Oryginalna ulotka dla Biosotal 80 tabletki

sotalol

Produkt na receptę

Produkt o kategorii ATC C07AA: Serce, Leki β-adrenolityczne, Leki β-adrenolityczne, nieselektywne leki β-adrenolityczne.

Produkt przypisany do tematów: Problemy z sercem.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 30 tabletek (0,08 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 1 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających sotalol

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

Projekt tekstu ulotki informacyjnej

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta BIOSOTAL 40, 40 mg, tabletki BIOSOTAL 80, 80 mg, tabletki

Sotaloli hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Biosotal i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biosotal

3. Jak stosować lek Biosotal

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Biosotal

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Biosotal i w jakim celu się go stosuje

Lek Biosotal 40 i Biosotal 80 występuje w postaci tabletek i zawiera substancję czynną sotalol1.

Sotalol należy do grupy niewybiórczych leków -adrenolitycznych. Sotalol stosowany jest w zaburzeniach rytmu serca i wykazuje działanie przeciwarytmiczne charakterystyczne dla II i III klasy leków przeciwarytmicznych.

Sotalol zwalnia przyspieszoną czynność serca, zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen oraz obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Lek Biosotal stosuje się w:

 • zagrażających życiu komorowych zaburzeniach rytmu serca,
 • nadkomorowych zaburzeniach rytmu: migotaniu i trzepotaniu przedsionków, częstoskurczu nadkomorowym, częstoskurczu śródwęzłowym i okołowęzłowym,
 • zaburzeniach rytmu w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a.

2. Informację ważne przed zastosowaniem leku Biosotal

Kiedy nie stosować leku Biosotal:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na sotalol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeśli pacjent ma nieleczony guz chromochłonny nadnerczy,
 • jeśli u pacjenta wystąpiły zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes,
 • jeśli pacjent ma niedociśnienie niespowodowane przez arytmię,
 • jeśli pacjent ma astmę oskrzelową i inne stany spastyczne oskrzeli,
 • jeśli pacjent ma zespół chorego węzła zatokowego,
 • jeśli pacjent ma bradykardię (zwolnienie czynności serca poniżej 50/min),
 • jeśli u pacjenta wystąpił blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia (u pacjentów bez rozrusznika),
 • jeśli pacjent ma wrodzone lub nabyte wydłużenie odstępu QT,
 • jeśli u pacjenta wystąpił wstrząs kardiogenny,
 • jeśli pacjent ma niewydolność krążenia III i IV stopnia według NYHA,
 • jeśli pacjent ma zaburzenia krążenia obwodowego, np. choroby naczyń kończyn dolnych,
 • jeśli u pacjenta wystąpiła kwasica metaboliczna i ketonowa,
 • jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Biosotal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy nagle przerywać leczenia sotalolem, zwłaszcza u pacjentów z niedokrwienną chorobą serca. Nagłe przerwanie leczenia może zaostrzyć chorobę niedokrwienną serca, zaburzyć rytm serca lub nawet doprowadzić do zawału mięśnia sercowego. Przed przerwaniem leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

W czasie długotrwałego stosowania, co 1-2 miesiące należy wykonywać badanie EKG i stężenia elektrolitów w osoczu.

Leki, które powodują wydłużenie odstępu QT, w tym sotalol, mogą powodować zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes. Częstość torsade de pointes jest zależna od dawki leku. Występuje zwykle na początku leczenia i podczas zwiększania dawki leku. Częściej pojawiają się u kobiet.

U pacjentów z hipokaliemią i hipomagnezemią (zbyt niskie stężenie potasu3 i magnezu2) przed zastosowaniem sotalolu należy wyrównać stężenie odpowiednich elektrolitów.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia sotalolem u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca. Leczenie należy rozpoczynać od możliwie najmniejszej dawki i ostrożnie ją zwiększać.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia sotalolem u pacjentów po zawale serca i z zaburzeniem czynności lewej komory serca.

W przypadku pojawienia się w czasie leczenia bradykardii (zwolnienie czynności serca) należy skontaktować się z lekarzem.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia.

Leki -adrenolityczne mogą nasilać reakcje anafilaktyczne podczas powtórnego kontaktu z wywołującym je alergenem. Pacjenci mogą nie reagować na dawki adrenaliny4 stosowane zwykle w leczeniu reakcji alergicznych.

W niestabilnej cukrzycy lek może maskować wstępne objawy hipoglikemii np. tachykardię (częstoskurcz).

Sotalol może maskować objawy sercowo-naczyniowe nadczynności tarczycy.

Dawkę leku należy odpowiednio zmniejszyć u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

Przed podaniem środków do znieczulenia ogólnego należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu sotalolu.

Ze względu na zawartość laktozy lek może powodować dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Lek Biosotal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się stosowania jednocześnie z sotalolem leków przeciwarytmicznych, takich jak dizopiramid, chinidyna, prokainamid i amiodaron5, beprydyl.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania sotalolu z następującymi lekami:

 • inne leki powodujące wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, takie jak fenotiazyna, trójpierścieniowe leki przeciedepresyjne, terfenadyna i astemizol,
 • inne leki -adrenolityczne,
 • leki powodujące zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes: erytromycyna podawana dożylnie, halofatryna, pentamidyna i antybiotyki pochodne chinolonów,
 • floktafenina,
 • antagoniści wapnia hamujący czynność mięśnia sercowego, np. werapamil i diltiazem,
 • leki moczopędne powodujące nadmierną utratę potasu i magnezu,
 • inne leki powodujące utratę potasu, takie jak amfoterycyna B podawana dożylnie, kortykosteroidy podawane ogólnie i niektóre środki przeczyszczające,
 • glikozydy naparstnicy,
 • leki powodujące utratę katecholamin, takie jak rezerpina, guanetydyna lub -metylodopa oraz

-adrenolityki,

 • insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe,
 • tubokuraryna,
 • agoniści receptora 2-adrenergicznego.

Leki -adrenolityczne mogą nasilać nadciśnienie tętnicze (tzw. nadciśnienie z odbicia), które czasami występuje po zakończeniu leczenia klonidyną. Dlatego leczenie lekami -adrenolitycznymi należy zakończyć powoli na kilka dni przed stopniowym odstawieniem klonidyny.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lek można stosować jedynie gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania sotalolu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych osób lek może powodować bóle i zawroty głowy, zwłaszcza w początkowym okresie stosowania. Może to czasowo ograniczyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Lek Biosotal zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Biosotal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Tabletki należy połykać w całości.

Leczenie rozpoczyna się od 80 mg dziennie, zwiększając dawkę dobową co 2-3 dni o 40 mg (stężenie leku w surowicy osiąga stan stacjonarny po 5-6 dawkach).

Dawka dobowa sotalolu w zaburzeniach rytmu wynosi od 120 mg do 480 mg.

Dawkę dobową dzieli się zwykle na dwie dawki podzielone: lek najlepiej przyjmować rano i wieczorem 1 godzinę przed posiłkiem.

Dawkowanie w niewydolności nerek:

Zaleca się zmniejszenie dawki przez wydłużenie odstępów między dawkami. W przypadku klirensu kreatyniny 30-60 ml/min należy zrezygnować z jednej dawki na dobę. W przypadku klirensu 10-30 ml/min dawki podaje się co 36-48 godzin.

W przypadku klirensu poniżej 10 ml/min nie należy stosować leku.

Choroby wątroby nie wymagają zmian dawkowania.

U pacjentów w podeszłym wieku okres półtrwania leku może się wydłużać, co zwiększa stężenie leku w osoczu.

Lek należy odstawiać powoli, stopniowo zmniejszając dawkę (nagłe przerwanie podawania może być niebezpieczne).

W przypadku wrażenia, że działanie leku Biosotal jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Biosotal

Najczęściej występują: bradykardia (zwolnienie czynności serca), zastoinowa niewydolność serca, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli i hipoglikemia (zmniejszenie stężenia glukozy we krwi).

W razie przedawkowania leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala.

W przypadku znacznego przedawkowania obserwowano: bradykardię (zwolnienie czynności serca), wydłużenie odstępu QT, torsade de pointes, częstoskurcz komorowy, zatrzymanie akcji serca.

Leczenie przedawkowania: należy niezwłocznie przerwać stosowanie sotalolu i pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarza. Sotalol nie wiąże się z białkami osocza, może być usunięty z krwiobiegu za pomocą hemodializy.

Ścisłą obserwację pacjenta należy prowadzić do uzyskania normalizacji odstępu QT i powrotu częstości akcji serca do >50/min.

Pominięcie przyjęcia leku Biosotal

W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora zażycia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane są zwykle przemijające i nie wymagają przerwania leczenia, zazwyczaj ustępują po zmniejszeniu dawki leku.

Najpoważniejszym działaniem niepożądanym sotalolu jest wywoływanie niemiarowości, w tym zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes.

Mogą również wystąpić:

 • bradykardia (zwolnienie czynności serca), duszność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki, zmiany w EKG, niedociśnienie tętnicze, zaburzenia krążenia obwodowego, omdlenia, niewydolność serca, objawy przedomdleniowe (ogólne osłabienie, pocenie się, zawroty głowy, zaburzenia widzenia i słuchu, nudności),
 • wysypka, zmiany łuszczycopodobne lub nasilenie objawów łuszczycy,
 • nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, bóle brzucha, wzdęcia, zaburzenia smaku,
 • skurcze mięśni,
 • zmęczenie, zawroty głowy, osłabienie, uczucie pustki w głowie, bóle głowy, zaburzenia snu, depresja, parastezje (częściowy paraliż części ciała lub powierzchni skóry) , zmiany nastroju, zaburzenia lękowe,
 • zaburzenie czynności seksualnych,
 • zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu,
 • gorączka.

Badania laboratoryjne

Obecność sotalolu w moczu może zawyżać wyniki oznaczenia stężenia metanefryny moczowej metodą fotometryczną. Pacjentom, u których podejrzewa się guz chromochłonny nadnerczy i którzy otrzymują sotalol lekarz zleci oznaczenie metanefryny za pomocą chromatografii ciekłej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e- mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Biosotal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Biosotal

 • Substancją czynną leku jest sotalol.

Każda tabletka leku Biosotal 40 zawiera 40 mg sotalolu (w postaci chlorowodorku).

Każda tabletka leku Biosotal 80 zawiera 80 mg sotalolu (w postaci chlorowodorku).

 • Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon (K-25), magnezu stearynian, talk.

Jak wygląda i co zawiera opakowanie Biosotal 40: tabletka, okrągła o średnicy 6 mm, obustronnie płaska, barwa biała lub prawie biała Biosotal 80: tabletka, okrągła o średnicy 8 mm, obustronnie płaska, barwa biała lub prawie biała

Opakowanie zawiera 60 tabletek leku Biosotal 40 lub 30 tabletek leku Biosotal 80 pakowane w blistry z folii PVC/Al po 10 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Wytwórca:

Sanofi - Aventis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Rzeszowie Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie ul. Lubelska 52 32-233 Rzeszów, Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/sotalol

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/epinephrine

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/amiodaron

Opakowania Biosotal 80

30 tabletek

0,08 G Sanofi-Aventis

dostępny w 89% aptek

gdzie kupić refundowany

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację