Oryginalna ulotka dla Chloralu Wodzian
substancja

surowiec farmaceutyczny

Wodzian chloralu (chloral hydrate)

Dawka:

50 G

Opakowanie:

50 gramów
w 1% aptek
Chloralu Wodzian to surowiec farmaceutyczny, który wykorzystywany jest do sporządzania leków recepturowych o działaniu uspokającym oraz nasennym. Ze względu na wysoką nefro- i hepatotoksyczność maleje wykorzystanie tego związku w recepturze aptecznej.

Ulotki Chloralu Wodzian dla opakowania 50 gramów (50 G).

Wybrany dokument Chloralu Wodzian:
Dokument z 2020-09-25
PDF
dokument PDF dla Chloralu Wodzian

Podgląd dokumentu PDF Chloralu Wodzian

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

302-17-0_(PL) strona: 1/9

Data druku: 18.07.2019

Aktualizacja: 18.07.2019

Numer wersji 25

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 49.0.14

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

 • 1.1 Identyfikator produktu
 • Nazwa handlowa: Chloralu wodzian

Chlorali hydras

 • Numer artykułu: 100294
 • Numer WE: 206-117-5
 • Numer indeksu: 605-014-00-6
 • 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

 • Zastosowanie substancji / preparatu Farmaceutyczne substancje czynne
 • 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
 • Dostawca:

Fagron sp. z o.o.

ul. Pasternik 26 31-354 Kraków

Polska

 • Komórka udzielająca informacji:

Tel: +48 (0)12 334 35 12 FAX: +48 (0)12 334 35 13 biuro@fagron.pl

 • 1.4 Numer telefonu alarmowego: Ośrodek Informacji Toksykologicznej w Krakowie, tel: +48 (0)12 411 99 99 (czynny codziennie, przez całą dobę) tel: +48 (0)42 631 47 25

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

 • 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
 • Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 GHS06 czaszka i skrzyżowane piszczele Acute Tox. 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu.

GHS07 Skin Irrit. 2 H315 Działa drażniąco na skórę.

Eye Irrit. 2 H319 Działa drażniąco na oczy.

 • 2.2 Elementy oznakowania
 • Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Substancja jest klasyfikowana i oznakowana zgodnie z przepisami CLP.

 • Piktogramy określające rodzaj zagrożenia GHS06
 • Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H301 Działa toksycznie po połknięciu.

H315 Działa drażniąco na skórę.

(ciąg dalszy na stronie 2) PL strona: 2/9

Data druku: 18.07.2019

Aktualizacja: 18.07.2019

Numer wersji 25

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Chloralu wodzian

Chlorali hydras (ciąg dalszy od strony 1) 49.0.14 H319 Działa drażniąco na oczy.

 • Zwroty wskazujące środki ostrożności P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.

P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).

P330 Wypłukać usta.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

 • 2.3 Inne zagrożenia
 • Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • PBT: Nie nadający się do zastosowania.
 • vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

 • 3.1 Charakterystyka chemiczna: Substancje
 • Nazwa wg nr CAS Chloralu Wodzian
 • Numer(y) identyfikacyjny(e)
 • Numer WE: 206-117-5
 • Numer indeksu: 605-014-00-6 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
 • 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
 • Wskazówki ogólne:

Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.

W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zaniku zastosować sztuczne oddychanie.

 • Po wdychaniu:

Zadbać o świeże powietrze.

W razie dolegliwości odwieźć do lekarza.

W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

 • Po styczności ze skórą:

W przypadku trwałego podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza.

Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.

 • Po styczności z okiem:

Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.

 • Po przełknięciu:

Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.

Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.

 • 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dostępnych dalszych istotnych danych (ciąg dalszy na stronie 3) PL strona: 3/9

Data druku: 18.07.2019

Aktualizacja: 18.07.2019

Numer wersji 25

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Chloralu wodzian

Chlorali hydras (ciąg dalszy od strony 2) 49.0.14

 • 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

 • 5.1 Środki gaśnicze
 • Przydatne środki gaśnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia.
 • 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Przy ogrzewaniu lub w wypadku pożaru możliwe jest tworzenie się trujących gazów.

Chlorowodór (HCl)

Fosgen

 • 5.3 Informacje dla straży pożarnej
 • Specjalne wyposażenie ochronne:

Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.

Nosić pełne ubranie ochronne.

 • Inne dane Wodę skażoną należy zbierać oddzielnie, nie może ona dostać się do kanalizacji.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 • 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.

Zadbać o wystarczające wietrzenie.

 • 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Pył usuwać strumieniem wody.

Zatrzymać i odprowadzić zanieczyszczona wodę.

Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

 • 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.

 • 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

 • 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Dobre odpylenie.
 • Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
 • 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
 • Składowanie:
 • Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
 • Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
 • Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:

Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.

(ciąg dalszy na stronie 4) PL strona: 4/9

Data druku: 18.07.2019

Aktualizacja: 18.07.2019

Numer wersji 25

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Chloralu wodzian

Chlorali hydras (ciąg dalszy od strony 3) 49.0.14

 • 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

 • Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
 • 8.1 Parametry dotyczące kontroli
 • Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: Nie dotyczy.
 • Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
 • 8.2 Kontrola narażenia
 • Osobiste wyposażenie ochronne:
 • Ogólne środki ochrony i higieny:

Dokładne oczyszczenie skóry natychmiast po kontakcie z produktem.

Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.

Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.

Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.

Unikać styczności z oczami i skórą.

 • Ochrona dróg oddechowych:

Zalecana ochrona dróg oddechowych.

Filtr P3

 • Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu.

Z powodu braku badań nie można podać żadnego zalecenia dotyczącego materiału dla rękawic do ochrony przed produktem / preparatem / mieszaniną substancji chemicznych.

Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.

 • Materiał, z którego wykonane są rękawice

Kauczuk nitrylowy

Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta.

 • Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice

Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

 • Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamknięte

 • Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna PL (ciąg dalszy na stronie 5) strona: 5/9

Data druku: 18.07.2019

Aktualizacja: 18.07.2019

Numer wersji 25

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Chloralu wodzian

Chlorali hydras (ciąg dalszy od strony 4) 49.0.14

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

 • 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
 • Ogólne dane
 • Wygląd: Forma: Krystaliczny Kolor: Bezbarwny
 • Zapach: Charakterystyczny
 • Próg zapachu: Nieokreślone.
 • Wartość pH: 3,5-5,5
 • Zmiana stanu

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 52 °C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~97 °C

 • Temperatura zapłonu: Nie nadający się do zastosowania.
 • Palność (ciała stałego, gazu): Materiał nie jest zapalny.
 • Temperatura rozkładu: > 97 °C
 • Temperatura samozapłonu: Nieokreślone.
 • Właściwości wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
 • Granice niebezpieczeństwa wybuchu: Dolna: Nieokreślone.

Górna: Nieokreślone.

 • Prężność par w 20 °C: 13 hPa
 • Gęstość w 20 °C: 1,91 g/cm3
 • Gęstość względna Nieokreślone.
 • Gęstość par Nie nadający się do zastosowania.
 • Szybkość parowania Nie nadający się do zastosowania.
 • Rozpuszczalność w/ mieszalność z

Woda w 20 °C: 6600 g/l

 • Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Nieokreślone.
 • Lepkość: Dynamiczna: Nie nadający się do zastosowania.

Kinetyczna: Nie nadający się do zastosowania.

 • 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
 • 10.1 Reaktywność Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.2 Stabilność chemiczna
 • Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:

Dla uniknięcia rozkładu termicznego - nie przegrzewać.

(ciąg dalszy na stronie 6) PL strona: 6/9

Data druku: 18.07.2019

Aktualizacja: 18.07.2019

Numer wersji 25

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Chloralu wodzian

Chlorali hydras (ciąg dalszy od strony 5) 49.0.14

 • 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje z silnymi czynnikami utleniającymi.

Reakcja z alkoholami.

Reakcje z silnymi alkaliami .

Reakcje z metalami alkalicznymi.

Reakcje z metalami ziem alkalicznych.

 • 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:

Chlorowodór (HCl)

Fosgen SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

 • 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
 • Toksyczność ostra

Działa toksycznie po połknięciu.

 • Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: Ustne LD50 479 mg/kg (Rat) Skórne LD50 3.030 mg/kg (Rat)
 • Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
 • Działanie żrące/drażniące na skórę

Działa drażniąco na skórę.

 • Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Działa drażniąco na oczy.

 • Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

 • Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)
 • Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

 • Rakotwórczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
 • Szkodliwe działanie na rozrodczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

 • Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

 • 12.1 Toksyczność
 • Toksyczność wodna: LC50 (48h) 1.720 mg/l (Fish) EC50 (24h) 510 mg/l (Daphnia)
 • 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu nie łatwo biodegradowalny (ciąg dalszy na stronie 7) PL strona: 7/9

Data druku: 18.07.2019

Aktualizacja: 18.07.2019

Numer wersji 25

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Chloralu wodzian

Chlorali hydras (ciąg dalszy od strony 6) 49.0.14

 • 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • Dalsze wskazówki ekologiczne:
 • Wskazówki ogólne:

Klasa szkodliwości dla wody 2 (określenie wg. listy): szkodliwy dla wody

Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu się minimalnych ilości do podłoża.

 • 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • PBT: Nie nadający się do zastosowania.
 • vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
 • 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
 • 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
 • Zalecenie:

Musi podlegać specjalnej obróbce zgodnej z urzędowymi przepisami.

Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

 • Opakowania nieoczyszczone:
 • Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

 • 14.1 Numer UN
 • ADR, IMDG, IATA UN2811
 • 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
 • ADR 2811 MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY, ORGANICZNY, I.N.O. (Chloralu wodzian

Chlorali hydras)

 • IMDG, IATA TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (Chloral Hydrate

Chlorali hydras)

 • 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
 • ADR, IMDG, IATA
 • Klasa 6.1 materiały trujące
 • Nalepka 6.1 (ciąg dalszy na stronie 8) PL strona: 8/9

Data druku: 18.07.2019

Aktualizacja: 18.07.2019

Numer wersji 25

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Chloralu wodzian

Chlorali hydras (ciąg dalszy od strony 7) 49.0.14

 • 14.4 Grupa pakowania
 • ADR, IMDG, IATA III
 • 14.5 Zagrożenia dla środowiska:
 • Zanieczyszczenia morskie: Nie
 • 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Uwaga: materiały trujące
 • Liczba Kemlera: 60
 • Numer EMS: F-A,S-A
 • Stowage Category A
 • 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.
 • Transport/ dalsze informacje:
 • ADR
 • Ilości ograniczone (LQ) 5 kg
 • Kodów zakazu przewozu przez tunele E
 • UN "Model Regulation": U N 2 8 1 1 M A T E R I A Ł T R U JĄC Y S T A Ł Y , ORGANICZNY, I.N.O. (CHLORALU WODZIAN CHLORALI HYDRAS), 6.1, III

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

 • 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
 • Rady 2012/18/UE
 • Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I Substancja nie zawarta
 • Kategorię Seveso H2 OSTRO TOKSYCZNE
 • Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku

50 t

 • Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o dużym ryzyku

200 t

 • 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

 • Odnośne zwroty R 25 (ciąg dalszy na stronie 9) PL strona: 9/9

Data druku: 18.07.2019

Aktualizacja: 18.07.2019

Numer wersji 25

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Chloralu wodzian

Chlorali hydras (ciąg dalszy od strony 8) 49.0.14

 • Wydział sporządzający wykaz danych: Fagron Sp. z o.o.

Zapewnienie Jakosci – QA

 • Partner dla kontaktów: biuro@fagron.pl
 • Skróty i akronimy: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organisation ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Acute Tox. 3: Toksyczność ostra – Kategoria 3 Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 2 Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2

 • * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej PL

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.