---Solgar Dla dzieci. Dla zdrowia. - produkty

Oryginalna ulotka dla Novama Familino by Flaem inhalator

wyrób medyczny, inhalator/nebulizator, Novamed

Opakowanie:

1 sztuka
w 42% aptek, od 119,99 zł do 217,53 zł

Koszyk:

Ulotki Novama Familino by Flaem inhalator dla opakowania 1 sztuka.

Wybrany dokument Novama Familino by Flaem inhalator:
Dokument z 2023-09-27
PDF
dokument PDF dla Novama Familino by Flaem inhalator

Podgląd dokumentu PDF Novama Familino by Flaem inhalator

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2023-09-27

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

C1

A A6B C4 C3 C2 C1.1 C1.3 C1 C1.2 C1.4

C A1 A2 A3 A4 A2 A5 A5 A4 C5 INSTRUKCJA UŻYCIA SCHEMAT POŁĄCZEŃ Familino Mod. P0111EM F400 URZĄDZENIE DO TERAPII AEROZOLOWEJ

Gratulujemy udanego zakupu i dziękujemy za okazane zaufanie.

Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez dostarczanie najnowocześniejszych produktów, do leczenia chorób układu oddechowego. Należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i zachować ją do dalszego użytku.

Urządzenie powinno być stosowane zgodnie z opisem podanym w dalszej części niniejszej instrukcji. Jest to urządzenie do użytku domowego, przeznaczone do podawania leku drogą wziewną przy użyciu nebulizatora, przepisanego lub rekomendowanego przez lekarza.

OPAKOWANIE ZAWIERA:

A - Urządzenie do aerozolote- rapii (jednostka główna) A1 - Wyłącznik A2 - Wlot powietrza A3 - Filtr powietrza A4 - Gniazdo nebulizatora A5 - Uchwyt transportowy A6 - Przewód zasilający

C - Akcesoria C1 – Nebulizator RF8 Evo C1.1 – Część dolna C1.2 - Rurka przełącznika cząstek C1.3 – Część górna C1.4 - Nakładka oszczędzająca lek “Drug- saver” C2 – Ustnik C3 - Maska SoftTouch dla dorosłych C4 - Maska SoftTouch dla dzieci C5 - Element do nosa dla dorosłych

B - Przewód łączący (jednostka główna / nebulizator) WAŻNE OSTRZEŻENIA

 • Ten Wyrób Medyczny przeznaczony jest również do bezpośredniego użycia przez pacjenta.
 • Przed pierwszym użyciem oraz okresowo w trakcie eksploatacji produktu sprawdzić integralność strukturalną urządzenia i kabla zasilającego, aby upewnić się, że nie doszło do żadnych uszkodzeń. W razie uszkodzenia nie należy wkładać wtyczki i przekazać produkt do serwisu NOVAMA lub do zaufanego sprzedawcy.
 • W przypadku, gdy urządzenie nie spełnia wymagań, należy skontaktować się z z infolinią pomocy i wsparcia technicznego NOVAMA w celu uzyskania wyjaśnień.
 • Średni okres eksploatacji akcesoriów wynosi 1 rok. Jednakże w przypadku intensywnego użytkowania zaleca się wymianę nebulizatora co 6 miesięcy (lub wcześniej, w przypadku jego zatkania), aby zapewnić efektywność leczenia.
 • W obecności dzieci lub osób niesamodzielnych urządzenie musi znajdować się pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej, która zapoznała się z niniejszą instrukcją.
 • Niektóre elementy urządzenia charakteryzują się bardzo małym rozmiarem, co stwarza ryzyko połknięcia ich przez dzieci, należy zatem przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Nie używać przewodów i kabli należących do wyposażenia do celów innych niż wskazano, gdyż stwarzają one potencjalne ryzyko uduszenia. Zwrócić szczególną uwagę na dzieci i osoby ze szczególnymi problemami, gdyż nie zawsze są one w stanie poprawnie ocenić występujące zagrożenia.
 • Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania z mieszankami anestezyjnymi, które w kontakcie z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu stają się łatwopalne.
 • Należy uważać, aby kabel zasilający znajdował się z dala od gorących powierzchni.
 • Kabel zasilający musi znajdować się z dala od zwierząt (np. gryzoni), które mogłyby uszkodzić jego izolację.
 • Nie obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi. Nie należy używać urządzenia w wilgotnym INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed każdym użyciem należy dokładnie umyć ręce, a następnie wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale „CZYSZCZENIE, ODKAŻANIE, DEZYNFEKCJA”. Pojemnik i akcesoria są przeznaczone do użytku osobistego, aby uniknąć ewentualnego zarażenia. Urządzenie przeznaczone jest do podawania produktów leczniczych i innego rodzaju substancji podawanych drogą wziewną. Tego rodzaju substancje powinny być zawsze przepisane przez lekarza. W przypadku substancji o nadmiernej gęstości może być konieczne ich rozcieńczenie odpowiednim roztworem fizjologicznym, zgodnie z zaleceniami lekarza. Podczas użytkowania zalecane jest stosowne zabezpieczenie się przed ewentualnym skapywaniem płynu.

1. Włożyć przewód zasilający (A6) do gniazda elektrycznego, odpowiadającego napięciu urządzenia. Gniazdko musi znajdować się w miejscu zapewniającym sprawne odłącze- nie urządzenia od sieci elektrycznej.

środowisku (np. podczas kąpieli lub pod prysznicem). Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie;

jeśli to jednak nastąpi, należy bezzwłocznie odłączyć wtyczkę. Nie wolno wyjmować ani dotykać urządzenia zanurzonego w wodzie; najpierw należy wyjąć wtyczkę. Następnie urządzenie należy niezwłocznie przekazać produkt do serwisu NOVAMA lub do zaufanego sprzedawcy.

 • Urządzenia należy używać jedynie w miejscach wolnych od kurzu, w przeciwnym razie może to niekorzystnie wpływać na terapię.
 • Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą ani poprzez jego zanurzenie; urządzenie należy chronić przed pryskającą wodą oraz przed innymi płynami.
 • Nie wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur.
 • Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego lub w otoczeniu o zbyt wysokiej temperaturze.
 • Nie zapychać i nie wkładać żadnych przedmiotów ani do samego filtru, ani do jego gniazda w urządzeniu.
 • Nie blokować otworów wentylacyjnych znajdujących się po obu stronach urządzenia.
 • Należy zawsze zapewnić działanie urządzenia na twardej powierzchni pozbawionej przeszkód.
 • Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy otwory wentylacyjne nie są zatkane.
 • Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
 • Naprawy, włączając w to wymianę kabla zasilania, powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel NOVAMA, w oparciu o wskazówki przekazane przez producenta. Naprawy wykonywane bez upoważnienia powodują wygaśnięcie ważności gwarancji i mogą stanowić źródło zagrożenia dla użytkownika.
 • Średni przewidziany okres eksploatacji poszczególnych grup sprężarek: F400: 400 godzin.
 • UWAGA: Bez upoważnienia producenta nie wprowadzać żadnych zmian do urządzenia.
 • Producent, sprzedawca i importer są odpowiedzialni za bezpieczeństwo, niezawodność i parametry robocze wyłącznie w sytuacji, gdy: a) urządzenie jest eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi; b) instalacja elektryczna w pomieszczeniu eksploatacji urządzenia jest odpowiednia i spełnia wymogi obowiązujących przepisów.
 • Interakcje: użyte materiały stykające się z lekami zostały przetestowane w kontakcie z szeroką gamą leków. Jednakże nie jest możliwe całkowite wykluczenie interakcji, z uwagi na różnorodność i ciągły rozwój leków. Zaleca się jak najszybciej zużyć lek po otwarciu oraz unikać przedłużającego się kontaktu z nebulizatorem.
 • Problemy i/lub nieprawidłowości związane z działaniem należy zgłaszać producentowi.

Jeśli to konieczne, skontaktować się z nim również w celu uzyskania wyjaśnień związanych z użyciem i/lub konserwacją/czyszczeniem.

 • Działania uboczne: Materiały użyte w urządzeniu są materiałami biokompatybilnymi zgodnymi z obowiązującymi wymaganiami dyrektywy 93/42 WE i późniejszymi zmianami, jednak nie można całkowicie wykluczyć reakcji alergicznych.
 • Czas wymagany na przejście ze stanu przechowywania do stanu roboczego wynosi około 2 godziny.

2. Umieścić lek przepisany przez lekarza w dolnej części (C1.1). Zmontować nebulizator zgodnie z instrukcjami w rozdziale „SPOSOBY UŻYCIA NEBULIZATORA RF8 Evo”.

3. Podłączyć akcesoria zgodnie ze „Schematem połączeń” przedstawionym na okładce.

4. Usiąść wygodnie, trzymając w ręku nebulizator, przyłożyć ustnik do ust lub użyć maski nosowej bądź maski. W przypadku używania maski, umieścić ją na twarzy w sposób po- kazany na rysunku (z wykorzystaniem gumki lub bez niej).

5. Włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika (A1) i wykony- wać głębokie wdechy i wydechy. Zaleca się, aby po wdechu wstrzymać na chwilę oddech, aby krople wdychanego aero- zolu mogły osiąść. Następnie wydychać powoli powietrze.

6. Po zakończeniu użytkowania wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

UWAGA: Jeżeli po przeprowadzeniu nebulizacji wewnątrz przewodu (B) wyraźnie widać odkładającą się wilgoć, należy odłączyć przewód od nebulizatora i osuszyć go, wykorzystu- jąc wentylację samej sprężarki, działanie to pozwoli uniknąć ewentualnej możliwości rozmnażania się pleśni wewnątrz przewodu.

SPOSOBY UŻYCIA NEBULIZATORA „RF8 Evo”

Ustawienie do nebulizacji odpowiedniej do dolnych dróg oddechowych (pęcherzyków płucnych).

Ustawienie do nebulizacji odpowiedniej do dolnych dróg oddechowych (pęcherzyków płucnych).

C1.3 C1.2 C1.1 C1.2

+ C1.3 C1.4

Rurkę przełącznika cząstek C1.2 włożyć w górną część C1.3.

Górną część (C1.3 + C1.2) włożyć w dolną część C1.1.

Przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Nakładka oszczędzająca lek „Drug Saver” ogranicza dyspersję leku podczas terapii oraz zmniejsza ryzyko trafienia leku do oczu podczas wydechu.

Ustawienie do nebulizacji odpowiedniej do średnio-górnych dróg oddechowych (tcha- wiczno-oskrzelowych).

C1.1 C1.3 C1.2 C1.4

Wsunąć górną część C1.3 w część dolną C1.1. Przekręcić zgodnie z ruchem wskazó- wek zegara.

Nałożyć nakładkę oszczędza- jacą lek "Drugsaver" (C1.4).

CZYSZCZENIE, ODKAŻANIE I DEZYNFEKCJA

Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę kabla z gniazdka.

URZĄDZENIE I ZEWNĘTRZNA STRONA PRZEWODU

Używać tylko wilgotnej ściereczki z antybakteryjnym środkiem czyszczącym (nie ściernym, bez dodatku jakichkolwiek rozpuszczalników).

AKCESORIA

Rozmontować nebulizator w sposób pokazany na „Schemacie połączeń” w punkcie C1.

Następnie postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

ODKAŻANIE

Przed i po każdym użyciu, pojemnik i akcesoria należy odkazić w jeden z niżej opisanych sposobów.

metoda A: Odkazić akcesoria C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5 używając ciepłej wody pitnej (około 40°C) i delikatnego płynu do naczyń (nie ściernego).

metoda B: Odkazić akcesoria C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5 w zmywarce, stosując cykl z gorącą wodą.

metoda C: Odkazić akcesoria C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5 poprzez zanurzenie ich w roztworze składającym się w 50% z wody i w 50% z białego octu, a następnie spłukać je dużą ilością ciepłej wody pitnej (około 40°C).

Aby wykonać czyszczenie w celu DEZYNFEKCJI, przejdź do rozdziału DEZYNFEKCJA.

Po odkażeniu akcesoriów należy nimi energicznie potrząsnąć i ułożyć je na papierowym ręczniku lub osuszyć strumieniem ciepłego powietrza (np. za pomocą suszarki do włosów).

DEZYNFEKCJA

Po odkażeniu pojemnika i akcesoriów należy je zdezynfekować w jeden z niżej opisanych sposobów.

metoda A: Akcesoria, których dezynfekcja jest wymagana: C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3- C4-C5.

Zaopatrzyć się w środek dezynfekujący należący do grupy elektrolitycznych utleniających substancji z zawartością chloru (substancja aktywna: podchloryn sodu) przeznaczonych do dezynfekcji. Można go nabyć w aptece.

Wykonanie:

 • Wypełnić pojemnik o wielkości odpowiedniej do pomieszczenia wszystkich, poszczególnych komponentów przeznaczonych do dezynfekcji roztworem na bazie wody pitnej oraz środka dezynfekującego, przygotowanym zgodnie z proporcjami określonymi na opakowaniu niniejszego środka dezynfekującego.

MASKI SOFTTOUCH

Zewnętrzna krawędź masek SoftTouch wykonana zo- stała z miękkiego materiału biokompatybilnego, który zapewnia optymalne przyleganie do twarzy.

Maska wyposażona została również w innowacyjny ogranicznik rozpraszania. Te wyróżniające produkt charakterystyczne elementy umożliwiają bardziej efek- tywne dostarczanie leku do organizmu pacjenta, jak też ograniczenie rozpraszania.

W fazie wdychania języczek peł- niący rolę ogranicznika rozpra- szania zgina się do wnętrza maski.

W fazie wydychania języczek pełniący rolę ogranicznika roz- praszania zgina się na zewnątrz maski.

Miękki materiał biokompa- tybilny

Ogranicznik rozpraszania FILTROWANIE POWIETRZA

Urządzenie jest wyposażone w filtr pochłaniający (A3), który należy wymienić, jeżeli jest brudny lub zmienił kolor. Zabrania się mycia i ponownego używania tego samego filtra. Regularna wymiana filtra jest niezbędna do zapewnienia prawidłowych efektów pracy sprężarki. Filtr należy regularnie kontrolować. W kwestii filtrów zapasowych należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub autoryzowanym serwisem.

Aby wymienić filtr, wysunąć go zgodnie ze wskazaniami na rysunku.

Filtr został wykonany w sposób umożliwiający jego stabilne umieszczenie w gnieździe.

Nie wymieniać filtra podczas użytkowania urządzenia.

Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych NOVAMA-FLAEM.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku stosowania nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów.

 • Całkowicie zanurzyć każdy pojedynczy komponent w roztworze, zwracając uwagę, aby uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza stykających się z częściami.

Zostawić elementy zanurzone w roztworze przez czas podany na opakowaniu środka dezynfekującego, odpowiednio do wybranego stężenia roztworu.

 • Wyjąć zdezynfekowane komponenty i dokładnie je opłukać w letniej, pitnej wodzie.
 • Usunąć roztwór zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekującego.

metoda B: Zdezynfekować akcesoria C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5 poprzez gotowanie ich przez 10 minut; użyć wody demineralizowanej lub destylowanej, aby uniknąć odkładania się osadu wapiennego.

metoda C: Zdezynfekować akcesoria C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5 za pomocą parowego sterylizatora do butelek (nie mikrofalowego). Czynności wykonać, stosując się ściśle do instrukcji załączonej do sterylizatora. Aby dezynfekcja była skuteczna, należy wybrać sterylizator z przynajmniej 6-minutowym cyklem roboczym.

Po zdezynfekowaniu akcesoriów należy nimi energicznie potrząsnąć i ułożyć je na papierowym ręczniku lub osuszyć strumieniem ciepłego powietrza (np. za pomocą suszarki do włosów).

Po zakończeniu używania urządzenie przechowywać wraz z akcesoriami w suchym miejscu, chronionym przed kurzem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę kabla z gniazdka.

PROBLEM PRZYCZYNA NAPRAWA

Urządzenie nie działa

Kabel zasilający jest nieprawidłowo przyłączony do gniazda zasilania

Prawidłowo włożyć kabel zasilający do gniazda.

Urządzenie nie rozpyla lub rozpyla w niewielkim stopniu

Do nebulizatora nie włożono leku.

Umieścić odpowiednią ilość leku w nebulizatorze.

Nebulizator nie został zamontowany poprawnie.

Poprawnie wymontować i zamontować nebulizator, jak pokazano na schemacie połączenia na okładce.

Dysza nebulizatora jest zatkana.

Wymontować nebulizator, zdjąć dyszę i wyczyścić. Brak czyszczenia nebulizatora z pozostałości po leku zagraża jego sprawności i działaniu. Należy ściśle przestrzegać instrukcji rozdziału CZYSZCZENIE, ODKAŻANIE, DEZYNFEKCJA.

Przewód powietrza nie jest prawidłowo przyłączony do urządzenia.

Sprawdzić poprawność połączenia między otworem powietrza urządzenia i akcesoriami (patrz schemat połączeń na okładce).

Przewód powietrza jest zagnieciony, uszkodzony lub zwinięty.

Rozwinąć przewód i sprawdzić, czy nie występują na nim zagniecenia lub otwory.

Jeśli to konieczne, wymienić go.

Filtr powietrza jest zabrudzony Wymienić filtr.

Urządzenie pracuje głośniej niż zwykle

Filtr nie jest włożony poprawnie do gniazda. Poprawnie dopchnąć filtr do końca.

Jeżeli po sprawdzeniu wyżej opisanych warunków urządzenie nadal nie pracuje sprawnie, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego NOVAMA lub ze sprzedawcą.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Dane urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z aktualnymi wymogami w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EN 60601-1-2:2015). Podczas instalacji i obsługi sprzętu elektromedycznego wymagana jest szczególna ostrożność pod względem wymogów EMC. W związku z powyższym instalacja i/lub obsługa powinna przebiegać zgodnie z zasadami wskazanymi przez producenta. Występuje ryzyko potencjalnych zakłóceń elektromagnetycznych z innymi urządzeniami. Przenośny i mobilny sprzęt telekomunikacyjny i wykorzystujący częstotliwość radiową (telefony komórkowe lub połączenia bezprzewodowe) może zakłócać pracę sprzętu elektromedycznego. Dodatkowe informacje zamieszczono na witrynie internetowej www.flaemnuova.it. Urządzenie może być podatne na zakłócenia elektromagnetyczne w obecności innych urządzeń używanych do diagnostyki lub leczenia. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w produkcie zmian technicznych i funkcjonalnych, bez obowiązku uprzedzenia.

SYMBOLE Certyfikat TÜV Medyczne CE dla wyrobów medycznych, ref. dyr. 93/42 EEC z późniejszymi zmianami

Numer seryjny urządzenia

Urządzenie klasy II Producent

Ważne ostrzeżenia: należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi

Stosowane części typu BF

Włączo- ne “ON”

Po wyłączeniu urządzenia wy- łącznik przerywa działanie sprężarki wyłącznie na jednej z dwóch faz zasilania.

Prąd zmienny

Nie używaj urządzenia podczas brania prysznicu lub kąpieli.

Niebezpieczeństwo: porażenie prądem.

Konsekwencje: śmierć.

Wyłą- czone

OFF”

Zgodne z Europejskim standardem EN 10993-1

Biologiczna ocena wyrobów medycznych i 93/42/EWG Dyrektywa Urządzeń. Nie zawiera ftalanów. Zgodne z:

Rozp. (WE) nr 1907/2006 IP21

Stopień ochrony obudowy: IP21.

(Zabezpieczona przed ciałami stałymi o wielkości większej niż 12mm. Za- bezpieczona przed włożeniem palca.

Zabezpieczona przed kroplami wody spadającymi pionowo.)

Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia

Minimalna i maksymalna wilgotność powietrza

Minimalne i maksymalne ciśnienie atmosferyczne UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/WE symbol umieszczony na sprzęcie oznacza, że podlega on zbiórce selektywnej i w taki sposób winien być usuwany. W związku z tym użytkownik jest zobowiązany dostarczyć (lub zlecić odbiór) takiego odpadu do punktów zbiórki selektywnej, działających na podstawie zezwoleń wydawanych przez władze lokalne, lub dostarczyć go do sprzedawcy w momencie zakupu nowego sprzętu o tym samym przeznaczeniu. Zbiórka selektywna odpadów i późniejsze ich przetwarzanie, odzyskiwanie i usuwanie pozwalają na rozwój produkcji sprzętu przy wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu i ograniczają negatywny wpływ na środowisko i na zdrowie, występujące w przypadku nieprawidłowego gospodarowania odpadami. Użytkownicy usuwający odpady niezgodnie z przepisami prawa będą karani zgodnie z rozporządzeniem art. 50 i późniejszymi aktualizacjami Rozp. z mocą ustawy nr 22/1997.

Z włożoną rurką przełącznika C1.2

Bez założonej rurki przełą- czającej C1.2 (1) Podawanie: 0,30 ml/min (w przybliżeniu) 0,40 ml/min (w przybliżeniu) MMAD: 3,74 μm (3) 4,48 μm(2)

Frakcja wdychana < 5 μm (FPF): 63,2% (3) 55,5%(2) (1) dane zmierzone zgodnie z procedurą wewnętrzną Flaem I29-P07.5 (2) Charakterystyka in vitro certyfikowana przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany, zgodnie z europejskim standardem dla urządzeń do aerozoloterapii Norma EN 13544-1. Więcej informacji na żądanie.

(3) Charakterystyka in vitro testowana przez University of Parma, zgodnie z europejskim standardem dla urządzeń do aerozoloterapii Norma EN 13544-1. Więcej informacji na żądanie.

Mod. P0111EM F400

Zasilanie: 230V~ 50Hz 130VA 115V ~ 60Hz 220V ~ 60Hz

H o m o l o g a c j e bezpieczeństwa:

Ciśnienie maks.: 1,8 ± 0,3 bara

Natężenie przepływu powietrza do sprężarki: 9 l/min (w przybliżeniu)

Poziom hałasu (na 1 m) 54 dB (A) (w przybliżeniu)

Działanie: ciągłe

Warunki działania:

Temperatura: min 10°C; maks 40°C

Wilgotność powietrza: min 10%; maks 95%

Ciśnienie atmosferyczne: min 69 KPa; maks 106 KPa

Warunki składowania:

Temperatura: min -25°C; maks 70°C

Wilgotność powietrza: min 10%; maks 95%

Ciśnienie atmosferyczne: min 69 KPa; maks 106 KPa

Wymiary: 16,8 (Dł.) x 17,2 (Gł.) x 10,7 (Wys.) cm

Masa: 1,2 kg WYKORZYSTANE CZĘŚCI

Do zastosowanych części typu BF należą: akcesoria pacjenta (C2, C3, C4, C5) Nebulizator RF8 Evo

Minimalna objętość leku: 2 ml

Maksymalna objętość leku: 8 ml

Ciśnienie robocze (z nebul.): 0,80 bara (w przybliżeniu).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie NOVAMA, którego dotyczy niniejsza gwaran- cja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby za- kłócać jego prawidłowe działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni.

Gwarant Novama Cloud SA ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego tel.: 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novama.cloud Typ Gwarancji

Niniejsza gwarancja uprawnia nabywcę do skorzystania z gwarancji typu „od drzwi do drzwi”, która zakłada, że reklamowany sprzęt jest bezpłatnie odbierany od Nabywcy przez kuriera, bezpłatnie naprawiany oraz bezpłatnie dostarczany z powrotem w to samo miej- sce.

Okres Gwarancji

● Na urządzenie (kompresor): 5 lat lub dożywotnia gwarancja dla użytkowników domo- wych po rejestracji na stronie: www.novama.pl/gwarancja

Bez gwarancji na akcesoria

● Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia usterki

Aby skorzystać z gwarancji „od drzwi do drzwi”, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujaw- nienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji „od drzwi do drzwi”. Procedura reklamacyjna zilustrowana została poniżej.

GWARANCJA

od drzwi do drzwi”

Dzwonisz: 887 11 00 66 lub piszesz: pomoc@novama.cloud lub Fabbricante/ Fabricant FLAEM NUOVA S.p.A.

Via Colli Storici, 221

25015 S. MARTINO DELLA BATTAGLIA (Brescia) – ITALY

Tel. +39 030 9910168 r.a.

Fax +39 030 9910287 www.flaem.it

2018 FLAEM NUOVA®

All right reserved cod. 18399 Rev. 06/2018 (TÜV A1)

Warunki ważności gwarancji

W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.

Ograniczenia i wyłączenia gwarancji

1. Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpo- średnie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.

2. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: a. niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania, b. niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np.

użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materia- łów eksploatacyjnych, c. ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych, d. przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energe- tycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)

3. Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obni- żenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu. Naprawami gwarancyj- nymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w

Instrukcji obsługi.

KARTA GWARANCYJNA KARTĘ GWARANCYJNĄ NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ WRAZ Z WADLIWYM URZĄDZE- NIEM. WARUNKIEM WAŻNOŚCI GWARANCJI JEST DOSTARCZENIE DOWODU ZAKUPU.

Nr seryjny urządzenia

Data zakupu

Podpis i pieczątka sprzedawcy