Oryginalna ulotka dla Nystatyna
substancja

surowiec farmaceutyczny

Nystatyna (nystatin)

Dawka

1000 mg

Opakowanie

1 gram
w 28% aptek, od 52.49 zł do 483.66
Nystatyna to substancja należąca do grupy antybiotyków polienowych, często wykorzystywana w recepturze aptecznej do sporządzania zawiesin, maści, globulek dopochwowych oraz zasypek stosowanych w leczeniu grzybic jamy ustnej, układu moczowo-płciowego i skóry. Nystatyna wykazuje działanie przeciwgrzybicze, a jej spektrum działania obejmuje grzyby: Candida albicans, Cryptococcus, Trichophyton, Histoplasma i Microsporon. Może być stosowana wyłącznie miejscowo, ponieważ nie wchłania się z przewodu pokarmowego oraz wykazuje toksyczność w przypadku podania pozajelitowego.

Ulotki Nystatyna dla opakowania 1 gram (1000 mg).

Wybrany dokument Nystatyna:
Dokument z 2020-09-25
PDF
dokument PDF dla Nystatyna

Podgląd dokumentu PDF Nystatyna

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.1) : 17.07.2017 r.

NYSTATYNA 1 / 9 KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Nystatyna

Synonimy: -------

Nazwa handlowa: Nystatyna Nr CAS: 1400-61-9 Nr WE: 215-794-0

Wzór chemiczny: C47H75NO17

Nr indeksowy: niedostępny

Nr rejestracji: niedostępny 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Przeznaczony do receptury aptecznej.

Zastosowania odradzane: Nie określono.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: PPH Galfarm Sp. z o.o.

30-701 Kraków, ul. Przemysłowa 12

Tel. 12 656 71 00

Fax. 12 656 71 00 wew. 107, e-mail biuro@galfarm.com.pl 1.4 Numer telefonu alarmowego

Tel. (012) 656 10 22 (telefon alarmowy w godz. od 8 do 16 od pon. do pt.)

Telefon alarmowy w Polsce: Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ, tel. 12 411 99 99, 12 424 89 22 (telefon czynny codziennie przez całą dobę).

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wynikająca z Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych:

Nie dotyczy.

Zagrożenia dla człowieka:

Nie dotyczy.

Zagrożenia dla środowiska:

Nie dotyczy.

2.2 Elementy oznakowania mailto:biuro@galfarm.com.pl

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.1) : 17.07.2017 r.

NYSTATYNA 2 / 9 Piktogram: Nie dotyczy

Hasło ostrzegawcze: Nie dotyczy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Nie dotyczy

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

Nie dotyczy 2.3 Inne zagrożenia

Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1 Substancje

Nazwa składnika

wag Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Klasyfikacja wg Rozporządzenia 1272/2008 Nystatyna 100% 1400-61-9 215-794-0 - - SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Drogi oddechowe:

Poszkodowanego usunąć (wyprowadzić/wynieść) z miejsca narażenia na świeże powietrze;

Kontakt ze skórą:

Umyć dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Kontakt z oczami:

Przemyć oczy większą ilością letniej wody

Przewód pokarmowy:

Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli materiał został połknięty, a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia.

Brak danych 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Wskazówki dla lekarza: leczenie objawowe. Dla uzyskania specjalistycznej porady, lekarze powinni skonsultować się z Centrum Informacji o Zatruciach.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: rozproszone prądy wody, piana, CO2, proszek gaśniczy.

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarte prądy wody.

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.1) : 17.07.2017 r.

NYSTATYNA 3 / 9 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny : Brak specyficznego zagrożenia pożarowego lub wybuchowego.

Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego: tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu 5.3 Informacje dla straży pożarnej

Specjalne działania ochronne dla strażaków: Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich z najbliższej okolicy wypadku , jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszklonym.

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maską zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469.

Inne dane: Pozostałość po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie biorącego udziału w akcji ratowniczej: W przypadku wydostania się do środowiska, osoby postronne przebywające na zagrożonym awarią obszarze należy ewakuować. Unikać pylenia. Nie wdychać pyłu. Awarie muszą być jak najszybciej lokalizowane i likwidowane. Do likwidowania skażenia mogą przystąpić wyłącznie przeszkolone w ratownictwie chemicznym osoby. Dla personelu biorącego udział w akcji ratowniczej: zapoznać się z informacjami z sekcji 8.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Zastosować odpowiednią metodę zapobiegającą dalszemu rozprzestrzenianiu się, by uniknąć zanieczyszczenia środowiska. Nie dopuścić do dostania się do wód, gleby, kanalizacji. W przypadku wydostania się do środowiska ostrożnie zebrać na sucho i przekazać do likwidacji.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Wynieść pojemniki z obszaru uwolnienia. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Wessać lub zebrać materiał i umieścić w oznakowanym pojemniku. Utylizować w wyspecjalizowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w sekcji 8.Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.1) : 17.07.2017 r.

NYSTATYNA 4 / 9

W czasie stosowania nie jeść, nie pić ani nie palić. Unikać pylenia. Nie wdychać pyłu/par/aerozoli.

Pracować w wentylowanych pomieszczeniach. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Nie składować w styczności ze środkami utleniającymi. Przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych i chłodnych pomieszczeniach.

Przechowywać w temperaturze 2 o

C – 8 o C. Chronić przed światłem.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Nie dotyczy.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1 Parametry dotyczące kontroli

Parametry kontroli (NDS, NDSCh, NDSP)- brak danych

Zalecane procedury monitoringu:

Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być niezbędny monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu określenia skuteczności wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności używania środków ochrony dróg oddechowych. Należy się odnieść do Normy Europejskiej EN 689 w celu poznania metod określenia narażenia substancją chemiczną przez drogi oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dającej wskazówki związane z metodami oznaczania substancji niebezpiecznych.

DNEL

Brak dostępnych poziomów DEL.

PNEC

Brak dostępnych poziomów PEC.

8.2 Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli: Stosować odpowiednią wentylację wywiewną

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny: Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz. Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas kontaktu z substancją. Zabrudzoną odzież zdjąć. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.

Ochrona oczu lub twarzy:

Okulary ochronne typu gogle.

Ochrona skóry:

Ubrania ochronne, fartuch ochronny.

Ochrona dłoni:

Nosić rękawice ochronne. Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Rękawice powinny być wykonane z kauczuku nitrylowego (grubość 0,4 mm, czas przenikania > 480 minut (wg PN-EN 374- 3:1999)). Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych.

Zaleca się regularne zmienianie rękawic i natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie).

Ochrona dróg oddechowych:

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.1) : 17.07.2017 r.

NYSTATYNA 5 / 9

W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych.

Zagrożenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narażenia środowiska:

Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych a) Wygląd Ciało stałe, kolor zółtawy b) Zapach specyficzny dla produktu c) Próg zapachu brak danych d) pH 6-8 e) Temperatura topnienia/krzepnięcia 250°C f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia brak danych g) Temperatura zapłonu brak danych h) Szybkość parowania brak danych i) Palność (ciała stałego, gazu) brak danych j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości - Materiał nie grozi wybuchem k) Prężność par brak dostępnych danych l) Gęstość par brak danych m) Gęstość względna brak danych n) Rozpuszczalność w wodzie trudno rozpuszczalny o)Współczynnik podziału: n-oktanol/woda brak danych p) Temperatura samozapłonu brak dostępnych danych q) Temperatura rozkładu brak dostępnych danych r) Lepkość brak dostępnych danych s) Właściwości wybuchowe nie wykazuje własności wybuchowych t) Właściwości utleniające brak dostępnych danych u)Współczynnik załamania światła brak dostępnych danych 9.2 Inne informacje brak danych SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ 10.1 Reaktywność

Reaguje z mocnymi środkami utleniającymi.

10.2 Stabilność chemiczna

Substancja jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reaguje z mocnymi środkami utleniającymi.

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.1) : 17.07.2017 r.

NYSTATYNA 6 / 9 10.4 Warunki, których należy unikać

Brak danych.

10.5 Materiały niezgodne

Brak danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Istotne klasy zagrożenia, dla których przedstawia się informacje to: a) toksyczność ostra;

LD50 (doustnie szczur): 10g/kg b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Brak działania drażniącego.

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Brak działania drażniącego.

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Brak dostępnych danych.

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Brak dostępnych danych.

f) rakotwórczość;

Brak dostępnych danych.

g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Brak dostępnych danych.

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Brak dostępnych danych.

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Brak dostępnych danych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją.

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 12.1 Toksyczność

Brak danych 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych

Dalsze wskazówki ekologiczne:

Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź kanalizacji.

12.3 Zdolność do bioakumulacji brak danych 12.4 Mobilność w glebie brak danych

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.1) : 17.07.2017 r.

NYSTATYNA 7 / 9 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie spełnia kryteriów PBT i vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt:

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odpadowy produkt należy poddać odzyskowi lub likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opakowania:

Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu!

Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późniejszymi zmianami).

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

Brak dostępnych informacji o klasyfikacji Substancji w zakresie: przewozu towarów niebezpiecznych zawartych w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

14.1 Numer UN (numer ONZ) – Niedostępne 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN – Niedostępne 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie - Niedostępne 14.4 Grupa pakowania - Niedostępne 14.5 Zagrożenia dla środowiska – Niedostępne 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników – Niedostępne 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC - Niedostępne SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.1) : 17.07.2017 r.

NYSTATYNA 8 / 9

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji

Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(sprostowanie Dz.Urz. L 133 Z 29.05.2007 z późn.

zmianami).

 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. L 132 z 29.05.2015).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 r.

z późniejszymi zmianami).

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1203).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1488).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987).
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1478).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014 Poz. 1800).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z późniejszymi zmianami).
 • Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (WE 2000, nr 39 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011, Nr 33, Poz.

166).

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005, Nr 259, Poz.

2173).

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.1) : 17.07.2017 r.

NYSTATYNA 9 / 9

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie niektórych poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012, Poz. 1031).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003, Nr 169, Poz. 1650).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1834).
 • Regulamin dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych RID (Dz.U.2009, Nr 167, Poz. 1318 z późniejszymi zmianami).
 • Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych ADR (zał. do Dz.U.2009, Nr 27, Poz. 162).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Karta charakterystyki została sporządzona na podstawie informacji zawartych w karcie charakterystyki substancji dostarczonej przez producenta oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

Data aktualizacji: (1.0) 31.01.2014 r.

(2.0) 10.05.2016 r.

(2.1) 17.07.2017 r.

Zakres aktualizacji:

Dostosowanie układu i treści karty do wymagań Rozporządzenia UE 453/2010.

Dostosowanie układu i treści karty do wymagań Rozporządzenia UE 830/2015.

Przegląd karty charakterystyki

Objaśnienie skrótów i akronimów występujących w karcie charakterystyki: NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh – Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSP – Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe vPvB – (Substancja) Bardzo trwała wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji PBT – (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna LD50 – Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt LC50 – Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt ECX Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu LOEC Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt NOEL Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych IMDG – Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.