Oryginalna ulotka dla Nezyr
tabletki powlekane

produkt na receptę

Finasteryd (finasteride)

Dawka

1 mg

Opakowanie

28 tabletek
w 34% aptek, od 54.98 zł do 104.47
Nezyr to lek w postaci tabletek stosowany u mężczyzn w przypadku wczesnego łysienia androgenowego. Zawiera finasteryd, który hamuje przekształcanie w organizmie testosteronu do jego aktywniejszej formy (dihydrotestosteronu- DHT), dzięki czemu stężenie DHT w skórze głowy zmniejsza się, co odwraca proces łysienia.

Ulotki Nezyr dla opakowania 28 tabletek (1 mg).

Wybrany dokument Nezyr:
Dokument z 2021-02-17
PDF
dokument PDF dla Nezyr

Podgląd dokumentu PDF Nezyr

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-17

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Nezyr ulotka V016 08.2018

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Nezyr, 1 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Nezyr i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nezyr

3. Jak stosować lek Nezyr

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Nezyr

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nezyr i w jakim celu się go stosuje

Ten lek zawiera substancję czynną zwaną finasteryd.

Nezyr, 1 mg jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Nezyr, 1 mg jest stosowany w leczeniu łysienia typu męskiego (znanego również jako łysienie androgenowe) u mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat. Jeśli po przeczytaniu tej ulotki pacjent ma jakieś pytania na temat łysienia typu męskiego, powinien zwrócić się z tym do lekarza.

Łysienie typu męskiego jest często występującym schorzeniem, które jest spowodowane kombinacją czynników genetycznych i konkretnego hormonu – DHT (dihydrotestosteronu).

DHT powoduje skrócenie fazy wzrostu włosa i zmniejszenie jego grubości.

Nezyr, 1 mg obniża w skórze głowy poziom DHT poprzez blokowanie enzymu (5-alfa-reduktaza typu II), który przekształca testosteron1 w DHT. Tylko u mężczyzn z łagodną do umiarkowanej, ale nie całkowitą utratą włosów można się spodziewać korzyści z zastosowania leku Nezyr, 1 mg.

U większości mężczyzn leczonych przez 5 lat lekiem zawierającym finasteryd w dawce 1 mg, postęp łysienia został spowolniony, a u co najmniej połowy tych mężczyzn wystąpił również lepszy wzrost włosów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nezyr

Kiedy nie stosować leku Nezyr

 • jeśli pacjentem jest kobieta (ponieważ ten lek przeznaczony jest dla mężczyzn, patrz punkt Ciąża). Badania kliniczne wykazały, że finasteryd nie jest skuteczny w leczeniu utraty włosów u kobiet.
 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nezyr należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Wpływ na swoisty antygen gruczołu krokowego (PSA)

Finasteryd może wpływać na badanie krwi zwane PSA (swoisty antygen gruczołu krokowego, ang.

Prostate Specific Antigen) w kierunku raka gruczołu krokowego. Jeśli pacjent zamierza wykonać badanie PSA, powinien powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, że przyjmuje lek zawierający finasteryd, ponieważ lek ten może wpływać na obniżenie stężeń PSA.

Rak piersi

Patrz punkt 4.

Zmiany nastroju i depresja

U pacjentów przyjmujących finasteryd w dawce 1 mg zgłaszano nastrój depresyjny, depresję i rzadziej myśli samobójcze. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy zaprzestać stosowania leku Nezyr oraz niezwłocznie zwrócić się do lekarza po dalszą poradę medyczną.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Nezyr, 1 mg u dzieci. Brak danych dotyczących skuteczności lub bezpieczeństwa stosowania finasterydu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Nezyr a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Lek Nezyr, 1 mg jest stosowany w leczeniu łysienia typu męskiego, wyłącznie u mężczyzn. Wpływ na płodność u mężczyzn, patrz punkt 2.

 • Nie wolno stosować finasterydu 1 mg u kobiet, ze względu na możliwe ryzyko dotyczące ciąży.
 • Kobiety w okresie ciąży lub u których istnieje podejrzenie, że mogą być w ciąży, nie powinny dotykać pokruszonych lub uszkodzonych tabletek leku Nezyr.
 • Jeśli finasteryd zostanie wchłonięty przez skórę lub po podaniu doustnym przez kobietę spodziewającą się dziecka płci męskiej, dziecko może się urodzić z deformacją narządów płciowych.
 • Jeśli kobieta, która jest w ciąży miała kontakt z finasterydem, powinna zgłosić się na konsultację lekarską.
 • Tabletki leku Nezyr są powlekane, aby uniknąć kontaktu z substancją czynną podczas normalnego użytkowania.

Wpływ na płodność

Zgłaszano przypadki bezpłodności u mężczyzn przyjmujących finasteryd przez długi czas, u których występowały inne czynniki ryzyka dotyczące płodności. Odnotowano normalizację lub poprawę jakości nasienia po przerwaniu leczenia finasterydem. Nie przeprowadzono jednak długoterminowych badań dotyczących wpływu finasterydu na płodność u mężczyzn.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych sugerujących, że lek Nezyr, 1 mg wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Nezyr zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Nezyr

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę. Tabletki powlekane można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od jedzenia.

Lekarz pomoże ocenić skuteczność działania leku Nezyr. Ważne jest, aby przyjmować lek Nezyr tak długo jak zaleci to lekarz. Lek Nezyr, 1 mg działa przez długi czas, jeśli przyjmuje się go w sposób ciągły.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nezyr

W przypadku połknięcia przez przypadek większej liczby tabletek leku Nezyr należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lek nie będzie działał szybciej ani lepiej, jeśli pacjent zastosuje go częściej niż raz na dobę.

Pominięcie zastosowania leku Nezyr

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Nezyr

Do uzyskania pełnego efektu leczenia potrzeba od 3 do 6 miesięcy. Ważne jest aby kontynuować przyjmowanie leku Nezyr tak długo jak zaleci to lekarz. Jeśli leczenie zostanie przerwane w międzyczasie, prawdopodobnie pacjent straci włosy, które mu urosły w wyniku leczenia przez kolejne 9 do 12 miesięcy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane są zwykle przejściowe podczas kontynuowania leczenia i ustępują po zakończeniu leczenia.

Należy zaprzestać stosowania leku Nezyr i niezwłocznie zwrócić się do lekarza w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów: obrzęk ust, twarzy, języka i gardła, trudności w przełykaniu, guzki podskórne (pokrzywka) i trudności w oddychaniu.

Należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi prowadzącemu wszelkie zmiany zauważone w tkance piersi, takie jak guzki, bolesność, powiększenie piersi lub obecność wydzieliny z brodawek, ponieważ mogą one być objawem ciężkiej choroby, takiej jak rak piersi.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • trudności w uzyskaniu erekcji
 • zmniejszenie popędu płciowego
 • zaburzenia wytrysku (ejakulacji), np. zmniejszenie objętości ejakulatu (ilości nasienia)
 • depresja.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • reakcje uczuleniowe, w tym wysypka, świąd
 • powiększenie lub tkliwość piersi
 • ból jąder
 • przyspieszone tętno
 • utrzymywanie się zaburzeń erekcji po przerwaniu leczenia
 • utrzymywanie się osłabionego popędu płciowego po przerwaniu leczenia
 • utrzymywanie się zaburzeń ejakulacji (wytrysku) po przerwaniu leczenia
 • niepokój
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nezyr

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nezyr

Substancją czynną leku jest finasteryd. Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg finasterydu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna (200 M), celuloza mikrokrystaliczna (PH 102), skrobia żelowana, kukurydziana (1500), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu dokuzynian, magnezu stearynian.

Otoczka Opadry Brown 03A86790: HPMC 2910/Hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Nezyr i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

Brązowe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczeniem „H” po jednej stronie i „36” po drugiej stronie.

Lek Nezyr jest dostępny w blistrach zawierających: 7, 28 lub 84 sztuki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca mailto:adr@urpl.gov.pl

Podmiot odpowiedzialny: Aristo Pharma Sp. z o.o.

ul. Baletowa 30 02-867 Warszawa

Wytwórca/Importer: Pharmadox Healthcare, Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000

Malta Aristo Pharma GmbH Wallenroder Strasse 8-10

13435 Berlin

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2020


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/testosteron

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.