---

Oryginalna ulotka dla Kwas Borowy

surowiec farmaceutyczny, substancja,

Kwas borowy (boric acid)

, Pharma-Cosmetic

Dawka:

10 G

Opakowanie:

10 gramów
w 25% aptek, od 1,94 zł do 21,99 zł

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ulotki Kwas Borowy dla opakowania 10 gramów (10 G).

Wybrany dokument Kwas Borowy:
Dokument z 2020-10-07
PDF
dokument PDF dla Kwas Borowy

Podgląd dokumentu PDF Kwas Borowy

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-10-07

Ulotki innych produktów zawierających boric acid

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Karta chara kte rys tyki substan cj i chemicznej – kwas_borowy

Copyright 2004 Firma CHEMPUR - www.c hempu r . p l - -

Page 1 o f 7

Data utworzenia: 2004/08/01

Data aktualizacji: 2019/05/08 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu: Kwas borowy

Nr katalogowy: cz.d.a. – 115313604, cz. – 425313603, cz.d.a. FP 665313604

Nr indeksowy: 005-007-00-2

Nr rejestracji REACH: 01-2119486683-25-XXXX Nr WE: 233-139-2 Nr CAS: 10043-35-3

Typ produktu: ciało stałe

Wzór chemiczny: H3BO3 (masa cząsteczkowa: 61,83) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik analityczny, produkcja / oczyszczanie, przepakowywanie, przygotowywanie mieszanin, przemysłowe zastosowanie w sektorze produkcji szkła, stosowanie nawozów, preparatyka materiałów, zastosowania przemysłowe w systemach zamkniętych, przetwórstwo przemysłowe artykułów technikami ściernymi, stosowanie wyrobów zawierających borany.

Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: chempur@chempur.pl

Numer telefonu kontaktowego: Koloch Mirosław – 032 382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) mkoloch@chempur.pl Ceglarek Olga – 032 382 00 40 (czynny od 7.00 do 15.00) oceglarek@chempur.pl Ganc Patrycja – 032 382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) pganc@chempur.pl 1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego: straż pożarna – 998 (112 z telefonu komórkowego);

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Repr. 1B, H360FD

Pełny tekst zwrotów wskazujących zagrożenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrożenia

Hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / zgłosić się do lekarza.

2.3 Inne zagrożenia

Substancja spełnia kryteria klasyfikacji jako PBT / vPvB: nie dotyczy SEKCJA 3. Skład / informacje o składnikach 3.1 Substancje

Nazwa produktu / składnika Identyfikatory Zaw. [%] Klasyfikacja wg 1272/2008 Kwas borowy WE: 233-139-2 CAS: 10043-35-3

Indeks: 005-007-00-2

Nr rej. REACH: 01-2119486683-25-XXXX min. 99 Repr. 1B, H360FD

Karta chara kte rys tyki substan cj i chemicznej – kwas_borowy

Copyright 2004 Firma CHEMPUR - www.c hempu r . p l - -

Page 2 o f 7

Pełny tekst zwrotów wskazujących zagrożenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt z okiem Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody przy szeroko odchylonej powiece, kontynuować płukanie przez min 10 minut. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Zasięgnąć porady medycznej jeśli pojawi się podrażnienie.

Przez drogi oddechowe

Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeżeli podejrzewa się, że pyły są wciąż obecne – ratownik powinien założyć odpowiednią maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeśli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podawać tlen. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Zasięgnąć porady medycznej jeśli pojawi się podrażnienie.

Przez przewód pokarmowy

Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podawać do wypicia małą ilość wody. Niczego nie podawać osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Zasięgnąć porady medycznej jeśli pojawi się podrażnienie.

Kontakt ze skórą

Zdjąć zanieczyszczona odzież, skórę zmyć dużą ilością bieżącej i chłodnej wody z mydłem. W przypadku utrzymywania się niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. Zasięgnąć porady medycznej jeśli pojawi się podrażnienie.

Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeżeli podejrzewa się, że opary są wciąż obecne ratownik powinien założyć właściwa maskę lub oddechowy aparat izolacyjny.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Narażenie: Ostre działanie na zdrowie: Nadmierna ekspozycja powoduje:

Kontakt z okiem Niedostępne. Łzawienie, podrażnienie, zaczerwienienie.

Przez drogi oddechowe Niedostępne. Katar, podrażnienie, ból głowy.

Przez przewód pokarmowy Niedostępne. Podrażnienia, mdłości, wymioty, biegunka.

Kontakt ze skórą Niedostępne. Zaczerwienienie, podrażnienie.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Informacje dla lekarza Leczyć objawowo.

Szczególne sposoby leczenia Niedostępne.

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze Dwutlenek węgla, proszek gaśniczy lub strumień wody, piana odporna na działanie alkoholu.

Niewłaściwe środki gaśnicze Nie stosować wody w zwartym strumieniu.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancja niepalna, wykazuje działanie uniepalniające. W atmosferze pożaru może nastąpić wydzielanie niebezpiecznych gazów / dymów / par tlenków boru.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Nie dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji i wód. Stosować niezależny aparat oddechowy oraz pełną odzież ochronną. Stosować niezależny aparat do oddechowy oraz pełną odzież ochronną.

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nieratowniczego Zebrać na sucho, przekazać do likwidacji. Oczyścić skażony teren. Nie dopuścić do dostania się do wód, ścieków i gleby.

Dla osób udzielających pomocy Stosować środki ochrony indywidualnej.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się produktu do ścieków i wód; zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; jeśli to możliwe, zlikwidować nieszczelność (uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); rozsypaną substancję zebrać, a zanieczyszczoną powierzchnię oczyścić.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Jeżeli to możliwe i bezpieczne, zlikwidować lub ograniczyć wyciek (uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym). Zebrać do zamykanego pojemnika i przekazać do zniszczenia. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie.

6.4 Odniesienie do innych sekcji

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w Sekcji 8.

Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w Sekcji 13

Karta chara kte rys tyki substan cj i chemicznej – kwas_borowy

Copyright 2004 Firma CHEMPUR - www.c hempu r . p l - -

Page 3 o f 7 SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnić skuteczną wymianę powietrza (wentylacja). Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z substancją; unikać wdychania pyłów, przestrzegać zasad higieny osobistej; stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8); pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Izolować od materiałów palnych, nie palić tytoniu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać we właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną. Zalecana temperatura przechowywania: + 15 - + 25˚C.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenia niedostępne

Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego niedostępne SEKCJA 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli

Zalecane procedury monitoringu:

Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona lub może być niezbędny monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu określenia skuteczności wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności używania środków ochrony dróg oddechowych. Należy się odnieść do Normy Europejskiej EN 689 w celu poznania metod określenia narażenia substancją chemiczną przez drogi oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dającej wskazówki związane z metodami oznaczania substancji niebezpiecznych.

8.2 Kontrola narażenia 8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli

Używać tylko z odpowiednią wentylacją. Zastosować osłony procesu, lokalną wentylację wyciągową lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia mieściła się poniżej wszelkich limitów zalecanych lub obligatoryjnych.

8.2.2 Indywidualne środki ochrony

Należy właściwie dobrać odzież ochronna do miejsca pracy, zależnie od stężenia i ilości substancji niebezpiecznych. Odporność odzieży ochronnej na chemikalia powinna być stwierdzona przez odpowiedniego dostawcę.

Ochrona oczu lub twarzy gogle ochronne / szczelne okulary ochronne ochrona rąk rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów, wykonane z gumy nitrylowej lub innego materiału zalecanego przez producenta rękawic do kontaktu z produktem; czas wytrzymałości i rodzaj materiału określa producent rękawic ochrona ciała odzież ochronna

Ochrona skóry inne środki ochrony skóry obuwie ochronne

Ochrona dróg oddechowych gdy tworzą się pyły - aparat oddechowy zaopatrzony w filtropochłaniacz P, ABEK lub lepszy 8.2.3 Kontrola narażenia środowiska

Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu. Nie wprowadzać do kanalizacji.

SEKCJA 9. Własności fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych stan fizyczny ciało stałe Prężność par 2,6 hPa (20˚C)

Wygląd kolor białe Gęstość par względem powietrza niedostępne

Zapach niedostępne Gęstość względna 1,51 g/cm3 (20˚C)

Próg zapachu niedostępne Rozpuszczalność w wodzie 4,7% (20˚C) pH ok. 5,1 [1%, 20˚C] Współczynnik podziału n-oktanol / woda - 0,757

Temperatura krzepnięcia / topnienia 171˚C Temperatura samozapłonu niedostępne

Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia niedostępne Temperatura rozkładu niedostępne

Temperatura zapłonu niedostępne Lepkość niedostępne

Szybkość parowania niedostępne Właściwości wybuchowe niedostępne

Palność niedostępne Właściwości utleniające niedostępne dolna niedostępne

Granice palności / wybuchowości górna niedostępne NDS -

NDSCh -

Karta chara kte rys tyki substan cj i chemicznej – kwas_borowy

Copyright 2004 Firma CHEMPUR - www.c hempu r . p l - - Page 4 o f 7 9.2 Inne informacje:

Gęstość nasypowa: 780 - 815 kg/m3 SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność

Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących reaktywności.

10.2 Stabilność chemiczna

W normalnych warunkach substancja stabilna.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje.

10.4 Warunki, których należy unikać

Wysokie temperatury.

10.5 Materiały niezgodne

Brak dostępnych danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

W normalnych warunkach użytkowania i magazynowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład produktu.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych doustnie szczur 3500 – 4100 mg/kg LD50 dermalnie królik > 2000 mg/kg Kwas borowy LC50 inhalacyjnie szczur > 2 mg/dm3

Działanie żrące / drażniące na skórę Nie stwierdzono.

Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy Nie stwierdzono.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Nie stwierdzono.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Może działać szkodliwie na płodność.

Rakotwórczość Nie stwierdzono.

Szkodliwe działanie na rozrodczość Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Zagrożenie spowodowane aspiracją Nie stwierdzono.

Działanie toksyczne na narządy docelowe kategoria droga narażenia organy narażone na działanie narażenie jednorazowe niedostępne nieokreślone Nie stwierdzono.

narażenie powtarzane niedostępne nieokreślone Nie stwierdzono.

Informacja o możliwych drogach narażenia

Kontakt z okiem Nie stwierdzono.

Kontakt ze skórą Nie stwierdzono.

Wdychanie Nie stwierdzono.

Spożycie Nie stwierdzono.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem Łzawienie, podrażnienie, zaczerwienienie.

Kontakt ze skórą Zaczerwienienie, podrażnienie.

Wdychanie Katar, podrażnienie, ból głowy.

Spożycie Podrażnienia, mdłości, wymioty, biegunka.

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia potencjalne skutki natychmiastowe potencjalne skutki opóźnione

Kontakt krótkotrwały niedostępne niedostępne

Kontakt długotrwały niedostępne niedostępne

Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie

Niedostępne.

Inne informacje:

Niedostępne.

Karta chara kte rys tyki substan cj i chemicznej – kwas_borowy

Copyright 2004 Firma CHEMPUR - www.c hempu r . p l - - Page 5 o f 7 SEKCJA 12. Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność

Nazwa produktu / składnika Gatunki Narażenie EC10 24 mg/dm3 algi Scenedesmus subpicatus 96 godz.

EC50 133 mg/dm3 24 godz.

NOEC 6 – 13 mg/dm3 rozwielitki Daphnia magna

21 dni 74 mg/dm3 Lianga limanda 96 godz.

150 mg/dm3 24 dni

100 mg/dm3

Salmo gairdneri

32 dni

46 mg/dm3 7 dni Kwas borowy LC50

178 mg/dm3 ryby

Caratus auratus

3 dni 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Rozkłada się w środowisku do naturalnych boranów.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Nie wykazuje zdolności do bioakumulacji.

12.4 Mobilność w glebie

Substancja bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie przeprowadzono oceny PBT / vPvB ponieważ nie jest wymagana / wykonana ocena bezpieczeństwa chemicznego.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Nie dopuszczać do przedostania się do wód, ścieków i gleby.

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Znacznych ilości odpadowego produktu nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale należy je poddać obróbce w odpowiedniej oczyszczalni. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające się do recyclingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów, a także z wymogami władz lokalnych.

Niszczyć przez spalanie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.

Kod odpadu: 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne SEKCJA 14. Informacje o transporcie ADR / RID ADN / ADNR IMDG IATA 14.1 Numer UN (Numer ONZ) - 14.2 Nazwa przewozowa UN - 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

 • 14.4 Grupa pakowania - - - - 14.5 Zagrożenia dla środowiska nie no no no 14.6

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Niedostępne.

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepis prawny: Dotyczy: Informacja: Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze zezwoleń. Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC).

Substancja znajduje się na liście kandydackiej do załącznika XIV. Nr odnośnika: ED/30/2010. Rozporządzenie UE (WE)

Nr 1907/2006 (REACH) Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

Karta chara kte rys tyki substan cj i chemicznej – kwas_borowy

Copyright 2004 Firma CHEMPUR - www.c hempu r . p l - - Page 6 o f 7

Nazwa produktu / składnika Działanie rakotwórcze Działanie mutagenne Zaburzenia rozwojowe Zaburzenia rozrodczości Kwas borowy - - Repr. 1B, H360D Repr. 1B, H360F

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1488).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tj. Dz. U. 2018, poz. 1286).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniające , w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). (L 81/1)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj: Dz. U. 2018, poz. 169).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj: Dz. U. 2018, poz. 150).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj: Dz. U. 2018, poz. 21).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tj: Dz. U. 2015, poz. 208).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tj: Dz. U. 2015, poz. 450).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. 2018, poz. 143).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.

U. 2011, nr 33, poz. 166).

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy

Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2018r, poz. 799).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Producent dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16. Inne informacje

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

Aktualizacja –ogólna

Wersja: 8

Pełny tekst skróconych zwrotów H:

Repr. 1B, H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Informacja dla czytelnika

Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale niewyczerpujące i należy je stosować tylko jako orientacyjne. Firma CHEMPUR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z powyższym produktem.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.

Karta stanowi własność Firmy CHEMPUR z siedzibą w Piekarach Śląskich i charakteryzuje wyłącznie produkty oznakowane na etykiecie znakiem i nazwą firmy.

Szkolenia

Osoby uczestniczące w obrocie substancją niebezpieczną powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny.

Kierowcy pojazdów powinni odbyć przeszkolenie i uzyskać stosowne zaświadczenie zgodnie z wymaganiami przepisów ADR.

Wykaz pozycji literaturowych i innych źródeł, na podstawie których opracowano karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

 • 2004 Zasady postępowania ratowniczego – opracowanie na podstawie oryginału angielskiego: The Emergency Response Guide Book. Wydawnictwo FIREX 2004.
 • Genium Publishing Corporation. Genium’s Handbook of Safety, Health and Environmental Data for Common Hazardous Substances. New York, Mc Graw Hill 1999.
 • Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchcar R.: Towary niebezpieczne w transporcie drogowym ADR 2011 – 2013. Warszawa, Wydawnictwo Buch-Car 2011.
 • Hayes W.J., Laws R.E.: Handbook of Pesticide Toxicology. Vol 1-3. San Diego, CA, Academic Press, Inc. 1991.
 • Lewis R.J.: Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials. New York, Wiley 2000.
 • MICROMEDEX(R) Healthcare Series. Vol. 118, 12/2003.

Karta chara kte rys tyki substan cj i chemicznej – kwas_borowy

Copyright 2004 Firma CHEMPUR - www.c hempu r . p l - - Page 7 o f 7

 • MICROMEDEX(R) Healthcare Series. Vol. 124, 2005.
 • Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology. Ed. R.L. Harris. New York, Wiley 2000.
 • PKP Cargo S.A. Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) – obowiązuje od 1 stycznia 2005 r., zastępuje przepisy z dnia 1 stycznia 2003 r., ze zmianami z 2004 r.
 • Poisoning and Drug Overdose. Ed. K.R. Olson. Norwalk, Appleton and Lange 1990.
 • The Dictionary of Substances and their Effects. Ed. M.L. Richardson, S. Gangolli. Royal Society of Chemistry 1992.
 • Integrated Risk Information System. U.S. Environmental Protection Agency [on-line].
 • International Labour Organization. International Chemical Safety Cards 2004. http://www.ilo.org/public/.
 • PAN Pesticides Database – Chemical toxicity studies on aquatic organisms. http://www.pesticideinfo.org/List_ChemicalsAlpha.jsp.
 • TOXNET Hazardous Substances Data Bank (HSDB) http://toxnet.nlm.nih.gov.
 • International Agency for Research on Cancer. http://www.iarc.fr.
 • Agency for Toxic Substances and Disease Registry. http://www.atsdr.cdc.gov.
 • International Programme on Chemical Safety INCHEM. http://www.inchem.org.
 • MSDS Software, Solutions and Services. http://www.online-msds.com.
 • European Chemicals Bureau. http://ecb.jrc.it/classification-labelling.
 • ChemFinder.Com. Database & Internet Research. http://chemfinder.cambridgesoft.com.
 • Biuro do spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. http://www.chemikalia.mz.gov.pl.
 • European Chemicals Bureau. http://ecb.jrc.it/new-chemicals.

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.