kontakt ze skórą: Może wywołać podrażnienie skóry lub stan zapalny skóry z pojawieniem się pęcherzyków, świądem, wrzodziejącymi nadżerkami. Czasami mogą wystąpić objawy ogólne z

Data sporządzenia: 30.03.2004

Data aktualizacji: 01.06.2017

WWyyddaanniiee:: 66

Karta charakterystyki Solutio Iodi cum Glycerini gorączką , wysypką, obrzmieniem węzłów chłonnych w nawet wstrząs.

Kontakt z oczami: Występuje podrażnienie, pieczenie i łzawienie oczu. Może dojść do podrażnienia spojówek i rogówki z zaburzeniami widzenia.

Wdychanie: Zawarty w preparacie jod może powodować podrażnienie układu oddechowego.

Objawami tego jest kaszel, kichanie, uczucie pieczenia błony śluzowej nosa, gardła, ucisk w klatce piersiowej oraz duszność. Na skutek długotrwałej ekspozycji czasami może wystąpić skurcz oskrzeli i/lub obrzęk płuc.

Spożycie: Mogą wystąpić objawy podrażnienia błony śluzowej jamy nosowo-gadłowej. Ponadto mogą pojawić się dolegliwości w postaci bólu za mostkiem i bólu brzucha, wymioty, biegunka, spadek ciśnienia krwi. W konsekwencji tego mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego, wstrząs i niewydolność krążenia.

Uwaga: Preparatu nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jod, nadczynności tarczycy, gruźlicy płuc i niewydolności nerek.

Bezwzględnie preparatu nie należy stosować ze związkami jodu.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE.

12.1 TOKSYCZNOŚĆ.

Brak danych dla samego preparatu.

Dane dla czystego jodu:

Toksyczność ostra (Rozwielitka-Daphnia magna) słodka woda LC50 160 µg/l/48h

Toksyczność ostra (Ryba-Oncorhnchus mykiss-Narybek) słodka woda LC50 >10 µg/l/96h

Dane dla gliceryny:

Toksyczność ostra (Ryba-Oncorhnchus mykiss-0,9g) słodka woda LC50 54 ml/l/96h

Toksyczność ostra (Ryba-Carassius auratus –złota rybka) słodka woda LC50 > 5000 mg/l/24h

Toksyczność ostra (Daphnie-Daphnia magna –rozwielitka) EC50 > 10000 mg/l/24h

Toksyczność ostra (Daphnie-Entosiphon sulcatum) EC5 = 3200 mg/l/72h

Toksyczność ostra (Algi-Scenedesmus quadricauda – algi zielone) IC5 > 10000 mg/l/7d

Toksyczność ostra (Bakterie – Pseudomonas putida) EC5 > 10000 mg/l/16h

Toksyczność ostra (Pierwotniaki – Entosiphon sulcatum) UE5 = 3200 mg/l/72h 12.2 TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚC ROKŁADU.

Brak danych.

12.3 ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI.

Dla jodu: LogPow: 2,49

Dla gliceryny: LogPow: -1,76 12.4 MOBILNOŚĆ W GLEBIE.

Produkt rozpuszcza się w wodzie i rozprzestrzenia w środowisku wodnym.

12.5 WYNIKI OCENY WŁASNOŚCI PBT I VPVB.

Brak danych na temat spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII.

12.6 INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA.

Brak danych.

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.

13.1 METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.

Opróżnione opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorców odpadów.

Niszczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów.

Zapobiegać przedostaniu się produktu do wód powierzchniowych, gruntowych, gleb i kanalizacji.

Obowiązujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 14.12.2012r o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21)
 • Ustawa z dnia 13.06.2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)

Data sporządzenia: 30.03.2004

Data aktualizacji: 01.06.2017

WWyyddaanniiee:: 66

Karta charakterystyki Solutio Iodi cum Glycerini

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2017 poz. 1923) SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

14.1 Numer UN (ONZ)

Klasa bezpieczeństwa w transporcie wg ADR/RID – nie dotyczy 14.2 PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA.

 • 14.3 KLASA ZAGRAOŻENIA W TRANSPORCIE.

Nie dotyczy.

14.4 GRUPA PAKOWANIA.

Bez ograniczeń.

14.5 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA.

Nie.

14.6 SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROZNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW.

Brak dostępnych danych.

14.7 TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM II DO KONWENCJI MARPOL 73/78 I KODEKSEM IBC.

Brak danych.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 15.1 PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI I MIESZANIANY.

Substancja jest produktem leczniczym i nie podlega przepisom ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, nie wymaga się tworzenia karty charakterystyki.

Zaleca się przestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym dokumencie.

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 2011 Nr 63 poz.

322) z późniejszymi zmianami

 • Ustawa z dnia 14.12.2012r o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21)
 • Ustawa z dnia 13.06.2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012, poz.445)
 • Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 199/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z dn.31.12.2008)
 • Rozporządzenia WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.
 • Rozporządzenie WE Nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12. 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173) z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2017 poz. 1923)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) z późniejszymi zmianami.

Data sporządzenia: 30.03.2004

Data aktualizacji: 01.06.2017

WWyyddaanniiee:: 66

Karta charakterystyki Solutio Iodi cum Glycerini

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011 poz. 166).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12..2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86), z późniejszymi zmianami.

15.2 OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO.

Brak danych.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

 • w punkcie 2.2 aktualizacja warunków bezpiecznego przechowywania
 • w punkcie 8.1 aktualizacja odpowiednich rozporządzeń
 • w punkcie 13.1 aktualizacja aktów prawnych
 • w punkcie 15.1 aktualizacja aktów prawnych
 • W punkcie 15.1 oraz w tytule karty sprostowanie oczywistej pomyłki – wpis o zgodności Karty

Charakterystyki z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28.05.2015.

Wykaz stosowanych zwrotów i symboli:

Wykaz zwrotów H: H312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]: Acute Tox. 4 – Toksyczność ostra, Kategoria 4 Aquatic Acute 1 – Ostre zagrożenia dla środowiska wodnego, Kategoria 1

Wykaz symboli bezpieczeństwa: -

Niniejsza karta charakterystyki substancji jest bezpośrednio przekazywana użytkownikowi Solutio Iodi cum Glycerini COEL, bez zapewnień lub gwarancji, co do kompletności bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich informacji lub zaleceń w niej zawartych.

Niniejsza karta nie jest żadną podstawą zobowiązującą do jakiejkolwiek odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju ze strony dostawcy Solutio Iodi cum Glucerini COEL. Wytwórnia Euceryny nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek zejście śmiertelne, chorobę lub uszczerbek na zdrowiu jakiejkolwiek natury, będący następstwem zastosowania lub niewłaściwego wykorzystania karty charakterystyki substancji lub materiału, którego karta dotyczy.

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.

Informacje zawarte w niniejszej karcie przedstawiają aktualny stan naszej wiedzy i doświadczeń dotyczących bezpiecznego stosowania wyrobu.

Osoby biorące udział w obrocie substancją powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny.