---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Biostrepta

lek na receptę, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej,

Streptodornaza (streptodornase)

,

Streptokinaza (streptokinase)

, Biomed Warszawa

środek bardzo silnie działający

Opakowanie:

20 tabletek
w 0% aptek

Koszyk:

Ulotki Biostrepta dla opakowania 20 tabletek.

Wybrany dokument Biostrepta:
PDF
dokument PDF dla Biostrepta

Podgląd dokumentu PDF Biostrepta

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-03-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Biostrepta, (15 000 IU + 1 250 IU), tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Streptokinasum + Streptodornasum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Biostrepta i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biostrepta

3. Jak stosować lek Biostrepta

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Biostrepta

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Biostrepta i w jakim celu się go stosuje

Tabletki BiostreptA stosuje się w następujących przypadkach:

 • Owrzodzenie jamy ustnej i gardła;
 • Rany jamy ustnej ropiejące i źle gojące się, z zakrzepami;
 • Stany ropne i zapalne zębodołów i szczęk po ekstrakcji zębów i innych zabiegach w chirurgii szczękowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biostrepta

Kiedy nie stosować leku Biostrepta

 • jeśli pacjent ma uczulenie na streptokinazę i (lub) streptodornazę, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • w przypadkach świeżych ran, szwów chirurgicznych i po świeżej ekstrakcji zębów, po krwotokach przez około 10 dni;
 • jednocześnie z antykoagulantami, ponieważ mogą powodować miejscowe krwawienia, u pacjentów z obniżoną krzepliwością krwi;
 • z innymi lekami zawierającymi sole wapnia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Biostrepta należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosować wyłącznie w przypadkach konieczności upłynnienia wysięków ropnych, krwawych lub miejscowych skrzepów.

Tabletki stosować tylko na śluzówkę jamy ustnej, podjęzykowo. Nie rozgryzać ani nie połykać, ponieważ ulegają wtedy trawieniu i inaktywacji. Tabletek nie stosować z innymi lekami zawierającymi sole wapnia.

Biostrepta a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Biostrepta razem ze środkami przeciwzakrzepowymi, ponieważ mogą powstawać miejscowe krwawienia. Leku nie stosować z innymi lekami zawierającymi sole wapnia.

Ciąża karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano niekorzystnego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Biostrepta zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Biostrepta

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Droga podania: doustnie na śluzówkę jamy ustnej, podjęzykowo.

Zazwyczaj stosowane dawki leku to:

Dorośli i dzieci

Tabletki pozostawić w jamie ustnej aż do ich całkowitego rozpuszczenia się.

Przeciętna dawka wynosi 4 tabletki na dobę, przez 5 kolejnych dni.

W przypadku braku efektów działania leku, o powtórzeniu cyklu leczenia decyduje lekarz.

Tabletek nie należy rozgryzać ani połykać, ponieważ substancje czynne są inaktywowane (unieczynniane) przez soki żołądkowe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biostrepta

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawka leku.

Pominięcie zastosowania leku Biostrepta

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Biostrepta

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: miejscowa bolesność i obrzęk, objawy alergiczne, podwyższenie temperatury ciała oraz skłonność do krwawień.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Biostrepta

Przechowywać w lodówce (2C – 8C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Biostrepta

Substancjami czynnymi leku są streptokinaza i streptodornaza

Substancje pomocnicze to sacharoza, kakao, stearynian magnezu, skrobia zmieniaczana, żelatyna spożywcza.

Jak wygląda lek Biostrepta i co zawiera opakowanie

Fiolki szklane w tekturowym pudełku, zawierające 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa tel. 22 841 40 71

Data ostatniej aktualizacji ulotki: