dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 1 kilogram (3%), 100 gramów (3%), 200 gramów (3%), 250 gramów (3%), 5 kilogramów (3%), 50 gramów (3%), 500 gramów (3%).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających boric acid

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika BORASOL, 30 mg/g, roztwór na skórę (Acidum boricum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Borasol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Borasol

3. Jak stosować lek Borasol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Borasol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Borasol i w jakim celu się go stosuje

Lek Borasol ma postać roztworu do stosowania na skórę. Borasol zawiera substancję czynną kwas borowy1 o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym

Wskazania

Do odkażania w stanach zapalnych skóry, wypryskach, oparzeniach, stłuczeniach, obrzękach zapalnych tkanek miękkich, w powierzchownych uszkodzeniach naskórka lub skóry oraz w stanach zapalnych zewnętrznych narządów moczopłciowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Borasol

Kiedy nie stosować leku Borasol:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne,
 • doustnie,
 • do oczu,
 • na rozległe rany i otwarte skaleczenia,
 • na duże powierzchnie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczciem przyjmowania Borasolu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dłuższe leczenie powinno odbywać się wyłącznie pod kontrolą lekarza.

W razie podrażnienia, zaczerwienienia skóry, należy zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarza.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku do 11 lat.

Lek Borasol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Borasol z lekami zawierającymi metenaminę, taninę, węglany, wodorotlenki zasadowe, koloidalne roztwory srebra, czwartorzędowe zasady amoniowe, balsamem peruwiańskim.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania naszyn

3. Jak stosować lek Borasol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle przeciera się lekiem zmienione chorobowo miejsca od 2 do 3 razy na dobę. Stosować w postaci przymoczek, okładów i płukań. Stosować przez krótki okres czasu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Borasol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Borasol

W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku, należy zmyć go ze skóry wodą i skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Borasol

W przypadku pominięcia zastosowania leku Borasol, należy kontynuować leczenie stosując lek Borasol jak zwykle, zgodnie z zaleceniami.

Jeśli lek został omyłkowo spożyty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Borasol może powodować działania niepożądane.

Jeśli lek jest stosowany na uszkodzoną skórę może wystąpić zaczerwienienie, wysypka, łuszczenie się naskórka, brak łaknienia, wymioty, biegunka, drgawki, gorączka, zapaść, uszkodzenie nerek, skąpomocz, senność, śpiączka.

Jeśli lek jest stosowany długotrwale, mogą wystąpić objawy przewlekłego zatrucia kwasem borowym, takie jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zapalenie skóry, zaburzenia miesiączkowania, niedokrwistość, osłabienie, drgawki i wyłysienie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Borasol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w zamkniętym opakowaniu. Chronić od światła.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Borasol

 • Substancją czynną leku jest kwas borowy.

1 g roztworu na skórę zawiera 30 mg kwasu borowego.

 • Pozostały składnik to: woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Borasol i co zawiera opakowanie

Lek ma postać przezroczystego roztworu na skórę.

Dostępne opakowania

Butelka zawierająca po 50 g, 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1000 g i 5000 g leku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe

PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j.,

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią

Telefon: 52 386 73 10 Telefax: 52 386 73 23

Data ostatniej aktualizacji ulotki: BORASOL, 30 mg/g, roztwór na skórę

Spis treści ulotki

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_borowy