dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 28 tabletek (0,01 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 1 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających ramipril

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Apo-Rami, 2,5 mg, tabletki

Apo-Rami, 5 mg, tabletki

Apo-Rami, 10 mg, tabletki

Ramiprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Apo-Rami i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Apo-Rami

3. Jak przyjmować lek Apo-Rami

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Apo-Rami

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Apo-Rami i w jakim celu się go stosuje

Lek Apo-Rami występuje w postaci tabletek. Tabletki są dostępne w trzech mocach zawierających 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu1.

Apo-Rami zawiera substancję czynną ramipryl. Ramipryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (enzymu konwertującego angiotensynę).

Lek Apo-Rami działa poprzez:

 • Zmniejszanie w organizmie wytwarzania substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze
 • Zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych
 • Ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie.

Lek Apo-Rami może być stosowany do:

 • Leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego)
 • Obniżenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • Obniżenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia chorób nerek (niezależnie od tego czy pacjent choruje na cukrzycę)
 • Leczenia serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała (niewydolność serca)
 • Leczenia po zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apo-Rami

Kiedy nie stosować leku Apo-Rami:

 • Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Apo-Rami wymienionych w punkcie 6.

Objawami reakcji uczuleniowej (alergicznej) mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka.

 • Jeżeli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja uczuleniowa nazywana „obrzękiem naczynioruchowym". Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki w okolicy oczu i ust, trudności w oddychaniu i połykaniu.
 • Jeśli pacjent przyjmował lub obecnie przyjmuje sakubitryl / walsartan, lek stosowany w leczeniu długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u osób dorosłych.
 • Jeśli u pacjenta wykonywano dializę lub inny typ filtracji krwi. W zależności od rodzaju używanego aparatu, lek Apo-Rami może nie być odpowiednim lekiem.
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono choroby nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).
 • W okresie ostatnich 6 miesięcy ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią").
 • Jeśli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz powinien dokonać oceny ciśnienia tętniczego krwi.
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji, nie należy stosować leku Apo-Rami. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Apo-Rami należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

 • Jeśli u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek.
 • Jeśli u pacjenta nastąpiła ostatnio utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów (poprzez wymioty, biegunkę, większą niż zwykle potliwość, stosowanie diety zawierającej mało soli, przyjmowanie diuretyków (leków moczopędnych) przez dłuższy czas lub dializę).
 • Jeśli pacjent ma być poddany leczeniu zmniejszającemu reakcje uczuleniowe na jad pszczół lub os (odczulanie).
 • Jeśli pacjent ma otrzymać leki stosowane w znieczuleniu. Mogą one być stosowane w czasie zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Konieczne może być zaprzestanie leczenia lekiem Apo-Rami na dzień przed zabiegiem; należy skontaktować się z lekarzem.
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono duże stężenie potasu we krwi (w wynikach badań krwi).
 • Jeśli pacjent przyjmuje leki lub jest w warunkach, które mogą zmniejszać stężenie sodu we krwi. Lekarz może zalecić regularne badania krwi, szczególnie w celu kontroli stężenia sodu we krwi, szczególnie u osób w podeszłym wieku.
 • Jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego, ciężkiej reakcji alergicznej, takie jak inhibitory mTOR (np.: temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus), wildagliptynę, inhibitory nepryzyliny (NEP) (takie jak racekadontril) lub sakubitryl / walsartan. W przypadku sakubitrylu / walsartanu patrz punkt 2. "Kiedy nie stosować leku Apo-Rami".
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy.
 • Należy poinformować lekarza w przypadku obecnej bądź planowanej ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Apo-Rami w okresie pierwszych 3 miesięcy ciąży, a powyżej trzeciego miesiąca ciąży lek może istotnie wpłynąć szkodliwie na dziecko (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią").
 • jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:
  • antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany – na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.
  • aliskiren.”

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np.

potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Apo-Rami”.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Apo-Rami u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ jego bezpieczeństwo i skuteczność stosowania nie zostały ustalone u dzieci.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub w razie wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania Apo-Rami należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Apo-Rami a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty (także lekach ziołowych). Ramipryl może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Apo-Rami.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu niżej wymienionych leków. Mogą one zmniejszyć działanie leku Apo-Rami:

 • Leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne

NLPZ], takie jak ibuprofen2 lub indometacyna3 i kwas acetylosalicylowy).

 • Leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, norepinefryna lub epinefryna. Konieczne będzie zbadanie ciśnienia tętniczego przez lekarza.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu niżej wymienionych leków. Mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jeśli stosowane są jednocześnie z lekiem Apo-Rami:

 • Sakubitryl / walsartan - stosowany w leczeniu długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych (patrz punkt 2. "Kiedy nie stosować leku Apo-Rami).
 • Leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne

NLPZ], takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy).

 • Leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia).
 • Leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepu narządów, takie jak cyklosporyna.
 • Diuretyki (leki moczopędne), takie jak furosemid.
 • Leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amylorid, sole potasu, trimetoprym samodzielnie lub w kombinacji z sulfometoksazolem (lek przeciw zakażeniom) i heparyna (lek rozrzedzający krew).
 • Steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon.
 • Allopurynol (stosowany do obniżenia stężenia kwasu moczowego we krwi).
 • Prokainamid (stosowany w zaburzeniach czynności serca).
 • Temsyrolimus (stosowany w leczeniu nowotworów).
 • Syrolimus, ewerolimus (leki stosowane w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów).
 • Wildagliptyna (w leczeniu cukrzycy typu 2).
 • Racekadotryl (stosowany przeciw biegunce).

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

 • Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Apo-Rami:” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu niżej wymienionych leków. Ich działanie może być zmienione podczas stosowania leku Apo-Rami:

 • Leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki obniżające stężenie glukozy i insulina. Apo-

Rami może obniżać stężenie glukozy we krwi. W czasie stosowania leku Apo-Rami należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.

 • Lit (stosowany w chorobach psychiatrycznych). Lek Apo-Rami może zwiększać stężenie litu we krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu we krwi.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub w razie wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania Apo-Rami należy skontaktować się z lekarzem.

Apo-Rami z jedzeniem, piciem i alkoholem

 • Spożywanie alkoholu w czasie przyjmowania leku Apo-Rami może wywołać zawroty głowy i uczucie oszołomienia. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonej podczas przyjmowania Apo-Rami należy porozmawiać z lekarzem na temat możliwości sumowania się działania leków obniżających ciśnienie tętnicze i alkoholu.
 • Lek Apo-Rami może być przyjmowany podczas lub niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Jeżeli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży (lub planuje ciążę), powinna o tym poinformować lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Apo-Rami w okresie pierwszych 12 tygodni ciąży.

Nie wolno stosować tego leku od 13. tygodnia ciąży, gdyż może działać szkodliwie na dziecko.

W przypadku zajścia w ciążę w czasie stosowania leku Apo-Rami należy natychmiast poinformować lekarza. Zalecana jest zmiana sposobu leczenia przed planowaną ciążą.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować Apo-Rami w okresie karmienia piersią.

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem jakichkolwiek leków.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Apo-Rami mogą występować zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest wyższe na początku przyjmowania leku Apo-Rami oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli występują zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani używać narzędzi i obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Apo-Rami

Lek Apo-Rami należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie leku

 • Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.
 • Należy przyjmować tabletki w całości, popijając płynem.
 • Nie rozkruszać ani gryźć tabletek.

Zalecana dawka to:

Leczenie nadciśnienia tętniczego

 • Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
 • Na podstawie kontroli ciśnienia tętniczego lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.
 • Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.
 • W przypadku stosowania diuretyków (leków moczopędnych), lekarz może odstawić bądź zmniejszyć dawkę stosowanego diuretyku przed wprowadzeniem leku Apo-Rami do leczenia.

Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu

 • Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.
 • Zazwyczaj stosowana jest dawka 10 mg raz na dobę.

Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek

 • Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.
 • Zazwyczaj stosowana jest dawka 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

 • Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 1,25 mg raz na dobę.
 • Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.
 • Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Preferowane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po zawale serca

 • Dawka początkowa wynosi zazwyczaj od 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę.
 • Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.
 • Zazwyczaj stosowana jest dawka 10 mg na dobę. Preferowane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawkowania bardziej stopniowe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apo-Rami

Należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Nie wolno samemu prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty.

Pominięcie przyjęcia leku Apo-Rami

W razie pominięcia dawki należy przyjąć kolejną planowaną dawkę.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Apo-Rami może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie zauważenia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Apo-Rami i natychmiast skontaktować się z lekarzem –podjęcie szybkiego leczenia może być niezbędne:

 • Obrzęk twarzy, ust lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka.

Mogą one stanowić objaw ciężkiej reakcji nadwrażliwości na ramipryl.

 • Ciężkie zmiany skórne, w tym wysypka, owrzodzenia jamy ustnej, pogorszenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze bądź odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka lub rumień wielopostaciowy).

W razie wystąpienia poniższych zmian należy szybko poinformować lekarza:

 • Przyspieszona czynność serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatania), ból w klatce piersiowej, gniecenie w klatce piersiowej lub cięższe choroby, w tym zawał serca lub udar mózgu.
 • Duszność lub kaszel. Mogą one wskazywać na choroby płuc.
 • Łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze zakażenia, ból gardła i gorączka, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą one wskazywać na choroby krwi lub szpiku kostnego.
 • Silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Może on być objawem zapalenia trzustki.
 • Gorączka, dreszcze, osłabienie, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka). Mogą być objawem chorób wątroby takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane

Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

 • Ból głowy lub uczucie zmęczenia.
 • Zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia jest wyższe na początku stosowania leku Apo-Rami oraz po zwiększeniu dawki.
 • Zasłabnięcia, hipotonia (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), występuje zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji ciała na stojącą lub siedzącą.
 • Suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność.
 • Bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty.
 • Wysypka z lub bez uwypuklenia zmian.
 • Ból w klatce piersiowej.
 • Skurcze lub bóle mięśni.
 • Wyższe niż zwykle stężenie potasu w badaniach krwi.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy).
 • Świąd skóry i zaburzenia czucia takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie pełzania po skórze (parestezje).
 • Utrata lub zaburzenia czucia smaku.
 • Zaburzenia snu.
 • Depresja, lęk, podenerwowanie lub niepokój.
 • Uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy.
 • Obrzęk jelit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit", którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka.
 • Zgaga, zaparcia lub suchość w ustach.
 • Większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia.
 • Nasilona potliwość.
 • Utrata lub zmniejszenie apetytu (jadłowstręt).
 • Przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
 • Obrzęki rąk i nóg. Mogą być objawem zatrzymywania większych niż zwykle ilości płynów w organizmie.
 • Uderzenia gorąca.
 • Niewyraźne widzenie.
 • Bóle stawów.
 • Gorączka.
 • Impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet.
 • Zwiększona ilość określonych białych krwinek (eozynofilia) w badaniach krwi.
 • Wyniki badań krwi wskazujące na zmiany w wątrobie, trzustce lub nerkach.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

 • Uczucie niepewności, rozkojarzenia, zagubienia.
 • Czerwony, opuchnięty język.
 • Ciężkie łuszczenie się skóry, swędząca grudkowa wysypka.
 • Choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska).
 • Wysypka lub siniaczenie skóry.
 • Plamy na skórze i zimne kończyny.
 • Zaczerwienienie, świąd, obrzęk i łzawienie oczu.
 • Zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach.
 • Osłabienie.
 • Zmniejszenie ilości czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

 • Nadwrażliwość na światło słoneczne.

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

 • Trudności w koncentracji.
 • Obrzęk ust.
 • Stwierdzenie zbyt małej ilości krwinek w badaniach krwi.
 • Stwierdzenie niższego niż zwykle stężenia sodu w badaniach krwi.
 • Skoncentrowany mocz (ciemny kolor), uczucie bycia chorym lub faktyczna choroba, skurcze mięśni, splątanie i drgawki, które mogą być spowodowane niewłaściwym wydzielaniem ADH (hormonu antydiuretycznego). Jeśli pacjent ma takie objawy, powinien skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe.
 • Zmiana koloru palców po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw

Raynauda).

 • Powiększenie piersi u mężczyzn.
 • Spowolnione lub upośledzone reakcje.
 • Uczucie pieczenia.
 • Zaburzenia węchu.
 • Wypadanie włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21- 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Apo-Rami

 • Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku Apo-Rami po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Apo-Rami

 • Substancją czynną jest ramipryl.
 • Inne składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, hydroksypropyloceluloza o niskim stopniu podstawienia, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E 172) (tabletki o mocy 2,5 mg) lub żelaza tlenek czerwony (E 172) (tabletki o mocy 5 mg i 10 mg).

Jak wygląda lek Apo-Rami i co zawiera opakowanie

Apo-Rami, 2,5 mg: żółte, wydłużone, dwuwypukłe tabletki z rowkiem dzielącym. Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

Apo-Rami, 5 mg: różowawe, wydłużone, dwuwypukłe tabletki z rowkiem dzielącym. Rowek dzielący jedynie ułatwia przełamanie tabletki w celu ułatwienia jej połknięcia, nie umożliwia podzielenia tabletki na dwie równe dawki.

Apo-Rami, 10 mg: różowawe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki z rowkiem dzielącym. Rowek dzielący jedynie ułatwia przełamanie tabletki w celu ułatwienia jej połknięcia, nie umożliwia podzielenia tabletki na dwie równe dawki.

Tabletki znajdują się w blistrach z Aluminium-OPA-PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holandia

Wytwórca: Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.2019

Niniejsza ulotka nie zawiera wszystkich informacji o leku. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/ramipril

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/ibuprofen

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/indometacyna

Opakowania Apo-Rami

28 tabletek

0,005 G Apotex

dostępny w 46% aptek

gdzie kupić refundowany

28 tabletek

0,01 G Apotex

dostępny w 38% aptek

gdzie kupić refundowany

28 tabletek

0,0025 G Apotex

dostępny w 24% aptek

gdzie kupić refundowany

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację