Oryginalna ulotka dla Broncho-Vaxom dla dzieci
granulat (do wytworzenia zawiesiny)

produkt na receptę

vaccinum polivalentum bacterialis

Opakowanie

30 torebek 0,24 grama
w 1% aptek, od 69.99 zł do 82.99
Broncho-Vaxom dla dzieci zawiera lizat bakterii najczęściej wywołujących zakażenia dróg oddechowych. Jest lekiem stosowanym u dzieci powyżej 6 miesiąca życia w zapobieganiu nawracającym zakażeniom dróg oddechowych oraz leczeniu wspomagającym ostrych zakażeń dróg oddechowych.

Ulotki Broncho-Vaxom dla dzieci dla opakowania 30 torebek 0,24 grama.

Wybrany dokument Broncho-Vaxom dla dzieci:
Dokument z 2021-01-19
PDF
dokument PDF dla Broncho-Vaxom dla dzieci

Podgląd dokumentu PDF Broncho-Vaxom dla dzieci

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-01-19

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

pl-pl-track-pl ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Broncho-Vaxom dla dzieci 3,5 mg, granulat w saszetkach

Substancja czynna: liofilizowany lizat bakteryjny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Broncho-Vaxom dla dzieci i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Broncho-Vaxom dla dzieci

3. Jak stosować lek Broncho-Vaxom dla dzieci

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Broncho-Vaxom dla dzieci

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Broncho-Vaxom dla dzieci i w jakim celu się go stosuje

Broncho-Vaxom dla dzieci jest lekiem stymulującym układ immunologiczny. Zawiera lizat bakterii najczęściej wywołujących zakażenia dróg oddechowych.

Lek pobudza mechanizmy odporności komórkowej i humoralnej przez aktywację makrofagów, zwiększanie liczby krążących limfocytów T oraz zwiększanie stężenia immunoglobulin wydzielanych przez błonę śluzową układu oddechowego.

Wskazania do stosowania leku Broncho-Vaxom dla dzieci są następujące:

  • zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych (ZDO) u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Broncho-Vaxom dla dzieci

Kiedy nie stosować leku Broncho-Vaxom dla dzieci

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Broncho-Vaxom dla dzieci należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na Broncho-Vaxom dla dzieci leczenie należy natychmiast przerwać i poinformować o tym fakcie lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Broncho-Vaxom u dzieci w celu zapobiegania zapalenia płuc, ponieważ nie istnieją żadne dane pochodzące z badań klinicznych potwierdzające takie działanie.

Dzieci

Ten lek nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca.

Lek Broncho-Vaxom dla dzieci a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono żadnych interakcji pomiędzy lekiem Broncho-Vaxom dla dzieci a innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Chociaż nie ma danych na temat jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych leku w odniesieniu do zarodka lub płodu, to jednak lek Broncho-Vaxom dla dzieci nie powinien być stosowany w trakcie ciąży.

Karmienie piersią

Nie przeprowadzono żadnych badań oceniających stosowanie leku u kobiet karmiących piersią.

Dlatego też w okresie karmienia piersią należy zachować ostrożność.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ten lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Broncho-Vaxom dla dzieci

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy stosować u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat, doustnie.

Broncho-Vaxom dla dzieci zaleca się stosować przez trzy kolejne miesiące według schematu: 1 dawka (saszetka) na dobę, na czczo przez 10 kolejnych dni w miesiącu przez 3 miesiące.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance z sokiem owocowym, mlekiem lub wodą, a następnie wypić.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Broncho-Vaxom dla dzieci

W przypadku jednorazowego zażycia większej dawki niż zalecana, nie powinny wystąpić żadne objawy niepożądane. Jednak w razie stosowania większej niż zalecana dawki i wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zażycia leku Broncho-Vaxom dla dzieci

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zdarzenia niepożądane obserwowane w trakcie leczenia były następujące:

Często (mogą występować maksymalnie u 1 na 10 pacjentów): kaszel, biegunka, bóle brzucha, wysypka

Niezbyt często (mogą występować maksymalnie u 1 na 100 pacjentów): nudności, wymioty, pokrzywka, gorączka, zmęczenie

Reakcje alergiczne, w tym: wysypka, zaczerwienienie, obrzęk powiek, twarzy, kostek, stóp lub palców, swędzenie, nagła duszność lub trudności w oddychaniu

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Ból głowy, obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, stóp i dłoni

W przypadku utrzymywania się zaburzenia żołądkowo-jelitowego należy przerwać stosowanie leku Broncho-Vaxom i zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Broncho-Vaxom dla dzieci

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku w miejscu oznaczonym „Termin ważności” EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Broncho-Vaxom dla dzieci https://smz.ezdrowie.gov.pl/

1 dawka (saszetka) zawiera: liofilizat OM-85 20 mg w tym liofilizowane lizaty bakteryjne:

Haemophilus influenzae, Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae,

Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae i ssp. ozaenae,

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i sanguinis (viridans),

Moraxella (Branhamella/Neisseria) catarrhalis 3,5 mg galusan propylu (E 310) 42 mikrogramy sodu glutaminian (E 621) 1,515 mg mannitol do 20 mg

Pozostałe składniki to: mannitol, makrogol 6000.

Jak wygląda lek Broncho-Vaxom dla dzieci i co zawiera opakowanie 1 saszetka zawiera 240 mg granulatu, w tym 3,5 mg liofilizowanego lizatu bakteryjnego.

Granulki są lekko beżowe

10 lub 30 saszetek w tekturowym pudełku

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca OM PHARMA S.A.

R. da Industria, 2 – Quinta Grandę 2610-088 Amadora – Lisboa, Portugalia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub : Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Tel. 22 209 70 00, e-mail: biuro.pl@sandoz.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:biuro.pl@sandoz.com

1. Co to jest lek Broncho-Vaxom dla dzieci i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Broncho-Vaxom dla dzieci

3. Jak stosować lek Broncho-Vaxom dla dzieci

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Broncho-Vaxom dla dzieci

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.