Beata (anonim, 95.222.237.) Warszawa 3 lata temu

Czy lek Tysabri na stwardnienie rozsiane jest w Polsce przepisywany przez lekarzy i refundowany?

witam,
czy lek Tysabri na stwardnienie rozsiane jest w Polsce przepisywany przez lekarzy i refundowany ?

6 odpowiedzi

* pole wymagane

Możesz przeciągnąć tu plik zdjęcia.

* pole wymagane

Powiadamiaj o nowej odpowiedzi.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Aleksandra Żywiec-Pelczar Farmaceuta

2 lata temu

Do @Kasia: Jeśli ma Pani na myśli możliwość bezpłatnego otrzymania leku w ramach programu lekowego, należy skonsultować się z neurologiem, który, pod warunkiem, że pacjent spełnia kryteria kwalifikacji, skieruję pacjenta do programu lekowego.

W przypadku, gdy pacjent nie kwalifikuje się do programu, lekarz może rozważyć podanie leku poza programem, jednak wiąże się to z dużym obciążeniem finansowym.

Szczegółowo kwestie te zostały opisane przez mgr farm. Olgę Sierpniowską w wątku poniżej. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią.

Kasia  (anonim, 5.91.182.) 2 lata temu

Czy jest mozliwe podanie kroplowki tysabri una Terence Polski dokladnie w toruniu czy Bydgoszczy?

Beata (anonim, 95.222.237.) 3 lata temu

Dziekuje bardzo za tak wyczerpujaca odpowiedz, teraz jest juz dla mnie wszystko jasne.

pozdrawiam Beata

Olga Sierpniowska Farmaceutka, Redaktorka

3 lata temu

Do @Beata: tak, tak mogłoby to wyglądać. Natomiast nie jestem w stanie zapewnić Pani, że fakt, iż już leczy się Pani preparatem Tysabri będzie wystarczający, aby mogła się Pani dostać do programu. Kryteria są bardzo szczegółowe. Na pewno warto gromadzić wszelką dokumentację medyczną. Być może także lepiej byłoby skontaktować się z wybranym neurologiem w Polsce z wyprzedzeniem, aby zorientować się, jak widzi możliwość włączenia Pani do programu lekowego.

Szczegółowy opis programu w ramach którego podawany może być lek Tysabri można znaleźć pod poniższym linkiem wchodząc w folder "Programy lekowe 03-2021":
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-18-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marzec-2021-r

Poniżej wklejam tylko część dotyczącą kryteriów kwalifikacji: Do leczenia fingolimodem lub natalizumabem kwalifikowani są pacjenci spełniający łącznie kryteria wymienione w punktach: 1,2,3,4,7 albo 1,2,3,5,7. Do leczenia alemtuzumabem kwalifikowani są pacjenci, wcześniej nieleczeni alemtuzumabem, spełniający łącznie kryteria wymienione w punktach: 1,2,3,4,7,9 albo 1,2,3,5,7,9. Do leczenia okrelizumabem kwalifikowani są pacjenci spełniający łącznie kryteria wymienione w punktach: 1,2,3,4,7 albo 1,2,6,7. Do leczenia kladrybiną w tabletkach kwalifikowani są pacjenci spełniający łącznie kryteria wymienione w punktach 1,2,3,4,7,8 albo 1,2,3,5,7,8. 1) Wiek od 12 roku życia (natalizumab lub fingolimod) albo wiek od 18 roku życia (alemtuzumab, lub okrelizumab, lub kladrybina w tabletkach); 2) Brak przeciwwskazań do rozpoczęcia leczenia wskazanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego; 3) Rozpoznanie postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego (RRMS) oparte na aktualnych kryteriach diagnostycznych McDonalda łącznie z badaniami rezonansem magnetycznym, przed i po podaniu kontrastu; 4) Pacjenci, u których stwierdza się brak odpowiedzi na pełny, cykl leczenia interferonem beta lub peginterferonem beta-1a, lub octanem glatirameru, lub fumaranem dimetylu, lub teryflunomidem definiowany jako spełnienie obu poniższych warunków (pkt a oraz pkt b): a) liczba i ciężkość rzutów: i. 2 lub więcej rzutów umiarkowanych wymagających leczenia sterydami w czasie minimum rocznego cyklu leczenia, lub ii. 1 ciężki rzut po 6 miesiącach leczenia; b) zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego wykonanym po każdych 12 miesiącach, gdy stwierdza się jedno z poniższych: i. więcej niż jedna nowa zmiana Gd (+), ii. więcej niż dwie nowe zmiany w sekwencji T2; 5) Szybko rozwijająca się, ciężka postać choroby rozpoznawana kiedy zostaną spełnione oba poniższe parametry (pkt. a oraz pkt b): a) co najmniej dwa rzuty wymagające leczenia sterydami powodujące niesprawność (w czasie rzutu wzrost EDSS o minimum 2 pkt); b) zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego: i. więcej niż jedna nowa zmiana GD (+) lub ii. więcej niż dwie nowe zmiany w sekwencji T2 (w sumie nie mniej niż 9 zmian); 6) Rozpoznanie postaci pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego oparte na aktualnych kryteriach diagnostycznych McDonalda oraz spełnienie wszystkich poniższych warunków (pkt a, pkt b oraz pkt c): a) wynik w skali EDSS od 3 do 6,5; b) czas trwania od pierwszych objawów postaci pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego: i. mniej niż 10 lat u pacjentów z wynikiem EDSS w chwili kwalifikacji ≤ 5,0 lub ii. mniej niż 15 lat u pacjentów z wynikiem EDSS w chwili kwalifikacji >5,0; c) potwierdzona aktywność zapalna w MRI (w stosunku do poprzedniego wykonanego badania MRI.): i. przynajmniej 1 ognisko wzmacniające się po Gd lub ii. przynajmniej 1 nowe lub powiększające ognisko T2; 7) Stosowanie antykoncepcji w przypadku kobiet w wieku rozrodczym w oparciu o Charakterystykę Produktu Leczniczego stosowanego leku; 8) Liczba limfocytów musi być prawidłowa przed rozpoczęciem stosowania kladrybiny w tabletkach w pierwszym roku terapii oraz wynosić co najmniej 800 komórek/mm³ przed rozpoczęciem stosowania kladrybiny w tabletkach w drugim roku terapii. W razie potrzeby można opóźnić cykl leczenia w roku 2. o okres do 6 miesięcy, aby umożliwić odnowę limfocytów. Jeśli taka odnowa trwa dłużej niż 6 miesięcy, pacjent nie powinien już otrzymywać kladrybiny w tabletkach. 9) Brak przeciwwskazań do leczenia takich jak: ciężkie aktywne zakażenia (aż do całkowitego ich ustąpienia), zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, przebyte rozwarstwienie tętnicy szyjnej i/lub kręgowej, przebyty udar mózgu, przebyta dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego, koagulopatia, leczenie przeciwpłytkowe lub leczenie przeciwzakrzepowe, współistniejące choroby autoimmunologiczne inne niż stwardnienie rozsiane. Ponadto do programu kwalifikuje się: 10) Pacjentki wyłączone z programu w związku z ciążą, które w momencie wyłączenia spełniały pozostałe kryteria leczenia w programie oraz które na moment ponownego włączania do programu nie spełniają przeciwskazań do leczenia oraz kryteriów wyłączenia i spełniają pozostałe kryteria przedłużenia leczenia; 11) Pacjentów uprzednio leczonych natalizumabem, lub fingolimodem, lub alemtuzumabem, lub okrelizumabem, lub kladrybiną w tabletkach w ramach innego sposobu finansowania terapii, w celu zapewnienia kontynuacji terapii, o ile na dzień rozpoczęcia terapii spełnili stosowne kryteria kwalifikacji oraz nie spełniają przeciwskazań do leczenia oraz kryteriów wyłączenia i spełniają pozostałe kryteria przedłużenia leczenia.

2. Kryteria zamiany leków w programie W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych lub ze względu na bezpieczeństwo chorego, lub w przypadku nieskuteczności leczenia dopuszcza się w ramach programu zamianę na lek o innym mechanizmie działania. Dokonując zmiany leku należy kierować się zapisami właściwych Charakterystyk Produktów Leczniczych.

3. Kryteria wyłączenia z programu Kryterium wyłączenia z programu leczenia fingolimodem lub natalizumabem, lub alemtuzumabem, lub okrelizumabem, lub kladrybiną w tabletkach jest spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów. 1) Przejście w postać wtórnie postępującą; 2) Rezygnacja pacjenta lub nieprzestrzeganie zasad leczenia; 3) Pojawienie się przeciwwskazań do leczenia wymienionych w Charakterystykach Produktów Leczniczych; 4) W przypadku podejrzenia postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML) postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi określonego produktu leczniczego opisanymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz: a) w przypadku podejrzenia PML należy wstrzymać podawanie leku do czasu jego wykluczenia, b) w przypadku potwierdzenia PML należy trwale odstawić lek.

4. Określenie czasu leczenia w programie Ocenę skuteczności leczenia przeprowadza się po każdych pełnych 12 miesiącach terapii. U chorych odpowiadających na leczenie po ocenie skuteczności, terapię fingolimodem lub natalizumabem, lub okrelizumabem można przedłużać o kolejne 12 miesięcy. Łączny czas leczenia pacjenta, lekami modyfikującymi przebieg choroby, zależy od decyzji lekarza. Z uwagi na podwyższone ryzyko PML specjalista neurolog i pacjent powinni ponownie po 2 latach terapii indywidualnie rozważyć korzyści i ryzyko leczenia natalizumabem. Maksymalny czas leczenia alemtuzumabem w ramach programu obejmuje podanie 2 początkowych kursów leczenia z dodatkowymi dwoma kursami leczenia, w razie potrzeby. Leczenie kladrybiną w tabletkach prowadzone jest w dwóch cyklach, podawanych na początku dwóch kolejnych lat: każdy kwalifikujący się pacjent otrzymuje dwa cykle leczenia kladrybiną w tabletkach - pierwszy cykl w pierwszym roku i drugi cykl w drugim roku leczenia. Każdy cykl składa się z 2 tygodni leczenia, jednego na początku pierwszego miesiąca i jednego na początku drugiego miesiąca danego roku leczenia. Każdy cykl leczenia trwa 4 lub 5 dni, podczas których pacjent otrzymuje 10 mg lub 20 mg (jedną lub dwie tabletki) w pojedynczej dawce dobowej, w zależności od masy ciała - zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Po zakończeniu 2 cykli leczenia nie jest wymagane dalsze leczenie kladrybiną w tabletkach w roku 3. i 4. W razie potrzeby można opóźnić cykl leczenia w roku 2. o okres do 6 miesięcy, aby umożliwić odnowę limfocytów. Jeśli taka odnowa trwa dłużej niż 6 miesięcy, pacjent nie powinien już otrzymywać kladrybiny w tabletkach. Czas obserwacji powinien wynosić 48 miesięcy po ostatnim podaniu leku z kontrolą co 6 miesięcy. Ocena skuteczności leczenia kladrybiną w tabletkach powinna być przeprowadzona po podaniu pełnej dawki leku, po dwóch cyklach leczenia. W przypadku, gdy stan pacjenta po podaniu pierwszego cyklu pogorszy się w stosunku do stanu sprzed podania leku, lekarz może rozważyć zmianę leczenia zgodnie z punktem 2 kryteriów zamiany leków w programie. Za brak skuteczności leczenia fingolimodem lub natalizumabem, lub alemtuzumabem, lub okrelizumabem (w przypadku postaci rzutowo-remisyjnej), lub kladrybiną w tabletkach uzasadniający zmianę leczenia lub przerwanie leczenia, przyjmuje się wystąpienie 2 z 3 poniższych kryteriów: 1) Liczba i ciężkość rzutów: a) 2 lub więcej rzutów umiarkowanych wymagających leczenia sterydami, lub b) 1 ciężki rzut wymagający leczenia sterydami po 6 miesiącach leczenia; 2) Progresja choroby mimo leczenia, co oznacza utrzymujące się przez co najmniej 3 miesiące pogorszenie się stanu neurologicznego o co najmniej: a) 2 pkt EDSS, gdy EDSS do 3,5, b) 1 pkt EDSS, gdy EDSS od 4,0; 3) Zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego wykonanym po każdych 12 miesiącach, gdy stwierdza się jedno z poniższych: a) więcej niż jedna nowa zmiana Gd (+), b) więcej niż dwie nowe zmiany w sekwencji T2. Za brak skuteczności leczenia okrelizumabem (w przypadku postaci pierwotnie postępującej) przyjmuje się wystąpienie jednego z poniższych: 1) Wystąpienie nieskuteczności leczenia definiowanej jako pogorszenie w skali EDSS o co najmniej 2 pkt w ciągu 12 miesięcy lub 2) EDSS powyżej 8.

5. Kryteria przedłużenia leczenia o kolejne 12 miesięcy Leczenie fingolimodem, lub natalizumabem, lub okrelizumabem może zostać przedłużone o kolejne 12 miesięcy u pacjentów niespełniających kryteriów wyłączenia zgodnie z pkt. 3 oraz kryteriów nieskuteczności wskazanych w pkt 4. Leczenie powinno być stosowane tak długo jak osiągana jest skuteczność kliniczna i nie wystąpią kryteria wyłączenia. Po ukończeniu 18 roku życia nie ma konieczności ponownej kwalifikacji pacjenta do programu po przeniesieniu leczenia do ośrodka dla dorosłych. Pacjent będący w trakcie terapii, który ukończył 18 rok życia może kontynuować terapię w pediatrycznym ośrodku realizującym program lekowy do czasu jej ukończenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia, po uzyskaniu indywidualnej zgody dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ.

Beata (anonim, 95.222.237.) 3 lata temu

dziekuje za odpowiedz...chcialabym sprecyzowac pytanie..
Biore lek Tysabri pod kontrola neurologa, planuje jdnak powrot do kraju. Jesli dobrze zrozumialam to po konsultacji z wybranym neurologiem w Polsce moge zostac skierowna do progamu w celu kontynuacji mojego dalszego leczenia-wowczas lek jest bezpatny?

Olga Sierpniowska Farmaceutka, Redaktorka

3 lata temu

Tysabri, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, zawierający 300 mg natalizumabu, jest lekiem dostępnym w ramach programu lekowego B.46 - Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego. Dla osób zakwalifikowanych do programu preparat jest bezpłatny. Załączam informację dotyczącą zasad działania programów lekowych:
https://www.gdziepolek.pl/artykuly/programy-lekowe-nowoczesne-terapie

Tysabri posiada kategorię dostępności Rpz, co oznacza, że nie jest zastrzeżony do lecznictwa zamkniętego i teoretycznie może Pani zakupić go w aptece otwartej, o ile znajdzie się lekarz gotowy wystawić receptę i prowadzić terapię poza programem. Więcej na temat ograniczeń dotyczących leków o kategorii dostępności Rpz: https://www.gdziepolek.pl/opinie-i-pytania/10251/elvanse-co-oznacza-ktegoria-dostepnosci-rpz

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jest to preparat specjalistyczny, a samo podanie wymaga odpowiedniego rozcieńczenia i podaży w infuzji dożylnej przez dłuższy czas. W przypadku chęci zakupu leku należy liczyć się z koniecznością oczekiwania na zamówienie i potrzebą wniesienia pełnej odpłatności (100% ceny), ponieważ w Polsce ubezpieczenie obejmuje refundację leczenia tylko w ramach programu lekowego. Cena hurtowa brutto z aktualnie (na dzień 24.02.2021) obowiązującego obwieszczenia to 6463,80 zł za fiolkę 15 ml.

W związku z powyższym - w mojej ocenie - lek Tysabri nie jest "przepisywany" przez lekarzy, ale raczej lekarze specjaliści kierują pacjenta do programu lekowego, gdzie może on otrzymać lek.

Załączam dodatkowe informacje: https://www.gdziepolek.pl/kategorie/leki-na-stwardnienie-rozsiane https://www.gdziepolek.pl/artykuly/stwardnienie-rozsiane-jak-leczyc-sm

Pytania i odpowiedzi użytkowników zawierające opinie na temat produktów nie są weryfikowane pod kątem nabycia lub używania produktu. Firmy często zamawiają pisanie anonimowych komentarzy, aby kształtować pozytywne opinie o swoich produktach, lub negatywne o konkurencji. Dlatego kieruj się w pierwszej kolejności informacjami w odpowiedziach farmaceutów.

Dodaj produkty do koszyka, aby zobaczyć, w których aptekach kupisz je najtaniej - z odbiorem lub dostawą 👇

Specjaliści

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Artykuły