Oryginalna ulotka dla Sanity BabyTemp termometr
termometr

wyrób medyczny

Opakowanie

1 sztuka
w 22% aptek, od 114.95 zł do 249.99
Sanity BabyTemp termometr to uniwersalny, bezdotykowy termometr, który pozawala na pomiar temperatury ciała dziecka, otoczenia oraz płynów. Produkt posiada pamięć ostatnich 30 wyników, a pomiar trwa 1s przy dokładności do 0,2°C. Odczyt temperatury jest łatwy dzięki dużemu wyświetlaczowi z efektem lupy.

Ulotki Sanity BabyTemp termometr dla opakowania 1 sztuka.

Wybrany dokument Sanity BabyTemp termometr:
Dokument z 2020-03-17
PDF
dokument PDF dla Sanity BabyTemp termometr

Podgląd dokumentu PDF Sanity BabyTemp termometr

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-03-17

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Termometr BabyTemp

 • Nie przerywać pomiaru zanim nie rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy pod koniec pomiaru.
 • Jeśli głowica pomiarowa okaże się zabrudzona należy użyć wacików bawełnianych nasączonych alkoholem do starannego wytarcia głowicy.
 • Należy starać się dokonywać pomiaru w tym samym miejscu; dla różnych miejsc pomiaru wyniki będą różne.
 • Ponieważ funkcja regulacji temperatury dziecka nie jest doskonała, nie należy dokonywać pomiaru natychmiast po wejściu dziecka do śro- dowiska z dużą różnicą temperatur, aby uniknąć odchyleń w pomiarze temperatury.
 • W następujących przypadkach zalecane jest użycie termometrów ogólnego zastosowania dla porównania pomiarów:

1. Kiedy wyniki pomiarów są zbyt wysokie lub zbyt niskie w stosunku do oczekiwań.

2. W przypadku pomiaru temperatury noworodka w wieku poniżej 3 miesięcy.

3. W przypadku pomiaru temperatury dzieci poniżej trzeciego roku życia, które mają wadliwy system odpornościowy oraz bardzo wysoką gorączkę lub brak gorączki.

7. SPOSÓB ODCZYTYWANIA 30 WARTOŚCI PAMIĘCI

8. KOMUNIKAT BŁĘDU 10. WYMIANA BATERII

11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

9. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

12. GWARANCJA

Termometr jest w stanie automatycznie zapamiętać 30 wartości pomiarów.

Odczytywanie wartości pamięci odbywa się w następującej kolejności.

1. W stanie wyłączonym nacisnąć przycisk „SCAN”. Na wyświetlaczu pojawi się migający obraz „M”.

2. Nacisnąć ponownie przycisk „SCAN”, na wyświetlaczu pojawi się „1”, następnie ostatnia zmierzona wartość oraz zacznie migać „M”.

3. Następnie nacisnąć ponownie przycisk „Scan”, na wyświetlaczu pojawi się „2”, następnie przedostatnia zmierzona wartość oraz zacznie migać

M”.

4. Stałe naciskanie przycisku „SCAN” pozwoli na wyświetlenie kolejnych 30 wartości pamięci w uporządkowany sposób.

Nacisnąć ponownie przycisk pomiaru „SCAN” po odczytaniu ostatniej, trzydziestej wartości pamięci, wyświetlacz powróci do ostatnio zmierzonej wartości.

Obraz na wyświetlaczu Znaczenie obrazu

Możliwe przyczyny i sposoby usunięcia

Temperatura ciała lub otoczenia jest zbyt wysoka

Temperatura pomiaru jest wyższa niż:

 • 42,2°C (tryb pomiaru temperatury ciała)
 • 100°C (tryb pomiaru temperatury obiektu)

Temperatura ciała lub otoczenia jest zbyt niska

Temperatura zmierzona jest niższa niż:

 • 34°C (tryb pomiaru temperatury ciała)
 • 0°C (tryb pomiaru temperatury obiektu)

Temperatura pomiaru jest zbyt wysoka

Temperatura środowiska jest wyższa niż 40°C (tryb pomiaru tempera- tury ciała/tryb pomiaru temperatury obiektu)

Temperatura pomiaru jest zbyt niska

Temperatura środowiska jest niższa niż:

 • 16,0°C (tryb pomiaru temperatury ciała)
 • 5°C (tryb pomiaru temperatury obiektu)

Wyświetlanie błędów

Awaria systemu

Wygaszony wyświetlacz

Sprawdzić prawidłowość zainstalowania baterii oraz sprawdzić ujemny i dodatni biegun baterii („+” oraz „–”).

Brak wskazania dla baterii

Jeżeli wyświetlacz poka- zuje jedynie stały obraz baterii, baterię należy natychmiast wymienić.

Czyścić korpus i głowicę pomiarową wacikiem bawełnianym nasączonym alkoholem lub bawełnianą szmatką zanurzoną w alkoholu i nie dopuścić, aby ciecz nie przedostała się do wewnętrznej części produktu.

Nie używać ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników lub gazów do czyszczenia; Nie zanurzać produktu w wodzie lub innej cieczy.

Postępować ostrożnie aby nie porysować powierzchni LCD.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię z urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia termometru z powodu wycieku elektrolitu.

Ver.: 10.10.2016r

Niniejszy produkt dostarczany jest z dwiema bateriami DC 1,5 V AAA.

Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol baterii, oznacza to, iż nadszedł moment wymiany baterii.

Jak pokazano na poniższym rysunku, należy otworzyć pokrywę baterii, usunąć ją a następnie zastąpić stare baterie nowymi.

Nazwa produktu: Termometr BabyTemp Sanity® Model: AP 3116

Dokładność: ±0,2°C (35,0~42,0°C), ±0,3°C (35,0~42,0°C zewnętrzna)

Zakres pomiarowy:

 • W trybie pomiaru temperatury ciała: 32,0°C do 42,9°C
 • W trybie pomiaru temperatury obiektu: 0°C do 100°C

Temperatura robocza:

 • W trybie pomiaru temperatury ciała: 16°C do 40°C
 • Wilgotność względna <85%
 • W trybie pomiaru temperatury obiektu: 5°C do 40°C Wyświetlacz: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, jednostka wyświetlana 0,1°C

Sygnał dźwiękowy:

 • Uruchomienie urządzenia i wstępne pomiary: jeden krótki sygnał dźwiękowy
 • Wykonanie pomiarów: jeden długi sygnał dźwiękowy
 • Błąd lub usterka systemu: trzy krótkie sygnały dźwiękowe
 • Proces pomiaru: szybki i wolny sygnał dźwiękowy

Pamięć:

 • Automatyczne wyświetlanie ostatniego wyniku pomiaru temperatury
 • Pamięć 30 zestawów odczytów

Podświetlenie wyświetlacza:

 • Gdy urządzenie uruchamia się, wyświetlacz podświetla się na zielono przez 4 sekundy.
 • Po zakończeniu pomiaru, zielone podświetlenie przez 2 sekundy dla zmierzonych wartości poniżej 37,5°C.
 • Po zakończeniu pomiaru, czerwone będzie przez 2 sekundy dla zmie- rzonych wartości powyżej 37,5°C.

Temperatura przechowywania / transportu:

 • -20°C do 55°C
 • Wilgotność względna <85%

Automatyczne wyłączenie: Po około trzech minutach braku aktywności.

Zasilanie: DC 3V (2xAAA DC 1,5V).

Rozmiar: 150(D)mm x 45(S)mm x 40(W)mm.

Waga: Około 82g (z baterią).

Stopień ochrony zapewniany przez obudowę: IP22 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi

Produkt jest objęty 3-letnią gwarancją trwającą od daty zakupu dla defektów powiązanych z produkcją, materiałami i robocizną. Gwarancja nie obejmuje baterii i i opakowania. Gwarancja nie obowiązuje w przypad- ku uszkodzenia przypadkowego, niewłaściwego użycia i zaniedbania oraz przypadku zmian i napraw wykonywanych przez osoby bez uprawnień.

Wszystkie inne roszczenia dotyczące szkód zostają wykluczone.

Roszczenie gwarancyjne może zostać przedstawione wyłącznie z dowo- dem zakupu.

Albert Polska Sp. z o.o.

ul. Obwodowa 4a, 32-410 Dobczyce, Polska Posiada Certyfikowane Systemy ISO 9001 ISO 13485 Model: AP 3116

Biuro czynne w dni robocze od 8:00 do 16:00 bobas

Pomiar temperatury obiektu

1. Przesunąć przełącznik suwakowy w dół, w pozycję oznaczoną symbolem , aby wybrać tryb pomiaru temperatury obiektu.

2. Nacisnąć przycisk O/I, na wyświetlaczu pojawią się wszystkie symbole.

3. Automatycznie, na ok. 2 sekundy, pojawi się sym- bol M wraz z ostatnim pomiarem temperatury.

4. Na ekranie pojawi się migający symbol „°C” i wystąpi krótki sygnał dźwiękowy. Oznacza to, że termometr przeszedł w stan gotowości.

5. Skierować termometr w stronę środka obiektu, zachowując dystans nie większy niż 5 cm. Aby poprawić dokładność pomiaru, przetrzeć obiekt aby usunąć nagromadzoną na nim wodę, kurz lub brud.

6. Nacisnąć przycisk „SCAN”, z głowicą pomiarową skierowaną w stronę przedmiotu, rozpocząć pomiar temperatury.

7. Po dwóch sekundach słyszalny będzie dłuższy sygnał dźwiękowy, co oznacza zakończenie pomiaru, można teraz odczytać pomiar tempera- tury na wyświetlaczu.

1. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA TERMOMETRU 4. OPIS PRODUKTU

2. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

3. SYMBOLE ZASTOSOWANE W INSTRUKCJI I NA OPAKOWANIU

5. WYŚWIETLACZ I OPIS JEGO SYMBOLI

6. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Pomiar bezdotykowy w ciągu kilku sekund:

Zaawansowany technicznie, innowacyjny czujnik na podczerwień: Pozwala na bezpieczny i niezagrażający zdrowiu pomiar w kilka sekund.

Pomiar temperatury ciała i obiektów

Można w łatwy sposób wybrać tryb pomiaru temperatury ciała lub tempe- ratury obiektu, przełączając przełącznik suwakowy.

Alarmowanie gorączki

Urządzenie powiadamia pacjenta o możliwym stanie gorączkowym czerwonym podświetleniem oraz dziesięcioma krótkimi sygnałami dźwiękowymi.

Wyświetlanie 30 zestawień pamięci

Po wejściu w tryb pamięci, można odczytać ostatnich 30 grup wartości pomiarowych.

Automatyczne wyświetlanie pamięci

Termometr pokaże ostatni odczyt automatycznie przez 2 sekundy po uruchomieniu urządzenia.

 • Nie należy używać produktu w innym celu, niż jego przeznaczenie;

używając go do pomiaru temperatury dzieci, prosimy o przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa.

 • Nie zanurzać termometru w wodzie ani innym płynie (nie jest wodood- porny). Czyszczenie i dezynfekcję termometru należy przeprowadzać zgodnie z pozycją 9 (czyszczenie i przechowywanie).
 • Termometr należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, w tem- peraturze od – 20°C do 55°C i unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Nie należy używać termometru w przypadku uszkodzenia głowicy pomiaro- wej czy obudowy termometru, nie należy podejmować prób jego naprawy.
 • Termometr jest wykonany z zastosowaniem wysokiej jakości elementów precyzyjnych. Należy chronić go przed upadkiem oraz mocnymi uderzeniami i wstrząsami.

Ostrzeżenie:

 • Zastosowanie termometru w żadnym wypadku nie zastępuje wizyty u lekarza.

6 SCA N O/I (1) Widok z boku (2) Widok od przodu Nr Pozycja

Status trybu pomiaru

Opis

1 Wyświetlacz

Wyświetla wartość pomiaru i odpowiednie symbole

2 Przycisk SCAN

Status wył. [Off]

Nacisnąć raz, aby przejść do trybu pamięci

Status wł. [On]

Nacisnąć, aby zmierzyć temperaturę

3 Przycisk O/I

Nacisnąć, aby włączyć/wyłą- czyć termometr

4 Pokrywa baterii Ochrona baterii

Głowica pomiarowa

Czujnik na podczerwień dokonujący pomiaru

Przełącznik suwakowy

Przełączanie trybu pomiaru temperatury

Wybór pomiaru temperatury ciała za pomocą przesunięcia przełącznika w górę

Wybór pomiaru temperatury ciała za pomocą przesunięcia przełącznika w dół

Opis wszystkich typów symboli na wyświetlaczu

Typy informacji pojawiających się na wyświetlaczu Symbol Ustawienie Opis

Tryb pomiaru temperatury ciała

Umożliwia wykonanie pomiaru temperatury ciała

Tryb pomiaru temperatury obiektu

Umożliwia wykonanie pomiaru temperatury obiektu Stopnie Celsjusza Pomiar w skali Celsjusza

Tryb pamięci

Wyświetlanie wartości pomiaru z pamięci Symbol Wyjaśnienie

Część aplikacyjna typu BF

Wytwórca

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zgodność z wymaganiami dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42/EWG

Chronić urządzenie przed wilgocią

Zapoznać się dokładnie z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową uty- lizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem gdzie nabyto produkt.

Wyświetlacz Procedura Opis

Uruchamianie

Urządzenie uruchamia się naciskając przycisk O/I, wszystkie informacje zostaną wyświetlone na ok. 2 sekundy.

Pamięć

Ostatni odczyt zostanie automatycznie wyświe- tlony na ok. 2 sekundy wraz z symbolem „M” i symbolem trybu pomiaru (ciało ludzkie lub obiekt).

Przygotowanie pomiaru

Urządzenie jest gotowe do pomiaru temperatury, pojawi się migający symbol „°C”.

Zakończenie pomiaru

Odczyt zostanie wyświe- tlony na wyświetlaczu LCD, czerwone podświe- tlenie > granica gorączki, zielone podświetlenie < granica gorączki.

Wprowadzanie kolejnego pomiaru

Około 2 sekundy później pojawi się migający sym- bol „°C”, urządzenie jest gotowe do kolejnego pomiaru.

Pomiar temperatury ciała ludzkiego

1. Przesunąć przełącznik suwakowy w górę, w pozycję oznaczoną symbolem , aby wybrać tryb pomiaru temperatury ciała.

2. Nacisnąć przycisk O/I, na wyświetlaczu pojawią się wszystkie symbole.

3. Automatycznie, na ok. 2 sekundy, pojawi się symbol

M wraz z ostatnim pomiarem temperatury.

4. Na ekranie pojawi się migający symbol „°C” i wystąpi krótki sygnał dźwiękowy. Oznacza to, że termometr przeszedł w stan gotowości.

5. Skierować termometr na środek czoła zachowując dystans nie większy niż 5 cm, rozpoczynając pomiar. Aby poprawić dokładność pomiaru, usunąć włosy, pot lub zanieczyszczenia, jeżeli takie znajdują się na czole.

6. Nacisnąć przycisk „SCAN” z głowicą pomiarową skierowaną w stronę czoła, rozpocząć pomiar temperatury.

7. Po dwóch sekundach słyszalny będzie dłuższy sygnał dźwiękowy, co oznacza zakończenie pomiaru. Można teraz odczytać pomiar temperatury na wyświetlaczu.

8. Inteligentna analiza temperatury ciała

 • Jeżeli temperatura wynosi poniżej 37,5°C, pomiar temperatury zostanie wyświetlony wraz z zielonym podświetleniem oraz długim sygnałem dźwiękowym.
 • Jeżeli temperatura wynosi powyżej 37,5°C, pomiar temperatury zostanie wyświetlony wraz z czerwonym podświetleniem oraz dziesięciokrot- nym, krótkim sygnałem dźwiękowym.

Uwaga

 • Pacjent, którego temperatura będzie mierzona oraz termometr muszą przebywać w stabilnej temperaturze pokojowej przez co najmniej 30 minut przed dokonaniem pomiaru.
 • Po ciągłym pomiarze należy odczekać co najmniej 2 minuty, aby włączyć lub wyłączyć termometr ponownie.
 • Nie dokonywać pomiaru temperatury natychmiast lub krótko po karmieniu.
 • Bezwzględnie nie używać termometru w środowisku o wysokiej temperaturze.
 • Przed lub podczas dokonywania pomiaru nie pić, nie jeść oraz pozosta- wać bez ruchu.
 • Przed użyciem termometru miejsce jego przyłożenia należy umyć, usunąć kurz, włosy lub pot.
 • Przed dokonaniem pomiary temperatury obiektu, oczyścić obiekt z kurzu lub zabrudzeń.

___________________________

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.