Oryginalna ulotka dla Mydło Potasowe
płyn

surowiec farmaceutyczny

sapo kalinus

Opakowanie

50 gramów
w 6% aptek, od 0.86 zł do 3.02
Mydło Potasowe to preparat galenowy stosowany do użytku zewnętrznego w celu odkażenia, odtłuszczenia i rozmiękczenia skóry. Surowiec farmaceutyczny otrzymywany jest w wyniku ogrzewania oleju lnianego z roztworem wodnym wodorotlenku potasu w obecności niewielkiej ilości etanolu.

Ulotki Mydło Potasowe dla opakowania 50 gramów.

Wybrany dokument Mydło Potasowe:
Dokument z 2020-09-09
PDF
dokument PDF dla Mydło Potasowe

Podgląd dokumentu PDF Mydło Potasowe

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-09

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

(Microsoft Word - Myd\263o potasowe.doc)

Data sporządzenia: 06.12.2004

Data aktualizacji: 12.10.2011

WWyyddaanniiee:: 44

Karta charakterystyki Mydło potasowe Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)) SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.

1.1 Identyfikator produktu.

Nazwa produktu: MMYYDDŁŁOO PPOOTTAASSOOWWEE ((SSaappoo kkaalliinnuuss FFPP))

Wzór chemiczny: mieszanina soli potasowych wyższych kwasów tłuszczowych Synonimy: Sapo viridis Numer CAS: 61790-44-1 Oznakowanie WE: - 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do receptury.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne „COEL” S.J. E.Z.M. Konstanty ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków tel.(12) 633-33-53, fax.(12) 633-56-58 e-mail: biuro@coel.krakow.pl

Osoba odpowiedzialna za opracowanie Karty Charakterystyki: Dorota Pleszczuk, e-mail: biuro@coel.krakow.pl 1.4 Numer telefonu alarmowego.

Informacja toksykologiczna w Polsce (42) 631 47 24 (w godz. 7.00 – 15.00) lub całą dobę 112 SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG Xi; R36/38

Znaczenie zwrotów R i H podano w sekcji 16 karty.

Zagrożenia zdrowia:

Działa drażniąco na oczy i skórę.

Zagrożenie środowiska: Mydło potasowe może działać szkodliwie na organizmy żywe, w szczególności organizmy wodne i glebowe. Nie jest trwałe w środowisku i ulega degradacji.

Zagrożenia fizykochemiczne: Mydło potasowe jest substancją niepalną i nie stanowi bezpośredniego zagrożenia pożarowego.

WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45

Tel. (12) 633-33-53 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31-353 Kraków

Fax. (12) 633-56-58

Data sporządzenia: 06.12.2004

Data aktualizacji: 12.10.2011

WWyyddaanniiee:: 44

Karta charakterystyki Mydło potasowe 2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: -

Hasło ostrzegawcze: -

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H315 – Działa drażniąco na skórę H319 – Działa drażniąco na oczy

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: S1/2, S26, S36/37/39, S45

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

2.3 INNE ZAGROŻENIA

Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PTB lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Klasyfikacja

Nazwa substancji Identyfikatory

wag.

67/548/EWG Rozporządzenie WE Nr 1272/2008 (CLP)

Olej lniany Oznakowanie WE: 232-278-6 Numer CAS: 8001-26-1 43,0 - -

Woda oczyszczona Oznakowanie WE: 231-791-2 Numer CAS: 7732-18-5 43,0 - -

Potasu wodorotlenek Oznakowanie WE: 215-181-3 Numer CAS: 1310-58-3 9,0 Xn; R22 C; R35 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318

Alkohol etylowy (760g/l) Oznakowanie WE: 200-578-6 Numer CAS: 64-17-5 5,0 F; R11 Xi; R36, R37, R38, R41

Flam.Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Eye Dam.1H318 H335

Znaczenie zwrotów R i H podano w sekcji 16 karty.

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY

Wdychanie

Nie wymagane są środki zaradcze. W razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Oczyścić skażoną skórę przemywając dużą ilością wody z mydłem.

Jeżeli podrażnienie nie mija skonsultować się z dermatologiem.

Kontakt z oczami

Płukać oczy dużą ilością wody, przez minimum 15 minut, przy szeroko odchylonej powiece, aby zapewnić wypłukanie całej powierzchni między okiem a powieką. W razie konieczności skonsultować się z okulistą.

Spożycie

W zatruciach doustnych podać mleko, 5% roztwór kwasu octowego, sok z cytryny, świeże białko jaja, tlenek magnezu w dawce 2 łyżeczki na szklankę wody, a następnie ponownie mleko. Zapewnić pomoc lekarską.

Data sporządzenia: 06.12.2004

Data aktualizacji: 12.10.2011

WWyyddaanniiee:: 44

Karta charakterystyki Mydło potasowe 4.2 NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA.

Brak danych.

4.3 WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM.

Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia dużej ilości, natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć.

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1 ŚRODKI GAŚNICZE

Odpowiednie do materiałów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

5.2 SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ.

Substancja niepalna.

5.3 INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ

Stosować odzież ochronną.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1 INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH.

Stosować odzież ochronną, maski, szczelne okulary ochronne, rękawice.

6.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA.

Zabezpieczyć preparat przed wprowadzeniem do wód naziemnych i podziemnych. Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do kanalizacji. W razie potrzeby informować odpowiednie władze.

6.3 METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAZENIA.

Zebrać mechanicznie do oznakowanego pojemnika i przekazać do utylizacji. Aby zmniejszyć szkodliwość można zobojętnić preparat rozcieńczonym kwasem siarkowym. W przypadku dużych wycieków do środowiska skontaktować się z uprawnionymi służbami.

6.4 ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI.

Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE.

7.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA.

Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki wytwarzania oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi.

7.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed światłem.

7.3 SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA KOŃCOWE.

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1 PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI NDS = 0,5 mg/m3 (dla wodorotlenku potasu)

NDSCh = 1 mg/m3 (dla wodorotlenku potasu) (wg rozporządzenia MIPS z dn. 29 listopada2002; Dz.U. Nr 217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami)

Data sporządzenia: 06.12.2004

Data aktualizacji: 12.10.2011

WWyyddaanniiee:: 44

Karta charakterystyki Mydło potasowe

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka pomiarów:

 • Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645)
 • PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.
 • PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.
 • PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga; Gdy stężenia substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawę i odkażanie.

Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U.

Nr 69/1996 r. poz. 332, ze zmianami Dz.U. Nr 37/2001 r. poz. 451) 8.2 KONTROLA NARAŻENIA.

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.

Nr 259, poz. 2173).

Ochrona dróg oddechowych:

Nie jest wymagana.

Ochrona oczu:

Szczelne okulary ochronne.

Ochrona rąk:

Rękawice ochronne.

Ochrona skóry:

Ubrania ochronne ze zbitej tkaniny.

Inne wyposażenie ochronne:

Przy pracy z produktem obuwie ochronne.

Zalecenia ogólne:

Myć ręce po pracy z substancją. Trzymać z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. Unikać bezpośredniego kontaktu skóry z preparatem. Zmieniać zanieczyszczone ubranie.

Kontrola narażenia środowiska:

Nie dopuszczać do przedostanie się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1 INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH.

Wygląd: stała, mazista, prześwitująca, żółtobrunatna masa

Zapach: swoisty

Próg zapachu: brak danych pH: odczyn alkaliczny

Temperatura topnienia [ºC]: brak danych

Temperatura wrzenia [ºC]: brak danych

Temperatura zapłonu, [ºC]: brak danych

Szybkość parowania: brak danych

Górna granica wybuchowości, [% v/v]: brak danych

Dolna granica wybuchowości, [% v/v]: brak danych

Prężność par: brak danych

Data sporządzenia: 06.12.2004

Data aktualizacji: 12.10.2011

WWyyddaanniiee:: 44

Karta charakterystyki Mydło potasowe

Gęstość par względem powietrza: brak danych

Gęstość (20°C) [g/cm3]: brak danych

Rozpuszczalność: produkt łatwo rozpuszcza się w wodzie i etanolu

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozapłonu, [ºC]: brak danych

Temperatura rozkładu, [ºC]: brak danych

Lepkość [mPas]: brak danych

Właściwości wybuchowe: brak danych

Właściwości utleniające: bark danych

Zawartość kwasów tłuszczowych [%]: >40 9.2 INNE INFORMACJE.

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

10.1 REAKTYWNOŚĆ.

W kontakcie z powietrzem zachodzi hydroliza (rozkład) wyższych kwasów tłuszczowych.

Mydło potasowe posiada właściwości korozyjne.

10.2 STABILNOŚĆ CHEMICZNA.

Preparat stabilny w normalnych warunkach.

10.3 MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI.

Brak dostępnych danych.

10.4 WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ.

Dostęp powietrza, podgrzewanie (temp. powyżej 30°C) i przechadzanie (temp. poniżej 0°C), silne nasłonecznienie.

10.5 MATERIAŁY NIEZGODNE.

Kwasy, metale (cynk, ołów, glin).

10.6 NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU.

Brak danych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

11.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH.

Brak danych toksykologicznych na temat samego produktu.

Działanie miejscowe (skóra, oczy, błony śluzowe, spożycie)

Kontakt ze skórą: Mydło potasowe ma odczyn zasadowy. Powoduje wysuszenie i zaczerwienienie skóry. Długotrwały i ciągły kontakt z preparatem może prowadzić do podrażnienia skóry i pojawienia się ran.

Kontakt z oczami: Może pojawić się podrażnienie i swędzenie oczu, zaczerwienienie, łzawienie oraz ból.

Wdychanie: W normalnej temperaturze otoczenia nie istnieje ryzyko szkodliwego działania na układ oddechowy ze względu na niską lotność preparatu.

Spożycie: Może powodować podrażnienia i poparzenia jamy ustnej, gardła i dalszych części przewodu pokarmowego. Ponadto mogą pojawić się dolegliwości w postaci bólu brzucha, nudności, wymioty itp.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE.

12.1 TOKSYCZNOŚĆ.

Produkt po przedostaniu się do wód powierzchniowych alkalizuje je i działa szkodliwie na organizmy wodne. Graniczny odczyn pH, powyżej którego giną organizmy wskaźnikowe:

 • pstrąg strumieniowy i tęczowy, okoń; 9,2

Data sporządzenia: 06.12.2004

Data aktualizacji: 12.10.2011

WWyyddaanniiee:: 44

Karta charakterystyki Mydło potasowe

 • raki (rak rzeczny, kraby): 10,2
 • płoć: 10,4
 • szczupak: 10,7
 • karp, lin: 10,8

Rośliny: w wodzie do nawodnień zawartość elektrolitów powinn wynosić 525 – 1400 mg/l.

12.2 TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚC ROKŁADU.

Brak danych.

12.3 ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI.

Brak danych.

12.4 MOBILNOŚĆ W GLEBIE.

Produkt rozpuszcza się w wodzie i rozprzestrzenia w środowisku wodnym.

12.5 WYNIKI OCENY WŁASNOŚCI PBT I VPVB.

Brak danych na temat spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII.

12.6 INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA.

Brak danych.

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.

13.1 METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.

Opróżnione opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorców odpadów.

Niszczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów.

Zapobiegać przedostaniu się produktu do wód powierzchniowych, gruntowych, gleb i kanalizacji.

Obowiązujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz.

638) z późniejszymi zmianami.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.

Nr 112, poz. 1206) SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

14.1 Numer UN

Klasa bezpieczeństwa w transporcie wg ADR/RID – nie dotyczy 14.2 PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA.

 • 14.3 KLASA ZAGRAOŻENIA W TRANSPORCIE.

Nie dotyczy.

14.4 GRUPA PAKOWANIA.

Bez ograniczeń.

14.5 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA.

Nie.

14.6 SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROZNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW.

Brak dostępnych danych.

Data sporządzenia: 06.12.2004

Data aktualizacji: 12.10.2011

WWyyddaanniiee:: 44

Karta charakterystyki Mydło potasowe 14.7 TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM II DO KONWENCJI MARPOL 73/78 I KODEKSEM IBC.

Brak danych.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 15.1 PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI I MIESZANIANY.

 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11 poz. 84 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666) z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674)
 • Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 215, poz. 1587 i 1588)
 • Ustawa z dnia 27.04.2002r o odpadach (Dz. U. nr 87, poz.798)
 • Ustawa z dnia 11.05.2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. nr 63, poz.639)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz.1679) z późniejszymi zmianami
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i Polityki Społecznej z dn.

28.08.2003r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650)

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5.07.2004r w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz.1762) z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie (WE) nr 273/200 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych.
 • Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 199/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z dn.31.12.2008)
 • Rozporządzenia WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.
 • Rozporządzenie WE Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

15.2 OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO.

Brak danych.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: aktualizacja ogólna.

Wykaz stosowanych zwrotów i symboli:

Wykaz zwrotów R: R11 – Substancja wysoce łatwopalna R22 – Działa szkodliwie po połknięciu R35 – Powoduje poważne poparzenia R36 – Działa drażniąco na oczy R37 – Działa drażniąco na drogi oddechowe R38 – Działa drażniąco na skórę R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Pełny tekst klasyfikacji [DSD/DPD]:

Xi – Substancja drażniąca

Xn – Substancja szkodliwa

Data sporządzenia: 06.12.2004

Data aktualizacji: 12.10.2011

WWyyddaanniiee:: 44

Karta charakterystyki Mydło potasowe

C – Substancja żrąca

F – Substancja wysoce łatwopalna

Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]: Skin Irrit. 2 – Działanie drażniące na skórę, Kategoria 2 Skin Corr. 1A – Działanie żrące/drażniące na skórę, Kategoria 1A Eye Irrit. 2 – Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2 Eye Dam.1 – Działanie poważnie uszkadzające oczy, Kategoria 1 AAccuuttee TTooxx.. 44 –– TTookkssyycczznnoośśćć oossttrraa,, KKaatteeggoorriiaa 44 Flam. Liq. 2 - Płyn łatwopalny. Kategoria 2

Wykaz zwrotów H: H302 – Działa szkodliwie po połknięciu H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu H315 – Działa drażniąco na skórę H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu H319 – Działa drażniąco na oczy H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Wykaz symboli bezpieczeństwa: S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilości wody i zasięgnąć porady lekarza S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy S45 – W przypadku awarii lub gdy źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

Niniejsza karta charakterystyki substancji jest bezpośrednio przekazywana użytkownikowi Mydła potasowego, bez zapewnień lub gwarancji, co do kompletności bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich informacji lub zaleceń w niej zawartych.

Niniejsza karta nie jest żadną podstawą zobowiązującą do jakiejkolwiek odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju ze strony dostawcy Mydła potasowego. Wytwórnia Euceryny nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek zejście śmiertelne, chorobę lub uszczerbek na zdrowiu jakiejkolwiek natury, będący następstwem zastosowania lub niewłaściwego wykorzystania karty charakterystyki substancji lub materiału, którego karta dotyczy.

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.

Informacje zawarte w niniejszej karcie przedstawiają aktualny stan naszej wiedzy i doświadczeń dotyczących bezpiecznego stosowania wyrobu.

Osoby biorące udział w obrocie substancją powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny.

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.