Oryginalna ulotka dla Telfast 180
tabletki powlekane

produkt na receptę

Feksofenadyna (fexofenadine)

Dawka

180 mg

Opakowanie

20 tabletek
w 57% aptek, od 9.90 zł do 38.47
Telfast 180 to produkt leczniczy przeznaczony do łagodzenia objawów alergii. Preparat wykazuje działanie przeciwhistaminowe, dzięki czemu stosowany jest w celu zniwelowania objawów uczuleniowych. Lek występuje w postaci tabletek.

Ulotki Telfast 180 dla opakowania 20 tabletek (180 mg).

Wybrany dokument Telfast 180:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Telfast 180

Podgląd dokumentu PDF Telfast 180

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Allegra Telfast 180, 180 mg, tabletki powlekane

Fexofenadini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Allegra Telfast 180 i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allegra Telfast 180

3. Jak stosować lek Allegra Telfast 180

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Allegra Telfast 180

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Allegra Telfast 180 i w jakim celu się go stosuje

Telfast zawiera feksofenadyny chlorowodorek, który jest lekiem przeciwhistaminowym.

Allegra Telfast 180 jest stosowany u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 12 lat w leczeniu objawów występujących w przewlekłych skórnych reakcjach alergicznych (przewlekłej idiopatycznej pokrzywce) takich jak swędzenie, obrzęk, wysypki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allegra Telfast 180

Kiedy nie stosować leku Allegra Telfast 180:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na feksofenadyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Allegra Telfast 180 należy omówić to z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Allegra Telfast 180:

  • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby,
  • jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba układu krążenia, ponieważ lek ten może powodować przyspieszoną lub nieregularną czynność serca,
  • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Jeśli którykolwiek z wymienionych przypadków dotyczy pacjenta lub jeśli pacjent ma wątpliwości, przed zastosowaniem leku powinien poradzić się lekarza.

Lek Allegra Telfast 180 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przyjęcie leków zobojętniających, zawierających glin i magnez1 może wpłynąć na działanie leku Allegra Telfast 180 poprzez zmniejszenie ilości wchłoniętego leku. Z tego względu zaleca się zachowanie 2-godzinnego odstępu między przyjęciem wyżej wymienionych leków zobojętniających, a podaniem leku Allegra Telfast 180.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Allegra Telfast 180 nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie zaleca się stosowania leku Allegra Telfast 180 w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby Telfast wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn. Jednakże, przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych należy upewnić się, że lek nie powoduje senności lub zawrotów głowy.

3. Jak stosować lek Allegra Telfast 180

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dla osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zalecana dawka to 1 tabletka (180 mg) raz na dobę.

Tabletki należy przyjmować doustnie, przed posiłkiem, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Allegra Telfast 180

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania leku są: zawroty głowy, senność, zmęczenie oraz suchość w jamie ustnej.

Pominięcie zastosowania leku Allegra Telfast 180

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Następną dawkę leku przyjąć zgodnie ze schematem dawkowania zaleconym przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Allegra Telfast 180

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku Telfast powinien powiedzieć o tym wcześniej lekarzowi.

W przypadku przerwania stosowania leku Telfast wcześniej niż to zostało zalecone, objawy choroby mogą pojawić się ponownie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i przerwać stosowanie leku Allegra Telfast 180, jeśli wystąpi obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i trudności w oddychaniu. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów): bóle głowy, senność, nudności oraz zawroty głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u

1 na 1000 pacjentów): zmęczenie

Inne działania niepożądane (częstość nieznana), które mogą wystąpić to: trudności w zasypianiu (bezsenność), zaburzenia snu, koszmary senne/wyraziste sny, nerwowość, przyspieszona lub nieregularna czynność serca, biegunka, wysypka skórna i świąd, pokrzywka, ciężkie reakcje alergiczne, które mogą powodować obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, trudności w oddychaniu, (duszność), uczucie ucisku w klatce piersiowej, nagłe zaczerwienienie skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C

02 - 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Allegra Telfast 180

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po:

Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Allegra Telfast 180

  • Substancją czynną leku Allegra Telfast 180 jest feksofenadyny chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 180 mg feksofenadyny chlorowodorku.
  • Pozostałe składniki to: https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Skład rdzenia tabletki: kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Skład otoczki: hypromeloza E-15, hypromeloza E-5, powidon, tytanu dwutlenek (E171), krzemionka koloidalna bezwodna, makrogol 400, mieszanina tlenków żelaza (E172).

Jak wygląda lek Allegra Telfast 180 i co zawiera opakowanie Tabletki Allegra Telfast 180 są koloru brzoskwiniowego, mają kształt kapsułki i są oznakowane „018” na jednej stronie i „e” na drugiej stronie.

Tabletki Allegra Telfast 180 są pakowane w blistry i w pudełko tekturowe.

Opakowanie zawiera 20, 50 lub 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50 D-65926 Frankfurt nad Menem

Niemcy

Wytwórca: Sanofi Winthrop Industrie 30-36 avenue Gustave Eiffel

37100 Tours

Francja Sanofi Winthrop Industrie 56, route de Choisy-au-bac

60205 Compiègne

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wysypka, pokrzywka, świąd

Ciąża i karmienie piersią

6. Zawartość opakowania i inne informacje

60205 Compiègne

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.