Oryginalna ulotka dla Robitussin Expectorans
syrop

produkt dostępny bez recepty

Gwajafenezyna (guaifenesin)

Dawka

100 mg / 5 ml

Opakowanie

100 mililitrów
w 7% aptek, od 6.99 zł do 19.99
Robitussin Expectorans to syrop, który polecany jest w przypadku kaszlu, któremu towarzyszy nadmierna ilość zalegającej wydzieliny. Zawarta w składzie gwajfenazyna działa wykrztuśnie. Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 6 roku życia. Produkt jest bezpieczny dla diabetyków, ponieważ nie zawiera cukru.

Ulotki Robitussin Expectorans dla opakowania 100 mililitrów (100 mg / 5 ml).

Wybrany dokument Robitussin Expectorans:
Dokument z 2021-04-19
PDF
dokument PDF dla Robitussin Expectorans

Podgląd dokumentu PDF Robitussin Expectorans

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-04-19

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Robitussin Expectorans

100 mg/5 ml, syrop

Guaifenesinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 7 dni u doroslych (3 dni u dzieci) nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Robitussin Expectorans i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Robitussin Expectorans

3. Jak stosować lek Robitussin Expectorans

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Robitussin Expectorans

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Robitussin Expectorans i w jakim celu się go stosuje

Robitussin Expectorans zawiera substancje czynną gwajafenezynę. Zwiększa wydzielanie śluzu w oskrzelach oraz upłynnia zalegającą wydzielinę, pomagając ją odkrztusić.

Robitussin Expectorans jest wskazany do stosowania w kaszlu z nadmierną ilością trudnej do odkrztuszenia wydzieliny zalegającej w oskrzelach u dorosłych oraz u dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Jeśli po upływie 7 dni u dorosłych (3 dni u dzieci) nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Robitussin Expectorans

Kiedy nie stosować leku Robitussin Expectorans:

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na gwajafenezynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku Robitussin Expectorans należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli występuje przewlekły kaszel, jaki występuje podczas palenia tytoniu bądź w przypadku przewlekłej choroby płuc, takiej jak astma czy rozedma.
 • Należy przerwać stosowanie leku Robitussin Expectorans i poradzić się lekarza, gdy kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni u dorosłych (3 dni u dzieci), nawraca, bądź towarzyszy mu gorączka, wysypka lub trwały ból głowy. Mogą być to objawy ciężkiej choroby.
 • Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
 • Stosowanie tego leku może powodować pozytywne wyniki testu dopingowego.

Lek Robitussin Expectorans a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Robitussin Expectorans z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania Robitussin Expectorans należy unikać napojów alkoholowych i leków zawierających alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży oraz karmienia piersią, a także u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjenci prowadzący pojazdy bądź obsługujący maszyny powinni wziąć pod uwagę, że lek zawiera alkohol.

Robitussin Expectorans zawiera sorbitol1, maltitol ciekły i etanol.

 • Lek zawiera sorbitol i maltitol ciekły. 5 ml syropu zawiera 1454 mg sorbitolu i 242 mg maltitolu. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu.
 • Lek zawiera 2,5 v/v % etanolu (alkohol), tzn. 103 mg na dawkę (5 ml), co jest równoważne 2,5 ml piwa, 1 ml wina na dawkę. Jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci oraz u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby czy padaczką.

3. Jak stosować lek Robitussin Expectorans

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 ml syropu 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 4 razy na dobę.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Podanie doustne.

Robitussin Expectorans jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Robitussin Expectorans“).

Nie stosować dawek większych niż zalecane.

Należy przerwać stosowanie leku Robitussin Expectorans i poradzić się lekarza, gdy kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni u dorosłych (3 dni u dzieci), nawraca, bądź towarzyszy mu gorączka, wysypka lub trwały ból głowy. Mogą być to objawy ciężkiej choroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Robitussin Expectorans

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy przerwać stosowanie leku i udać się do lekarza. Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić nudności i wymioty.

Pominięcie zastosowania leku Robitussin Expectorans

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas przyjmowania leku Robitussin Expectorans mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): nadwrażliwość, nudności, wymioty.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zawroty głowy, bóle głowy, wysypka, pokrzywka, biegunka, bóle żołądka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Robitussin Expectorans

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: „Termin ważności“. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Okres ważności leku po pierwszym otwarciu wynosi 6 miesięcy.

Nie stosować tego leku, jeśli zakrętka jest uszkodzona.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Robitussin Expectorans

 • Substancją czynną leku jest gwajafenezyna. 5 ml syropu zawiera 100 mg gwajafenezyny.
 • Ponadto lek zawiera: glicerol, karboksymetylocelulozę sodową, benzoesan sodu, etanol 96%, lewomentol, kwas cytrynowy bezwodny, karmel, maltitol ciekły (E 965), naturalny aromat wiśniowy, sorbitol (roztwór 70%) (E 420), cyklaminian sodu, sól potasową acesulfamu, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Robitussin Expectorans i co zawiera opakowanie Lek Robitussin Expectorans ma postać syropu o barwie brunatnej oraz o smaku i zapachu wiśniowym.

Butelka ze szkła oranżowego z zakrętką PE/PP z pierścieniem gwarancyjnym oraz miarką PP.

Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Polska

Wytwórca: Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri delle Foibe 1

29016 Cortemaggiore (Piacenza)

Włochy

Data ostatniej aktualizacj ulotki:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Robitussin Expectorans


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/sorbitol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.