dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 20 tabletek (4 mg).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 13 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających acenocoumarol

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sintrom, 4 mg, tabletki (Acenocoumarolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Sintrom i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sintrom

3. Jak stosować lek Sintrom

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Sintrom

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sintrom i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Sintrom

Sintrom zawiera substancję czynną acenokumarol1.

Acenokumarol należy do grupy substancji przeciwzakrzepowych, zmniejszających zdolność krwi do krzepnięcia i w ten sposób zapobiegających tworzeniu zakrzepów w naczyniach krwionośnych.

W jakim celu się stosuje lek Sintrom Lek Sintrom wskazany jest w leczeniu i zapobieganiu chorobom zakrzepowo - zatorowym.

Jak działa lek Sintrom Lek Sintrom działa poprzez hamowanie powstawania zakrzepów krwi. Nie rozpuszcza zakrzepów krwi, które już powstały, ale może powstrzymać skrzepy przed powiększaniem się i powodowaniem poważniejszych problemów.

Badania kontrolne podczas przyjmowania leku Sintrom

W czasie leczenia lekiem Sintrom lekarz zleci regularne wykonywanie badań krwi i odpowiednio dostosuje dawkę leku.

Należy zwrócić się do lekarza w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działania leku Sintrom lub powodów, dla których lek ten został przepisany.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sintrom

Lek Sintrom można przyjmować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Lek Sintrom nie jest odpowiedni dla każdego pacjenta.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza, które mogą różnić się od informacji zawartych w tej ulotce.

Kiedy nie stosować leku Sintrom:

 • Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na acenokumarol i podobne pochodne kumaryny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6 ulotki). W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem, przed zastosowaniem leku Sintrom. W razie niepewności, których leków należy unikać, należy zapytać lekarza lub farmaceutę.
 • Jeśli pacjent jest niezdolny do współpracy (np. nienadzorowani pacjenci w podeszłym wieku, alkoholicy i pacjenci z zaburzeniami psychicznymi).
 • Jeśli u pacjenta występują skazy krwotoczne wrodzone i nabyte (hemofilia).
 • na krótko po operacji chirurgicznej oczu, ośrodkowego układu nerwowego, zabiegu dentystycznym, a także po zabiegach chirurgicznych obejmujących płuca, gruczoł krokowy, macicę, wiążących się z dużą utratą krwi lub na krótko przed operacją, kiedy spodziewana jest duża utrata krwi.
 • Jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwotoki z przewodu pokarmowego, dróg moczowo-płciowych, mózgu lub płuc.
 • Jeśli u pacjenta występuje ostre zakażenie lub stany zapalne w obrębie serca, wysięk osierdziowy.
 • Jeśli pacjent ma niekontrolowane nadciśnienie tętnicze krwi.
 • Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby lub nerek.
 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że pacjentka jest w ciąży.

Jeśli wystąpi któraś z wyżej opisanych sytuacji, należy skontaktować się z lekarzem zanim zastosuje się lek Sintrom.

Należy zwrócić się do lekarza po radę, jeśli pacjent ma uczulenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sintrom należy omówić to z lekarzem:

 • Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.
 • Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub tarczycy, choroby nowotworowe, stany zapalne oraz schorzenia związane z nieprawidłowym przyswajaniem substancji odżywczych diagnostycznych przewodu pokarmowego. Schorzenia te mogą być przyczyną nieprawidłowego stężenia substancji czynnej we krwi.
 • Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca.
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono niedobór białka C lub białka S (rodzaj białka wpływającego na krzepnięcie krwi).
 • Jeśli u pacjenta planowane są zabiegi diagnostyczne lub lecznicze np.: mały zabieg chirurgiczny, ekstrakcja zęba, nakłucie lędźwiowe, angiografia.
 • Jeśli pacjent przyjmuje leki podawane za pomocą wstrzyknięcia domięśniowego. Podczas stosowania leku Sintrom lub podobnych leków należy unikać podawania wstrzyknięć domięśniowych, gdyż mogą powodować powstawanie krwiaków.
 • jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko krwawienia, na przykład u pacjentów, u których w przeszłości występowały zmienne wyniki badań krwi dla międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR), występują lub kiedykolwiek występowały wrzody żołądka lub dwunastnicy

występuje wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia krążenia krwi w mózgu (choroba naczyniowo- mózgowa), niedokrwistość, niedawno odniesiona rana lub obrażenia, jeśli pacjent stosuje lub ostatnio stosował jakiekolwiek leki wymienione poniżej lub przyjmowały przez długi czas lek Sintrom.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi któraś z wyżej opisanych sytuacji.

Inne leki i Sintrom

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które wydawane są bez recepty.

Działanie leku Sintrom może wpływać na działanie innych leków i odwrotnie.

Należy zachować ostrożność w przypadku konieczności stosowania leku Sintrom w skojarzeniu z innymi lekami w szczególności z:

 • heparyną (leku przeciwzakrzepowego),
 • antybiotykami (np. klindamycyna),
 • kwasem salicylowym i jego pochodnymi, np. kwas acetylosalicylowy, kwas aminosalicylowy, diflunizal (lek przeciwbólowy),
 • klopidogrelem, tyklopidyną, fenylobutazonen i inne pochodnymi pirazolonu (sulfinpirazon), innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (leki wpływającymi na płytki krwi, biorącymi udział w procesie krzepnięcia krwi).
 • glukozaminą (w chorobie zwyrodnieniowej stawów) może nasilać działanie Sintromu.
 • Niektórymi rodzajami leków stosowanymi w celu zapobiegania krzepnięciu krwi (np. warfaryna, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol i fluindion). Działanie tych leków może być silniejsze podczas jednoczesnego stosowania glukozaminy. Pacjenci leczeni takimi zestawami leków powinni być wyjątkowo starannie kontrolowani podczas rozpoczynania oraz kończenia leczenia glukozaminą.

Jednoczesne przyjmowanie tych leków z lekiem Sintrom wymaga częstszych kontroli lekarskich, w tym także sprawdzania parametrów krwi.

Innych leków, mogących zwiększać działanie leku Sintrom, takich jak:

 • allopurynol (leku stosowanego w leczeniu dny moczanowej),
 • androgeny, sterydy anaboliczne,
 • środki przeciwarytmiczne (np. amiodaron, chinidyna) (leki zapobiegające nieprawidłowemu rytmowi serca),
 • antybiotyki (np. erytromycyna, tetracykliny, neomycyna, chloramfenikol, amoksycyklina, niektóre cefalosporyny i niektóre fluorochinolony) (leki stosowane w leczeniu zakażenia),
 • wybrane leki przeciwdepresyjne (antagoniści wychwytu zwrotnego serotoniny, SSRI: np. cytalopram, fluoksetyna, sertralina),
 • cymetydyna (lek stosowany w zgadze i owrzodzeniu układu trawiennego),
 • klofibrat i jego pochodne (lek stosowany w celu zmniejszenia poziomu cholesterolu),
 • kortykosteroidy, np. metyloprednizolon, prednizon (leki przeciwzapalne),
 • disulfiram (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu),
 • kwas etakrynowy (lek stosowany w celu zwiększenia ilości moczu),
 • glukagon (lek stosowany w celu utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi),
 • pochodne imidazolu (np. metronidazol, a nawet, stosowany miejscowo mikonazol) (lek stosowany w leczeniu zakażenia),
 • paracetamol (lek przeciwgorączkowy),
 • sulfonamidy włącznie z ko-trimoksazolem (sulfametoksazol i trimetoprym) (leki stosowane w leczeniu zakażenia),
 • pochodne sulfonylomocznika (tolbutamid, chlorpropamid) (leki stosowane w leczeniu cukrzycy),
 • hormony tarczycy (także dekstrotyroksyna) (lek stosowany w leczeniu niedoczynności tarczycy),
 • statyny (np. fluwastatyna, atorwastatyna, symwastatyna) (leki stosowane w celu zmniejszenia poziomu cholesterolu),
 • tamoksifen (lek stosowany w leczeniu raka piersi),
 • tramadol (lek przeciwbólowy),
 • inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol),
 • aktywatory plazminogenu (np. urokinaza, streptokinaza i alteplaza), inhibitory trombiny (np.

argatroben) (leki stosowane w celu rozpuszczenia zakrzepów krwi podczas dusznicy bolesnej),

 • leki prokinetyczne (np. cyzapryd) (leki stosowane w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych),
 • leki zobojętniające kwas solny w żołądku (np. wodorotlenek magnezu),
 • wiloksazyna (lek przeciwdepresyjny),
 • witamina E.

Leków, mogących zmniejszyć działanie leku Sintrom, takich jak:

 • niektóre leki przeciwnowotworowe (aminoglutetymid, azatiopryna, 6-merkaptopuryna) (leki stosowane w leczeniu raka),
 • niektóre leki przeciwwirusowe (rytonawir, nelfinawir) (leki stosowane w terapii HIV),
 • barbiturany, karbamazepina (leki przeciwpadaczkowe),
 • kolestyramina (lek stosowany w celu zmniejszenia poziomu cholesterolu),
 • gryzeofulwina (lek stosowany w leczeniu zakażenia grzybiczego),
 • doustne środki antykoncepcyjne,
 • ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu zakażenia),
 • preparaty dziurawca (Hypericum perforatum) (lek ziołowy stosowany w leczeniu depresji),
 • jedzenie bogate w witaminę K,
 • Sintrom może zwiększać ryzyko toksyczności poprzez stosowanie pochodnych hydantoiny, jak np.

fenytoina2 (lek stosowany w leczeniu padaczki).

Sintrom z jedzeniem i piciem

Należy ograniczyć spożycie dużych ilości alkoholu i jedzenia bogatego w witaminę K, takiego jak zielone warzywa liściaste, szpinak, kapusta, jarmuż, groch, olej sojowy, orzechy włoskie, brokuł, rzepa, lucerna, awokado itp. Alkohol może zmieniać sposób działania leku Sintrom. W razie wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku od 65 lat)

Pacjenci, którzy przekroczyli 65 rok życia mogą być bardziej wrażliwi na acenokumarol, z tego względu konieczne jest częstsze przeprowadzanie badań kontrolnych i jeśli to konieczne zmniejszenie dawek stosowanego leku.

Dzieci i młodzież

Dane dotyczące stosowania u dzieci i młodzieży są ograniczone i z tego względu konieczne jest częstsze przeprowadzanie badań kontrolnych.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Sintrom, jak i inne leki przeciwzakrzepowe, może powodować poważne uszkodzenia płodu, dlatego istotne jest, aby poinformować lekarza o ciąży lub jej planowaniu. Zalecane jest, aby u kobiet w wieku rozrodczym, przed zastosowaniem leku wykonany został test ciążowy w celu wykluczenia ciąży.

Potencjalne ryzyko i korzyści ze stosowanej terapii powinien z pacjentką omówić lekarz.

W przypadku karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Zarówno matka jak i dziecko wymagają szczególnej kontroli lekarskiej, a dziecko powinno profilaktycznie otrzymywać witaminę K.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Sintrom nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie wypadku należy powiadomić lekarza lub personel szpitalny o przyjmowaniu leku.

Mając na uwadze możliwość odniesienia urazów zaleca się noszenie przy sobie karty z informacją o leczeniu przeciwzakrzepowym.

Lek zawiera laktozę Sintrom zawiera laktozę (cukier z mleka). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Sintrom

Dawkowanie leku jest ustalane przez lekarza. Regularne wykonywanie testów krzepnięcia krwi pozwala lekarzowi na odpowiednie dostosowywanie dawki leku Sintrom, który należy przyjmować codziennie.

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami lekarza oraz nie przekraczać zalecanych dawek.

Zalecana dawka

Lekarz poinformuje pacjenta, ile dokładnie tabletek leku Sintrom należy przyjmować. W zależności od tego, jak pacjent reaguje na leczenie, lekarz może zalecić zwiększenie lub zmniejszenie dawki.

Wrażliwość poszczególnych osób na lek jest różna i może ulec zmianie w okresie prowadzonego leczenia lub w przypadku zmiany diety, zwłaszcza, gdy włączone zostaną do niej pokarmy bogate w witaminę K (szpinak, warzywa kapustne). Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza, który na podstawie badań laboratoryjnych, w zależności od potrzeb pacjenta ustali odpowiednią dawkę leku. Nie wolno nagle zaprzestać stosowania tego leku lub zmieniać z własnej inicjatywy wielkość jego dawki.

Podczas każdej wizyty u lekarza, dentysty, należy poinformować o przyjmowaniu tego leku.

Jak i kiedy stosować lek Sintrom

Należy regularnie przyjmować tabletki, codziennie o tej samej porze (np. wieczorem w porze posiłku, popijając szklanką wody).

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia.

Jak długo stosować lek Sintrom

Lekarz dokładnie poinformuje pacjenta jak długo należy stosować lek Sintrom.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sintrom

Jeśli pacjent przypadkowo przyjął więcej niż zalecana ilość tabletek leku Sintrom, należy natychmiast powiadomić lekarza. Przedawkowanie leku Sintrom może prowadzić do krwawień. W razie ich wystąpienia, należy zaprzestać przyjmowania leku Sintrom i rozpocząć leczenie krwawień.

Pominięcie zastosowania leku Sintrom

W przypadku, gdy lek nie zostanie przyjęty o zwykłej porze, należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Jeżeli do przyjęcia następnej dawki pozostało niewiele czasu, nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko następną dawkę o zwykłej porze.

Nie wolno przyjmować podwojonej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W czasie następnej wizyty u lekarza, należy poinformować o wszystkich przypadkach pominięcia dawki leku.

Przerwanie przyjmowania leku Sintrom

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przerwania przyjmowania leku Sintrom, należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie:

Często (mniej niż 1 przypadek na 10 osób): krwawienie (objawy mogą obejmować: niewyjaśnione krwawienia z nosa lub krwawienie z dziąseł w czasie mycia zębów; niewyjaśnionego pochodzenia siniaki; niecodzienne, obfite krwawienie lub sączenie po skaleczeniu lub z rany; niezwykle obfite lub nieoczekiwane krwawienie miesięczne; krew w moczu; krwiste lub czarne, smoliste stolce; kaszel z odpluwaniem krwistej plwociny lub krwiste wymioty; nagły, ciężki lub nieprzerwany ból głowy. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów krwawienia, może to oznaczać, że pacjent otrzymał więcej leku niż było mu potrzebne.

Rzadko (mniej niż 1 przypadek na 1 000 osób): Reakcje alergiczne w postaci wysypki lub świądu.

Bardzo rzadko (mniej niż 1 przypadek na 10 000 osób): Podbiegnięcia krwawe w skórze z tworzeniem pęcherzy, z bliznami lub bez, zazwyczaj zlokalizowane na policzkach, pośladkach, brzuchu, piersiach i czasami na palcach nóg; podbiegnięcia krwawe lub krwiaki podskórne (objaw wskazujący na możliwość istnienia zapalenia naczyń); żółtaczka (objawy możliwego uszkodzenia wątroby).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek wyżej wymienione objawy niepożądane, należy natychmiast poinformować lekarza.

Inne działania niepożądane:

Rzadko (mniej niż 1 przypadek na 1 000 osób): łysienie, zmniejszenie apetytu, wymioty, nudności.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów, należy poinformować lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Bolesna wysypka skórna. Rzadko Sintrom może powodować ciężkie zaburzenia dotyczące skóry, w tym tak zwaną kalcyfilaksję, co może na początku objawiać się bolesną wysypką skórną, ale może prowadzić do innych poważnych powikłań. To działanie niepożądane występuje częściej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sintrom

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sintrom

 • Substancją czynną leku jest acenokumarol.
 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana żelowana, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Sintrom i co zawiera opakowanie Lek Sintrom to białe, okrągłe, płaskie z zaokrąglonymi krawędziami tabletki. Po jednej stronie wytłoczone: „CG” z drugiej linia podziału w kształcie krzyża, umożliwiająca podział na cztery równe części, w każdej z nich wytłoczona jest litera „A”.

Lek Sintrom dostępny jest w opakowaniach zawierających 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i importer Merus Labs Luxco II S.a R.L.

26-28, rue Edward Steichen L-2540, Luksemburg tel.: +352 271127044

Wytwórca FAMAR A.V.E ANTHOUSSA PLANT Anthousa Avenue 7 Anthousa Attiki, 15344

Grecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2020

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Sintrom i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sintrom

3. Jak stosować lek Sintrom

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Sintrom

6. Zawartość opakowania i inne informacje


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/acenokumarol

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/fenytoina

Opakowania Sintrom

20 tabletek

4 mg Merus Labs Luxco

dostępny w 40% aptek

gdzie kupić od 8,41 do 16,99 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację