Oryginalna ulotka dla Glypressin
iniekcja

produkt na receptę

terlipressin

Dawka

0,001 G/8,5 ML
brak ofert

Opakowanie

5 ampułek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: leki hormonalne do stosowania wewnętrznego (bez hormonów płciowych), hormony podwzgórza i przysadki mózgowej oraz ich analogi, hormony tylnego płata przysadki (kategoria ATC H01BA).

Ulotki Glypressin dla opakowania 5 ampułek (0,001 G/8,5 ML).

Wybrany dokument Glypressin:
Dokument z 2021-04-20
PDF
dokument PDF dla Glypressin

Podgląd dokumentu PDF Glypressin

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-04-20

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Charakterystyka Produktu Leczniczego ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Glypressin, 1 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Terlipressini acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Glypressin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glypressin

3. Jak stosować Glypressin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Glypressin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Glypressin i w jakim celu się go stosuje

Lek Glypressin składa się z proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Biały, liofilizowany proszek zawiera substancję czynną, terlipresynę.

Glypressin stosuje się w leczeniu krwawień z żylaków przełyku.

Żylaki przełyku, to poszerzone naczynia krwionośne, które powstają w przełyku jako powikłanie choroby wątroby. Mogą one pękać i krwawić i jest to ciężki stan zagrażający życiu.

Po wstrzyknięciu do strumienia krwi, substancja czynna, terlipresyna, ulega rozpadowi, uwalniając substancję o nazwie lizynowazopresyna. Działa ona na ściany naczyń krwionośnych, powodując ich zwężenie i ograniczenie napływu krwi do żylaków, przez co krwawienie ulega zmniejszeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glypressin

Kiedy nie stosować leku Glypressin

 • jeśli pacjent ma uczulenie na octan terlipresyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • jeśli pacjentka jest w ciąży

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Glypressin należy omówić to z lekarzem.

 • jeśli występuje duże ciśnienie krwi
 • jeśli występuje choroba serca
 • u dzieci i osób w podeszłym wieku, ponieważ doświadczenie w tych grupach wiekowych jest ograniczone
 • jeśli u pacjenta występuje wstrząs septyczny. Wstrząs septyczny jest ciężkim stanem, który występuje wówczas, gdy ciężkie zakażenie doprowadza do małego ciśnienia krwi i małego przepływu krwi.

W czasie leczenia lekiem Glypressin należy stale kontrolować tętno, ciśnienie krwi i bilans płynów.

Glypressin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu jakichkolwiek leków nasercowych, takich jak propofol1 lub beta-adrenolityki, ponieważ ich działanie może być nasilone, jeśli są stosowane jednocześnie z lekiem Glypressin.

Ciąża i karmienie piersią Leku Glypressin nie należy stosować w ciąży.

Leku Glypressin nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy Glypressin przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Nieistotne. Glypressin jest lekiem stosowanym wyłącznie w szpitalach.

3. Jak stosować Glypressin

Glypressin jest lekiem stosowanym w szpitalach i powinien być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Roztwór sporządza się, wstrzykując rozpuszczalnik do fiolki z proszkiem przez gumowy korek. Natychmiast po sporządzeniu klarowny roztwór wstrzykuje się do żyły (bezpośrednio do strumienia krwi).

Zazwyczaj początkowa dawka leku Glypressin w ostrym krwawieniu z żylaków przełyku wynosi 2 mg.

Nastepne dawki, wynoszące zazwyczaj od 1 mg do 2 mg, podaje się co 4 godziny przez okres 24 godzin, aż do czasu opanowania krwawienia. Leczenie powinno trwać maksymalnie 48 godzin.

Po podaniu dawki początkowej kolejne dawki mogą być dostosowywane zależnie do masy ciała pacjenta lub w przypadku wystąpienia objawów niepożądanych

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

 • ból głowy
 • rzadkoskurcz (bardzo wolna czynność serca)
 • zwiększone ciśnienie krwi
 • skurcz naczyń obwodowych (niewystarczający dopływ krwi do tkanek) powodujący bladość
 • przemijający ból brzucha
 • przemijająca biegunka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

 • małe stężenie sodu we krwi jeśli brak kontroli bilansu płynów
 • nieregularne bicie serca
 • przyspieszony puls
 • ból w klatce piersiowej
 • zawał mięśnia sercowego (atak serca)
 • obrzęk płuc
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca typu Torsade de pointes
 • niewydolność serca; objawy obejmują: spłycenie oddechu, uczucie zmęczenia, obrzęk kostek (stawów skokowych)
 • niewystarczający dopływ krwi do jelit
 • sinica obwodowa (niebieskawe przebarwienie skóry spowodowane brakiem tlenu)
 • uderzenia gorąca
 • ostre wyczerpanie oddechowe i niewydolność oddechowa (trudności w oddychaniu)
 • przemijające nudności
 • przemijające wymioty
 • martwica skóry (uszkodzenie tkanek)
 • skurcz macicy
 • zmniejszony przepływ krwi w macicy
 • martwica (uszkodzenie tkanek) w miejscu wstrzyknięcia.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

 • duszność (trudności w oddychaniu)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: +48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Glypressin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Klarowny roztwór musi być użyty natychmiast po rozpuszczeniu proszku w rozpuszczalniku.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Glypressin

 • Substancją czynną leku jest terlipresyny octan. Jedna fiolka zawiera 1 mg terlipresyny octanu, co odpowiada 0,86 mg terlipresyny. Po rozpuszczeniu stężenie roztworu wynosi 0,2 mg terlipresyny octanu/ml.
 • Pozostałe składniki to: proszek: mannitol (E 421) i kwas solny rozpuszczalnik: sodu chlorek, kwas solny i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Glypressin i co zawiera opakowanie

Glypressin, to proszek i rozpuszczalnik do sporzadzania roztworu do wstrzykiwań. Proszek ma kolor biały.

Po rozpuszczeniu w dołączonym rozpuszczalniku powinno się uzyskać przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Dostępna jest jedna wielkość opakowania:

5 fiolek z proszkiem i 5 ampułek z rozpuszczalnikiem

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Ferring GmbH

Wittland 11 D-24109 Kiel

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

ul. Szamocka 8 01-748 Warszawa

Tel.: + 48 22 246 06 80, Fax: + 48 22 246 06 81

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08/2015


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/propofol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.