Oryginalna ulotka dla Klabion Uno
tabletki powlekane

produkt na receptę

Klarytromycyna (clarithromycin)

Dawka

500 mg

Opakowanie

7 tabletek
w 46% aptek, od 16.69 zł do 39.47
Produkt w kategorii: leki stosowane w zakażeniach, leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego, makrolidy, linkozamidy i streptograminy (kategoria ATC J01FA).

Ulotki Klabion Uno dla opakowania 7 tabletek (500 mg).

Wybrany dokument Klabion Uno:
Dokument z 2021-01-30
PDF
dokument PDF dla Klabion Uno

Podgląd dokumentu PDF Klabion Uno

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-01-30

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Klabion UNO, 500 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

Clarithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Klabion UNO i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Klabion UNO

3. Jak przyjmować lek Klabion UNO

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Klabion UNO

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Klabion UNO i w jakim celu się go stosuje

Lek Klabion UNO jest antybiotykiem należącym do grupy leków zwanych makrolidami. Antybiotyki hamują wzrost bakterii powodujących zakażenia.

Tabletki leku Klabion UNO są tabletkami o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że substancja czynna jest uwalniana z tabletki powoli, dzięki czemu wystarczy przyjmować lek raz na dobę.

Lek Klabion UNO stosowany jest do leczenia zakażeń, takich jak:

 • zakażenia w obrębie klatki piersiowej, takie jak zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc,
 • zakażenia gardła i zatok,
 • łagodne do umiarkowanych zakażenia skóry i tkanek miękkich, takie jak zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej i róża.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Klabion UNO

Kiedy nie przyjmować leku Klabion UNO

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe, takie jak erytromycyna czy azytromycyna lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeśli pacjent przyjmuje ergotaminę lub dihydroergotaminę w tabletkach lub ergotaminę w postaci inhalacji w celu leczenia migreny.
 • Jeśli pacjent przyjmuje leki takie jak terfenadyna lub astemizol (leki stosowane w leczeniu alergii czy kataru siennego), cyzapryd (lek stosowany w leczeniu zgagi) lub pimozyd (lek stosowany w leczeniu chorób zaburzających sposób myślenia, odczuwania lub zachowania) – jednoczesne przyjmowanie tych leków może niekiedy wywołać ciężkie zaburzenia rytmu serca.

Należy zwrócić się do lekarza o poradę co do stosowania innych leków.

 • Jeśli pacjent przyjmuje inne leki mogące powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca.
 • Jeśli pacjent przyjmuje kolchicynę (lek stosowany zwykle w leczeniu dny), ponieważ może to spowodować ciężkie działania niepożądane.
 • Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Lekarz może przepisać inną postać klarytromycyny.
 • Jeśli pacjent przyjmuje pewne leki obniżające poziom cholesterolu (lowastatynę lub symwastatynę).
 • Jeśli pacjent jest dzieckiem w wieku poniżej 12 lat. Lekarz może przepisać inną postać klarytromycyny.
 • Jeśli pacjent ma rozpoznane problemy z sercem, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
 • Jeśli u pacjenta lub członka jego rodziny występowały zaburzenia rytmu serca (komorowe zaburzenia rytmu serca, w tym zaburzenia rytmu typu torsade de pointes) lub zaburzenie w zapisie elektrokardiogramu (EKG) zwane „wydłużonym odstępem QT”.
 • Jeżeli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
 • Jeśli pacjent ma nieprawidłowo niskie stężenie potasu we krwi (hipokaliemia).
 • Jeśli pacjent przyjmuje tikagrelor lub ranolazynę (leki stosowane w zawale serca, bólu w klatce piersiowej lub w dławicy piersiowej).

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Klabion UNO

Jeśli pacjent ma nieprawidłowo niskie stężenie magnezu1 we krwi (hipomagnezemia) przed rozpoczęciem stosowania leku Klabion UNO należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Klabion UNO należy omówić to z lekarzem:

 • Jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek.
 • Jeśli pacjent wcześniej przyjmował klarytromycynę wielokrotnie lub przez dłuższy czas.
 • Jeśli u pacjenta podczas lub po stosowaniu leku Klabion UNO wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego), należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zapalenie jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego) obserwowano w związku ze stosowaniem niemal wszystkich leków przeciwbakteryjnych, włącznie z klarytromycyną.
 • Jeśli pacjent ma uczulenie na linkomycynę lub klindamycynę.
 • Jeśli u pacjenta występowało uprzednio niskie stężenie potasu we krwi.
 • Jeśli u pacjenta występowało uprzednio niskie stężenie magnezu we krwi.

Jeżeli pacjent będzie miał badania krwi podczas przyjmowania leku Klabion UNO, mogą one wykazać zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych. Wartości te zwykle wracają do normy i najprawdopodobniej nie wystąpią żadne objawy. Jednakże w rzadkich przypadkach lek Klabion UNO może spowodować żółtaczkę lub inne zaburzenia wątroby, które mogą być ciężkie, a w wyjątkowo rzadkich przypadkach mogą doprowadzić do zgonu. Jeżeli pacjent będzie się czuł ogólnie źle lub wystąpi u niego zażółcenie skóry i (lub) białek oczu, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Obserwowano także problemy z nerkami, w tym zwiększone stężenie białka zazwyczaj wydalanego przez nerki, a w rzadkich przypadkach niewydolność nerek. Niekiedy badania krwi mogą wykazać małą liczbę białych krwinek.

Lek Klabion UNO a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków. Jest to istotne, ponieważ leki te mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas przyjmowania leku Klabion UNO:

W razie przyjmowania następujących leków z lekiem Klabion UNO, efekt działania wymienionych leków może być nasilony:

 • Digoksyna, chinidyna lub dizopyramid (leki nasercowe),
 • Warfaryna (lek rozrzedzający krew),
 • Ergotamina lub dihydroergotamina (stosowane w leczeniu migreny),
 • Karbamazepina, kwas walproinowy lub fenytoina (leki przeciwpadaczkowe),
 • Kolchicyna (stosowana w leczeniu dny),
 • Teofilina (lek ułatwiający oddychanie),
 • Terfenadyna lub astemizol (leki przeciwko katarowi siennemu lub alergii),
 • Triazolam, alprazolam lub midazolam (leki uspokajające),
 • Symwastatyna lub lowastatyna (leki stosowane przy podwyższonym poziomie cholesterolu),
 • Cyzapryd, omeprazol lub aprepitant (leki przeciwko zaburzeniom żołądkowym),
 • Pimozyd (lek przeciwpsychotyczny).

Lek Klabion UNO może wchodzić w następujące interakcje z lekami przeciwwirusowymi (przeciwko HIV):

 • Zydowudyna: lek Klabion UNO może zmniejszać stężenia zydowudyny.
 • Efawirenz i newirapina mogą zmniejszać stężenia leku Klabion UNO.
 • Rytonawir może zwiększać stężenia leku Klabion UNO.
 • Atazanawir i sakwinawir: przyjmowanie tych leków razem z lekiem Klabion UNO może zwiększać zarówno stężenia atazanawiru (lub sakwinawiru), jak i stężenie leku Klabion UNO.

Inne interakcje obejmują następujące leki:

 • Ryfabutyna (antybiotyk skuteczny w niektórych zakażeniach) może zmniejszać stężenia leku Klabion UNO.
 • Itrakonazol (lek przeciwgrzybiczy) przyjmowany razem z lekiem Klabion UNO może spowodować zwiększenie stężeń obu leków.
 • Flukonazol, inny lek przeciwgrzybiczy, może zwiększyć stężenie leku Klabion UNO.
 • Syldenafil, tadalafil lub wardenafil (leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji). Przyjmowanie tych leków razem z lekiem Klabion UNO może zwiększać stężenie obu leków.
 • Tolterodyna (lek stosowany w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego). U niektórych pacjentów może dojść do zwiększania stężeń tolterodyny, gdy jest ona przyjmowania razem z lekiem Klabion UNO.
 • Metyloprednizolon (kortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym),
 • Winblastyna (lek chemioterapeutyczny stosowany w leczeniu nowotworów),
 • Zyprazydon (lek przeciwpsychotyczny),
 • Eletryptan (lek stosowany w leczeniu migreny),
 • Halofantryna (lek stosowany w leczeniu malarii),
 • Aprepitant (lek zapobiegający wymiotom podczas chemioterapii),
 • Cilostazol (lek poprawiający krążenie krwi w nogach),
 • Ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),
 • Każdy antybiotyk beta-laktamowy,
 • Takrolimus lub cyklosporyna (lek stosowany przy przeszczepach),
 • Dziurawiec (produkty ziołowe stosowane w leczeniu depresji),
 • Fenobarbital (lek przeciwpadaczkowy),
 • Werapamil, amlodypina, diltiazem (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i nieregularnej pracy serca),
 • Nateglinid, pioglitazon, repaglinid, rozyglitazon lub insulina (leki obniżające stężenie glukozy we krwi),
 • Aminoglikozydy (grupa antybiotyków stosowana w leczeniu niektórych zakażeń bakteryjnych, np. gentamycyna, neomycyna) i inne leki, które mogą uszkadzać słuch.

Lek Klabion UNO z jedzeniem i piciem Lek Klabion UNO powinien być przyjmowany z posiłkiem; tabletki muszą być połknięte w całości, nie wolno ich ssać ani żuć.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Klabion UNO, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, ponieważ nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Klabion UNO w okresie ciąży lub karmienia niemowląt piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli podczas przyjmowania tego leku u pacjenta wystąpią senność, zawroty głowy lub splątanie, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Klabion UNO zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Klabion UNO

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz poinformuje pacjenta, jak należy przyjmować lek Klabion UNO i jak długo. Nie przerywać przyjmowania leku Klabion UNO wcześniej, nawet jeżeli objawy choroby ustąpią. Ważne jest, aby przyjmować tabletki tak długo, jak zalecił lekarz, w przeciwnym wypadku zakażenie może powrócić.

 • Tabletki należy połykać w całości, popijając pewną ilością płynu.
 • Nie należy żuć ani dzielić tabletek.
 • Tabletki należy przyjmować raz na dobę, najlepiej o tej samej porze dnia, przez cały cykl leczenia pacjenta.
 • Tabletki należy przyjmować razem z posiłkiem.
 • Nie wolno dzielić tabletek.

Dorośli i młodzież

Zwykle zalecane dawkowanie leku Klabion UNO u dorosłych pacjentów to jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu 500 mg raz na dobę przez 7 do 14 dni. Jednakże lekarz zadecyduje o długości leczenia pacjenta.

W ciężkich zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch tabletek 500 mg. Obie tabletki należy przyjąć jednocześnie.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Tabletki te nie są odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 12 lat, u których zazwyczaj lepiej jest stosować leki w postaci płynnej. Lekarz przepisze inny, odpowiedni dla dziecka lek.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nerek:

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i wątroby nie powinni przyjmować leku Klabion UNO.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Klabion UNO

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana liczby tabletek leku Klabion UNO należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Należy zabrać ze sobą opakowanie leku i wszystkie pozostałe tabletki. Objawy przedawkowania obejmują nudności lub wymioty, biegunkę, niestrawność lub ból brzucha; mogą też wystąpić reakcje alergiczne.

Pominięcie przyjęcia leku Klabion UNO

W razie pominięcia zastosowania tabletki leku Klabion UNO należy przyjąć jedną tabletkę, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Klabion UNO

Nie przerywać przyjmowania leku Klabion UNO dlatego, że pacjent czuje się lepiej. Ważne jest, aby przyjmować tabletki tak długo, jak to zalecił lekarz, w przeciwnym razie problem może powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Generalnie lek Klabion UNO jest dobrze tolerowany, a następujące działania niepożądane obserwowane u pacjentów leczonych lekiem Klabion UNO są zwykle łagodne lub umiarkowane.

Większość z tych działań niepożądanych występuje w obrębie układu pokarmowego (nudności, biegunka, ból brzucha, wymioty).

Należy przerwać przyjmowanie leku Klabion UNO i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

 • Silny ból brzucha i pleców spowodowany przez zapalenie trzustki.
 • Ciężka biegunka z obecnością krwi w stolcu podczas lub po stosowaniu leku Klabion UNO.

Biegunka taka może wystąpić nawet dwa miesiące po leczeniu lekiem Klabion UNO.

 • Ciemny kolor moczu, jasny stolec, zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka), nudności, gorączka.
 • Zgłaszano reakcje alergiczne, w tym wysypkę podczas stosowania leku Klabion UNO.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić trudności w oddychaniu, omdlenie oraz obrzęk twarzy i gardła, co może wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej. Wysypki alergiczne mogą mieć różny stopień nasilenia, od łagodnych swędzących wykwitów na skórze do rzadziej występującego, ciężkiego stanu nazywanego zespołem Stevensa-Johnsona (który może spowodować owrzodzenie jamy ustnej, warg i skóry) lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (które powoduje ciężki stan chorobowy i łuszczenie się skóry).

 • Ból lub osłabienie mięśni znane jako rabdomioliza (stan, który powoduje rozpad tkanki mięśniowej mogący doprowadzić do uszkodzenia nerek).

Jeżeli zakażenie zostało spowodowane przez bakterię, na którą lek Klabion UNO nie działa, co jest mało prawdopodobne, objawy u pacjenta mogą się nasilić. Jeśli to nastąpi, należy zasięgnąć porady lekarza.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Trudności z zasypianiem (bezsenność)
 • Zmiany odczuwania smaku
 • Ból w jamie brzusznej
 • Biegunka
 • Niestrawność
 • Nudności (mdłości)
 • Ból głowy
 • Wymioty
 • Nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
 • Wysypka
 • Nadmierna potliwość

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • Zapalenie żołądka i jelit, pleśniawki w jamie ustnej, wysypka, grzybica pochwy i zakażenia pochwy
 • Mała liczba pewnego typu białych krwinek (leukopenia)
 • Nadwrażliwość
 • Utrata apetytu (jadłowstręt), zmniejszenia apetytu
 • Lęk
 • Senność
 • Zawroty głowy
 • Drżenie mięśni
 • Dzwonienie w uszach, zawroty głowy z uczuciem wirowania (vertigo) i zaburzenia słuchu
 • Nieprawidłowy zapis EKG (szybka praca serca), odczuwanie bicia serca (palpitacje)
 • Krwawienie z nosa
 • Zaparcie
 • Suchość w ustach
 • Zwracanie pokarmu (treści żołądkowej)
 • Ból odbytnicy
 • Wzdęcia
 • Zaburzenia przewodu pokarmowego włącznie z krwawieniem
 • Zapalenie wewnątrz jamy ustnej
 • Zmiany w wynikach badań krwi oceniających pracę wątroby
 • Swędzenie skóry, wysypka, pokrzywka
 • Ból mięśni
 • Osłabienie (astenia)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Zakażenie jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)
 • Bakteryjne zakażenia skóry (róża)
 • Zmniejszenie liczby pewnych typów krwinek, w tym płytek krwi, które powodują krzepnięcie krwi
 • Ciężkie reakcje alergiczne, które mogą spowodować trudności w oddychaniu lub zawroty głowy
 • Zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy nieprawidłowe sny
 • Stan splątania
 • Samoświadomość (depersonalizacja)
 • Dezorientacja
 • Widzenie nieistniejących rzeczy (omamy) i inne zaburzenia psychotyczne
 • Ataki padaczkowe (drgawki)
 • Utrata smaku i zmiana odczuwania zapachów
 • Głuchota
 • Nieprawidłowy zapis aktywności elektrycznej serca (EKG), zmiany rytmu serca
 • Krwawienie
 • Przebarwienie języka i zębów
 • Ostre zapalenie trzustki
 • Niewydolność wątroby
 • Zażółcenie skóry lub białek oczu spowodowane przez zaburzenia wątroby lub krwi (żółtaczka)
 • Zespół Stevensa-Johnsona (ciężkie zaburzenie skóry)
 • Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (ciężkie zaburzenie skóry)
 • Wysypka z gorączką i stanem zapalnym narządów (ang. DRESS)
 • Trądzik
 • Nieprawidłowy rozpad mięśni, który może powodować uszkodzenie nerek
 • Ból lub osłabienie mięśni
 • Niewydolność nerek
 • Zapalenie nerek
 • Zmiana koloru moczu
 • Wydłużenie czasu krzepnięcia krwi
 • Obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka, gardła z trudnością w oddychaniu)
 • Zmiany czucia (parestezje)

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja skórna: czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami (osutka krostkowa), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Częstość występowania tych objawów niepożądanych jest nieznana (nie można jej określić na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Klabion UNO

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Klabion UNO

 • Substancją czynną leku jest klarytromycyny cytrynian. Każda tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg klarytromycyny.
 • Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna

Hypromeloza

Hypromelozy ftalan

Magnezu stearynian

Talk

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 15cP

Laktoza jednowodna

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 4000

Talk

Makrogol 400

Żółcień chinolinowa, lak (E104)

Jak wygląda lek Klabion UNO i co zawiera opakowanie

Żółte, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu.

Lek Klabion UNO dostępny jest w blistrach w opakowaniach zawierających: 5, 7, 10, 14 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Hameln rds a.s.

Horná 36, 900 01 Modra

Słowacja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Włochy: Kloreniss 500mg Compresse rivestite con film a rilascio prolungato Polska: Klabion UNO Holandia: Kloreniss 500 mg filmomhulde tabletten met verlengde afgifte

Data zatwierdzenia ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.