---CeraVe - produkty

Oryginalna ulotka dla Pharmaceris A krem specjalna ochrona SPF 100+

wyrób medyczny, krem, Pharmaceris

Opakowanie:

75 mililitrów
w 47% aptek, od 68,99 zł do 98,89 zł

Koszyk:

Ulotki Pharmaceris A krem specjalna ochrona SPF 100+ dla opakowania 75 mililitrów.

Wybrany dokument Pharmaceris A krem specjalna ochrona SPF 100+:
Dokument z 2023-09-27
PDF
dokument PDF dla Pharmaceris A krem specjalna ochrona SPF 100+

Podgląd dokumentu PDF Pharmaceris A krem specjalna ochrona SPF 100+

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2023-09-27

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

1 łyżeczka na twarz i dekolt

1 łyżeczka na każdą kończynę

1 łyżeczka na klatkę piersiową

1 łyżeczka na plecy Pharmaceris

Dermokosmetyki i wyroby medyczne dla skóry problemowej Marka Pharmaceris to bezpieczne, specjalistyczne pro- dukty apteczne umożliwiające kompleksową pielęgnację i wspomaganie leczenia najczęstszych problemów skóry.

Dermokosmetyki i wyroby medyczne Pharmaceris zostały stworzone w oparciu o najnowocześniejsze odkrycia ko- smetologii i najwyższej jakości surowce farmaceutyczne, z myślą o najbardziej wymagających, trudnych typach skóry, tzw. problemowych.

Centrum Naukowo-Badawcze

Innowacyjność polskich naukowców

W celu optymalizacji jakości receptur, nasze kosmetyki i wyroby medyczne poddawane są dokładnym bada- niom na każdym etapie ich powstawania. Służy temu nowoczesne Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris. W jego laboratoriach pod kierunkiem specjalistów wielu dziedzin, m.in. lekarzy dermatologów, alergolo- gów, farmaceutów, biologów i biologów molekular- nych, prowadzone są wielokierunkowe badania i do- świadczenia w zakresie kosmetologii. Przede wszystkim, jako jedyny polski i jeden z niewielu na świecie producentów kosmetyków i wyrobów medycz- nych, prowadzimy własne badania in vitro (na hodow- lach komórek ludzkiej skóry), które dają możliwość obserwowania i analizowania, jak substancje aktywne zawarte w kosmetykach działają na komórki skóry.

Drugim obszarem badań są badania in vivo (aplikacyj- ne), które pozwalają ocenić wpływ preparatów na skórę. Dzięki tym działaniom, daleko wykraczającym poza obowiązkowe ramy, mamy możliwość kontrolo- wania i optymalizacji działania wszystkich składników aktywnych, a przez to możemy być pewni skuteczności i bezpieczeństwa naszych produktów.

INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO PHARMACERIS A: KREM SPECJALNA OCHRONA SPF 100+

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Należy zachować niniejszą instrukcję, w przy- padku konieczności zapoznania się z nią po- nownie.

Jeśli objawy nasilą się i nie nastąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

KREM SPECJALNA OCHRONA SPF 100+ DO TWARZY I CIAŁA MEDIC PROTECTION WSKAZANIA:

Krem wskazany dla osób reagujących nietolerancją na różne typy promieniowania słonecznego, tj. reakcje alergiczne, po- parzenia słoneczne, rumień, zmiany pigmentacyjne. Polecany dla skóry delikatnej, wrażliwej, a także dla grup podwyższone- go ryzyka powstawania zmian skórnych, w tym dla osób z bardzo jasną karnacją. Wyrób wskazany również dla osób ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia nieczer- niakowych nowotworów skóry [np. u pacjentów z immunosu- presją] oraz rogowacenia słonecznego niosącego ryzyko rozwoju raka skóry.

DZIAŁANIE:

Krem zapobiega niekorzystnym zmianom wywołanym przez promieniowanie słoneczne, zapewniając całoroczną, bardzo intensywną ochronę dla skóry wymagającej szczególnego zabezpieczenia. Zapobiega powstawaniu: oparzeń słonecz- nych, podrażnień i stanów zapalnych, wyprysków oraz zmian barwnikowych i odczynów alergicznych wywołanych ekspo- zycją na słońce poprzez tworzenie ekranu redukującego prze- pływ szerokiego spectrum szkodliwych promieni słonecznych docierających w głąb skóry – w tym promieniowania UVA, UVB, IR i HEV. Dzięki zawartości naturalnego oleju Canola i olejowego ekstraktu z algi zapewnia odpowiednie nawilże- nie i natłuszczenie skóry, zapobiegając zaczerwienieniom.

Działa profilaktycznie w stanach suchości skóry, niweluje nie- przyjemne uczucie napięcia, dyskomfort pieczenia skóry oraz wzmacnia barierę lipidową naskórka.

SPECJALNA WARTOŚĆ SPF 100+

Innowacyjne połączenie szerokopasmowych filtrów anty-UVA/UVB/HEV/IR wodoodporna formuła

Stosowanie ochrony przeciwsłonecznej:

Zapobiega powstawaniu nieodwracalnych zmian skórnych i chorób skóry [np. rogowacenia słonecznego] spowodowa- nych działaniem słońca.

Zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworów skóry.

Zapobiega stresowi oksydacyjnemu, fotostarzeniu się skóry oraz zmianom i uszkodzeniom DNA indukowanym przez sze- rokie spektrum promieniowania słonecznego.

SPOSÓB UŻYCIA:

Do codziennego stosowania na skórę ciała i twarzy z pominię- ciem okolic oczu. Nanieść odpowiednią (2mg/cm2) warstwę kremu na twarz, odkryte powierzchnie ciała oraz miejsca szczególnie wrażliwe 20-30 minut przed ekspozycją na słoń- ce. Ponawiać aplikację co 2 godziny oraz każdorazowo po kontakcie skóry z wodą, wytarciu ręcznikiem lub w przypadku intensywnego pocenia się. Produkt również do stosowania punktowego np. na znamiona. Wyrób przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

ZALECANE DAWKOWANIE KREMU:

W celu utrzymania poziomu ochrony SPF 100+ krem należy aplikować w ilości 2 mg/cm2 na skórę lub zastosować się do podanych poniżej instrukcji, stosując tzw. regułę łyżeczek. Mniej- sze niż zalecane stosowanie może zmniejszyć poziom ochrony skóry, prowadząc w konsekwencji do poparzeń skóry.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Używać zgodnie ze wskazaniami. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. W razie zaistniałego kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy ciepłą wodą. Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe oraz jednocześnie z innymi pro- duktami aplikowanymi miejscowo. Nie połykać. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykol- wiek ze składników. W przypadku wystąpienia podrażnienia należy zaprzestać stosowania produktu, a w sytuacji utrzymu- jących się objawów niepożądanych skontaktować się z leka- rzem. Przechowywać w temperaturze pokojowej oraz unikać ekspozycji produktu bezpośrednio na wysoką temperaturę czy promieniowanie słoneczne. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać po upływie daty ważno- ści oraz w przypadku uszkodzenia opakowania.

UWAGA:

1. Nadmierne przebywanie na słońcu może stanowić poważ- ne zagrożenie dla zdrowia. Nawet wyroby medyczne nie zapewniają 100% ochrony.

2. Codzienna ochrona przeciwsłoneczna zmniejsza prawdo- podobieństwo rozwoju nieodwracalnych zmian i chorób skóry, w tym nowotworów.

3. Stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed słoń- cem u dorosłych i dzieci w dużym stopniu zapobiega po- jawianiu się znamion barwnikowych i oparzeń słonecznych.

1 teaspoon for the face and décolletage

1 teaspoon for each extremity

1 teaspoon for the chest

1 teaspoon for the back INSTRUCTION FOR USE OF THE PHARMACERIS A MEDICAL DEVICE: SPECIAL PROTECTION CREAM SPF 100+

Before you start using this medical device, care- fully read the instructions for use as they contain important patient information.

Please keep these instructions in case you need to reread them.

If your symptoms worsen or do not improve, you should contact your doctor.

SPECIAL PROTECTION CREAM SPF 100+ FOR FACE AND BODY MEDIC PROTECTION INDICATIONS:

The cream is recommended for people who develop intoler- ance reactions to different types of solar radiation, including allergic response, sun burns, sun-induced erythema and hyper- pigmentation. It is indicated for delicate and sensitive skin and for groups with an elevated risk of developing skin lesions, in- cluding people with very fair complexion. It is also recommend- ed for people who are particularly susceptible to non-melano- ma skin cancer [e.g. immunosuppressed patients] and solar keratosis related to an increased risk of skin cancer.

ACTION:

The cream prevents undesirable skin changes resulting from sun exposure by providing intense year-round protection for the skin in need of special safeguards. It prevents the occurrence of: sun burns, irritation and inflammation, rash, pigmented naevi and sun-induced allergic reactions by forming a screen that reduces the penetration of broad-spectrum harmful sun rays – including UVA, UVB, IR and HEV radiation – into deep skin layers. Thanks to natural Canola oil and oily algae extract, the cream helps to maintain the optimum skin moisture and lipid levels to prevent redness. It prevents skin dryness, keeps the skin from feeling un- comfortably tight, eliminates discomfort and burning, and strengthens the epidermal lipid barrier.

SPECIAL SPF VALUE OF 100+

An innovative blend of broad-spectrum anti-UVA/UVB/HEV/IR filters waterproof formula

Using sun protection:

Prevents irreversible skin damage and disease [e.g. solar kera- tosis] resulting from sun exposure.

Reduces the risk of developing skin cancer.

Prevents oxidative stress, skin photoaging and DNA mutation and damage induced by broad-spectrum solar radiation.

DIRECTIONS FOR USE:

For everyday use on the body and face except for the eye area.

Apply a sufficient amount of the cream (2mg/cm2) onto the face, exposed parts of the body and particularly sensitive areas 20-30 minutes before sun exposure. Reapply the cream every 2 hours and each time after contact with water, towel drying or heavy sweating. The cream is also suitable for local use e.g. on birthmarks. For external use only.

RECOMMENDED DOSAGE:

In order to maintain SPF 100+ protection, apply the cream to the skin in the recommended dose of 2 mg/cm2 or follow the instructions below for teaspoon-based dosage. Using the cream below the recommended dose can result in a lower level of skin protection leading to sun burns.

Pharmaceris

Dermo-innovations and medical devices for problem skin Pharmaceris brand comprises safe specialist pharmaceuti- cal products enabling complex care and supporting the treatment of the most common skin problems. Based on the latest advances in skin care science, the Pharmaceris line of dermocosmetics and medical devices was developed using the highest quality pharmaceutical-grade ingredients.

Dr Irena Eris Centre for Science and

Research

Innovative approach of Polish scientists

To optimize the formulas of our cosmetics and medical devices we subject them to careful research at each stage of their development. It is done in the modern Dr Irena Eris Centre for Science and Research. Under the supervision of numerous specialists in various fields (among others: dermatologists, allergologists, pharma- cists, biologists and molecular biologists) its laboratories carry out multidirectional research and experiments within the field of cosmetology. First of all, as the only manufacturer of cosmetics and medical devices in Po- land and one of the few in the world, we carry out our own in vitro research (on cultures of human skin cells).

This enables observation and analysis of the effect of active substances contained in cosmetics on skin cells.

The second field of research are in vivo studies (applica- tion tests) that allow us to assess the effect of products on the skin. Due to these activities, exceeding far be- yond the obligatory scope, we are able to control and optimize the effects of all active ingredients, thus we may be sure of efficacy and safety of our products.

PRECAUTIONS:

Follow the directions for use. Avoid direct contact with eyes.

If contact occurs, immediately rinse your eyes with warm water.

Do not apply the cream onto open wounds or mucous mem- branes and do not use it in combination with other topical prod- ucts. Do not swallow. Do not use the product if you have a known allergy to any of its ingredients. If irritation occurs, stop using the product, and if undesirable symptoms persist, consult your doctor. Store the product at room temperature and do not expose it to heat or direct sunlight. Store the product out of the sight and reach of children. Do not use the product past its expi- ration date or if package integrity has been compromised.

NOTE:

1. Excessive sun exposure can pose a serious threat to your health. Even medicated sunscreens cannot provide 100% protection.

2. Daily sun protection minimizes the risk of irreversible skin dam- age and disease, including cancer.

3. Using adequate sun protection for adults and children can at a great extent prevent the development of pigmented naevi and sun burns.

Dr Irena Eris S.A.

Armii Krajowej 12, PL 05-500 Piaseczno

Made in Poland www.pharmaceris.com

Infolinia: 801-121-111

Data aktualizacji instrukcji: 14.12.2022.

30ULM16007A01A4/1