dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 100 gramów (1000 J.M./1 G = 0,0085 G/1 G), 30 gramów (1000 J.M./1 G = 0,0085 G/1 G), 50 gramów (1000 J.M./1 G = 0,0085 G/1 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających heparin

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

Hreferralspcpl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Heparizen 1000, 1000 j.m./g, żel

Heparinum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Heparizen 1000 i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparizen 1000

3. Jak stosować lek Heparizen 1000

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Heparizen 1000

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Heparizen 1000 i w jakim celu się go stosuje

Lek Heparizen 1000 jest żelem przeznaczonym do stosowania na skórę; zawiera w swoim składzie heparynę1 sodową i wykazuje miejscowe działanie przeciwzakrzepowe.

Heparyna sodowa podana zewnętrznie na skórę, w postaci żelu, przyspiesza wchłanianie krwiaków i nacieków. Hamuje powierzchniowe procesy zapalne przez unieczynnianie enzymów m.in.

hialuronidazy2 i fosfatazy.

Działa długotrwale na chorobowo zmienione tkanki, łagodzi ból i uczucie napięcia, poprawia metabolizm podskórnej tkanki łącznej dzięki charakterowi hydrofilnemu, skracając czas choroby.

Heparizen 1000 jest lekiem wspomagającym w leczeniu:

 • zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych,
 • stanów zapalnych żył kończyn dolnych,
 • żylaków kończyn dolnych,
 • stanów pourazowych: krwiaków, stłuczeń, obrzęków.

Stosuje się go również w zapobieganiu i leczeniu przerosłych blizn i bliznowców.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparizen 1000

Kiedy nie stosować leku Heparizen 1000:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na heparynę sodową lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Heparizen 1000 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy stosować leku Heparizen 1000 na otwarte, krwawiące, ropne i sączące się rany, zmiany skórne niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę, błony śluzowe i w okolicach oczu. Chorzy ze skazą krwotoczną powinni zachować szczególną ostrożność. Lek należy odstawić jeżeli u pacjentów wystąpią: zaczerwienienie skóry, wysypka, świąd, pieczenie, rumień skóry.

Dzieci Leku Heparizen 1000 nie należy stosować u dzieci ze względu na brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Heparizen 1000 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas miejscowego stosowania leku Heparizen 1000 nie zaobserwowano interakcji z innymi lekami stosowanymi w postaci żelu i podawanymi miejscowo na skórę. Ze względu na ograniczoną możliwość wchłaniania heparyny sodowej przez skórę, interakcje z innymi lekami są mało znaczące.

Jedynie u chorych, którym podaje się doustne leki przeciwzakrzepowe, może niekiedy wystąpić nasilone działanie heparyny sodowej i wydłużony czas krzepnięcia krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Heparyna sodowa nie przenika przez łożysko. Lek Heparizen 1000 można stosować w okresie ciąży ostrożnie, w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Heparyna sodowa nie przenika do mleka ludzkiego. Lek Heparizen 1000 można stosować w okresie karmienia piersią ostrożnie, w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Heparizen 1000 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Heparizen 1000 zawiera propylu parahydroksybenzoesan (E 216) i metylu parahydroksybenzoesan (E 218).

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Heparizen 1000

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Heparizen 1000 należy stosować miejscowo na skórę.

Zalecana dawka

Żel nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry i najbliższą okolicę 1 do 3 razy na dobę.

W zależności od powierzchni objętej zmianami chorobowymi nanieść na skórę od 5 do 10 cm żelu i delikatnie, przez kilka minut, masować.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Heparizen 1000

Brak jest doniesień o objawach przedawkowania. Gdyby jednak taki przypadek miał miejsce, to należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie siarczanu protaminy spowoduje unieczynnienie heparyny sodowej w wyniku powstania trwałych, nieaktywnych farmakologicznie kompleksów.

Pominięcie zastosowania leku Heparizen 1000

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Długotrwałe stosowanie leku może niekiedy spowodować skórne reakcje nadwrażliwości: rumień, stany zapalne skóry, świąd, uczucie pieczenia, uczucie zimna, suchość skóry, wysypkę, zaczerwienienie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 (22) 49 21 301, fax +

48 (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Heparizen 1000

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Heparizen 1000

 • Substancją czynną leku jest heparyna sodowa. Jeden gram żelu zawiera 1000 j.m. heparyny sodowej.
 • Pozostałe składniki to: karbomer, dietanoloamina, etanol 96%, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Heparizen 1000 i co zawiera opakowanie Lek Heparizen 1000 to półstały, bezbarwny, przezroczysty żel.

Opakowanie: tuba aluminiowa, lakierowana, z membraną i pierścieniem lateksowym, zamknięta polietylenową zakrętką z przebijakiem, zawierająca 30 g, 50 g lub 100 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 9 tel. +48 (58) 521 34 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 24.09.2018

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Heparyna

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Hialuronidaza

Opakowania Heparizen 1000

30 gramów

1000 J.M./1 G = 0,0085 G/1 G Ziaja

dostępny w 6% aptek

gdzie kupić od 14,50 do 23,95 zł

50 gramów

1000 J.M./1 G = 0,0085 G/1 G Ziaja

dostępny w 23% aptek

gdzie kupić od 16,99 do 33,99 zł

100 gramów

1000 J.M./1 G = 0,0085 G/1 G Ziaja

dostępny w 20% aptek

gdzie kupić od 37,00 do 69,00 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację