Oryginalna ulotka dla Kwas Salicylowy
substancja

produkt dostępny bez recepty

Kwas salicylowy (salicylic acid)

Dawka

50 G

Opakowanie

50 gramów słoik HDPE
w 10% aptek, od 0.58 zł do 4.78
Kwas salicylowy to substancja wykorzystywana w recepturze aptecznej do sporządzania maści, roztworów, zawiesin i proszków stosowanych w leczeniu atopowego i łojotokowego zapalenia skóry, liszaja, wyprysków, łuszczycy, odcisków, grzybicy paznokci oraz zapalenia mieszków włosowych. Stosowany zewnętrznie, wykazuje działanie odkażające, przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz złuszczające naskórek.

Ulotki Kwas Salicylowy dla opakowania 50 gramów słoik HDPE (50 G).

Wybrany dokument Kwas Salicylowy:
Dokument z 2020-09-09
PDF
dokument PDF dla Kwas Salicylowy

Podgląd dokumentu PDF Kwas Salicylowy

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-09

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 14.01.2020 r.

KWAS SALICYLOWY 1 / 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Kwas salicylowy

Synonimy: kwas 2-hydroksybenzoesowy

Nazwa handlowa: Kwas salicylowy Nr CAS: 69-72-7 Nr WE: 200-712-3

Wzór chemiczny: C7 H6O3

Nr indeksowy: niedostępny

Nr rejestracji: niedostępny 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Przeznaczony do receptury aptecznej.

Zastosowania odradzane: Nie określono.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: PPH Galfarm Sp. z o.o.

30-701 Kraków, ul. Przemysłowa 12

Tel. (012) 656 71 00 e-mail biuro@galfarm.com.pl 1.4 Numer telefonu alarmowego

Tel. (012) 656 71 00 (telefon alarmowy w godz. od 8 do 16 od pon. do pt.)

Telefon alarmowy w Polsce: 112 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wynikająca z Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych:

Nie dotyczy.

Zagrożenia dla człowieka: Acute Tox.4 Toksyczność ostra – Kategoria zagrożenia 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria zagrożenia 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zagrożenia dla środowiska:

Nie dotyczy.

2.2 Elementy oznakowania

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 14.01.2020 r.

KWAS SALICYLOWY 2 / 8 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza 2.3 Inne zagrożenia

Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1 Substancje

Nazwa składnika

wag Nr CAS Nr WE Nr indeksowy

Klasyfikacja wg

Rozporządzenia 1272/2008 Kwas salicylowy

100 69-72-7 200-712-3 - Acute Tox. 4; H302 Eye Dam1; H318 3.2 Mieszaniny

Nie dotyczy SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Drogi oddechowe:

Poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia na świeże powietrze; zapewnić spokój i ciepło, rozluźnić uciskające części ubrania. W razie utraty przytomności ułożyć w pozycji bocznej ustalonej; kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych. W przypadku utraty przytomności, zaburzeń oddychania lub utrzymującego się złego samopoczucia natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą:

Umyć dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać. Zdjąć skażone ubranie. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Kontakt z oczami:

Płukać skażone oczy dużą ilością letniej ,bieżącej wody przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach (usunąć przedtem szkła kontaktowe). Zapewnić pomoc okulisty.

Przewód pokarmowy:

Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Zapewnić pomoc lekarską.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia.

Po narażeniu drogą oddechową: Brak danych.

W przypadku kontaktu ze skórą: Brak danych.

Przy zanieczyszczeniu oczu: Powoduje poważne uszkodzenie oczu

W razie połknięcia: Działa szkodliwie po połknięciu.

W razie utrzymywania się objawów należy skontaktować się z lekarzem.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Wskazówki dla lekarza: leczenie objawowe. Dla uzyskania specjalistycznej porady, lekarze powinni skonsultować się z Centrum Informacji o Zatruciach.

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 14.01.2020 r.

KWAS SALICYLOWY 3 / 8 SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: rozproszone prądy wody, piana, CO2, proszek gaśniczy.

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarte prądy wody.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny : Brak danych.

Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego: tlenki węgla 5.3 Informacje dla straży pożarnej

Specjalne działania ochronne dla strażaków: Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich z najbliższej okolicy wypadku , jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszklonym.

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maską zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469.

Inne dane: Pozostałość po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie biorącego udziału w akcji ratowniczej: W przypadku wydostania się do środowiska, osoby postronne przebywające na zagrożonym awarią obszarze należy ewakuować. Awarie muszą być jak najszybciej lokalizowane i likwidowane. Do likwidowania skażenia mogą przystąpić wyłącznie przeszkolone w ratownictwie chemicznym osoby. Dla personelu biorącego udział w akcji ratowniczej: zapoznać się z informacjami z sekcji 8. Trzymać z dala od źródeł zapłonu.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zastosować odpowiednią metodę zapobiegającą dalszemu rozprzestrzenianiu się, by uniknąć zanieczyszczenia środowiska. Nie dopuścić do dostania się do wód, gleby, kanalizacji. W przypadku wydostania się do środowiska ostrożnie zebrać i przekazać do likwidacji.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.

Wynieść pojemniki z obszaru uwolnienia. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Wessać lub zebrać materiał i umieścić w oznakowanym pojemniku. Utylizować w wyspecjalizowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w sekcji 8. Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

W czasie stosowania nie jeść, nie pić ani nie palić. Nie wdychać pyłu. Pracować w wentylowanych pomieszczeniach. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki.

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 14.01.2020 r.

KWAS SALICYLOWY 4 / 8 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych i chłodnych pomieszczeniach. Zalecana temperatura składowania: poniżej 25oC .

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Oprócz zastosowania wymienionego w rozdziale 1.2 nie są przewidziane żadne inne zastosowania.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1 Parametry dotyczące kontroli

Nie zawiera żadnych substancji charakteryzujących się granicznymi wartościami narażenia w miejscu pracy.

DNEL

Pracownicy: Wdychanie Działanie ostre, efekty miejscowe 3 mg/m3

Kontakt ze skórą Skutki długotrwałe, Efekt ogólnoustrojowy 2 mg/kg mc/dzień Wdychanie Skutki długotrwałe, efekt ogólnoustrojowy 16 mg/m3 Wdychanie Skutki długotrwałe, efekty miejscowe 1mg/m3 PNEC

Woda słodka 0,20 mg/l

Woda morska 0,020 mg/l

Osad wody słodkiej 1,42 mg/kg (sm)

Osad morski 0,14 mg/kg (sm)

Gleba 0,17 mg/kg (sm) STP 162 mg/l 8.2 Kontrola narażenia

Indywidualne środki ochrony

Środki techniczne: Stosować odpowiednią wentylację wywiewną

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny:

Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.

Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas kontaktu z substancją.

Zabrudzoną odzież natychmiast zdjąć.

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Zanieczyszczonej odzieży nie wynosić poza miejsce pracy.

Oddzielnie przechowywanie odzieży ochronnej.

Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.

Unikać styczności z oczami i skórą.

Ochrona oczu i twarzy: Okulary ochronne szczelnie zamknięte.

Ochrona dróg oddechowych: Zalecana ochrona dróg oddechowych w razie obecności pyłów (Filtr przeciwcząstkowy ze średnim efektem filtracyjnym dla stałych cząstek np. EN 143 lub 149, Typ P2 lub FFP2).

Ochrona skóry: Ubrania ochronne składające się z bluzy zapiętej pod szyję i zapiętymi mankietami, spodni wyłożonych na buty.

Ochrona dłoni:

Nosić rękawice ochronne. Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Rękawice powinny być wykonane z kauczuku nitrylowego (0,11 mm, czas przenikania > 480 minut (wg PN-EN 374-3:1999)). Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych.

Zaleca się regularne zmienianie rękawic i natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie).

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 14.01.2020 r.

KWAS SALICYLOWY 5 / 8

Indywidualne środki ochronne: Przy dłuższym lub powtarzającym się kontakcie używać kremu, żeby nie dopuścić do wysychania skóry.

Kontrola narażenia środowiska naturalnego: Nie wymaga się żadnych środków do ochrony środowiska naturalnego.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych a. Wygląd: ciało stałe (igiełki lub krystaliczny proszek), białe b. Zapach: Brak danych c. Próg zapachu: Brak danych d. Wartość pH: ok. 3,0 e. Temperatura topnienia/krzepnięcia: 158-161˚C f. Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatury wrzenia: 211˚C g. Temperatura zapłonu: Brak danych h. Szybkość parowania: Brak danych i. Palność (ciała stałego, gazu): Brak danych j. Dolna/górna granica wybuchowości: Brak danych k. Prężność par: Brak danych l. Gęstość oparów: 1,3 mmHg (114˚C) m. Gęstość względna: 1,443 g/cm3 (20˚C) n. Rozpuszczalność w wodzie: 2g/l o. Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 2,26 log POW (experimentell) p. Temperatura samozapłonu: >500˚C q. Temperatura rozkładu: Brak danych r. Lepkość dynamiczna: Brak danych s. Właściwości wybuchowe: Brak danych t. Właściwości utleniające: Brak danych 9.2 Inne informacje brak danych SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ 10.1 Reaktywność

W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności.

10.2 Stabilność chemiczna

W zalecanych warunkach magazynowania produkt jest stabilny.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczeństwo wybuchu pyłu.

10.4 Warunki, których należy unikać

Chronić przed wysokimi temperaturami.

10.5 Materiały niezgodne

Utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenki węgla.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra: LD50 (doustnie, szczur): 891 mg/kg LD50 (doustnie, mysz): 2250 mg/kg

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 14.01.2020 r.

KWAS SALICYLOWY 6 / 8 LD50 (skórnie, królik): > 2000 mg/kg LD50 (inhalacja, szczur): 0,9 mg/l/1h

Toksyczność ostra po naniesieniu na skórę/podrażnienie skóry: Brak danych.

Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczu: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działanie uczulające przy kontakcie przez drogi oddechowe/działanie uczulające po naniesieniu przez skórę: Możliwe uczulenie przez wdychanie i styczność ze skórą

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Brak danych.

Rakotwórczość: Brak danych.

Szkodliwe działanie na rozrodczość: Brak danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: Brak danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzalne: Brak danych.

Narażenie drogą oddechową: Brak danych.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 12.1 Toksyczność LC50: 1370 - 2160 mg/l/96h (ryby) EC50: 180 mg/l/24h (Daphnia magna) EC50: 100 mg/l/24h 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych

Dalsze wskazówki ekologiczne:

Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź kanalizacji.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Brak danych 12.4 Mobilność w glebie

Brak danych 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie spełnia kryteriów PBT i vPvB. Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie jest wymagana ani wykonywana.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt

Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi unieszkodliwiania odpadów. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych.

Rozważyć możliwość wykorzystania. Odpadowy produkt należy poddać odzyskowi lub likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/ unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opakowania:

Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu!

Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz .U.

2018 poz. 150 z późn. zm.).

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 14.01.2020 r.

KWAS SALICYLOWY 7 / 8 SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

Brak dostępnych informacji o klasyfikacji Substancji w zakresie: przewozu towarów niebezpiecznych zawartych w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

14.1 Numer UN (numer ONZ) – Niedostępne 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN – Niedostępne 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie - Niedostępne 14.4 Grupa pakowania - Niedostępne 14.5 Zagrożenia dla środowiska – Niedostępne 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników – Niedostępne 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC -

Niedostępne SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(sprostowanie Dz.Urz. L 133 Z 29.05.2007 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. L 132 z 29.05.2015).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz.

UE L Nr 353 z 31.12.2008 r. z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2018 r. poz.

143 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1488).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.

2018 poz. 1286 z późn. zm.).

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (WE 2000, nr 39 z późniejszymi zmianami).

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 14.01.2020 r.

KWAS SALICYLOWY 8 / 8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011, Nr 33, Poz. 166).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005, Nr 259, Poz. 2173).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie niektórych poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012, Poz. 1031).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003, Nr 169, Poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2018 poz. 169 z późn. zm.).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Karta charakterystyki została sporządzona na podstawie informacji zawartych w karcie charakterystyki substancji dostarczonej przez producenta oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

Data aktualizacji: (1.0) 24.02.2014 r.

(2.0) 10.05.2016 r.

(2.1) 28.01.2019 r.

(2.2) 14.01.2020 r.

Zakres aktualizacji:

Dostosowanie układu i treści karty do wymagań Rozporządzenia UE 453/2010.

Dostosowanie układu i treści karty do wymagań Rozporządzenia UE 830/2015.

Przegląd karty charakterystyki

Zmiana numerów telefonów

Objaśnienie skrótów i akronimów występujących w karcie charakterystyki: NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh – Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSP – Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe vPvB – (Substancja) Bardzo trwała wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji PBT – (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna LD50 – Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt LC50 – Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt ECX Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu LOEC Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt NOEL Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych IMDG – Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.