Oryginalna ulotka dla Natrium Thiosulfuricum
substancja

surowiec farmaceutyczny

sodium thiosulfate

Dawka

1 KG

Opakowanie

1 kilogram
w 1% aptek
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AB).

Ulotki Natrium Thiosulfuricum dla opakowania 1 kilogram (1 KG).

Wybrany dokument Natrium Thiosulfuricum:
Dokument z 2020-09-29
PDF
dokument PDF dla Natrium Thiosulfuricum

Podgląd dokumentu PDF Natrium Thiosulfuricum

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-29

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

7772-98-7_(PL) strona: 1/6

Data druku: 28.11.2014

Aktualizacja: 28.11.2014

Numer wersji 6

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 40.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

 • 1.1 Identyfikator produktu
 • Nazwa handlowa: Sodu tiosiarczan

Natrii thiosulfas

 • Numer artykułu: 180590
 • Numer według CAS: 7772-98-7
 • Numer WE: 231-867-5
 • 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

 • Zastosowanie substancji / preparatu Półprodukt farmaceutyczny
 • 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
 • Producent/Dostawca: Pharma-Cosmetic Sp. z o.o./Fagron sp. z o.o.

ul. Pasternik 26 31-354 Kraków

Polska

 • Komórka udzielająca informacji:

Tel: +48 (0)12 334 35 12 FAX: +48 (0)12 334 35 13

 • 1.4 Numer telefonu alarmowego: Ośrodek Informacji Toksykologicznej w Krakowie, tel: +48 (0)12 411 99 99 (czynny codziennie, przez całą dobę) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
 • 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
 • Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Substancja nie jest klasyfikowana zgodnie z przepisami CLP.

 • Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE Nie dotyczy.
 • 2.2 Elementy oznakowania
 • Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
 • Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia brak
 • Hasło ostrzegawcze brak
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia brak
 • 2.3 Inne zagrożenia
 • Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • PBT: Nie nadający się do zastosowania.
 • vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

 • 3.1 Charakterystyka chemiczna: Substancje
 • Nazwa wg nr CAS 7772-98-7 Sodu tiosiarczan

Natrii thiosulfas (ciąg dalszy na stronie 2) PL strona: 2/6

Data druku: 28.11.2014

Aktualizacja: 28.11.2014

Numer wersji 6

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Sodu tiosiarczan

Natrii thiosulfas (ciąg dalszy od strony 1) 40.0

 • Numer(y) identyfikacyjny(e)
 • Numer WE: 231-867-5 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
 • 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
 • Wskazówki ogólne: Środki specjalne nie są konieczne.
 • Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
 • Po styczności ze skórą: Ogólnie produkt nie działa drażniąco na skórę.
 • Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
 • Po przełknięciu: Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.
 • 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

 • 5.1 Środki gaśnicze
 • Przydatne środki gaśnicze: CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu.
 • 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 5.3 Informacje dla straży pożarnej
 • Specjalne wyposażenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 • 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nie konieczne.

 • 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

Zatrzymać i odprowadzić zanieczyszczona wodę.

 • 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).

 • 6.4 Odniesienia do innych sekcji Nie powstają żadne materiały niebezpieczne.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

 • 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Unikać zapylania
 • Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
 • 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
 • Składowanie:
 • Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
 • Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.

(ciąg dalszy na stronie 3) PL strona: 3/6

Data druku: 28.11.2014

Aktualizacja: 28.11.2014

Numer wersji 6

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Sodu tiosiarczan

Natrii thiosulfas (ciąg dalszy od strony 2) 40.0

 • Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:

Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.

 • 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

 • Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
 • 8.1 Parametry dotyczące kontroli
 • Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: Nie dotyczy.
 • Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
 • 8.2 Kontrola narażenia
 • Osobiste wyposażenie ochronne:
 • Ogólne środki ochrony i higieny:

Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.

 • Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od powietrza otoczenia.

 • Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

 • Materiał, z którego wykonane są rękawice

Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta.

 • Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice

Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

 • Ochrona oczu: Nie konieczne.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

 • 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
 • Ogólne dane
 • Wygląd: Forma: Krystaliczny Kolor: Biały
 • Zapach: Bez zapachu
 • Zmiana stanu

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie jest określony.

 • Punkt zapłonu: Nie nadający się do zastosowania.
 • Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.
 • Gęstość: Nie jest określony.

(ciąg dalszy na stronie 4) PL strona: 4/6

Data druku: 28.11.2014

Aktualizacja: 28.11.2014

Numer wersji 6

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Sodu tiosiarczan

Natrii thiosulfas (ciąg dalszy od strony 3) 40.0

 • Rozpuszczalność w/ mieszalność z Woda: Rozpuszczalny.
 • 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
 • 10.1 Reaktywność
 • 10.2 Stabilność chemiczna
 • Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
 • 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
 • 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

 • 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
 • Ostra toksyczność:
 • Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
 • na skórze: Brak działania drażniącego.
 • w oku: Brak działania drażniącego.
 • Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.
 • Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:

Zgodnie z naszymi doświadczeniami i posiadanymi przez nas informacjami przy prawidłowym i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu produktu nie powoduje on żadnych skutków szkodliwych dla zdrowia.

Materiał nie musi być oznakowany zgodnie z wykazami Wspólnoty Europejskiej ostatniej wersji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

 • 12.1 Toksyczność
 • Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • Dalsze wskazówki ekologiczne:
 • Wskazówki ogólne:

Klasa szkodliwości dla wody 1 (określenie wg. listy): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

 • 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • PBT: Nie nadający się do zastosowania.
 • vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
 • 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych PL (ciąg dalszy na stronie 5) strona: 5/6

Data druku: 28.11.2014

Aktualizacja: 28.11.2014

Numer wersji 6

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Sodu tiosiarczan

Natrii thiosulfas (ciąg dalszy od strony 4) 40.0 SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

 • 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
 • Zalecenie: Mniejsze ilości mogą byc deponowane razem z odpadkami domowymi.
 • Opakowania nieoczyszczone:
 • Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

 • 14.1 Numer UN
 • ADR, ADN, IMDG, IATA brak
 • 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
 • ADR, ADN, IMDG, IATA brak
 • 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
 • ADR, ADN, IMDG, IATA
 • Klasa brak
 • 14.4 Grupa opakowań
 • ADR, IMDG, IATA brak
 • 14.5 Zagrożenia dla środowiska: Nie nadający się do zastosowania.
 • 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie nadający się do zastosowania.
 • 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.
 • Transport/ dalsze informacje: Nie przedstawia zagrożenia w znaczeniu powyższych zarządzeń.
 • UN "Model Regulation": -

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

 • 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

 • 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

 • Wydział sporządzający wykaz danych: Pharma-Cosmetic Sp. z o.o.

Zapewnienie Jakości - QA

 • Partner dla kontaktów: biuro@fagron.pl (ciąg dalszy na stronie 6) PL strona: 6/6

Data druku: 28.11.2014

Aktualizacja: 28.11.2014

Numer wersji 6

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Sodu tiosiarczan

Natrii thiosulfas (ciąg dalszy od strony 5) 40.0

 • Skróty i akronimy: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 • * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej PL

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.