---

Oryginalna ulotka dla Locoid

lek na receptę, krem,

Hydrokortyzon (hydrocortisone)

, Leo

Dawka:

0,1%

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ulotki Locoid dla opakowania 15 gramów (0,1%).

Wybrany dokument Locoid:
Dokument z 2024-01-26
PDF
dokument PDF dla Locoid

Podgląd dokumentu PDF Locoid

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-01-26

Ulotki innych produktów zawierających hydrocortisone

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Locoid, 1 mg/g, krem (Hydrocortisoni butyras)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Locoid i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Locoid

3. Jak stosować lek Locoid

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Locoid

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Locoid i w jakim celu się go stosuje

Locoid zawiera substancję czynną 17-maślan hydrokortyzonu, kortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym i obkurczającym naczynia krwionośne. Lek łagodzi objawy stanów zapalnych skóry z towarzyszącym im często świądem skóry.

Wskazania do stosowania leku Locoid

 • stany zapalne skóry (nie wywołane przez drobnoustroje) odpowiadające na leczenie kortykosteroidami w przypadku, gdy leczenie miejscowe słabiej działającymi kortykosteroidami nie przynosi oczekiwanych wyników;
 • kontynuacja leczenia lub leczenie podtrzymujące zapalnych chorób skóry, w przypadku gdy wcześniejsze stosowanie silniej działających kortykosteroidów do stosowania miejscowego dawało dobre wyniki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Locoid

Kiedy nie stosować leku Locoid

 • na zmiany skórne spowodowane zakażeniami bakteryjnymi (np. zmiany kiłowe lub gruźlicze), zakażeniami wirusowymi (np. ospa wietrzna, opryszczka, półpasiec), zakażeniami wywołanymi przez grzyby, zarażeniami pasożytniczymi;
 • na owrzodzenia skóry, rany;
 • w zapaleniu skóry wokół ust;
 • w trądziku pospolitym, w trądziku różowatym;
 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Locoid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

Należy unikać kontaktu leku z oczami oraz stosowania w okolicy oczu, ponieważ dostanie się kremu na spojówki może być przyczyną jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej.

Należy unikać stosowania leku na skórę twarzy, skórę owłosioną i na skórę w okolicach narządów płciowych, gdyż jest szczególnie wrażliwa na działanie kortykosteroidów. W tych miejscach można stosować tylko słabo działające kortykosteroidy.

Należy unikać stosowania leku na rozległe powierzchnie skóry, szczególnie pod opatrunkiem okluzyjnym (pod ceratką, pieluchą), w fałdach i zgięciach skóry. W takich przypadkach wchłanianie kortykosteroidów może być znacznie większe, co prowadzi do zahamowania czynności kory nadnerczy.

Ostrożnie stosować i unikać długotrwałego leczenia u dzieci, gdyż szybko dochodzi u nich do zahamowania czynności kory nadnerczy, może też wystąpić zahamowanie wydzielania hormonu wzrostu.

Szczególnie ostrożnie należy stosować u pacjentów z łuszczycą, gdyż miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może powodować nawrót choroby w wyniku rozwoju tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej oraz miejscowe i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli w czasie leczenia u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia.

Lek Locoid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W czasie ciąży lek można stosować tylko wtedy, gdy w opinii lekarza istnieją do tego wyraźne wskazania.

Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku w czasie karmienia piersią, można go stosować na małą powierzchnię skóry przez krótki czas. W przypadku długotrwałego leczenia lub nanoszenia leku na dużą powierzchnię skóry, należy zaprzestać karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Locoid na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Locoid zawiera alkohol cetostearylowy, parahydroksybenzoesan propylu i butylu.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu propylu i butylu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Locoid

Ten lek należy zawsze stosować według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle cienką warstwę kremu nanosi się równomiernie na zmienione chorobowo miejsca na skórze od 1 do 3 razy na dobę. Lek można lekko wmasować. Po uzyskaniu poprawy zazwyczaj wystarcza stosowanie leku raz na dobę lub 2-3 razy w tygodniu.

Locoid stosuje się w leczeniu zmian skórnych suchych, sucho-sączących i sączących.

Nie należy stosować dawki większej niż 30-60 g tygodniowo.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Locoid

Brak doniesień na temat przedawkowania leku. W przypadku długotrwałego stosowania może dojść do zahamowania czynności kory nadnerczy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zanik skóry, często nieodwracalny ze ścieńczeniem naskórka;
 • rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych;
 • plamica;
 • rozstępy skórne;
 • trądzik krostkowy;
 • zapalenie skóry wokół ust;
 • tzw. "efekt z odbicia", który może prowadzić do uzależnienia od miejscowego stosowania kortykosteroidów;
 • odbarwienie skóry;
 • zapalenie skóry i wyprysk, w tym kontaktowe zapalenie skóry

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zahamowanie czynności kory nadnerczy

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nadwrażliwość
 • nieostre widzenie

Ze względu na zawartość substancji pomocniczych - alkoholu cetostearylowego, parahydroksybenzoesanu propylu i butylu, mogą również wystąpić miejscowe reakcje skórne (np.

kontaktowe zapalenie skóry) i reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ogólnoustrojowe działania niepożądane po miejscowym stosowaniu kortykosteroidów występują rzadko, ale mogą być ciężkie. Zahamowanie czynności kory nadnerczy może wystąpić szczególnie podczas długotrwałego stosowania leku.

Ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów zwiększa się podczas:

 • stosowania leku pod opatrunkiem okluzyjnym (pod ceratką, pod pieluchą), w fałdach skóry;
 • stosowania na duże powierzchnie skóry;
 • długotrwałego leczenia;
 • stosowania u dzieci (skóra dzieci jest cieńsza, większa jest także powierzchnia skóry w stosunku do masy ciała).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Locoid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie po: {EXP}.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC, nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Locoid

 • Substancją czynną leku jest 17-maślan hydrokortyzonu.
 • Pozostałe składniki to: alkohol cetostearylowy, makrogolu 25 eter cetostearylowy, parafina ciekła, wazelina biała, propylu parahydroksybenzoesan, butylu parahydroksybenzoesan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytynian bezwodny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Locoid i co zawiera opakowanie Locoid jest kremem w kolorze białym.

Opakowanie zawiera 15 lub 30 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Niemcy

Wytwórca: Temmler Italia S.R.L.

Via Delle Industrie 2

20061 Carugate (MI)

Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: https://smz.ezdrowie.gov.pl/

;