dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 100 tabletek, 20 tabletek, 40 tabletek.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 27 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających hippocastani s/ex

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka informacyjna

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta REPARIL

20 mg, tabletki dojelitowe

Escinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest REPARIL i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku REPARIL

3. Jak stosować REPARIL

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać REPARIL

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest REPARIL i w jakim celu się go stosuje

REPARIL jest lekiem stosowanym w obrzękach po miejscowych urazach.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku REPARIL

Kiedy nie przyjmować leku REPARIL:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na escynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta występuje niewydolność lub zaburzenia nerek
 • u dzieci w wieku poniżej7 lat;
 • w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Reparil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku należy kontrolować czynność nerek.

Dzieci

Podawanie leku dzieciom poniżej 7 lat jest przeciwwskazane.

REPARIL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

REPARIL może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku REPARIL z antybiotykami aminoglikozydowymi ze względu na możliwość zwiększenia toksycznego działania tych antybiotyków na nerki.

Antybiotyki takie jak cefalotyna i ampicylina1 mogą zwiększać stężenie escyny w surowicy, dlatego nie zaleca się jednoczesnego podawania tych leków z lekiem REPARIL.

Stosowanie leku REPARIL z jedzeniem i piciem Lek REPARIL należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak badań u kobiet w ciąży i brak wystarczających danych z badań na zwierzętach, nie należy stosować leku REPARIL u kobiet w ciąży.

Ze względu na brak danych dotyczących przenikania escyny do mleka, nie należy stosować leku REPARIL u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Lek REPARIL nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

REPARIL zawiera laktozę jednowodną i sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować REPARIL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci innego dawkowania, lek REPARIL należy przyjmować w następujący sposób:

 • dorośli i młodzież od 14 lat: 2 tabletki 3 razy na dobę, w lekkich przypadkach i jako dawka podtrzymująca: 1 tabletka 3 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

 • dzieci od 7 do 14 lat:1 tabletka 2 lub 3 razy na dobę.

Lek REPARIL należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku REPARIL

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku REPARIL

Należy zażyć następną tabletkę zgodnie z zaleconym schematem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować:

 • niezbyt często (u mniej niż u 1 na 100 pacjentów);
 • bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów).

Odnotowano następujące działania niepożądane:

bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości takie jak pokrzywka;

niezbyt często: zaburzenia czynności przewodu pokarmowego.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lek REPARIL należy odstawić.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: 22-49-21-301, faks: 22-49-21-309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać REPARIL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Nie należy stosować leku REPARIL po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowania pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera REPARIL

 • Substancją czynną leku jest escyna, 20 mg.
 • Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, powidon (K 29-32), magnezu stearynian

Skład otoczki: sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (Eudragit L 100-55), makrogol 8000, sodu wodorotlenek, karmeloza sodowa, trietylu cytrynian, symetykon emulsja, wosk biały, wosk

Carnauba.

Jak wygląda lek REPARIL i co zawiera opakowanie

Blistry z folii PVC/Aluminium po 10 tabletek dojelitowych w tekturowym pudełku.

20 szt.- 2 blistry po 10 tabletek

40 szt.- 4 blistry po 10 tabletek

100 szt.- 10 blistrów po 10 tabletek

Podmiot odpowiedzialny Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca MADAUS GmbH

51101 Köln

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: Mylan Healthcare Sp. z o.o.

tel.: 22 546 64 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

logo Mylan]


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/ampicylina

Opakowania Reparil

20 tabletek

Meda

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

40 tabletek

Meda

dostępny w 64% aptek

gdzie kupić od 16,99 do 37,99 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację