---

Oryginalna ulotka dla Biostrepta

lek na receptę, czopki,

Streptodornaza (streptodornase)

,

Streptokinaza (streptokinase)

, Biomed Warszawa

środek bardzo silnie działający

Dawka:

15000 j.m. + 1250 j.m.

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ulotki Biostrepta dla opakowania 6 czopków (15000 j.m. + 1250 j.m.).

Wybrany dokument Biostrepta:
PDF
dokument PDF dla Biostrepta

Podgląd dokumentu PDF Biostrepta

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-12-10

Ulotki innych produktów zawierających streptokinase+streptodornase

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Biostrepta, (15 000 IU + 1 250 IU), czopki

Streptokinasum + Streptodornasum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Biostrepta i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biostrepta

3. Jak stosować lek Biostrepta

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Biostrepta

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Biostrepta i w jakim celu się go stosuje

Czopki Biostrepta stosuje się w następujących przypadkach:

 • przewlekłe zapalenie przydatków;
 • zmiany naciekowe, pooperacyjne;
 • zapalenie błony śluzowej macicy;
 • żylaki odbytu (hemoroidy) w ostrym i przewlekłym stanie zapalnym;
 • ropnie około odbytnicze i przetoki z rozległym naciekiem zapalnym;
 • ropiejące torbiele okolicy kości guzicznej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biostrepta

Kiedy nie stosować leku Biostrepta

 • jeśli pacjent ma uczulenie na streptokinazę i (lub) streptodornazę, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • w przypadkach świeżych ran, szwów chirurgicznych i po świeżej ekstrakcji zębów, po krwotokach przez około 10 dni;
 • jednocześnie z antykoagulantami, ponieważ mogą powodować miejscowe krwawienia, u pacjentów z obniżoną krzepliwością krwi;
 • z innymi lekami zawierającymi sole wapnia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Biostrepta należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosować wyłącznie w przypadkach konieczności upłynnienia wysięków ropnych, krwawych lub miejscowych skrzepów.

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi sole wapnia.

Lek Biostrepta podawany drogą doodbytniczą może powodować miejscowe podrażnienia.

Inne leki i Biostrepta a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Biostrepta razem ze środkami przeciwzakrzepowymi, ponieważ mogą powstać miejscowe krwawienia. Leku nie stosować z innymi lekami zawierającymi sole wapnia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano niekorzystnego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Biostrepta

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Droga podania: doodbytniczo, czopek należy wprowadzić głęboko do odbytnicy.

Zazwyczaj stosowane dawki leku to:

Dorośli i dzieci

Przeciętnie, w cyklu leczenia stosuje się od 4 do 18 czopków przez 2 do 9 dni, zależnie od stanu pacjenta. O dawkowaniu zawsze decyduje lekarz.

W stanach ciężkich i przewlekłych podaje się następujące ilości czopków, kolejno:

3 razy na dobę po 1 czopku przez 3 dni;

2 razy na dobę po 1 czopku przez 3 dni;

1 raz na dobę po 1 czopku przez 3 dni.

Razem 9 dni, 18 czopków.

W stanach średnich - lżejszych podaje się następujące ilości czopków, kolejno:

2 razy na dobę po 1 czopku przez 3 dni;

1 raz na dobę po 1 czopku przez 4 dni.

Razem 7 dni, 10 czopków.

W stanach najlżejszych podaje się następujące ilości czopków: 2 razy na dobę po 1 czopku przez 2 dni.

Razem 2 dni, 4 czopki.

W przypadku braku efektów działania leku lub nawrotów schorzeń, o powtórzeniu cyklu leczenia decyduje lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biostrepta

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawka leku.

Pominięcie zastosowania leku Biostrepta

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Biostrepta

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: miejscowa bolesność i obrzęk, objawy alergiczne, podwyższenie temperatury ciała oraz skłonność do krwawień.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Biostrepta

Przechowywać w lodówce (2C – 8C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Biostrepta

Substancjami czynnymi leku są streptokinaza i streptodornaza

Substancje pomocnicze to parafina ciekła i tłuszcz stały.

Masa jednego czopka wynosi 2,0 g

Jak wygląda lek Biostrepta i co zawiera opakowanie

Blistry z folii farmaceutycznej w tekturowym pudełku zawierające 6 czopków (1 blister po 6 sztuk), 12 czopków (2 blistry po 6 sztuk) lub 18 czopków (3 blistry po 6 sztuk).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/ ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa tel. 22 841 40 71

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2021

;