dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 12 tabletek (0,2 G), 14 tabletek (0,2 G), 28 tabletek (0,2 G), 42 tabletki (0,2 G), 9 tabletek (0,2 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja użytkownika XIFAXAN, 200 mg, tabletki powlekane (Rifaximinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek XIFAXAN i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku XIFAXAN

3. Jak stosować lek XIFAXAN

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek XIFAXAN

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK XIFAXAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Postać farmaceutyczna i zawartość substancji czynnej XIFAXAN tabletki powlekane to różowe, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki. Każda tabletka powlekana XIFAXAN zawiera 200 mg rifaksyminy1.

Sposób działania XIFAXAN jest doustnym lekiem o działaniu przeciwbakteryjnym. Jest to produkt z klasy leków zwanych rifamycynami, ale w odróżnieniu od pozostałych rifamycyn jest on tylko nieznacznie wchłaniany w jelicie do krwioobiegu (poniżej 1% podanej dawki), zatem działa wyłącznie na drobnoustroje znajdujące się w jelicie. Lek XIFAXAN jest aktywny wobec większości bakterii odpowiedzialnych za zakażenia przewodu pokarmowego oraz biegunkę podróżnych. Jest także aktywny wobec drobnoustrojów jelitowych wytwarzających amoniak i inne substancje toksyczne, które w przypadku zaburzenia czynności detoksykacyjnej wątroby odpowiedzialne są za schorzenie zwane encefalopatią wątrobową.

Wskazania do stosowania XIFAXAN jest stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, które zostały wywołane lub do powstania których przyczyniły się bakterie wrażliwe na rifaksyminę, takich jak zakażenia jelitowe, biegunka podróżnych, encefalopatia wątrobowa, objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa jelita grubego u pacjentów dorosłych stosujących dietę bogatoresztkową.

Jeśli do 7 dni stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU XIFAXAN

Kiedy nie stosować leku XIFAXAN:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na rifaksyminę lub inne rifamycyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).
 • jeśli pacjent ma niedrożność jelit, nawet częściową (blokadę jelit, która powoduje zatrzymanie przechodzenia treści pokarmowej przez jelita) oraz ciężkie wrzodziejące uszkodzenia jelit.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Należy skontaktować się z lekarzem w razie zauważenia czerwonawego zabarwienia moczu po przyjęciu leku XIFAXAN. Jest to spowodowane przez substancję czynną, która, jak większość antybiotyków z tej samej rodziny (rifamycyny), posiada czerwono-pomarańczową barwę. Przy długotrwałym leczeniu wysokimi dawkami lub w razie występowania uszkodzeń błony śluzowej jelita niewielka ilość rifaksyminy (jednakże poniżej 1% przyjętej dawki) może być wchłaniana, co może doprowadzić do pojawienia się czerwonawego zabarwienia moczu.
 • Nie należy podawać leku dzieciom poniżej 12 lat.
 • Stosowanie leku XIFAXAN u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby: nie ma potrzeby modyfikacji dawki w tej grupie pacjentów.
 • Stosowanie leku XIFAXAN u pacjentów w podeszłym wieku: nie badano farmakokinetyki rifaksyminy u pacjentów powyżej 65 lat. Liczba pacjentów włączonych do badań klinicznych nie pozwala określić, czy odpowiadają oni na lek w odmienny sposób niż osoby młodsze. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ukończył 65 lat.
 • W przypadku biegunki z gorączką lub obecności krwi w stolcu, proszę zapytać lekarza o możliwość zastosowania leku XIFAXAN.
 • Stosowanie leku XIFAXAN u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: farmakokinetyki rifaksyminy nie badano w tej grupie pacjentów. Proszę poinformować lekarza, jeśli stwierdzono u pacjenta zaburzenia czynności nerek.

Lek XIFAXAN i inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Dla leku XIFAXAN do chwili obecnej nie odnotowano żadnych interakcji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Leku XIFAXAN nie należy stosować w ciąży.

W przypadku stosowania leku XIFAXAN u kobiet karmiących, należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub przerwaniu leczenia lekiem XIFAXAN.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku XIFAXAN na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu jest nieznany.

Nie prowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Należy zachować ostrożność i w przypadku wystąpienia takich objawów niepożądanych jak zawroty głowy, podwójne widzenie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK XIFAXAN

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku XIFAXAN to:

Zakażenia jelitowe i biegunka podróżnych:

 • Pacjenci powyżej 12 lat: od 200 mg (1 tabletka) co 8 godzin do 400 mg (2 tabletki) co 8-12 godzin

Encefalopatia wątrobowa:

 • Pacjenci powyżej 12 lat: 400 mg (2 tabletki) co 8 godzin.

Jeśli lek nie został przepisany inaczej, to okres leczenia nie powinien przekraczać 7 dni.

Objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa jelita grubego

 • Pacjenci dorośli stosujący dietę bogatoresztkową: 400 mg (2 tabletki po 200 mg) co 12 godzin.

W celu osiągnięcia najepszych efektów w leczeniu objawów choroby, należy stosować lek przez 7 dni. Może się okazać konieczne powtarzanie terapii w każdym miesiącu aż do roku, czyli 12 cykli po 7 dni.

Po zupełnym ustąpieniu objawów leczenie powinno zostać przerwane. Jeżeli nie nastąpi poprawa objawów w czasie 7 dni terapii pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W trakcie długotrwałej terapii pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.

Jeśli lek nie został przepisany inaczej, to pojedynczy okres leczenia nie powinien przekraczać 7 dni.

W przypadku objawowej, niepowikłanej choroby uchyłkowej jelita grubego, jeżeli konieczne jest powtarzanie leczenia, każdy kolejny okres stosowania leku powinien być poprzedzony przerwą w jego podawaniu trwającą 30 dni. Jeżeli w czasie tego okresu nastąpi pogorszenie lub nawrót objawów pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci: Skuteczność terapii i bezpieczeństwo stosowania rifaksyminy u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostały dotychczas ustalone i nie można zalecić żadnego dawkowania

Pacjenci z niewydolnością nerek: nie badano farmakokinetyki rifaksyminy w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z niewydolnością wątroby: nie ma potrzeby modyfikacji dawki w tej grupie pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku: nie badano farmakokinetyki rifaksyminy u pacjentów w wieku 65 lat i starszych. Liczba pacjentów w tym wieku włączonych do badania klinicznego nie pozwoliła na ustalenie czy ich reakcja na lek jest inna niż u pacjentów młodszych.

XIFAXAN tabletki powlekane należy połykać popijając je wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku XIFAXAN:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W miarę możliwości należy zabrać ze sobą XIFAXAN (lek i opakowanie) w celu pokazania ich lekarzowi lub farmaceucie.

Pominięcie zastosowania leku XIFAXAN

W razie pominięcia zażycia dawki w odpowiednim czasie, należy jak najszybciej przyjąć ją. Jednakże, jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej, ale przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, XIFAXAN może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, są one prawie zawsze łagodne lub o umiarkowanym nasileniu i zwykle ustępują samoistnie bez konieczności zmian w dawkowaniu lub przerwania terapii. Jeśli objawy będą uciążliwe lub bardziej nasilone lub jeśli któreś z poniżej wymienionych działań niepożądanych nie ustąpi w czasie leczenia, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Częste działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 pacjentów na 100): wzdęcie brzucha, ból brzucha, zaparcie, nagła potrzeba wypróżnienia się, biegunka, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, nudności, bolesne parcie na stolec, wymioty, gorączka, ból głowy.

Niezbyt częste (dotyczą 1 do 10 pacjentów na 1000): ból w górnej części brzucha, płyn w jamie brzusznej (wodobrzusze), niestrawność, suchość w jamie ustnej, zaburzenia szybkości transportu pokarmu w jelitach, obecność świeżej krwi w stolcu, stolce z domieszką śluzu nieprawidłowe wyniki badań krwi (zwiększenie liczby limfocytów, zwiększenie liczby monocytów, obniżenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), kołatanie serca, zawroty głowy, podwójne widzenie, osłabienie, nieokreślone przykre uczucie bólu w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej, dreszcze, brak skuteczności leku, zmęczenie, choroba grypopodobna, puchnięcie nóg i (lub) rąk, ból, grzybica (kandydoza), drożdżakowe zakażenie pochwy, oparzenie słoneczne, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (wzrost stężenia aminotransferazy asparaginianowej), wzrost ciśnienia tętniczego krwi, obecność krwinek i krwi w moczu, jadłowstręt (anoreksja), ból pleców, skurcz mięśni, osłabienie siły mięśniowej, ból mięśni brak smaku, niedoczulica, zaburzenia snu, bezsenność, cukier w moczu, częstomocz, wielomocz, nadmiernie częste miesiączkowanie, suchość w gardle, duszność, zatkany nos, ból gardła i krtani, zimne poty, wysypka, wysypka plamista, zaczerwienienie twarzy.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):uogólniona reakcja, przypominająca ciężką reakcję alergiczną, dotycząca jednocześnie kilku narządów, zwykle: układu krążenia, płuc, skóry (reakcja rzekomoanafilaktyczna), reakcja alergiczna objawiająca się obrzękiem skóry i (lub) błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy), obrzęk twarzy, zapalenie skóry, wykwit, świąd, pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK XIFAXAN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Nie stosować leku XIFAXAN po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku., po: Termin ważności(EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek XIFAXAN

 • Substancją czynną leku jest rifaksymina.
 • Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg rifaksyminy
 • Pozostałe składniki leku to: sodu glikolan skrobiowy, glicerolu distearynian, krzemionka koloidalna, talk, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu E171, sodu edetynian, glikol propylenowy, żelaza tlenek czerwony E172.

Jak wygląda lek XIFAXAN i co zawiera opakowanie XIFAXAN to lek w postaci różowych, okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych.

Tabletki XIFAXAN są pakowane w blistry z folii PCV/PE/PVDC/Al., w tekturowym pudełku.

Opakowanie 9 tabletek zawiera: 1 blister pakowany w pudełko tekturowe.

Opakowanie 12 tabletek zawiera: 1 blister pakowany w pudełko tekturowe.

Opakowanie 14 tabletek zawiera: 1 blister pakowany w pudełko tekturowe.

Opakowanie 28 tabletek zawiera: 2 blistry pakowane w pudełko tekturowe.

Opakowanie 42 tabletki zawiera: 3 blistry pakowane w pudełko tekturowe.

Podmiot odpowiedzialny Alfasigma S.p.A.

Viale Sarca 223

20126 Milano

Włochy

Wytwórca Alfa Wassermann S.p.A.

Via Enrico Fermi 1

65020 Alanno (PE)

Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Alfasigma Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 96 00-807, Warszawa

Tel. +48 22 824 03 64

Fax: +48 22 822 97 71 e-mail: info.pl@alfasigma.com

Logo podmiotu odpowiedzialnego Alfa Wassermann} mailto:info.pl@alfasigma.com

Postać farmaceutyczna i zawartość substancji czynnej

Sposób działania

Wskazania do stosowania

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pominięcie zastosowania leku XIFAXAN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/rifaksymina

Opakowania Xifaxan

12 tabletek

0,2 G Alfa Wassermann

dostępny w 7% aptek

gdzie kupić od 34,90 do 72,50 zł

14 tabletek

0,2 G Alfa Wassermann

dostępny w 14% aptek

gdzie kupić od 49,99 do 77,29 zł

24 tabletki

0,2 G Pharmavitae/Alfa Wassermann

dostępny w 17% aptek

gdzie kupić od 56,69 do 115,00 zł

28 tabletek

0,2 G Alfa Wassermann

dostępny w 92% aptek

gdzie kupić od 59,95 do 141,99 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację