Oryginalna ulotka dla Czerwony Siarczek Rtęciowy
substancja

surowiec farmaceutyczny

mercuric sulphide

Dawka

1000 mg

Opakowanie

1 gram
w 7% aptek, od 74.01 zł do 223.57
Czerwony Siarczek Rtęciowy to proszek wykorzystywany w recepturze aptecznej do sporządzania maści, bądź past stosowanych w leczeniu trądziku oraz ropnych i bakteryjnych zakażeń skóry. Substancja ta ma właściwości bakteriostatyczne, przeciwropne i wysuszające. Wykazuje także działanie przeciwpasożytnicze, np. na nużeńce.

Ulotki Czerwony Siarczek Rtęciowy dla opakowania 1 gram (1000 mg).

Wybrany dokument Czerwony Siarczek Rtęciowy:
Dokument z 2020-10-06
PDF
dokument PDF dla Czerwony Siarczek Rtęciowy

Podgląd dokumentu PDF Czerwony Siarczek Rtęciowy

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-10-06

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

1344-48-5_(PL) strona: 1/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 39.4.0.1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

 • 1.1 Identyfikator produktu
 • Nazwa handlowa: Czerwony siarczek rteciowy

Hydrargyri sulfuridum rubrum

 • Numer artykułu: 100540
 • Numer według CAS: 1344-48-5
 • Numer WE: 215-696-3
 • Numer indeksu: 080-002-00-6
 • 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

 • Zastosowanie substancji / preparatu Dodatek do preparatów kosmetycznych lub farmaceutycznych
 • 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
 • Producent/Dostawca: Pharma-Cosmetic Sp. z o.o./Fagron sp. z o.o.

ul. Pasternik 26 31-354 Kraków

Polska

 • Komórka udzielająca informacji:

Tel: +48 (0)12 334 35 12 FAX: +48 (0)12 334 35 13

 • 1.4 Numer telefonu alarmowego: Ośrodek Informacji Toksykologicznej w Krakowie, tel: +48 (0)12 411 99 99 (czynny codziennie, przez całą dobę)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

 • 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
 • Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 GHS06 czaszka i skrzyżowane piszczele Acute Tox. 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią.

Acute Tox. 1 H310 Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.

Acute Tox. 1 H330 Wdychanie grozi śmiercią.

GHS08 zagrożenie dla zdrowia STOT RE 2 H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

GHS09 środowisko Aquatic Acute 1 H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Chronic 1 H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

(ciąg dalszy na stronie 2) PL strona: 2/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Czerwony siarczek rteciowy

Hydrargyri sulfuridum rubrum (ciąg dalszy od strony 1) 39.4.0.1

 • Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE T+; Produkt bardzo toksyczny R26/27/28: Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

N; Produkt niebezpieczny dla środowiska R50/53: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R33: Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

 • Szczególne wskazówki o zagrożeniu dla człowieka i środowiska: Nie dotyczy.
 • 2.2 Elementy oznakowania
 • Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Substancja jest klasyfikowana i oznakowana zgodnie z przepisami CLP.

 • Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia GHS06, GHS08, GHS09
 • Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H300+H310+H330 Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Zwroty wskazujące środki ostrożności P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P320 Pilnie zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).

P361 Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

P302+P350 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą iloścą wody z mydłem.

 • 2.3 Inne zagrożenia
 • Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • PBT: Nie nadający się do zastosowania.
 • vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

 • 3.1 Charakterystyka chemiczna: Substancje
 • Nazwa wg nr CAS 1344-48-5 Czerwony siarczek rteciowy

Hydrargyri sulfuridum rubrum

 • Numer(y) identyfikacyjny(e)
 • Numer WE: 215-696-3
 • Numer indeksu: 080-002-00-6 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
 • 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
 • Wskazówki ogólne:

Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.

Maskę ochronną zdjąć dopiero po usunięciu odzieży zanieczyszczonej.

W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zaniku zastosować sztuczne oddychanie.

(ciąg dalszy na stronie 3) PL strona: 3/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Czerwony siarczek rteciowy

Hydrargyri sulfuridum rubrum (ciąg dalszy od strony 2) 39.4.0.1

 • Po wdychaniu:

Dostarczyć świeże powietrze lub tlen; wezwać lekarza.

W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

 • Po styczności ze skórą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
 • Po styczności z okiem:

Przepłukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

 • Po przełknięciu: Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.
 • 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

 • 5.1 Środki gaśnicze
 • Przydatne środki gaśnicze: CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu.
 • 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 5.3 Informacje dla straży pożarnej
 • Specjalne wyposażenie ochronne: Założyć urządzenie ochrony dróg oddechowych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 • 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nie konieczne.

 • 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.

Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

 • 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.

Zadbać o wystarczające przewietrzenie.

 • 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

 • 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Dobre odpylenie.

Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Zbiorniki otwierać i obchodzić się z nimi ostrożnie.

 • Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:

Mieć w pogotowiu przyrządy do ochrony dróg oddechowych.

(ciąg dalszy na stronie 4) PL strona: 4/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Czerwony siarczek rteciowy

Hydrargyri sulfuridum rubrum (ciąg dalszy od strony 3) 39.4.0.1

 • 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
 • Składowanie:
 • Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
 • Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
 • Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:

Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.

 • 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
 • Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
 • 8.1 Parametry dotyczące kontroli
 • Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: Nie dotyczy.
 • Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
 • 8.2 Kontrola narażenia
 • Osobiste wyposażenie ochronne:
 • Ogólne środki ochrony i higieny:

Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.

Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.

Oddzielne przechowywanie odzieży ochronnej.

 • Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od powietrza otoczenia.

 • Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu.

Z powodu braku badań nie można podać żadnego zalecenia dotyczącego materiału dla rękawic do ochrony przed produktem / preparatem / mieszaniną substancji chemicznych.

Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.

 • Materiał, z którego wykonane są rękawice

Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta.

 • Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice

Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

 • Ochrona oczu: Nie konieczne.

PL (ciąg dalszy na stronie 5) strona: 5/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Czerwony siarczek rteciowy

Hydrargyri sulfuridum rubrum (ciąg dalszy od strony 4) 39.4.0.1 SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

 • 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
 • Ogólne dane
 • Wygląd: Forma: Proszek Kolor: Czerwony
 • Zapach: Charakterystyczny
 • Próg zapachu: Nieokreślone.
 • Wartość pH: Nie nadający się do zastosowania.
 • Zmiana stanu

Punkt topnienia/ Zakres topnienia: subl. 583,5 °C

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 584 °C

 • Punkt zapłonu: Nie nadający się do zastosowania.
 • Łatwopalność (stała gazowa): Materiał nie jest zapalny.
 • Temperatura palenia się:

Temperatura rozkładu: Nieokreślone.

 • Samozapłon: Nieokreślone.
 • Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.
 • Granice niebezpieczeństwa wybuchu: Dolna: Nieokreślone.

Górna: Nieokreślone.

 • Ciśnienie pary: Nie nadający się do zastosowania.
 • Gęstość w 20 °C: 2,5 g/cm3
 • Gęstość wstrząsowa w 20 °C: 1070 kg/m3
 • Gęstość względna Nieokreślone.
 • Gęstość par Nie nadający się do zastosowania.
 • Szybkość parowania Nie nadający się do zastosowania.
 • Rozpuszczalność w/ mieszalność z Woda: Nierozpuszczalny.
 • Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone.
 • Lepkość: Dynamiczna: Nie nadający się do zastosowania.

Kinetyczna: Nie nadający się do zastosowania.

 • 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
 • 10.1 Reaktywność
 • 10.2 Stabilność chemiczna
 • Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
 • 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.

(ciąg dalszy na stronie 6) PL strona: 6/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Czerwony siarczek rteciowy

Hydrargyri sulfuridum rubrum (ciąg dalszy od strony 5) 39.4.0.1

 • 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

 • 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
 • Ostra toksyczność:
 • Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
 • na skórze: Brak działania drażniącego.
 • w oku: Brak działania drażniącego.
 • Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.
 • Dodatkowe wskazówki toksykologiczne: Zagrożenie przez resorpcję skóry.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

 • 12.1 Toksyczność
 • Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • Skutki ekotoksyczne:
 • Uwaga: Bardzo trujący dla ryb.
 • Dalsze wskazówki ekologiczne:
 • Wskazówki ogólne:

Klasa szkodliwości dla wody 3 (samookreślenie) silnie szkodliwy dla wody

Nie dopuścić do przedostania się nawet w małych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu się minimalnych ilości do podłoża.

W zbiornikach wodnych trujący także dla ryb i planktonu.

bardzo trujący dla organizmów wodnych

 • 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • PBT: Nie nadający się do zastosowania.
 • vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
 • 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
 • 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
 • Zalecenie:

Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

 • Opakowania nieoczyszczone:
 • Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PL (ciąg dalszy na stronie 7) strona: 7/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Czerwony siarczek rteciowy

Hydrargyri sulfuridum rubrum (ciąg dalszy od strony 6) 39.4.0.1

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

 • 14.1 Numer UN
 • ADR, IMDG, IATA UN3288
 • 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
 • IMDG TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. (mercury sulphide, natural), MARINE POLLUTANT
 • IATA TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. (mercury sulphide, natural)
 • 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
 • ADR, IMDG
 • Klasa 6.1 materiały trujące
 • Nalepka 6.1
 • IATA
 • Class 6.1 materiały trujące
 • Label 6.1
 • 14.4 Grupa opakowań
 • ADR, IMDG, IATA I
 • 14.5 Zagrożenia dla ś rodowiska: Materiał zagrażający środowisku, stały; Zanieczyszczenia morskie
 • Zanieczyszczenia morskie: Tak (P)

Symbol (ryby i drzewa)

 • Szczególne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)
 • 14.6 Szczególne ś rodki ostrożno ś ci dla użytkowników Uwaga: materiały trujące
 • Liczba Kemlera: 66
 • Numer EMS: F-A,S-A
 • 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.
 • Transport/ dalsze informacje:
 • ADR
 • Ilo ś ci ograniczone (LQ) 0
 • Kategoria transportowa 1
 • Kodów zakazu przewozu przez tunele C/E (ciąg dalszy na stronie 8) PL strona: 8/8

Data druku: 29.09.2014

Aktualizacja: 29.09.2014

Numer wersji 7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Czerwony siarczek rteciowy

Hydrargyri sulfuridum rubrum (ciąg dalszy od strony 7) 39.4.0.1

 • UN "Model Regulation": U N 3 2 8 8 , M A T E R I A Ł T R U J Ą C Y S T A Ł Y , NIEORGANICZNY, I.N.O. (Quecksilber(II)-sulf id), ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, 6.1, I SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
 • 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeń stwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

 • 15.2 Ocena bezpieczeń stwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

 • Wydział sporządzający wykaz danych: Pharma-Cosmetic Sp. z o.o.

Zapewnienie Jakości - QA

 • Partner dla kontaktów: biuro@fagron.pl
 • Skróty i akronimy: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International

Transport of Dangerous Goods by Rail) ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association P: Marine Pollutant GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) Acute Tox. 2: Acute toxicity, Hazard Category 2 Acute Tox. 1: Acute toxicity, Hazard Category 1 STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2 Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1 Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

 • * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej PL

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.