---CeraVe - produkty

Oryginalna ulotka dla Lipomal

produkt dostępny bez recepty, syrop,

Lipa (tilia)

, Aflofarm

Opakowanie:

125 gramów
w 97% aptek, od 13,99 zł do 28,99 zł

Koszyk:

Ulotki Lipomal dla opakowania 125 gramów.

Wybrany dokument Lipomal:
Dokument z 2024-03-23
PDF
dokument PDF dla Lipomal

Podgląd dokumentu PDF Lipomal

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-03-23

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

NIE STOSOWAĆ U KOBIET W CIĄŻY

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lipomal, syrop, 97 mg/5 ml

Tiliae inflorescentiae extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Lipomal i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Lipomal

3. Jak przyjmować lek Lipomal

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Lipomal

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lipomal i w jakim celu się go stosuje

Syrop Lipomal zawiera suchy wyciąg z kwiatostanu lipy, stosowany tradycyjnie jako łagodny środek napotny. Skuteczność produktu opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

Tradycyjnie jako łagodny środek napotny w stanach gorączkowych.

Pomocniczo w przeziębieniach, stanach zapalnych gardła, w kaszlu.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Lipomal

Kiedy nie należy przyjmować leku Lipomal

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - kwiatostan lipy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli gorączka nie ustępuje po 3 dniach lub przekroczy 39ºC, należy skontaktować się z lekarzem.

Również w przypadku wystąpienia duszności lub ropnej wydzieliny należy poradzić się lekarza.

Dzieci

Lek można stosować u dzieci, które ukończyły 1 rok życia.

W przypadku wątpliwości oraz u dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Lipomal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie są znane interakcje produktu Lipomal z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek jest uważany za bezpieczny i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lipomal zawiera sacharozę, benzoesan sodu2, glikol propylenowy3, sód i glukozę1

Sacharoza

Lek zawiera 4,03367 g sacharozy w 5 ml syropu.

Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Dawka 5 ml syropu zawiera 4 g sacharozy, czyli 0,4 jednostki chlebowej.

Dawka 10 ml syropu zawiera 8 g sacharozy, czyli 0,8 jednostki chlebowej.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Benzoesan sodu (E211)

Lek zawiera 10,44 mg benzoesanu sodu w 5 ml syropu.

Glikol propylenowy

Lek zawiera 9,708 mg glikolu propylenowego w 5 ml syropu.

Sód

Lek zawiera 1,66 mg sodu w 5 ml syropu.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 5 ml syropu, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Glukoza (jako składnik maltodekstryny)

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Lipomal

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmować doustnie.

Do opakowania dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć 5 ml, 10 ml syropu.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia do 3 lat, po konsultacji z lekarzem, zazwyczaj: 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 3 lat do 12 lat: 5 ml syropu 4 do 5 razy na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli: 10 ml syropu 3 do 4 razy na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lipomal

Brak danych na temat przedawkowania. U osób źle tolerujących wysokie dawki sacharozy mogą wystąpić nudności.

Pominięcie przyjęcia leku Lipomal

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Brak danych na temat działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lipomal

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC. Nie zamrażać.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Dopuszczalny jest osad na dnie butelki, wynikający z zawartości składnika naturalnego.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lipomal

  • Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z kwiatostanu lipy.
  • 5 ml syropu zawiera 97,089 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Tilia cordata Miller,Tilia platyphyllos Scop., Tilia vulgaris Heyne lub ich mieszaniny, inflorescentia (kwiatostan lipy) (6-7:1), w tym 85% wyciągu natywnego. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 40% V/V.
  • Pozostałe składniki to: maltodekstryna (zawiera glukozę), sacharoza, benzoesan sodu (E211), kwas cytrynowy, guma ksantanowa, aromat malinowy AR0320 (zawiera glikol propylenowy), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Lipomal i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Opakowanie leku to butelka ze szkła barwnego zawierająca 125 g produktu, z dołączoną miarką, pakowana w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

Tel. (42) 22-53-100

Wytwórca Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Krzywa 2 95-030 Rzgów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/benzoesan_sodu

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/glikol_propylenowy