---CeraVe - produkty

Oryginalna ulotka dla Pimafucin

lek na receptę, globulki dopochwowe,

Natamycyna (natamycin)

, Leo

Dawka:

100 mg

Opakowanie:

Koszyk:

Ulotki Pimafucin dla opakowania 6 globulek (100 mg).

Wybrany dokument Pimafucin:
Dokument z 2024-03-25
PDF
dokument PDF dla Pimafucin

Podgląd dokumentu PDF Pimafucin

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-03-25

Ulotki innych produktów zawierających natamycin

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pimafucin, 100 mg, globulki (Natamycinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Pimafucin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pimafucin

3. Jak stosować lek Pimafucin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Pimafucin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pimafucin i w jakim celu się go stosuje

Lek Pimafucin w postaci globulek zawiera natamycynę, antybiotyk o działaniu przeciwgrzybiczym z grupy polienów do stosowania miejscowego.

Natamycyna działa miejscowo i nie wchłania się przez skórę ani przez błony śluzowe.

Pimafucin w postaci globulek jest wskazany w leczeniu zakażeń pochwy wywołanych przez drożdżaki Candida albicans.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pimafucin

Kiedy nie stosować leku Pimafucin

  • jeśli pacjentka ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
  • podczas miesiączki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pimafucin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Niektóre ze składników leku Pimafucin globulki mogą spowodować uszkodzenie produktów lateksowych, takich jak prezerwatywy lub diafragmy (krążki dopochwowe).

Lek Pimafucin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Pimafucin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Pimafucin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosuje się jedną globulkę raz na dobę, na noc. Leczenie trwa od 3 do 6 dni.

Globulkę należy umieścić jak najgłębiej w pochwie, najlepiej w pozycji leżącej, przed snem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pimafucin

Dotychczas nie stwierdzono przedawkowania leku.

Ponieważ natamycyna działa miejscowo i nie wchłania się przez skórę ani błony śluzowe, nawet przypadkowe połknięcie zawartości całego opakowania nie wywołuje zwykle żadnych objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy może wystąpić:

  • reakcja nadwrażliwości na substancję pomocniczą - alkohol cetylowy;
  • niewielkie uczucie pieczenia w okolicy narządów płciowych po założeniu globulki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pimafucin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po:

EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pimafucin

  • Substancją czynną leku jest natamycyna.
  • Pozostałe składniki to: alkohol cetylowy, tłuszcz stały, sorbitanu trioleinian, polisorbat 80, sodu wodorowęglan, kwas adypinowy.

Jak wygląda lek Pimafucin i co zawiera opakowanie Pimafucin to globulki w kolorze od bladożółtego do jasnożółtego.

Blister zawiera 3 globulki. Opakowanie zawiera 3 globulki (1 blister) lub 6 globulek (2 blistry).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Niemcy

Wytwórca: Temmler Italia S.R.L.

Via Delle Industrie 2

20061 Carugate (MI)

Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Pimafucin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pimafucin Kiedy nie stosować leku Pimafucin

Ostrzeżenia i środki ostrożności Lek Pimafucin a inne leki

Ciąża i karmienie piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

3. Jak stosować lek Pimafucin

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pimafucin

4. Możliwe działania niepożądane

Zgłaszanie działań niepożądanych

5. Jak przechowywać lek Pimafucin

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pimafucin

Jak wygląda lek Pimafucin i co zawiera opakowanie

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca